Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

02.11.2017  № 2043

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 листопада 2017 р.

за № 1441/31309

Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Відповідно до статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статті 17, частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 251/28381, що додаються.

2. Телерадіоорганізаціям та провайдерам програмної послуги протягом місяця після набрання чинності цим рішенням надіслати рекомендованим листом до Національної ради адреси своєї постійно діючої електронної пошти для авторизації на модулі офіційного веб-сайту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Голова

Ю. Артеменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

02.11.2017 № 2043

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 листопада 2017 р.

за № 1441/31309

ЗМІНИ

до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Вимоги, установлені цим Порядком, також застосовуються при поданні до Національної ради заяви про видачу (продовження), а також про переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера).";

2) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

"9. У разі наявності у структурі власності суб’єкта інформаційної діяльності іноземних юридичних або фізичних осіб суб’єкт інформаційної діяльності подає також документи, що підтверджують належність цій особі корпоративних прав у суб’єкті інформаційної діяльності.

10. Щодо кінцевих бенефіціарних власників подаються також документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.".

2. У розділі II:

1) доповнити пункт 2 новим підпунктом такого змісту:

"7) відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 2.";

2) в абзаці другому пункту 5 слова "та в електронній формі повинні бути ідентичними" замінити словами "повинні відповідати за змістом документам в електронній формі";

3) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Документи у паперовому вигляді прошиваються та підписуються керівником суб’єкта інформаційної діяльності.";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Документи в електронній формі можуть надсилатися на електронну пошту, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради, або через модуль офіційного веб-сайту Національної ради.

Кожен документ, надісланий електронною поштою, подається у форматах PDF та EXCEL з можливістю копіювання.

Авторизація на модулі офіційного веб-сайту Національної ради здійснюється протягом 15 днів з дня отримання надісланої ліцензіатом до Національної ради адреси електронної пошти.

Адреса електронної пошти ліцензіата має бути постійно діючою.

Документи (форми), заповнені на модулі офіційного веб-сайту Національної ради, роздруковуються для подання їх у паперовій формі і не потребують заповнення в інших паперових формах.";

5) в абзаці першому пункту 8 слова "у колонці "Адреса" виключити.

3. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Порядок подання інформації про структуру власності заявниками на отримання (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера)";

2) абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) подає до Національної ради:";

3) доповнити розділ після підпункту 2 новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) відомості про зміни у структурі власності за поточний рік станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 4;".

У зв’язку з цим підпункти 3 - 5 вважати відповідно підпунктами 4 - 6;

4) у підпункті 5 слова "станом на 31 грудня року" замінити словами "станом на останнє число місяця";

5) підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821).";

6) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

"2. Національна рада додатково на підставі мотивованого запиту може витребовувати від заявника копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації кінцевого бенефіціарного власника.

3. У разі зміни інформації щодо діяльності ліцензіата, яка потребує внесення змін до ліцензії щодо відомостей про структуру власності ліцензіата, зокрема складу пов’язаних осіб, ліцензіат подає до Національної ради відомості за відповідною формою, передбаченою цим Порядком.".

4. У розділі IV:

у пункті 6:

в абзаці першому слова "на мовлення" замінити словами "або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера)";

підпункт 1 після слів "заяву про видачу (продовження) ліцензії" доповнити словами "або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера)".

5. У формах:

1) у формі № 1:

після слів "суб’єкта інформаційної діяльності" доповнити словами ", код згідно з ЄДРПОУ";

слова "в електронній формі (вказується спосіб подання документів в електронній формі: на CD-диску, флеш-накопичувачі USB, електронною поштою на адресу Національної ради) у кількості (...) файлів" замінити словами "в електронній формі: на електронну пошту, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради, або через модуль офіційного веб-сайту Національної ради";

2) у формі № 2:

у назві форми слова та цифри "станом на 31 грудня 20_ року" замінити словами та цифрами "станом на __ __________ 20_ року";

після слів "суб’єкта інформаційної діяльності" доповнити словами ", код згідно з ЄДРПОУ";

у пункті 4:

у підпункті 1 слова "- громадян України -" замінити словами "(громадян України) - дата народження,";

у підпункті 2 слова "- іноземців та осіб без громадянства -" замінити словами "(іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження,";

3) у формі № 3:

у назві форми слова та цифри "станом на 31 грудня 20_ року" замінити словами та цифрами "станом на __ __________ 20_ року";

після слів "суб’єкта інформаційної діяльності" доповнити словами ", код згідно з ЄДРПОУ";

у пункті 3:

у підпункті 1 слова "- громадян України -" замінити словами "(громадян України) - дата народження,";

у підпункті 2 слова "- іноземців та осіб без громадянства -" замінити словами "(іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження,";

4) у формі № 5:

у назві форми слова та цифри "станом на 31 грудня 20_ року" замінити словами та цифрами "станом на __ __________ 20_ року";

після слів "суб’єкта інформаційної діяльності" доповнити словами ", код згідно з ЄДРПОУ";

у пункті 3:

у підпункті 1 слова "- громадян України -" замінити словами "(громадян України) - дата народження,";

у підпункті 2 слова "- іноземців та осіб без громадянства -" замінити словами "(іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження,".

Начальник

юридичного управління

Г. Чумаченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.12.2017 — 2017 р., № 102, стор. 333, стаття 3170, код акта 88433/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.11.2017 № 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -