<<
>>

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародний документ. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Протокол, 

що стосується зміни Конвенції

про міжнародну цивільну авіацію

(укр/рос)

Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року

( Протокол ратифіковано Законом

N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

Статус Протоколу див. ( 954_008 )

Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, ЗІБРАВШИСЬ на свою 25-ту (надзвичайну) сесію у Монреалі 10

травня 1984 року, БЕРУЧИ ДО ВІДОМА, що міжнародна цивільна авіація може значною

мірою сприяти встановленню та підтримці дружби й взаєморозуміння

між націями й народами світу, тоді як зловживання нею може

створити загрозу загальній безпеці, БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що бажано уникати непорозуміння та сприяти

такому співробітництву між націями й народами, від якого залежить

мир у всьому світі, БЕРУЧИ ДО УВАГИ необхідність того, щоб міжнародна цивільна

авіація могла розвиватися безпечно та впорядковано, БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що, узгоджуючись з елементарними

міркуваннями гуманності повинна забезпечуватись безпека й життя

осіб, що знаходяться на борту цивільних повітряних суден, БЕРУЧИ ДО ВІДОМА, що у Конвенції про міжнародну цивільну

авіацію, вчиненої у Чикаго сьомого дня грудня 1944 року

( 995_038 ), Договірні держави - визнають, що кожна держава володіє повним і виключним

суверенітетом над повітряним простором над своєю територією, - зобов'язуються при встановленні правил для своїх державних

повітряних суден звертати належну увагу на безпеку навігації

цивільних повітряних суден і - погоджуються не використовувати цивільну авіацію з

будь-якою метою, що не сумісна з цілями Конвенції ( 995_038 ), БЕРУЧИ ДО ВІДОМА рішучість Договірних держав вжити належних

заходів, які направлені на попередження порушення повітряного

простору інших держав і використання цивільної авіації з метою, що

не сумісна з цілями Конвенції ( 995_038 ), і сприяння подальшому

підвищенню безпеки міжнародної цивільної авіації, БЕРУЧИ ДО ВІДОМА, що Договірні держави висловлюють спільне

бажання знову підтвердити принцип незастосування зброї проти

цивільних повітряних суден у польоті, 1. ПОСТАНОВЛЯЄ, що тому доцільно змінити Конвенцію про

міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго сьомого дня грудня

1944 року ( 995_038 ), 2. ЗАТВЕРДЖУЄ відповідно до положень Статті 94 a)

вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ) таку запропоновану зміну до

зазначеної Конвенції:

після Статті 3 вставити нову Статтю 3 bis:

"Стаття 3 bis

a) Договірні держави визнають, що кожна держава повинна

утримуватись від того, щоб застосувати зброю проти цивільних

повітряних суден у польоті, і, що у разі перехвату не повинно

ставитися під загрозу життя осіб, які знаходяться на борту та

безпека повітряного судна.

Це положення не повинно тлумачитися як

таке, що змінює будь-яким чином права та обов'язки держав, що

викладені у Статуті Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ). b) Договірні держави визнають, що кожна держава при

здійсненні свого суверенітету має право вимагати посадки в

будь-якому вказаному аеропорту цивільного повітряного судна, якщо

воно виконує політ над її територією без дозволу або, якщо є

розумні підстави стверджувати, що воно використовується з метою,

яка не сумісна з цілями цієї Конвенції, або може давати такому

повітряному судну будь-які інші вказівки, щоб покласти край таким

порушенням. З цією метою Договірні держави можуть застосовувати

будь-які відповідні заходи, що сумісні з відповідними нормами

міжнародного права, включаючи відповідні положення цієї Конвенції,

а саме пункт a) цієї Статті. Кожна Договірна держава погоджується

опубліковувати свої правила, що діють стосовно перехвату цивільних

повітряних суден. c) Кожне цивільне повітряне судно виконує наказ, що

віддається відповідно до пункту b) цієї Статті. З цією метою кожна

Договірна держава приймає всі необхідні положення у своїх

національних законах або правилах з тим, щоб зробити його

виконання обов'язковим для будь-якого повітряного судна, що

зареєстроване в цій державі або того, що експлуатується

експлуатантом, основне місце діяльності якого або постійне місце

перебування якого знаходиться в цій державі. Кожна Договірна

держава передбачає суворі покарання за будь-яке порушення таких

чинних законів або правил і передає справу своїм компетентним

органам згідно зі своїми законами або правилами. d) Кожна Договірна держава вживає належних заходів для

заборони навмисного використання будь-яких цивільних повітряних

суден, що зареєстровані в цій державі або тих, що експлуатуються

експлуатантом, основне місце діяльності якого або постійне місце

перебування якого знаходиться в цій державі, з метою, яка не

сумісна з цілями цієї Конвенції. Це положення не впливає на пункт

a) і не стосується пунктів b) і c) цієї Статті.",

3. ВСТАНОВЛЮЄ відповідно до положень згаданої Статті 94 a)

цієї Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована зміна

набуває чинності після її ратифікації ста двома Договірними

державами, і 4. ПОСТАНОВЛЯЄ, щоб Генеральний секретар Міжнародної

організації цивільної авіації склав Протокол російською,

англійською, іспанською та французькою мовами, тексти якого є

рівно автентичними і включають вищезгадану зміну та викладені

нижче положення: a) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним

секретарем; b) Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка

ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію

( 995_038 ) або приєдналася до неї; c) ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до

Міжнародної організації цивільної авіації; d) Протокол набуває чинності для держав, які його

ратифікували, в день здачі на зберігання сто другої ратифікаційної

грамоти; e) Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні

держави про дату здачі на зберігання кожного документа про

ратифікацію Протоколу; f) Генеральний секретар повідомляє всі держави-учасниці

згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття Протоколом

чинності; g) для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала

Протокол після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності

після здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до

Міжнародної організації цивільної авіації. В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО, відповідно до вищезазначених дій

Асамблеї, Цей Протокол був складений Генеральним секретарем

Організації.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар

вищезгаданої двадцять п'ятої (надзвичайної) сесії Асамблеї

Міжнародної організації цивільної авіації, уповноважені на це

Асамблеєю, підписали цей Протокол.

ВЧИНЕНО у Монреалі десятого дня травня місяця одна тисяча

дев'ятсот вісімдесят четвертого року в одному примірнику

російською, англійською, іспанською та французькою мовами, причому

кожен текст є рівно автентичним. Цей Протокол залишається на

зберігання в архівах Міжнародної організації цивільної авіації, а

його завірені копії надсилаються Генеральним секретарем

Організації всім державам-сторонам Конвенції про міжнародну

цивільну авіацію, вчиненої в Чикаго сьомого дня грудня місяця одна

тисяча дев'ятсот сорок четвертого року ( 995_038 ).

Ассад Котайт Ів Ламбер

Голова 25-ї (надзвичайної) Генеральний секретар

сесії Асамблеї

Вірність перекладу тексту з російської на українську мову

засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового

департаменту МЗС України.

Протокол,

касающийся изменения Конвенции

о международной гражданской авиации

Подписан в Монреале 10 мая 1984 года

Дата ратифікації: 11.07.2002

Дата набуття чинності: 21.01.2003

АССАМБЛЕЯ мЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, СОБРАВШИСЬ на свою 25-ю сессию (чрезвычайную) в Монреале 10

мая 1984 года, ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ, что международная гражданская авиация

может в значительной степени способствовать установлению и

поддержанию дружбы и взаимопонимания между нациями и народами

мира, тогда как злоупотребление ею может создать угрозу всеобщей

безопасности, ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ, что желательно избегать трений и

содействовать такому сотрудничеству между нациями и народами, от

которого зависит мир во всем мире, ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ необходимость того, чтобы международная

гражданская авиация могла развиваться безопасным и упорядоченным

образом, ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с элементарными

соображениями гуманности должна обеспечиваться безопасность и

жизнь лиц, находящихся на борту гражданских воздушных судов, ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ, что в Конвенции о международной

гражданской авиации, совершенной в Чикаго седьмого дня декабря

1944 года ( 995_038 ), Договаривающиеся государства - признают, что каждое государство обладает полным и

исключительным суверенитетом над воздушным пространством над своей

территорией, - обязуются при установлении правил для своих государственных

воздушных судов обращать должное внимание на безопасность

навигации гражданских воздушных судов и - соглашаются не использовать гражданскую авиацию в

каких-либо целях, несовместимых с целями Конвенции ( 995_038 ), ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ решимость Договаривающихся государств

принять надлежащие меры, направленные на предотвращение нарушения

воздушного пространства других государств и использования

гражданской авиации для целей, несовместимых с целями Конвенции

( 995_038 ), и содействовать дальнейшему повышению безопасности

международной гражданской авиации, ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ, что Договаривающиеся государства выражают

общее желание вновь подтвердить принцип неприменения оружия против

гражданских воздушных судов в полете, 1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что поэтому целесообразно изменить Конвенцию

о международной гражданской авиации, совершенную в Чикаго седьмого

дня декабря 1944 года ( 995_038 ), 2. УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с положениями Статьи 94 a)

вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ) следующую предложенную

поправку к указанной Конвенции: поместить после Статьи 3 новую Статью 3 bis:

"Статья 3 bis

a) Договаривающиеся государства признают, что каждое

государство должно воздерживаться от того, чтобы прибегать к

применению оружия против гражданских воздушных судов в полете, и

что в случае перехвата не должна ставиться под угрозу жизнь

находящихся на борту лиц и безопасность гражданского судна. Это

положение не истолковывается как изменяющее каким-либо образом

права и обязательства государств, изложенные в Уставе Организации

Объединенных Наций ( 995_010 ). b) Договаривающиеся государства признают, что каждое

государство при осуществлении своего суверенитета имеет право

требовать посадки в каком-либо указанном аэропорту гражданского

воздушного судна, если оно совершает полет над его территорией без

разрешения или если имеются разумные основания полагать, что оно

используется в каких-либо целях, несовместимых с целями настоящей

Конвенции, или может давать такому воздушному судну любые другие

указания, чтобы положить конец таким нарушениям. С этой целью

Договаривающиеся государства могут прибегать к любым

соответствующим средствам, совместимым с надлежащими нормами

международного права, включая надлежащие положения настоящей

Конвенции, конкретно пункт a) данной Статьи. Каждое

Договаривающееся государство соглашается опубликовать свои

правила, действующие в отношении перехвата гражданских воздушных

судов. c) Каждое гражданское воздушное судно выполняет приказ,

отдаваемый в соответствии с пунктом b) настоящей Статьи. С этой

целью каждое Договаривающееся государство принимает все

необходимые положения в своих национальных законах или правилах с

тем, чтобы сделать его выполнение обязательным для любого

гражданского воздушного судна, зарегистрированного в этом

государстве или эксплуатируемого эксплуатантом, основное место

деятельности которого или постоянное местопребывание которого

находится в этом государстве. Каждое Договаривающееся государство

предусматривает суровые наказания за любое нарушение таких

применимых законов или правил и передает дело своим компетентным

органам в соответствии со своими законами или правилами. d) Каждое Договаривающееся государство принимает надлежащие

меры для запрещения преднамеренного использования любых

гражданских воздушных судов, зарегистрированных в этом государстве

или эксплуатируемых эксплуатантом, основное место деятельности

которого или постоянное местопребывание которого находится в этом

государстве, в каких-либо целях, несовместимых с целями настоящей

Конвенции. Это положение не влияет на пункйт a) и не затрагивает

пункты b) и c) настоящей Статьи",

3. УСТАНАВЛИВАЕТ в соответствии с положением упомянутой

Статьи 94 a) названной Конвенции ( 995_038 ), что вышеупомянутая

предложенная поправка вступает в силу после ее ратификации ста

двумя Договаривающимися государствами, и 4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Генеральный секретарь Международной

организации гражданской авиации составил Протокол на русском,

английском, испанском и французском языках, тексты которого

являются равно аутентичными и включают вышеупомянутую поправку и

излагаемые ниже положения: a) Протокол подписывается Председателем Ассамблеи и ее

Генеральным секретарем; b) Протокол открыт для ратификации любым государством,

которое ратифицировало упомянутую Конвенцию о международной

гражданской авиации ( 995_038 ) или присоединилось к ней; c) ратификационные грамоты сдаются на хранение Международной

организации гражданской авиации; d) Протокол вступает в силу в отношении государств, которые

ратифицировали его, в день сдачи на хранение сто второй

ратификационной грамоты; e) Генеральный секретарь немедленно уведомляет все

Договаривающиеся государства о дате сдачи на хранение каждого

документа о ратификации Протокола; f) Генеральный секретарь уведомляет все государства-участники

упомянутой Конвенции ( 995_038 ) о дате вступления Протокола в

силу; g) в отношении любого Договаривающегося государства,

ратифицировавшего Протокол после вышеуказанной даты, Протокол

вступает в силу после сдачи им на хранение своей ратификационной

грамоты в Международную организацию гражданской авиации.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО в соответствии с вышеуказанными действиями

Ассамблеи Настоящий Протокол был составлен Генеральным секретарем

Организации.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Председатель и Генеральный секретарь

вышеупомянутой двадцать пятой (чрезвычайной) сессии Ассамблеи

Международной организации гражданской авиации, уполномоченные на

то Ассамблеей, подписали настоящий Протокол.

СОВЕРШЕНО в г. Монреале десятого дня мая месяца одна тысяча

девятьсот восемьдесят четвертого года в виде одного документа на

русском, английском, испанском и французском языках, причем каждый

текст является равно аутентичным. Настоящий Протокол остается на

хранение в архивах Международной организации гражданской авиации,

а заверенные копии его направляются Генеральным секретарем

Организации всем государствам-сторонам Конвенции о международной

гражданской авиации, совершенной в Чикаго седьмого дня декабря

месяца одна тысяча девятьсот сорок четвертого года ( 995_038 ).

Ассад Котайт Ив Ламбер

Председатель 25-й Генеральный секретарь

(чрезвычайной)

сессии Ассамблеи

Протокол ратифицирован СССР (Постановление ВС СССР от

23.05.1990 N 1512-I).

Международное публичное право. Сборник документов.

Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 437 - 439.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.02.2005 — 2005 р., № 5, стор. 359, стаття 332, код акта 31545/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне міжнародне право:

 1. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму". Міжнародний документ. 2014 рікк
 2. "СТАТУТ Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей". Міжнародний документ. 2013 рікк
 3. Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (укр/рос) "{ Статут ратифіковано Законом N 136-VI ( 136-17 ) від 06.03.2008 }" Офіційний переклад. Міжнародна угода. 2006 рікк
 4. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.328 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 5. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.229 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 6. Конвенція Міжнародної організації праці N 150 "про адміністрацію праці: роль, функції та організація (укр/рос)" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 2005 рікк
 7. Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр./рос.) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 1985-IV ( 1985-15 ) від 08.09.2004 )" Статус Конвенції див. ( 993_372 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 8. Сьомий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див. ( 055_009 )" { Протокол ратифіковано Законом N 45-V ( 45-16 ) від 27.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.335 }. Міжнародний документ. 2004 рікк
 9. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 897_002 )" { Конвенцію ратифіковано Законом N 3534-IV ( 3534-15 ) від 15.03.2006 }. Міжнародний документ. 2003 рікк
 10. Протокол про правила ліцензування імпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі "Статус Протоколу див. ( 997_747 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2734-III ( 2734-14 ) від 20.09.2001 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально "( Угоду ратифіковано Законом N 2688-III ( 2688-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.8 )" Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан, далі - "Сторони",. Міжнародний документ. 2000 рікк
 12. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.43 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 13. Шостий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див.( 055_008 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2856-III ( 2856-14 ) від 29.11.2001 ). Міжнародний документ. 1999 рікк
 14. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182 "Статус Конвенції див. ( 993_453 )" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 1999 рікк
 15. Протокол що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року "( Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 1338-IV ( 1338-15 ) від 26.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.215 )" Дата підписання: 27.06.1997. Міжнародний документ. 1997 рікк
 16. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні "Ліссабон, 11 квітня 1997 року" Статус Конвенції див. ( 994_390 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 17. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 997_747 )" ( Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом N 1372-XIV ( 1372-14 ) від 11.01.2000 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 18. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) " (Прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р. та схвалені на засіданні ради LAWASIA в 2001 р.)" 1 січня 1995 року. Міжнародний документ. 1995 рікк
 19. Угода про заснування Світової організації торгівлі "{ Додатково див. Заключний акт ( 981_002 ) від 15.04.94 }" Список країн-членів СОТ див. ( 981_052 ). Міжнародна угода. 1994 рікк
 20. Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2997-III ( 2997-14 ) від 17.01.2002 )" Офіційний переклад. Міжнародний документ. 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -