<<
>>

Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Європейське співтовариство. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства 18 листопада 2010 року ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ Прийнявши до уваги положення Договору про функціонування Європейського Співтовариства, Регламент Ради (ЄЕС) N 2913/92 ( 994_742 ) від 12 жовтня 1992 року про створення Митного кодексу Співтовариства(1), та, в частині, його Статтю 247,---------------- (1) Офіційний вісник L 302, 19.10.92, стр. 1. а також враховуючи наступні обставини: На основі Регламенту Ради (ЄЕС) N 732/2008 від 22 липня 2008 року про застосування схеми генеральних тарифних преференцій в період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року, що вносить зміни в Регламенти (ЄС) N 552/97, (ЄС) N 1933/2006 та Регламенти Комісії (ЄС) N 1100/2006 та (ЄС) N 964/2007(2), Європейське Співтовариство в рамках своєї схеми генеральних тарифних преференцій (далі - "ГСП" (Генеральна система преференцій), або "Схема") надає торгівельні преференції на користь країн, що розвиваються. Відповідно до Статті 5(2) вищезазначеного Регламенту, правила визначення країни походження товару в частині набуття ними статусу виробленого на території країни, що розвивається, а також відповідні процедури та методи адміністративної співпраці при застосуванні таких правил формулюються та здійснюються згідно з Регламентом Комісії (ЄЕС) N 2454/93(3).---------------- (2) Офіційний вісник L 211, 06.08.2008, стр. 1. (3) Офіційний вісник L 253, 11.10.93, стр. 1. 1. Після дебатів, що розгорнулися навколо Зеленої книги Європейської Комісії від 18 грудня 2008 року про майбутнє системи правил визначення походження товарів, в рамках преференційних торгівельних режимів(4), 16 березня 2005 року Комісія видала Комюніке з назвою "Правила визначення походження товарів в рамках преференційних торгівельних режимів. Орієнтири на майбутнє"(5) (далі - "Комюніке"). В цьому Комюніке формулюється новий підхід до правил визначення країни походження товарів в рамках всіх преференційних торгівельних режимів за участі Європейського Співтовариства та, особливо, таким механізмам, зорієнтованим на розвиток, як ГСП.--------------- (4) СОМ (2003) 787. (5) СОМ (2005) 100. 2. В контексті Програми розвитку, прийнятій на конференції в Дохе, держави-учасники визнали потребу в удосконаленні інтеграції країн, що розвиваються, в світову економіку, в тому числі шляхом розширення можливостей для виходу їх виробників на ринки розвинутих країн. За такої мети необхідно спростити правила преференційного походження товарів та по можливості зробити їх більш гнучкими з тим, щоб продукти, виготовлені в країнах - бенефіціаріях, могли отримувати реальну вигоду від наданих їм пільг. 3. Для того, щоб преференції дійсно приносили користь тим, хто їх потребує, а також з метою захисту власних ресурсів Європейського Співтовариства, внесення змін в правила преференційного походження має супроводжуватись опрацюванням процедур контролю за їх застосуванням. 4. Оцінка Комісією значення даного Регламенту свідчить про те, що правила походження товарів ГСП достатньо тяжкі для розуміння та носять занадто обмежений характер. Більш того, з'ясовується, що по відношенню до ряду продуктів преференції на практиці використовуються достатньо вузько, особливо по відношенню до продуктів, що представляють найбільший інтерес для слаборозвинутих країн, і єдиною причиною такого положення справ є саме правила, що стосуються походження товарів. 5. Оцінка наслідків також показала, що спрощення правил та більш тісної прив'язки їх до завдань розвитку можна досягти шляхом введення єдиного критерію для визначення походження всіх товарів, які не повністю отримані в країні-бенефіціарі: походження таких товарів має встановлюватися виходячи з їх доданої вартості, яка створюється саме у відповідній країні-бенефіціарі, а також враховуючи те, чи задовольняють вони критерії достатньої переробки. В той же час з'ясувалось, що яким-небудь одним методом забезпечити спрощення та прив'язку правил походження товарів із завданнями розвитку не вдасться. Більш того, відповідно думок зацікавлених сторін, для цілого ряду секторів критерій, заснований на розрахунку доданої вартості, або не підходить, або має використовуватися разом з іншими критеріями, - наприклад, застосовуючи до сфер сільського господарства, переробки сільськогосподарської продукції, продукції риболовства, хімічної продукції, металів, текстилю, одягу та взуття. Тому в таких галузях мають застосовуватися інші, прості критерії, легко зрозумілі виробникам та такі, що без особливих зусиль контролюються адміністрацією, - при чому вони можуть використовуватись як замість критерію, заснованого на розрахунку доданої вартості, так і разом з ним. До таких інших критеріїв відносяться максимально допустимий вміст матеріалів іноземного походження; зміна тарифної позиції або субпозиції; певні операції з обробки/переробки кінцевого товару; а також використання у виробництві матеріалів повністю отриманих на території країни, що розвивається. Тим не менш, завдання спростити правила означає, що їх кількість необхідно звести до мінімуму. Тому бажано, щоб правила походження товарів встановлювались не для кожного продукту, а для певної сфери в цілому. 6. Правила походження мають не лише відображати особливості певних розділів ТН ЗЕД ( n0001410-92 ), але і робити режим тарифних преференції доступним для тих країн-бенефіціарів, яким він призначений. Крім того, ці правила по можливості мають враховувати відмінності у промисловому потенціалі країн-бенефіціарів. В цілях сприяння промисловому розвитку слаборозвинутих країн, необхідно передбачити, щоб у випадках, коли правила походження товарів засновані на принципі максимально допустимого вмісту іноземного матеріалу, ця максимально допустима величина була як можна більш високою, але в той же час гарантувала, що операції, які виконуються в даній країні, є оригінальними та економічно обґрунтованими, якщо максимально допустимий вміст іноземних матеріалів досягає 70%, або щодо даної слаборозвинутої країни діє інше співставне по м'якості правило для визначення походження товарів, то це має сприяти збільшенню експорту товарів з відповідної країни. 7. Для того, щоб процес обробки або переробки виробів, що відбувається в країні-бенефіціарі, носив оригінальний та економічно обґрунтований характер, був дійсно економічно вигідним для даної країни, має зміст створити перелік "недостатніх" операцій обробки або переробки, на основі яких ніяк не можна вважати товар походженням з відповідної країни. Такий перелік може практично співпадати з вже існуючим, однак, в нього необхідно внести деякі корективи. Так, для уникнення порушень в торгівлі та проблем на ринку цукру, а також для виконання положень, вже затверджених в якості правил походження товарів в рамках інших режимів преференційної торгівлі, слід ввести нове правило, яке дозволить запобігти підмішування до цукру яких-небудь інших матеріалів. 8. Деяку міру гнучкості слід забезпечити для сфер, для яких критерій доданої вартості непридатний, як, наприклад, зараз, коли підприємствам таких сфер дозволяється використовувати обмежену частку матеріалів, що не задовольняють правилам. Проте, розмір цієї частки необхідно уточнити стосовно продукції, що створюється з використанням матеріалів, що повністю добуваються або виготовляються в цій країні. Крім того, для забезпечення ще більшої гнучкості при виборі вихідних матеріалів, допустиму частку таких матеріалів необхідно підвищити, за виключенням деяких чуттєвих товарів, до рівня 10%-15% від ціни франко-завод готового товару. До вищезазначених чуттєвих товарів відносяться продукти, перераховані в Главах 2 та 4-24 Гармонізованої системи, крім підданої переробці продукції рибальства, зазначеної в Главі 16, для якої більш оправдано встановлювати допустимі ліміти у ваговому вираженні, а також продукти, перераховані в Главах 50-63 Гармонізованої системи, допустимі відхилення у виробництві та складі яких мають бути виражені у вагових або вартісних величинах, в залежності від конкретного випадку та виду товару. 9. Принцип кумуляції відповідно до походження товарів є важливим інструментом, що сприяє кооперації країн, які мають однакові правила походження товарів, в процесі виробництва продукції, в якій може застосовуватися режим преференційних тарифів. Умови для регіональної кумуляції походження, що склалися на теперішній час, форми кумуляції, що використовуються сьогодні трьома регіональними угрупуваннями країн, виявилися дуже жорсткими та заплутаними. Їх необхідно спростити та зробити більш гнучкими за рахунок видалення існуючого вартісного компонента. Більш того, можливості для кумуляції походження товарів, які існують в країнах однієї регіональної групи сьогодні, необхідно зберегти, не дивлячись на диференціацію в правилах походження товарів між слаборозвинутими країнами та іншими країнами-бенефіціарами, яка передбачається даним Регламентом для певних випадків. Принцип кумуляції має бути допустимий тільки за умови, що, відправляючи матеріали в іншу країну групи з метою регіональної кумуляції, кожна країна застосовує ті правила походження товарів, які діють в рамках її торгівельних відносин з Європейським Співтовариством. Однак, для уникнення порушень в торгівлі між країнами з різноманітними рівнями тарифних преференцій, необхідно передбачити механізми, що виключають розповсюдження принципу регіональної кумуляції на деякі чуттєві товари. 10. В своєму Комюніке Комісія зазначила, що вона готова розглянути будь-який запит на створення нового об'єднаного або розширеного угрупування країн, в основі якого лежить взаємна економічна компліментарність, якщо при її створенні будуть враховані відмінності в преференційних схемах, що застосовуються по відношенню до конкретних країн-учасниць, рівно як і неминучі ризики уникнення деяких тарифів, а також якщо країнами-заявниками створені необхідні структури та процеси адміністративної співпраці для управління та контролю в такій сфері, як встановлення походження товарів. За такої мети слід створити основи для кумуляції походження в тих країнах, що входять в групи регіональної кумуляції I та III, деякі задовольняють умовам, які сформульовані вище. Нова група регіональної кумуляції (яка буде називатися групою IV) має бути створена за заявкою зі сторони міждержавного економічного об'єднання країн Південної Америки - Mercosur. В її склад ввійдуть Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай. Застосування принципу регіональної кумуляції по відношенню до вищезазначених країн буде залежати від виконання ними необхідних вимог. 11. Країнам-бенефіціарам необхідно надати можливості для взаємовигідної кумуляції з країнами, які є учасницями угод про вільну торгівлю (FTA), укладених в ЄС. Ця кумуляція нового типу - так звана розширена кумуляція - має бути односпрямованою, тобто допускати використання певних матеріалів тільки в країнах-бенефіціарах, і право на неї має надаватися тільки після ретельної експертизи запиту від відповідної країни-бенефіціара. В силу своєї чуттєвості, товари, перераховані в Главах 1-24 Гармонізованої системи, підлягають виключенню із кумуляції даного типу. 12. З 2001 року країнам-бенефіціарам дозволено застосовувати принцип кумуляції походження на товари, що підпадають під категорії, які перераховані в Главах 25-97 Гармонізованої системи, та походять з Норвегії або Швейцарії. Кумуляцію в рамках цього принципу слід продовжити та застосовувати по відношенню до Туреччини, але за умови, що в Норвегії, Швейцарії та Туреччині буде застосовуватися така сама концепція "походження товарів", що і в Європейському Співтоваристві, та вони введуть аналогічний режим для товарів, що імпортуються в ці країни, які вироблені з використанням матеріалів, походженням з Європейського Співтовариства. Для цього вони мають укласти угоду, що закріплює їх обов'язки надавати Державам-учасницям та один одному необхідну підтримку в сфері адміністративної співпраці (угода має бути укладена в формі обміну офіційними листами або іншого закріплення домовленостей між сторонами). 13. Однак, принцип регіональної кумуляції не має розповсюджуватися на певні матеріали, якщо тарифні преференції, передбачені в Європейському Співтоваристві, не аналогічні преференціям для всіх країн, які приймають участь в кумуляції, та по відношенню до відповідних матеріалів в результаті кумуляції можна було б застосовувати більш вигідний тарифний режим, ніж той, який застосовувався б до них у випадку їх прямого експорту в Європейське Співтовариство. Якщо не намагатися вирішувати такі проблемі шляхом виключення відповідних матеріалів, це призведе до уникнення певних тарифів або порушень в торгівлі - наприклад, експорту товарів в Європейське Співтовариство тільки з країн, по відношенню до яких застосовуються найбільш сприятливі тарифні преференції. 14. Перелік матеріалів, що виключаються з сфери застосування принципу регіональної кумуляції, необхідно затвердити окремим додатком. При цьому в цей додаток можна вносити зміни не тільки кожного разу, коли виникає чергова подібна ситуація, але і для випадків, коли такі ситуації можуть виникати як наслідок застосування принципу кумуляції між країнами I та III групи регіональної кумуляції. Можливість застосування принципу кумуляції у відносинах між країнами I та III групи регіональної кумуляції, а також розширеної кумуляції є предметом певних умов, виконання яких, вирішуючи питання про застосування принципу кумуляції, Комісія буде перевіряти за допомогою відповідних процедур комітету та певних критеріїв. Керуючись тими самими процедурами та критеріями, Комісія, виявивши, що країни, яким була надана можливість користуватися принципом кумуляції, згодом припинили виконувати необхідні вимоги, або що це призвело до непередбачуваних результатів, наприклад, порушень в торгівлі, уникнення деяких тарифів і т.п., повинна мати право у будь-який час відкликати дозвіл на застосування відповідного принципу кумуляції. 15. Існуючі правила походження зараз містять досить складні положення, що стосуються риболовецьких суден, що ведуть вилов риби за межами територіальних вод. Складність цих положень суперечить цим цілям, та в результаті їх важко застосовувати, а застосування практично неможливо контролювати. Таким чином, дані положення також слід спростити. Крім того, існуючі правила вимагають від країн доказів того, що продукт прямо транспортується в Європейське Співтовариство, отримати які достатньо непросто. Через цю вимогу постачальники деяких товарів, що супроводжуються належним сертифікатом походження, на практиці не можуть користуватися вигодами, пов'язаними з преференціями. Отже, необхідно ввести нове, більш просте та гнучке правило, зміст якого повинен полягати в демонстрації того, що товари, пред'явлені на митниці та заявлені як ті, що ввозяться для вільного обігу в Європейському Співтоваристві, - є тими самими товарами, які залишили країну-бенефіціара експорту, та не понесли на шляху жодних змін або перетворень. 16. В теперішній час сертифікацію походження товарів здійснюють компетентні органи країн-бенефіціарів, та у випадку, якщо заявлене джерело походження виявиться неправдивим, імпортери, як правило, не зобов'язані платити які-небудь мита, оскільки вони діяли добросовісно, а помилка вважається допущеною з вини вищезазначених компетентних органів. В результаті наноситься збиток внутрішнім ресурсам Європейського Співтовариства, та в кінці кінців саме його платники податку несуть тягар по ліквідації цього збитку. Так як експортери краще всіх знають про походження своєї продукції, вони зобов'язані напряму забезпечувати своїх замовників заявою про походження товару. 17. Для полегшення контролю товарів в постекспортному періоді необхідно передбачити реєстрацію експортерів в компетентних органах країн-бенефіціарів. В цих цілях кожною країною-бенефіціаром має бути створена електрона система звітності зареєстрованих експортерів, дані якої відповідні державні органи такої країни-бенефіціара зобов'язані повідомляти в Комісію. На основі отриманої таким шляхом інформації Комісія буде формувати центральну базу даних зареєстрованих експортерів для використання операторами та адміністраціями Європейського Співтовариства. Дякуючи такій базі даних, оператори зможуть перевіряти, чи є їх постачальник зареєстрованим експортером у відповідній країні-бенефіціарі, перед тим, як декларувати товари для ввозу у вільний обіг. А компанії Європейського Співтовариства, що здійснюють експорт товарів з метою двостороннього застосування принципу кумуляції походження, повинні будуть реєструватися в компетентних органах Держав-учасниць. 18. Через опублікування чисельності та неконфеденційних даних про реєстрацію експортерів, інші учасники угоди отримують можливість звертатись до таких даних з метою забезпечення прозорості угоди та підвищення інформованості всіх зацікавлених сторін. Однак, приймаючи до уваги наслідки розголошення такої інформації, його слід допускати лише у випадках, коли від експортера була заздалегідь отримана добровільна письмова згода на розголошення своїх даних. 19. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради ( 994_242 ) від 24 жовтня 1995 року про захист інтересів фізичних осіб при обробці їх особистих даних та про вільний рух таких даних(1) регламентує обробку особистих даних громадян в Державах-учасниках. Принципи, викладені в Директиві 95/46/ЄС, можна при необхідності уточнити та доповнити в рамках даного Регламенту.---------------- (1) Офіційний вісник L 281, 23.11.95, стр. 31. 20. Регламент (ЕС) N 45/2001 Європейського Парламенту та Співтовариства від 18 грудня 2000 року про захист інтересів фізичних осіб при обробці їхніх особистих даних інститутами та органами Співтовариства, та про вільний рух таких даних(2) регламентує дії Комісії, пов'язані з обробкою особистих даних. Принципи, викладені в Регламенті (ЄС) N 45/2001, можна при необхідності уточнити та доповнити в рамках даного Регламенту.---------------- (2) Офіційний вісник L 8, 12.01.2001, стр. 1. 21. Відповідно до Статі 28 Директиви 95/46/ЕС ( 994_242 ), національні наглядові органи мають контролювати обробку особистих даних в Державах-учасницях з питань законності цих процедур, в той час як згідно Регламенту (ЄС) N 45/2001, Орган нагляду в сфері захисту інформації в Європейському Співтоваристві має контролювати дії інститутів та органів ЄС, пов'язані з обробкою особистих даних громадян. Орган нагляду в сфері захисту інформації в Європейському Співтоваристві та національні наглядові органи, із врахуванням меж своїх відповідних повноважень, повинні активно співпрацювати один з одним, забезпечуючи скоординований контроль процедур, що здійснюються з метою виконання даного Регламенту. Створюючи системи реєстрації експортерів, слід враховувати можливості країн-бенефіціарів з організації та ведення таких систем, а також можливості Комісії з формування необхідної централізованої бази даних. З цією метою Комісія повинна розробити вимоги для користувачів системи та її технічні специфікації. Після розробки централізованої бази даних можна буде достатньо точно оцінити наслідки створення системи реєстрації з точки зору доступності та захисту даних про експортерів. За результатами оцінки у відповідні положення будуть внесені необхідні корективи. У зв'язку з цим впровадження системи слід відстрочити до 1 січня 2017 року, що дозволить більш ретельно підготувати вимоги до користувачів та технічні специфікації, а також внести відповідні корективи, які можуть виявитися необхідними за введення таких вимог та специфікацій. Однак, країнам, які не зможуть вкластися у вищезазначений строк, має бути наданий додатковий трирічний період. У строк до 2017 року та протягом додаткового періоду, передбаченого для країн-бенефіціарів, які до 2017 року ще не будуть готові до впровадження нової системи, слід встановити перехідні правила, що визначають процедури та методи адміністративної співпраці. Ці правила мають бути засновані на принципах, що застосовувались раніше. Зокрема, такі перехідні правила мають зобов'язувати компетентні органи відповідної країни до видачі сертифіката походження товарів. Крім того, існуючі правила необхідно удосконалити, узгодивши їх у структурному відношенні з правилами, які будуть застосовуватися після запуску системи реєстрації експортерів. В результаті всі ці правила мають стати більш ясними: їх необхідно чітко розділити за наступними категоріям: загальні принципи, експортні процедури, які необхідно виконувати в країнах-бенефіціарах, процедури ввезення товарів для вільного обігу в Європейському Співтоваристві, а також методи адміністративної співпраці. Одночасно слід обновити форму сертифіката походження - Форму А. Зокрема, необхідно вставити в неї примітки в редакції 2007 року, оскільки в цій версії враховані останні зміни у складі ЄС та, відповідно, міститься повний список країн, які на сьогодні використовують Форму А в цілях, пов'язаних з ГСП. 22. Доступ до преференційного режиму має надаватися країнам-бенефіціарам за умови створення та підтримки ними в силі адміністративних структур, що дозволяють здійснювати ефективне управління режимом преференцій, а також за умови, що вони приймуть на себе зобов'язання за проханням Комісії надавати їй всю необхідну підтримку в області контролю за належним управлінням преференційною схемою. Зокрема, необхідно створити систему адміністративної співпраці між компетентними органами всередині Європейського Співтовариства та всередині країн-бенефіціарів, на основі якого можна було б розробити механізми для визначення походження товарів. В той же час необхідно чітко прописати відповідальність експортерів за декларування походження товарів, а також роль адміністративних органів в управлені системою. Слід визначити, які відомості повинні міститися в сертифікаті походження, зазначити обставини, за яких митні органи Європейського Співтовариства мають право відмовити заявнику в прийомі такого сертифіката або відправити його на перевірку. 23. Визначення та список операцій, що відповідають критерію "достатньої обробки або переробки", які містяться в існуючому регламенті, є єдині для ГСП та преференційних тарифних заходів, що в односторонньому порядку приймаються Європейським Співтовариством по відношенню до ряду країн або територій. Оскільки реформування правил походження товарів в рамках цієї останньої системи буде відбуватися на більш пізньому етапі, поки до неї необхідно застосовувати поточні положення. Однак, заради гармонізації цієї системи до ГСП та іншими режимами односторонніх преференцій в торгівлі, визначення "продуктів, повністю добутих або отриманих в країні", та перелік операцій, що складають "недостатню обробку або переробку", які закріплені в таких інших односторонніх режимах, слід привести у відповідність із визначеннями та переліками, що передбачені правилами походження товарів в рамках ГСП. 24. У зв'язку із вищезазначеним, в Регламент (ЄЕК) N 2454/93 мають бути внесені відповідні зміни та доповнення. 25. Завдяки Правилам (ЄС) Комісії N 1613/2000(1), (ЕС) N 1614/2000(2) и (ЕС) N 1615/2000(3), Співтовариство надало часткову відмову від ГСП правил походження для окремої текстильної продукції, що походить з Лаосу, Камбоджи та Непалу, що збігає 31 грудня 2010. Більш прості та гнучкі для розвитку правила походження, представленні цим Регламентом, забезпечать продовження тих часткових відмов.---------------- (1) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 38. (2) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 46. (3) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 54. 26. Заходи, передбачені цим Регламентом, узгоджуються з думками Комітету по Митному кодексу, ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012 рікк
 2. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 3. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 4. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 5. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 6. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент,. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 7. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**". Європейське співтовариство. 2010 рікк
 8. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 9. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 10. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 11. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 12. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 13. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 14. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 15. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 16. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 17. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 18. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 19. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 20. Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року " (кодифікована версія)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейське співтовариство. 2009 рікк