Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017

Документ актуальний на 12.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

30.03.2017  № 452

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 червня 2017 р.

за № 792/30660

Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Керуючись статтями 1, 24, 31, 39, 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 13, 14, 17, частиною другою статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28 грудня 2011 року № 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за № 351/20664 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 06 листопада 2014 року № 1187), що додаються.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Голова

Ю. Артеменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

30.03.2017 № 452

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 червня 2017 р.

за № 792/30660

ЗМІНИ

до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

1. У розділі II:

1) у пункті 2.4:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відомості про структуру власності заявника, які подаються відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 251/28381;".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

2) пункт 2.11 після слів "програмної послуги" доповнити словами та цифрами "протягом строків, визначених статтею 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2. У розділі III:

у пункті 3.4:

після слів "послуги із використанням" доповнити словом "ресурсу";

після слів "технічної розробки" доповнити словами ", обслуговування та експлуатації";

3. У додатках:

1) у додатку 1:

пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

"8. Технології, що застосовуються для надання програмної послуги ________________

______________________________________________________________________________

(кількість каналів і технології, що використовуються для

______________________________________________________________________________

ретрансляції (трансляції) програм (аналогова, цифрова, ІРТV, ММDS, "Телеcело", МІТРІС, DTH, ОТТ тощо))

9. Територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання програмної послуги) _______________________________________________________";

(територія України або найменування адміністративно-територіальної одиниці)

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі, не менше_________________";

2) додаток 2 викласти в такій редакції:


"Додаток 2

до Положення про порядок

видачі ліцензії провайдера

програмної послуги

(пункт 2.2)

ІНФОРМАЦІЯ,

яка зазначається в ліцензії провайдера програмної послуги та додатках до неї

У ліцензії провайдера програмної послуги зазначаються:

повне найменування Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, серія та номер ліцензії;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця, якій видано ліцензію;

код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку в паспорті);

власник (співвласники) юридичної особи;

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи;

строк дії ліцензії та дата її видачі;

строк дії продовженої ліцензії;

підписи уповноважених посадових осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, скріплені печаткою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

дата прийняття та номер рішення про видачу (продовження, переоформлення) ліцензії провайдера програмної послуги;

територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання програмної послуги);

рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яким затверджено перелік програм універсальної програмної послуги;

загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), яка, зокрема, складається із мінімальної частки програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі;

технологія розповсюдження телепрограм.

У ліцензії провайдера програмної послуги багатоканальних ефірних телемереж додатково зазначаються докладні характеристики багатоканальної ефірної телемережі:

частота (канал);

місцезнаходження та потужність передавача;

місцезнаходження головної станції багатоканальної телемережі;

максимальна кількість каналів (ресурс).";

3) у додатках 5, 6 заголовки заяв після слова "послуги" доповнити словами

"НР № ___-п від

_____".

(дата)

Начальник

управління ліцензування

Л. Запорожець


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.07.2017 — 2017 р., № 57, стор. 453, стаття 1741, код акта 86556/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.11.2017 № 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -