<<
>>

Протокол про правила ліцензування імпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі "Статус Протоколу див. ( 997_747 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2734-III ( 2734-14 ) від 20.09.2001 ). Міжнародний документ. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

про правила ліцензування імпорту державами - учасницями

Угоди про створення зони вільної торгівлі

Статус Протоколу див. ( 997_747 )

( Протокол ратифіковано Законом

N 2734-III ( 2734-14 ) від 20.09.2001 )

{ Про припинення дії Протоколу додатково

див. Договір ( 997_n25 )від 18.10.2011 }

Дата підписання: 30.11.2000 р. Дата ратифікації: 20.09.2001 р.

Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, які

далі іменуються Сторонами, з метою виконання своїх зобов'язань по Угоді про створення

зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 р. ( 997_051 ) і

Протоколу від 2 квітня 1999 р. про внесення змін і доповнень до

Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 р.

( 997_181 ) у частині забезпечення режиму вільної торгівлі на

митній території держав Сторін, прагнучи до зближення національного законодавства держав

Сторін для ефективного функціонування зони вільної торгівлі, визнаючи, що неналежне використання процедури ліцензування

імпорту товарів може стримувати розвиток взаємної торгівлі, погодилися про нижченаведене:

Стаття 1

Сфера дії

Правила ліцензування імпорту, обумовлені цим Протоколом,

регулюють взаємини Сторін, що виникають у зв'язку з імпортом

товарів, що походять з митної території однієї зі Сторін і

призначених для митних територій інших Сторін. Митна територія держав Сторін визначається відповідно до

їхнього національного законодавства.

Стаття 2

Загальні положення

1. Для цілей цього Протоколу ліцензування імпорту товарів

визначається як адміністративний захід регулювання

зовнішньоторговельної діяльності, що передбачає видачу

уповноваженим державним органом Сторони ліцензії на імпорт певних

видів товарів на підставі заяви та/або інших документів,

необхідних для оформлення ліцензії. 2. Кожна зі Сторін публікує в національних офіційних виданнях

і повідомляє Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав

правила ліцензування імпорту, а також інформацію про внесені в них

зміни і доповнення. Офіційна публікація здійснюється в терміни, визначені

національним законодавством і міжнародними зобов'язаннями держави

кожної Сторони. 3. Форма заяви про видачу ліцензії і порядок її подання

повинні бути по можливості спрощені й відповідати вимогам

національного законодавства і міжнародних зобов'язань держави

Сторони-імпортера. При поданні заяви про видачу ліцензії уповноважений державний

орган Сторони-імпортера може вимагати документи й інформацію,

необхідні для належного оформлення ліцензії відповідно до

національного законодавства та міжнародних зобов'язань держави

Сторони-імпортера. 4.

Умови даного Протоколу не вимагають від Сторін

розголошення конфіденційної інформації, що суперечить національним

інтересам держав Сторін чи порушує законні права суб'єктів

господарювання на захист комерційної таємниці.

Стаття 3

Автоматичне ліцензування імпорту товарів

1. Автоматичне ліцензування імпорту товарів є

адміністративний захід регулювання зовнішньоторговельної

діяльності, що не має на меті кількісного обмеження чи

запровадження дозвільного порядку щодо імпорту товарів на митну

територію держав Сторін. Автоматичне ліцензування імпорту товарів має обов'язковий

характер і здійснюється у будь-якому випадку. Підставою для

одержання ліцензії є заяви і/або інші документи, надані

зацікавленим об'єктом господарювання у встановленому порядку. 2. Автоматичне ліцензування імпорту товарів здійснюється при

дотриманні наступних принципів: а) процедура одержання ліцензії на імпорт товарів повинна

бути максимально спрощена, для того щоб не обмежувати імпорт

товарів, що ліцензуються; б) усі суб'єкти господарювання Сторін, незалежно від форми

власності, що подали заяву про видачу ліцензії на імпорт товарів

і/або інші необхідні документи і виконали усі формальності,

передбачені нормативними правовими актами Сторони-імпортера, мають

рівні права на одержання такої ліцензії; в) заява про видачу ліцензії і/або інші необхідні документи

можуть подаватися в будь-який робочий день до митного оформлення

товарів; г) ліцензія видається за можливості негайно, при цьому термін

видачі не повинен перевищувати 15 робочих днів з дати отримання

заяви і/або інших необхідних документів, що відповідають

встановленим вимогам. 3. Автоматичне ліцензування імпорту товарів є тимчасовим

заходом, що діє доти, поки зберігаються обставини, що викликали

його введення.

Стаття 4

Ліцензування імпорту товарів з метою встановлення

кількісних обмежень чи дозвільного порядку

1. Ліцензування імпорту при встановленні кількісних обмежень

чи дозвільного порядку є заходом адміністративного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності, який застосовується у випадку

встановлення кількісного обмеження чи дозвільного порядку імпорту

товарів певного виду на митні території Сторін. Процедура ліцензування імпорту при встановленні кількісних

обмежень чи дозвільного порядку здійснюється у відповідності зі

статтею 2 цього Протоколу, а також пунктами 2 - 9 цієї статті і

повинна бути адекватною до тієї мети, для якої вона вводиться. 2. У випадку введення ліцензування, що не переслідує мети

кількісного обмеження імпорту, Сторонам повинна бути надана

інформація, що роз'яснює причину введення такого ліцензування. 3. На запит Сторони, зацікавленої в торгівлі певним товаром,

запитувана Сторона надає інформацію, що стосується: - застосування обмежень імпорту; - кількості ліцензій із зазначенням обсягу імпортованих

товарів; - статистичних даних про вартість і/або обсяг ліцензованого

товару, що імпортується з держав Сторін. 4. Сторона, що застосовує ліцензування імпорту товарів з

метою встановлення кількісного обмеження, публікує загальний

розмір квот, що встановлюють кількість і/або вартість товарів,

дату початку і закінчення дії квот і будь-які їхні зміни в

терміни, визначені пунктом 2 статті 2 дійсного Протоколу. 5. У випадку розподілу квот між державами-експортерами

Сторона, що застосовує кількісне обмеження імпорту, негайно

інформує інші зацікавлені Сторони про частки держав-експортерів у

встановлюваній квоті і публікує цю інформацію в терміни, визначені

пунктом 2 статті 2 даного Протоколу. 6. Суб'єкти господарювання Сторін незалежно від форми

власності, які виконують вимоги, встановлені нормативними

правовими актами Стороною, яка імпортує, мають рівні права на

звернення з заявою про видачу ліцензії і на розгляд такої заяви.

Якщо у видачі ліцензії відмовлено, то заявнику повідомляється

причина відмовлення. Заявник має право на оскарження чи перегляд

такого рішення відповідно до національного законодавства держави

Сторони, яка імпортує. 7. Якщо заяви розглядаються в порядку надходження, то термін

розгляду заяви не повинен перевищувати 30 робочих днів з дати

одержання заяви. Якщо всі заяви розглядаються одночасно, то термін розгляду

заяв не повинен перевищувати 60 робочих днів з дати закінчення

оголошеного терміну приймання заяв. 8. Термін дії ліцензії повинен бути достатнім для того, щоб

не перешкоджати імпорту, в тому числі з віддалених джерел, крім

особливих випадків, коли імпорт здійснюється для задоволення

непередбачених короткострокових потреб. 9. При розподілі квот у ліцензії указується

держава-експортер. У випадку відсутності такого розподілу власники

ліцензій вільні у виборі джерел імпорту.

Стаття 5

Орган, що координує дії Сторін

щодо виконання цього Протоколу

Спостереження за ходом виконання цього Протоколу і проведення

консультацій з будь-яких питань, що стосуються його виконання,

здійснює Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав.

Стаття 6

Повідомлення

1. Сторони, що встановлюють процедуру ліцензування чи вносять

зміни в цю процедуру, повідомляють про це Виконавчий комітет

Співдружності Незалежних Держав протягом 60 днів з дати

опублікування відповідної інформації. 2. Повідомлення про правила ліцензування імпорту товарів

включає наступні відомості: перелік товарів, що підлягають автоматичному ліцензуванню або

ліцензуванню з метою встановлення кількісних обмежень чи

дозвільного порядку; назва уповноваженого державного органу для подання заяв і/чи

інших необхідних документів, а також інформацію про правила

ліцензування; дату і назву національних офіційних видань, у яких

публікуються правила ліцензування імпорту товарів; мету введення ліцензування імпорту товарів; планований термін дії ліцензій. 3. Повідомлення про внесення змін у правила ліцензування

повинні містити відомості, зазначені в пункті 2 цієї статті. 4. Сторони повідомляють Виконавчий комітет Співдружності

Незалежних Держав про національні офіційні видання, що містять

інформацію, передбачену пунктом 2 статті 2 цього Протоколу. 5. Сторони інформують Виконавчий комітет Співдружності

Незалежних Держав про зміни законів й інших нормативних правових

актів з питань, що стосуються цього Протоколу, та про їхнє

застосування. Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав

систематизує отриману інформацію і доводить її до відома держав -

учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Стаття 7

Виконання даного Протоколу

1. Сторони протягом 12 місяців з дати набрання чинності цим

Протоколом: здійснять заходи, необхідні для реалізації цього Протоколу; направлять у Виконавчий комітет Співдружності Незалежних

Держав переліки товарів, що ліцензуються, з зазначенням режимів,

які застосовуються, і правил ліцензування відповідно до пункту 2

статті 6 цього Протоколу. 2. Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав сприяє

Сторонам в одержанні інформації з питань, що стосуються

ліцензування імпорту товарів.

Стаття 8

Заключні положення

1. Цей Протокол підлягає ратифікації і набуває чинності з дня

здачі депозитарію третьої ратифікаційної грамоти. Для держав

Сторін, що ратифікували його пізніше, він набуває чинності з дня

здачі ними депозитарію своїх ратифікаційних грамот. 2. За загальною згодою Сторін до цього Протоколу можуть бути

внесені зміни і доповнення, що оформляються окремими протоколами,

що набирають чинності відповідно до процедури, передбаченої для

набрання чинності цим Протоколом. 3. Спірні питання, пов'язані з застосуванням чи тлумаченням

цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій. 4. Цей Протокол діє протягом 5 років із дня його вступу в

силу. Після закінчення цього терміну цей Протокол автоматично

продовжується щоразу на наступний 5-річний період, якщо Сторони

не приймуть іншого рішення. 5. Кожна зі Сторін може вийти з цього Протоколу, направивши

депозитарію письмове повідомлення про свій намір не пізніше ніж за

6 місяців до виходу, попередньо врегулювавши свої зобов'язання, що

виникли відповідно до цього Протоколу. 6. Даний Протокол відкритий для приєднання інших держав, що

визнають його положення, шляхом передачі депозитарію відповідних

документів про таке приєднання. 7. Застереження до цього Протоколу не допускаються.

Здійснено в місті Мінську 30 листопада 2000 року в одному

дійсному екземплярі російською мовою. Справжній екземпляр

зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних

Держав, що направить кожній державі, що підписала це Рішення, його

засвідчену копію.

За Уряд За Уряд

Азербайджанської Республіки Республіки Молдова

За Уряд За Уряд

Республіки Вірменія Російської Федерації

За Уряд За Уряд

Республіки Білорусь Республіки Таджикистан

За Уряд За Уряд

Грузії Республіки Туркменистан

За Уряд За Уряд

Республіки Казахстан Республіки Узбекистан

За Уряд За Уряд

Киргизької Республіки України

Заява Республіки Білорусь

до Протоколу про правила ліцензування імпорту

в державах - учасниках Угоди про

створення зони вільної торгівлі

Білоруська сторона використовувані в тексті Протоколу

поняття: "національні законодавства Сторін", "митні території

Сторін", "уповноважений державний орган Сторони", "суб'єкти

господарської діяльності Сторін", "нормативні акти

Сторони-імпортера,", "національне законодавство Сторони-імпортера"

розуміє відповідно в наступних значеннях: "національні

законодавства держав Сторін", "митні території держав Сторін",

"уповноважений державний орган держави Сторони", "суб'єкти

господарської діяльності держав Сторін", "нормативні акти держави

Сторони-імпортера", "національне законодавство держави

Сторони-імпортера".

Прем'єр-міністр Республіки Білорусь В. В. Єрмошин

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне міжнародне право:

 1. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму". Міжнародний документ. 2014 рікк
 2. "СТАТУТ Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей". Міжнародний документ. 2013 рікк
 3. Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (укр/рос) "{ Статут ратифіковано Законом N 136-VI ( 136-17 ) від 06.03.2008 }" Офіційний переклад. Міжнародна угода. 2006 рікк
 4. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.328 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 5. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.229 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 6. Конвенція Міжнародної організації праці N 150 "про адміністрацію праці: роль, функції та організація (укр/рос)" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 2005 рікк
 7. Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр./рос.) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 1985-IV ( 1985-15 ) від 08.09.2004 )" Статус Конвенції див. ( 993_372 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 8. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 9. Сьомий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див. ( 055_009 )" { Протокол ратифіковано Законом N 45-V ( 45-16 ) від 27.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.335 }. Міжнародний документ. 2004 рікк
 10. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 897_002 )" { Конвенцію ратифіковано Законом N 3534-IV ( 3534-15 ) від 15.03.2006 }. Міжнародний документ. 2003 рікк
 11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально "( Угоду ратифіковано Законом N 2688-III ( 2688-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.8 )" Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан, далі - "Сторони",. Міжнародний документ. 2000 рікк
 12. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.43 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 13. Шостий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див.( 055_008 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2856-III ( 2856-14 ) від 29.11.2001 ). Міжнародний документ. 1999 рікк
 14. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182 "Статус Конвенції див. ( 993_453 )" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 1999 рікк
 15. Протокол що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року "( Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 1338-IV ( 1338-15 ) від 26.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.215 )" Дата підписання: 27.06.1997. Міжнародний документ. 1997 рікк
 16. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні "Ліссабон, 11 квітня 1997 року" Статус Конвенції див. ( 994_390 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 17. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 997_747 )" ( Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом N 1372-XIV ( 1372-14 ) від 11.01.2000 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 18. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) " (Прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р. та схвалені на засіданні ради LAWASIA в 2001 р.)" 1 січня 1995 року. Міжнародний документ. 1995 рікк
 19. Угода про заснування Світової організації торгівлі "{ Додатково див. Заключний акт ( 981_002 ) від 15.04.94 }" Список країн-членів СОТ див. ( 981_052 ). Міжнародна угода. 1994 рікк
 20. Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2997-III ( 2997-14 ) від 17.01.2002 )" Офіційний переклад. Міжнародний документ. 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -