Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018

Документ актуальний на 05.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

26.04.2018  № 593

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2018 р.

за № 620/32072

Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень

Керуючись частиною четвертою статті 8, частиною третьою статті 10 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», статтями 14, 17, частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 травня 2015 року № 707, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2015 року за № 679/27124, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У.

Фещук.

Голова

Ю. Артеменко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

21 травня 2015 року № 707

(у редакції рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

від 26 квітня 2018 року № 593)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2018 р.

за № 620/32072

ПОРЯДОК

проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі - НСТУ) та припинення їхніх повноважень.

2. Склад Наглядової ради НСТУ формується з:

1) членів, обраних депутатськими фракціями і групами Верховної Ради України поточного скликання, - по одному представнику від відповідної фракції та групи;

2) дев’яти членів від громадських об’єднань та асоціацій (далі - об’єднання), визначених статтею 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (далі - Закон).

3. Обрання членів Наглядової ради від об’єднань здійснюється на конференціях об’єднань (далі - конференції), що організовуються і проводяться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада).

4. Підготовка та проведення конференції здійснюються на засадах відкритості та прозорості з метою обрання до складу Наглядової ради НСТУ осіб, які відповідають критеріям високих професійних та моральних якостей, суспільного авторитету.

5. Подання відповідних заяв та документів, що мають бути подані разом з ними, до Національної ради може здійснюватися в такі способи:

1) одночасне подання документів у паперовій та електронній формах (без застосування електронно-цифрового підпису);

2) через визначений Національною радою веб-сайт із застосуванням електронно-цифрового підпису, якщо такий спосіб подання документів визначений відповідним рішенням.

ІІ. Календарний план конференцій

1. Підготовка та проведення конференцій відбуваються відповідно до календарного плану, що затверджується рішенням Національної ради.

2. Календарний план затверджується не пізніше ніж за 4 місяці до закінчення повноважень члена Наглядової ради, обраного від відповідної сфери, визначеної статтею 8 Закону.

У разі якщо протягом календарного року повноваження закінчуються у кількох членів Наглядової ради, такий план затверджується на відповідний календарний рік.

У разі дострокового припинення повноважень члена(ів) Наглядової ради, обраного(их) на конференції (конференціях), Національна рада протягом 14 календарних днів з дня прийняття рішення про припинення повноважень такого(их) члена(ів) приймає рішення про проведення конференції (конференцій) у відповідній сфері та затверджує план(и) проведення такої(их) конференції (конференцій).

У разі якщо Національна рада затвердила річний календарний план, рішення про проведення позачергової конференції приймається шляхом внесення змін у річний календарний план.

3. Календарний план включає такі етапи:

формування Громадської комісії;

приймання та аналіз документів від об’єднань;

приймання та аналіз документів кандидатів у члени Наглядової ради;

проведення конференцій.

ІІІ. Громадська комісія

1. Для підготовки та проведення конференцій, здійснення громадського контролю за цим процесом утворюється Громадська комісія.

2. Громадська комісія здійснює оцінку відповідності об’єднань вимогам, визначеним Законом. За результатами проведеної оцінки Громадська комісія вносить відповідні рекомендації Національній раді.

3. До складу комісії входять не більше ніж по 3 представники від Громадських рад при:

Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення;

Міністерстві культури України;

Міністерстві молоді та спорту України;

Міністерстві освіти і науки України;

Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Міністерстві інформаційної політики України;

Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.

4. Національна рада протягом 3 робочих днів з дня затвердження календарного плану, визначеного у розділі ІІ цього Порядку, надсилає запит на делегування представників від суб’єктів, визначених у пункті 3 цього розділу.

5. Формування Громадської комісії відбувається протягом 30 календарних днів з дня затвердження календарного плану. Затвердження складу Громадської комісії відбувається після закінчення 30-денного строку. У разі якщо суб’єкти не делегували необхідної кількості представників, Національна рада своїм рішенням затверджує склад Громадської комісії з фактично делегованих представників.

IV. Порядок відбору об’єднань

1. До участі в конференціях допускаються об’єднання зі сфер, визначених у статті 8 Закону.

2. Об’єднання, що мають намір взяти участь у конференції (конференціях), мають відповідати таким вимогам:

1) на день подання заяви на участь у конференції (конференціях) строк діяльності у відповідній сфері становить не менш як три роки;

2) членами об’єднання є авторитетні у відповідній сфері особи;

3) діяльність об’єднання є активною (упродовж останніх трьох років об’єднання організовувало періодично, не рідше ніж кілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які наявні у відповідній сфері, ініціювало публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).

3. Не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення повноважень відповідного члена Наглядової ради НСТУ, а у разі дострокового припинення повноважень - протягом 14 календарних днів з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ Національна рада розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про прийняття заяв об’єднань на участь у відповідній конференції (конференціях). Одночасно Національна рада подає звернення про розміщення цього оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

4. В оголошенні зазначаються:

сфера(и) діяльності об’єднань, визначена(і) у статті 8 Закону, від якої(их) буде проводитися конференція (конференції);

види об’єднань, що можуть подавати заяви на участь у конференції (конференціях);

перелік документів, що мають бути подані;

кінцева дата подання заяв;

спосіб подання документів (паперовий, електронний) із зазначенням адреси та годин прийому документів або адреса визначеного Національною радою веб-сайту.

Строк подання заяв об’єднань на участь у конференціях становить 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

5. Об’єднання, яке має намір взяти участь у відповідній конференції, подає до Національної ради:

1) письмову заяву на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку;

2) витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) копію установчого документа об’єднання;

4) витяг із протоколу засідання керівного органу об’єднання щодо обрання керівника об’єднання.

6. Апарат Національної ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради заяви, установчого документа об’єднання, витягу із протоколу засідання керівного органу об’єднання упродовж 2 робочих днів із дня прийняття повного пакета документів у паперовій та електронній формах.

7. Об’єднання може подати заяву на участь у конференції лише в одній зі сфер, визначених у статті 8 Закону.

8. Громадська комісія у строк, що не перевищує 21 календарний день із дня завершення строку подання заяв на участь у конференціях, проводить оцінку поданих документів на відповідність вимогам Закону.

За підсумками розгляду поданих документів Громадська комісія вносить до Національної ради перелік об’єднань, які рекомендуються для участі в конференціях, окремо за кожною сферою діяльності.

9. Національна рада впродовж 7 робочих днів із дня внесення Громадською комісією рекомендованого переліку приймає рішення про затвердження переліку об’єднань, що висувають кандидатури до складу Наглядової ради НСТУ, окремо за кожною сферою діяльності.

Одночасно з рішенням про затвердження переліку об’єднань Національна рада приймає рішення про невідповідність об’єднань у разі, якщо такі об’єднання не відповідають вимогам статті 8 Закону.

Об’єднання повідомляються про дату, час та місце розгляду Національною радою поданих ними документів не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати розгляду, а також мають право бути присутніми під час такого розгляду.

10. Не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення Національна рада оприлюднює перелік об’єднань, що мають право номінувати кандидатури до складу Наглядової ради НСТУ, на своєму офіційному веб-сайті та повідомляє про це об’єднання шляхом надсилання повідомлень на адреси їх електронної пошти, зазначені в заявах на участь.

V. Подання кандидатур

1. Упродовж 7 календарних днів із дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради переліку об’єднань, які мають право на висування кандидатур до складу Наглядової ради НСТУ, зазначені об’єднання подають такі кандидатури.

Одне об’єднання може висунути лише одну кандидатуру незалежно від кількості оголошених конференцій.

2. Кандидатури до складу Наглядової ради НСТУ подаються листом за підписом керівника об’єднання або уповноваженої об’єднанням особи, до якого додаються:

1) заява кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку;

2) програма кандидата (обсягом до трьох тисяч друкованих знаків), у якій у довільній формі викладається позиція кандидата щодо пріоритетів діяльності у складі Наглядової ради НСТУ;

3) копія документа про вищу освіту;

4) копія паспорта громадянина України (першої - шостої сторінок та сторінки з останньою відміткою реєстрації місця проживання); у разі наявності паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, для участі в конкурсі кандидату необхідно подати фотокопію обох сторін цього паспорта.

Заяви та програми кандидатів подаються в паперовій і електронній формах та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради не пізніше ніж упродовж 2 робочих днів від дня прийняття повних пакетів документів у паперовій і електронній формах.

Копія документа про вищу освіту і копія паспорта громадянина України подаються лише в паперовій формі.

3. Національна рада впродовж 10 робочих днів після завершення строку подання кандидатур до складу Наглядової ради НСТУ від об’єднань проводить попередню перевірку зазначених кандидатур на відповідність вимогам, визначеним у статті 9 Закону.

За результатами перевірки може бути прийнято обґрунтоване рішення про відхилення кандидатур у разі їх невідповідності зазначеним вимогам.

4. Рішення щодо допуску або недопуску об’єднань до участі в конференції або визнання кандидата до складу Наглядової ради НСТУ таким, що відповідає (не відповідає) вимогам Закону, може бути оскаржено в судовому порядку.

VI. Процедура проведення конференції

1. Інформація про місце та час проведення конференції оприлюднюється Національною радою на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення відповідної конференції, а також повідомляється об’єднанням, які згідно з рішенням Національної ради мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ, шляхом надсилання повідомлень на адреси електронної пошти об’єднань, зазначені в заявах на участь.

2. У разі якщо одночасно обираються члени Наглядової ради від об’єднань за різними видами діяльності, оприлюднення місця та часу конференції, а також повідомлення об’єднань здійснюються щонайменше за 5 днів до дня проведення першої конференції. У такому разі графік проведення конференцій визначається з розрахунку, що рішення про обрання членів Наглядової ради має бути прийняте не пізніше ніж за 3 календарні дні до закінчення повноважень чинних членів Наглядової ради, обраних за відповідними сферами діяльності.

3. У разі якщо конференції проводяться у сфері, де відбулось дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, новий член має бути обраний у строк, що не перевищує 4 місяців з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень попереднього члена Наглядової ради у відповідній сфері.

Перша конференція проводиться не раніше ніж через 10 робочих днів після завершення строку подання кандидатур для включення до складу Наглядової ради НСТУ. Для кожної зі сфер, визначених у статті 8 Закону, проводиться окрема конференція.

У конференції мають право брати участь об’єднання, які подали кандидатури до складу Наглядової ради НСТУ. Конференція вважається правоможною за умови участі в ній не менш як трьох об’єднань, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ у відповідній сфері.

4. Об’єднання бере участь у конференції шляхом делегування керівника або іншої уповноваженої керівником особи. Повноваження іншої особи підтверджуються листом за підписом керівника об’єднання.

Під час реєстрації на конференції подається також документ, що посвідчує особу представника об’єднання.

5. Забезпечення проведення конференцій покладається на апарат Національної ради.

Конференції проводяться відкрито із запрошенням журналістів, представників засобів масової інформації.

6. Конференція відкритим голосуванням обирає головуючого із представників об’єднань.

Протокол конференції веде секретар конференції - уповноважений працівник апарату Національної ради. Секретар конференції не має права брати участь у голосуванні.

Учасники конференції відкритим голосуванням обирають двох членів Лічильної комісії конференції із представників об’єднань. Головою Лічильної комісії конференції є член Національної ради, визначений рішенням Національної ради.

7. Конференція визначає регламент роботи конференції, що передбачає тривалість виступів присутніх кандидатів, а також право виступу членів Громадської комісії.

8. Голосування за кандидатів здійснюють учасники конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ.

9. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів).

Бюлетень вважається недійсним, якщо в ньому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також якщо бюлетень заповнений із порушенням вимог цього Порядку.

10. Лічильна комісія проводить підрахунок на підставі поданих бюлетенів та оголошує кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів. Якщо серед кандидатів, які набрали найбільшу кількість рейтингових балів, два чи більше кандидатів отримали однакову кількість балів, щодо таких кандидатів проводиться повторне рейтингове голосування.

11. У разі якщо при повторному рейтинговому голосуванні кандидати набирають однакову кількість балів, конференція вважається такою, що не відбулася. Національна рада на найближчому засіданні оголошує повторну конференцію у відповідній сфері діяльності.

У разі якщо в повторній конференції мають намір взяти участь об’єднання, які брали участь у конференції, що не відбулася, такі об’єднання подають лише письмову заяву на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ.

12. Громадська комісія протягом 10 календарних днів із дня завершення строку подання заяв на участь у повторній конференції проводить оцінку поданих документів на відповідність вимогам Закону лише тих об’єднань, які не брали участь у конференції, що не відбулася.

13. Протокол конференції підписується головуючим та секретарем конференції і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради впродовж 3 робочих днів від дня проведення конференції.

VII. Порядок проведення додаткової конференції

1. У разі якщо кількість членів Наглядової ради, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від об’єднань, Національна рада проводить додаткову конференцію всіх об’єднань, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради НСТУ.

2. Національна рада розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення додаткової конференції, а також повідомляє про це об’єднання, що взяли участь у конференціях у кожній зі сфер.

Зазначені об’єднання мають право подати кандидатури до складу Наглядової ради НСТУ в порядку, визначеному у розділі V цього Порядку.

3. Інформація про місце та час проведення додаткової конференції оприлюднюється Національною радою на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення додаткової конференції, а також повідомляється об’єднанням, що взяли участь у конференціях у кожній зі сфер, шляхом надсилання повідомлень на адреси електронної пошти об’єднань, зазначені в заявах на участь.

4. Додаткова конференція проводиться в порядку, визначеному у розділах V, VI цього Порядку.

Національна рада приймає рішення про обрання членами Наглядової ради НСТУ такої кількості кандидатів, які зазначені в протоколі додаткової конференції, що забезпечує перевищення кількості членів Наглядової ради НСТУ, які представляють об’єднання, над кількістю членів, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, на одну особу.

VIII. Порядок затвердження рішення про обрання членів Наглядової ради НСТУ

1. Національна рада розглядає на своєму засіданні протоколи конференцій (додаткової конференції) та приймає рішення про обрання членами Наглядової ради НСТУ кандидатів, які набрали найбільшу кількість рейтингових балів на відповідних конференціях (додатковій конференції).

2. Національна рада затверджує склад Наглядової ради НСТУ своїм рішенням.

Рішення про затвердження складу містить перелік членів, обраних на конференціях і додатковій конференції у разі її проведення, а також членів, обраних від депутатських фракцій та груп Верховної Ради України.

У разі обрання нового члена у зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього члена Наглядової ради НСТУ Національна рада вносить зміни до рішення, яким затверджено склад Наглядової ради НСТУ.

3. Члени Національної ради та Громадська комісія мають право ініціювати питання про відхилення кандидатури в члени Наглядової ради НСТУ у разі її невідповідності вимогам, визначеним статтею 9 Закону. Національна рада приймає обґрунтоване рішення щодо відхилення кандидатури у члени Наглядової ради НСТУ.

4. У разі якщо кандидат, який набрав найбільшу кількість рейтингових балів на відповідній конференції (додатковій конференції), був відхилений Національною радою у зв’язку з його невідповідністю вимогам до члена Наглядової ради НСТУ, Національна рада приймає рішення про проведення конференції у відповідній сфері.

IX. Порядок прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ

1. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ приймається Національною радою у випадках, передбачених статтею 10 Закону.

2. Питання припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ розглядається на засіданні Національної ради за ініціативою (заявою) члена Національної ради або Наглядової ради НСТУ.

3. Національна рада розглядає питання про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ впродовж 10 робочих днів від дня подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням.

4. Із підстав, передбачених пунктами 3-9 частини першої статті 10 Закону, Національна рада розглядає питання про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ впродовж 10 календарних днів від дня, коли їй стало відомо про настання зазначених підстав.

Для підтвердження інформації про можливе настання підстав для припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ Національна рада має право звертатися до державних органів, підприємств, установ та організацій.

5. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ із представників об’єднань Національна рада приймає рішення про проведення конференції у відповідній сфері.

Начальник юридичного

управління

Г. Чумаченко

Додаток 1

до Порядку проведення конференцій

громадських об’єднань та асоціацій,

обрання членів Наглядової ради

публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна

телерадіокомпанія України»

та припинення їхніх повноважень

(підпункт 1 пункту 5 розділу ІV)

ЗАЯВА

на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ

Додаток 2

до Порядку проведення конференцій

громадських об’єднань та асоціацій,

обрання членів Наглядової ради

публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна

телерадіокомпанія України»

та припинення їхніх повноважень

(підпункт 1 пункту 2 розділу V)

ЗАЯВА

кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій


Документи та файли

Сигнальний документ — f475869n142.doc
Сигнальний документ — f475869n143.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.06.2018 — 2018 р., № 49, стор. 189, стаття 1745, код акта 90556/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.11.2017 № 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -