<<
>>

Рекомендація Комісії 2008/473/ЄС "Про обмеження цивільної відповідальності штатних аудиторів та аудиторських фірм" від 5 червня 2008 року " (оприлюднена під номером документа C(2008) 2274)" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

         Рекомендація Комісії 2008/473/ЄС 

"Про обмеження цивільної відповідальності

штатних аудиторів та аудиторських фірм"

від 5 червня 2008 року

(оприлюднена під номером документа C(2008) 2274)

(Текст стосується ЄЕП)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського

Співтовариства ( 994_017 ), та, зокрема, другий абзац його

статті 211,

Оскільки:

(1) Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради

( 994_844 ) від 17 травня 2006 року про статутні перевірки річної

звітності та зведеної фінансової звітності, що вносить зміни до

Директив Ради 78/660/ЕЄС ( 994_908 ) і 83/349/ЕЄС та що припиняє

дію Директиви Ради 84/253/ЕЄС(1) ( 994_461 ), встановлює

мінімальну гармонізацію вимог статутної перевірки. Відповідно до

статті 31 зазначеної Директиви, Комісія повинна доповідати про

результати впливу національних правил фінансової відповідальності

на виконання статутних перевірок на європейських ринках капіталу і

на умови страхування штатних аудиторів та аудиторських фірм, та

робити рекомендації, якщо вона вважає це за доцільне.

---------------- (1) OB L 157, 9.6.2006, C. 87. Директива з останніми змінами,

внесеними Директивою 2008/30/ЄС (OB L 81, 20.3.2008, C. 53).

(2) Безперебійне функціонування ринків капіталу потребує

сталого потенціалу перевірки і конкурентоспроможного ринку

аудиторських послуг, на якому є достатній вибір аудиторських фірм,

що здатні проводити і бажають проводити статутні перевірки

компаній, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому

ринку держави-члена. Тим не менш, зростаюча нестабільність

ринкової капіталізації компаній призвела до більш високих ризиків

відповідальності, в той час як доступ до страхового покриття

ризиків, пов'язаних з такими перевірками, став більш обмеженим.

(3) Оскільки необмежена спільна відповідальність може

утримувати аудиторські компанії і мережі від вступу до

міжнародного аудиторського ринку для зазначених компаній у

Співтоваристві, не існує великих перспектив виникнення нових

аудиторських мереж, які б могли проводити статутні перевірки таких

компаній.

(4) Як наслідок, відповідальність аудиторів та аудиторських

фірм, у тому числі групи аудиторів, що здійснюють статутні

перевірки зазначених компаній, має бути обмежена. Однак, будь-які

обмеження відповідальності не можуть бути виправданими у разі

навмисного порушення службових обов'язків з боку аудитора, і не

повинні застосовуватися в таких випадках. Також таке обмеження не

повинне шкодити праву будь-якої потерпілої сторони на отримання

справедливого відшкодування.

(5) З огляду на значні розбіжності між системами цивільної

відповідальності в державах-членах на цьому етапі доречно, щоб

кожна держава-член могла обирати метод обмеження, який вона вважає

найбільш придатним для її системи цивільної відповідальності.

(6) Держави-члени повинні бути в змозі відповідним чином

визначити, в рамках національного законодавства межу

відповідальності аудиторів. Або ж держави-члени повинні бути в

змозі створити, в рамках національного законодавства, систему

пропорційної відповідальності, згідно з якою штатні аудитори та

аудиторські фірми нестимуть відповідальність лише за ступінь

заподіяної шкоди, при цьому не несучи спільної відповідальності з

іншими сторонами. У державах-членах, де будь-які позови проти

штатних аудиторів можуть подаватися лише компанією, в якій

проводився аудит, а не окремими акціонерами або будь-якою іншою

третьою стороною, держава-член повинна також мати змогу дозволити

компанії, її акціонерам та аудитору визначити межу

відповідальності аудитора, за умови належних гарантій для

інвесторів у компанії, в якій проводиться аудит,

ЦИМ РЕКОМЕНДУЄ:

Предмет

1. Ця Рекомендація стосується цивільної відповідальності

аудиторів та аудиторських фірм, які проводять статутні перевірки

річної звітності та зведеної фінансової звітності компанії, яка

зареєстрована в державі-члені та цінні папери якої допущені до

торгів на регульованому ринку в державі-члені.

Обмеження відповідальності

2. Цивільна відповідальність штатних аудиторів та

аудиторських фірм, що виникає у зв'язку з порушенням ними своїх

професійних обов'язків, має бути обмежена, за винятком випадків

навмисного порушення обов'язків штатним аудитором або аудиторською

фірмою.

3. Обмеження відповідальності повинне застосовуватися по

відношенню до компанії, яку перевіряли, і до будь-якої третьої

сторони, яка має право відповідно до національного законодавства

пред'являти позов про відшкодування збитків.

4. Будь-яке обмеження цивільної відповідальності не повинно

шкодити праву будь-якої потерпілої сторони на отримання

справедливого відшкодування.

Методи обмеження відповідальності

5. Держави-члени повинні вживати заходів щодо обмеження

відповідальності. Для цього зокрема рекомендується застосувати

будь-який один або декілька з таких методів:

(а) встановлення максимальної фінансової суми або формули, що

дозволяє розрахунок такої суми;

(б) встановлення ряду принципів, на підставі яких штатний

аудитор чи аудиторська фірма не несе відповідальність, більшу, ніж

за фактичну шкоду, якої зазнав позивач, і, відповідно, не несе

спільної відповідальності з іншими порушниками;

(с) положення, що дозволяє будь-якій компанії проводити її

перевірку, та статутному аудитору або аудиторській фірмі визначати

обмеження відповідальності в рамках угоди.

6. У тих випадках, коли відповідальність обмежена угодою, як

зазначено в пункті (с) частини 5, держава-член повинна забезпечити

виконання таких умов:

(а) угода підлягає судовому розгляду;

(b) по відношенню до компанії, що підлягає перевірці, рішення

щодо обмеження приймається колективно членами адміністративних,

керівних та контрольних органів, зазначених у статті 50b Директиви

Ради 78/660/ЕЄС(1) ( 994_908 ), або, у випадку групової перевірки,

у статті 36а Директиви Ради 83/349/ЕЄС(2), і таке рішення повинно

бути ухвалюється акціонерами компанії, яку перевіряють;

---------------- (1) OB L 222, 14.8.1978, C. 11. Директива з останніми

змінами, внесеними Директивою 2006/46/ЄС Європейського Парламенту

та Ради (OB L 224, 16.8.2006, C. 1).

(2) OB L 193, 18.7.1983, C. 1. Директива з останніми змінами,

внесеними Директивою 2006/99/ЄС (OB L 363, 20.12.2006, C. 137).

(с) обмеження і будь-яка його зміна публікуються в примітках

до звітності компанії, яку перевіряють.

7. Перед ухваленням заходів, спрямованих на імплементацію

будь-якого з методів, зазначених у пунктах (а), (б) або (с)

частини 5, або будь-якого іншого методу обмеження

відповідальності, який відповідає вимогам пунктів 2, 3 і 4,

держава-член має брати до уваги вплив на фінансові ринки та

інвесторів, і на умови доступу на ринок статутних перевірок для

зазначених компаній, так само як вплив на якість перевірки,

страхування ризиків і компаній, які підлягають перевірці.

Подальші дії

8. Державам-членам пропонується інформувати Комісію про

заходи, вжиті в світлі цієї Рекомендації, до 5 червня 2010 року.

Адресати

9. Цю Рекомендацію адресовано державам-членам

Вчинено у Брюсселі 5 червня 2008 року.

За Комісію Charlie McCREEVY

Член Комісії

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012 рікк
 2. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 3. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 4. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 5. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 6. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент,. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 7. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**". Європейське співтовариство. 2010 рікк
 8. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 9. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 10. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 11. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 12. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 13. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 14. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 15. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 16. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 17. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 18. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 19. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 20. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)". Європейське співтовариство. 2009 рікк