<<
>>

НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021

Документ актуальний на 22.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2021  № 1226

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 вересня 2021 р.

за № 1175/36797

Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»

Відповідно до статті 35 Повітряного кодексу України та з метою впровадження поправок 79 і 80 до Додатка 3 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, вдосконалення метеорологічного обслуговування цивільної авіації в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 09 березня 2017 року № 166, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за № 1092/30960 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню аеронавігації (Сімак В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті.

3. Цей наказ набирає чинності з 05 листопада 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Т.в.о. Міністра інфраструктури України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр оборони України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

О.

Кучер

Ю. Васьков

Д. Монастирський

А. Таран

М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

05 серпня 2021 року № 1226

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 вересня 2021 р.

за № 1175/36797

ЗМІНИ

до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»

1. У розділі І:

у пункті 4:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«авіаційна метеорологічна станція (aeronautical meteorological station) - станція, призначена для проведення спостережень та складання зведень, які використовуються для потреб аеронавігації;».

У зв’язку з цим абзаци третій-сімдесят восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-сімдесят дев’ятим;

після абзацу тридцять дев’ятого доповнити новим абзацом сороковим такого змісту:

«консультативний центр по вулканічному попелу (VAAC) - метеорологічний центр, призначений відповідно до регіональної аеронавігаційної угоди для надання консультативної інформації органам метеорологічного стеження, районним диспетчерським центрам, центрам польотної інформації, всесвітнім центрам зональних прогнозів та міжнародним банкам ОРМЕТ даних стосовно горизонтальної та вертикальної протяжності і прогнозованого переміщення вулканічного попелу в атмосфері;».

У зв’язку з цим абзаци сороковий-сімдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами сорок першим-вісімдесятим;

абзац шістдесят перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци шістдесят другий-вісімдесятий вважати відповідно абзацами шістдесят першим-сімдесят дев’ятим;

після абзацу сімдесят п’ятого доповнити новим абзацом сімдесят шостим такого змісту:

«центр космічної погоди (SWXC) - центр, призначений відстежувати та надавати консультативну інформацію про явища космічної погоди, яка, як очікується, може негативно вплинути на високочастотний радіозв’язок, супутниковий зв’язок, системи навігації, засновані на глобальній навігаційній супутниковій системі (GNSS), та/або мати радіаційний ризик для людей, які знаходяться на борту повітряних суден;».

У зв’язку з цим абзаци сімдесят шостий-сімдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами сімдесят сьомим-вісімдесятим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Положенні про використання повітряного простору України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954 (із змінами), інших нормативно-правових актах у галузі авіації та сфері використання повітряного простору, стандартах і рекомендованій практиці ІСАО.»;

у пункті 5:

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

«AIS (aeronautical information service) - обслуговування аеронавігаційною інформацією;».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий-сорок восьмий вважати відповідно абзацами двадцять першим-сорок дев’ятим;

після абзацу тридцять першого доповнити новим абзацом тридцять другим такого змісту:

«IWXXM GML - модель даних для представлення авіаційної метеорологічної інформації;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять другий-сорок дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцять третім-п’ятдесятим.

2. Пункт 10 глави 1 розділу II викласти в такій редакції:

«10. Провайдери метеорологічного обслуговування забезпечують дотримання вимог Всесвітньої метеорологічної організації до кваліфікації, компетенції, освіти та підготовки метеорологічного персоналу, який здійснює метеорологічне обслуговування цивільної авіації.

Вимоги до кваліфікації, компетенції, освіти й підготовки метеорологічного персоналу в галузі авіаційної метеорології наведені у частині V «Кваліфікації і компетенції персоналу, зайнятого у забезпеченні метеорологічного (погода та клімат) і гідрологічного обслуговування», у частині VI «Освіта та підготовка кадрів з метеорології» та у додатку А «Пакети обов’язкових програм» тому І «Загальні метеорологічні стандарти та рекомендована практика» технічного регламенту (ВМО № 49).».

3. У розділі III:

назву розділу III викласти в такій редакції:

«III. Метеорологічні органи, центри космічної погоди та консультативні центри по вулканічному попелу»;

пункти 1-3 та 5 викласти в такій редакції:

«1. До метеорологічних органів належать:

1) аеродромні метеорологічні органи;

2) авіаційні метеорологічні станції;

3) органи метеорологічного стеження.

2. Аеродромний метеорологічний орган виконує такі функції:

1) складає та/або одержує прогнози та іншу відповідну метеорологічну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;

2) надає прогнози та/або попередження щодо умов погоди на аеродромах, за які він відповідає;

3) постійно контролює прогнози та попередження та за необхідності випускає корективи до них, анулює попередні прогнози (частини прогнозів), випущені для району відповідальності, або прогнози (частини прогнозів) із аналогічним терміном дії;

4) проводить інструктажі, надає консультації та польотну документацію членам льотного екіпажу та/або іншому персоналу, пов’язаному з виконанням польотів;

5) надає кліматологічну інформацію;

6) забезпечує відповідний орган ОПР, провайдера AIS та орган метеорологічного стеження отриманою інформацією про хмари вулканічного попелу;

7) за необхідності забезпечує метеорологічною інформацією органи пошуково-рятувальних служб та здійснює координацію із органами пошуково-рятувальних служб під час проведення пошуково-рятувальних операцій;

8) за необхідності надає метеорологічну інформацію провайдерам AIS;

9) складає та/або отримує прогнози та іншу відповідну метеорологічну інформацію, необхідну для виконання відповідним органом ОПР своїх функцій;

10) забезпечує відповідний орган ОПР, провайдера AIS та орган метеорологічного стеження отриманою інформацією про викиди радіоактивних матеріалів у атмосферу.

3. Авіаційна метеорологічна станція виконує такі функції:

1) проводить регулярні спостереження через фіксовані проміжки часу за метеорологічними елементами та здійснює постійне стеження за погодними умовами на аеродромі;

2) складає місцеві регулярні зведення через фіксовані проміжки часу та місцеві спеціальні зведення - лише для розповсюдження на аеродромі, по якому складені зведення;

3) складає зведення METAR з півгодинним або годинним інтервалом та зведення SPECI для розповсюдження поза межами аеродрому, по якому складені зведення;

4) інформує орган ОПР та експлуатанта аеродрому про зміни технічного стану автоматизованої системи метеорологічних спостережень або їх компонентів: датчиків для вимірювання напрямку та швидкості вітру, висоти нижньої межі хмар, видимості або відповідних автономних метеорологічних приладів;

5) повідомляє відповідний орган ОПР, провайдера AIS та орган метеорологічного стеження про хмари вулканічного попелу;

6) встановлює критерії для проведення спеціальних спостережень за погодженням з відповідним органом ОПР, експлуатантами та іншими зацікавленими сторонами.»;

«5. Орган метеорологічного стеження у межах свого району відповідальності виконує такі функції:

1) здійснює постійне стеження за метеорологічними умовами, що впливають на виконання польотів;

2) складає та розповсюджує інформацію SIGMET (у відповідному випадку - спеціальне донесення з борту ПС), інформацію AIRMET, зональні прогнози для польотів на низьких рівнях та корективи до них;

3) здійснює координацію з органом, відповідальним за видання NOTAM та/або ASHTAM, з метою забезпечення узгодженості метеорологічної інформації про вулканічний попіл, що включається в SIGMET та повідомлення NOTAM та/або ASHTAM;

4) надає VAAC Тулуза та/або VAAC Лондон отриману інформацію щодо хмари вулканічного попелу, щодо якої ще не було випущено інформацію SIGMET;

5) забезпечує провайдера AIS отриманою інформацією про викид радіоактивних речовин в атмосферу в районі, в межах якого проводиться стеження, або в суміжних районах, стосовно якого ще не було випущено SIGMET;

6) забезпечує відповідний орган ОПР інформацією SIGMET, інформацією AIRMET, відповідними спеціальними донесеннями з борту ПС, зональними прогнозами для польотів на низьких рівнях та, при потребі, будь-якою додатковою метеорологічною інформацією за домовленістю.»;

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«9. Для надання інформації про космічну погоду створені три світових центри космічної погоди за участю:

1) Австралії, Канади, Франції та Японії;

2) Консорціуму PECASUS, створеного за участю Фінляндії, Met Office Великої Британії та Німеччини;

3) Сполучених Штатів Америки.

10. Світові центри космічної погоди (SWXC) здійснюють моніторинг та надання консультативної інформації про явища космічної погоди в районі їх відповідальності та забезпечення:

1) стеження за відповідними наземними спостереженнями, спостереженнями з борту повітряних суден та супутникових засобів для виявлення та, за можливості, прогнозування існування явищ космічної погоди, які здійснюють вплив у наступних галузях:

високочастотний (ВЧ) радіозв’язок;

супутниковий зв’язок;

навігація та спостереження, засновані на GNSS;

радіаційний вплив на ешелонах польоту;

2) випуск консультативної інформації стосовно протяжності, інтенсивності та тривалості явищ космічної погоди, які створюють вплив, зазначений в підпункті 1 цього пункту;

3) надсилання консультативної інформації до:

РДЦ, ЦПІ та аеродромних метеорологічних органів, які можуть знаходитись під впливом космічних явищ в районі його відповідальності;

інших SWXC;

міжнародних банків даних ОРМЕТ, міжнародних органів NOTAM та авіаційної фіксованої служби, заснованої на використанні Інтернету.

Зразок консультативного повідомлення про космічну погоду наведений у таблиці А2-3 доповнення 2 Додатка 3 ІСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації».

Приклади консультативних повідомлень про космічну погоду наведено у таблицях: А2-3 - консультативне повідомлення про космічну погоду (вплив на GNSS та високочастотний зв’язок), А2-4 - консультативне повідомлення про космічну погоду (вплив на радіацію), А2-5 - консультативне повідомлення про космічну погоду (вплив на високочастотний зв’язок) доповнення 2 Додатка 3 ІСАО «Метеорологічне забезпечення міжнародної цивільної авіації».

11. SWXC забезпечують цілодобове стеження.

12. У випадку припинення роботи SWXC його функції виконує інший SWXC або інший призначений відповідною державою-засновником SWXC.

Інструктивний матеріал стосовно представлення інформації про космічну погоду та призначених ІСАО постачальників консультативної інформації про космічну погоду наведено у Doc 10100 ICAO «Керівництво з інформації про космічну погоду для обслуговування аеронавігації».

13. Консультативні центри по вулканічному попелу VAAC Тулуза та VAAC Лондон випускають консультативну інформацію про вулканічний попіл відкритим текстом з використанням затверджених ІСАО скорочень та цифрових значень, які не потребують роз’яснень, відповідають зразку, наведеному в таблиці А2-1 Додатка 3 ІСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації».

Консультативна інформація про вулканічний попіл розповсюджується у формі IWXXM GML в доповнення до випуску консультативної інформації відкритим текстом.

За умови підготовки консультативної інформації про вулканічний попіл у графічному форматі з використанням мережевої графіки (PNG), яка може переноситись, інформація має відповідати Зразку VAG, який наведений у Доповненні 1 Додатка 3 ІСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації».».

4. У розділі IV:

друге речення пункту 11 глави 1 викласти в такій редакції:

«Інструкція розробляється та затверджується провайдером метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі, погоджується з провайдером послуг ОПР та керівником експлуатанта аеродрому/аеропорту.»;

пункт 3 глави 5 виключити;

главу 7 викласти в такій редакції:

«7. Метеорологічні спостереження за приземним вітром

та повідомлення даних у зведеннях погоди

1. Метеорологічні спостереження за приземним вітром проводяться на висоті 10 метрів ±1 метр над рівнем землі.

Результати спостережень за приземним вітром здійснюються для обслуговування зльотів та посадок повітряних суден і повинні надавати найбільш достовірні дані про напрямок та швидкість вітру, який буде впливати на повітряне судно під час зльоту та посадки.

2. Вимірюються середній напрямок та середня швидкість приземного вітру, а також значні зміни напрямку та швидкості приземного вітру; дані про напрямок та швидкість вітру повідомляються в істинних градусах та метрах в секунду.

3. У місцевих зведеннях погоди та у повідомленнях про приземний вітер, що надаються за запитом диспетчера УПР, зазначається магнітний вітер шляхом внесення до виміряного значення дійсного напрямку приземного вітру поправки на магнітне схилення аеродрому, якщо вона становить 5 градусів та більше.

4. Покажчики напрямку та швидкості вітру, які пов’язані з кожним конкретним датчиком, встановлюються в аеродромному метеорологічному органі та у відповідних органах ОПР. Покажчики напрямку та швидкості вітру повинні бути марковані відповідно до місць встановлення датчиків напрямку та швидкості вітру. Ідентичність інформації про напрямок та швидкість вітру на покажчиках, які встановлені на робочих місцях метеорологічного аеродромного органу та органів обслуговування повітряного руху, забезпечується їх підключенням до тих самих датчиків вимірювання напрямку та швидкості вітру.

За умови використання на аеродромі АСМС на ПД мають відображатись усереднені значення напрямку та швидкості вітру, а також значні зміни напрямку та швидкості приземного вітру для кожного датчика.

5. Період усереднення напрямку та швидкості вітру складає:

1) 2 хвилини для місцевих регулярних та спеціальних зведень, а також для покажчиків (ПД), які встановлені на робочих місцях органів ОПР;

2) 10 хвилин для зведень METAR та SPECI, але, якщо в цей 10-хвилинний період має місце помітна нестабільність напрямку та/або швидкості вітру, при визначенні середніх значень використовуються тільки дані, які отримані після такого періоду нестабільності, у цьому випадку вказаний часовий інтервал відповідно скорочується.

Помітна нестабільність має місце у випадку, якщо протягом, принаймні, 2 хвилин спостерігається різка та стійка зміна напрямку на 30° або більше при швидкості вітру 5 м/с до та після зміни або у випадку зміни швидкості вітру на 5 м/с та більше.

6. Для місцевих регулярних зведень, місцевих спеціальних зведень та зведень METAR та SPECI, а також для покажчиків напрямку та швидкості вітру, встановлених на робочих місцях диспетчерів органів ОПР для відображення відхилень від середньої швидкості вітру (пориви), період усереднення при вимірюванні відхилень від середньої швидкості вітру (пориви), дані про які повідомляються у зведеннях відповідно до підпункту 3 пункту 8 цієї глави, повинен бути 3 секунди.

7. У місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях та зведеннях METAR та SPECI інформація про напрямок та швидкість вітру повідомляється у величинах, кратних відповідно 10 градусам та 1 м/с. Будь-яке інше значення напрямку або швидкості вітру, яке спостерігається та не вкладається до шкали, яка використовується для передачі повідомлення, округляється до найближчого значення поділки цієї шкали.

8. В місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях та зведеннях METAR та SPECI:

1) зазначаються одиниці виміру швидкості вітру;

2) відхилення від середнього напрямку вітру за останні 10 хвилин зазначається наступним чином, якщо загальна зміна складає 60° або більше:

у випадках, коли повний діапазон змін становить 60° або більше, але менше 180°, а швидкість вітру становить 1,5 м/с або більше, такі зміни напрямку зазначаються у вигляді двох екстремальних значень, в межах яких спостерігались зміни напрямку вітру;

у випадках, коли повний діапазон змін складає 60° або більше, але менше 180°, а швидкість вітру складає менше 1,5 м/с, напрямок вітру повідомляється як змінний без зазначення середнього напрямку вітру;

у випадках, коли повний діапазон змін складає 180° або більше, напрямок вітру повідомляється як змінний без зазначення середнього напрямку вітру;

3) відхилення від середньої швидкості вітру (пориви), які спостерігались протягом останніх 10 хвилин, зазначаються, якщо максимальна швидкість вітру перевищує середню швидкість вітру на:

2,5 м/с або більше в місцевих регулярних та спеціальних зведеннях, за умови використання процедур зменшення шуму відповідно до PANS-ATM (Doc 4444 ICAO);

або 5 м/с та більше в інших випадках;

4) у випадках, коли швидкість вітру становить менше 0,5 м/с, вона зазначається як штиль;

5) у випадках, коли повідомляється про швидкість вітру 50 м/с або більше, швидкість вітру зазначається як 49 м/с;

6) у випадках, коли в цей 10-хвилинний період має місце помітна нестабільність напрямку та/або швидкості вітру, зазначаються лише ті відхилення від середнього напрямку та середньої швидкості вітру, які спостерігалися після такого періоду нестабільності.

9. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях:

1) якщо спостереження за приземним вітром ведуться з кількох місць вздовж ЗПС, зазначаються місцеположення місць спостереження, для яких значення напрямку та швидкості вітру є репрезентативними;

2) якщо використовуються кілька ЗПС і спостереження за приземним вітром здійснюються стосовно цих ЗПС, зазначаються наявні значення напрямку та швидкості вітру для кожної ЗПС, до якої відносяться ці значення;

3) якщо у зведенні зазначаються відхилення від середнього напрямку вітру, згідно з абзацом третім підпунктом 2 пункту 8 цієї глави, зазначається два екстремальні значення напрямку приземного вітру, в межах яких спостерігались зміни напрямку вітру;

4) якщо у зведеннях, відповідно до підпункту 3 пункту 8 цієї глави, зазначаються відхилення від середньої швидкості вітру (пориви), вони зазначаються як максимальне та мінімальне значення швидкості вітру.

10. У зведеннях METAR та SPECI, якщо відхилення від середньої швидкості вітру (пориви) зазначаються відповідно до підпункту 3 пункту 8 цієї глави, до зведень включається максимальне значення швидкості вітру.»;

пункт 7 глави 9 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«4) на аеродромах, ЗПС яких не обладнані світлосигнальними системами вогнів високої інтенсивності, а також на аеродромах, ЗПС яких обладнані вогнями високої інтенсивності, в періоди, коли світлосигнальні системи не працюють з технічних причин, дальність видимості на ЗПС не розраховується, не вноситься до зведень погоди та не відображається на ПД.»;

пункт 7 глави 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Будь-яке значення ВНМХ, що спостерігається і яке не вкладається точно в шкалу даних повідомлень про ВНМХ, округлюється в менший бік до наступного більш низького значення шкали.»;

пункт 6 глави 14 виключити.

5. У розділі V:

у главі 3:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Спеціальні спостереження здійснюються з борту всіх ПС у випадку, коли мають місце або спостерігаються наступні умови:»;

підпункт 9 пункту 1 викласти в такій редакції:

«9) фактична ефективність гальмування на ЗПС, якщо вона гірша за повідомлену раніше.»;

абзац вісімнадцятий пункту 2 виключити;

пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункт 5 вважати відповідно пунктом 4;

у пункті 4:

абзац десятий викласти в такій редакції:

«Умови, які вимагають передачі спеціального донесення з борту ПС, обираються з переліку умов, на підставі яких передається спеціальне донесення з борту ПС. Обирається одна умова з переліку, наведеного у таблиці 2 додатка 4 до цих Авіаційних правил.»;

абзац дванадцятий виключити.

6. У розділі VI:

у главі 6:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Зональні прогнози погоди GAMET для польотів на низьких рівнях, які готуються на підтримку випуску інформації AIRMET, складаються кожні 6 годин, при цьому період їх дії складає 6 годин, і передаються відповідним ОМС та/або аеродромним метеорологічним органам не пізніше ніж за 1 годину до початку періоду їх дії.»;

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«розділ І містить дані про явища погоди на маршруті, які є небезпечними для польотів на низьких рівнях та готуються на підтримку випуску інформації AIRMET;»;

абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. У випадках, коли явище погоди, яке створює небезпеку для польотів на низьких рівнях, включено до зонального прогнозу GAMET, а прогнозоване явище погоди не виникло або більше не прогнозується, випускається коректив до прогнозу GAMET, який змінює тільки відповідний метеорологічний елемент.»;

пункт 8 виключити.

7. У розділі VII:

у главі 1:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Інформація SIGMET скасовується, якщо:

явища погоди, які обумовили випуск інформації SIGMET, більше не спостерігаються або якщо не очікується, що вони виникнуть у певному районі;

випускається нова інформація SIGMET, яка уточнює попередньо випущену, при цьому чинна інформація SIGMET стає неактуальною.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«8. З метою випуску узгодженої та послідовної в часі і просторі інформації SIGMET ОМС слід здійснювати координацію випуску інформації SIGMET з суміжними ОМС, особливо в тих випадках, коли явище погоди за маршрутом польоту виходить або, як очікується, вийде за встановлені межі зони відповідальності ОМС.»;

у главі 4:

у пункті 1 після слова «підпункту» цифру «3» замінити цифрою «2»;

у пункті 2 після слова «глави» цифру «5» замінити цифрою «6»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Інформація AIRMET скасовується, якщо:

явища погоди, які обумовили випуск інформації AIRMET, більше не спостерігаються або якщо не очікується, що вони виникнуть у певному районі;

випускається нова інформація AIRMET, яка уточнює попередньо випущену, при цьому чинна інформація AIRMET стає неактуальною.»;

в абзаці другому пункту 5 глави 5 слова «цієї глави» замінити словами та цифрою «глави 2 цього розділу»;

у главі 9:

у пункті 5 слова «згідно з договором» замінити словами «згідно з домовленістю на місцях»;

у пункті 8 слова «відповідно до договору» замінити словами «згідно з домовленістю на місцях»;

у пункті 10 слова «відповідно до договору» замінити словами «згідно з домовленістю».

8. У розділі IX:

у главі 1:

пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«11) консультативна інформація про космічну погоду для всього маршруту.»;

після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«5. У випадках, якщо прогнози вітру на висотах та температури повітря на висотах, які наведені в підпункті 1 пункту 3 цієї глави, надаються у вигляді карт, вони є дійсними на фіксований час прогностичними картами ешелонів польоту.

У випадках, якщо прогнози явищ SIGWX, які наведені в підпункті 1 пункту 3 цієї глави, надаються у вигляді карт, вони є дійсними на фіксований час прогностичними картами шару атмосфери, обмеженого ешелонами польоту.

Прогнози SIGWX випускаються у вигляді прогнозів SIGWX високого рівня для ешелонів польоту 250-630.

Прогнози SIGWX середнього рівня випускаються для ешелонів польоту 100-250 для обмежених географічних районів.».

У зв’язку з цим пункти 5-7 вважати відповідно пунктами 6-8;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. До польотної документації включаються карти та форми, зразки яких наведено у Доповненні 1 Додатка 3 ІСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації.»;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«9. Метеорологічні органи, що використовують дані ВСЗП в кодовій формі BUFR, негайно повідомляють відповідний ВЦЗП про ті випадки, коли стосовно підготовлених ВЦЗП прогнозів SIGWX виявляються або повідомляються значні розбіжності, які стосуються:

1) обледеніння, турбулентності, CB-хмарності, яка є прихованою або затемненою, частою, маскованою або по лінії шквалу, піщаної або пилової бурі;

2) вулканічного виверження або викиду радіоактивних матеріалів в атмосферу, що впливають на виконання польотів ПС.

10. Для повідомлення ВЦЗП про значні розбіжності із прогнозами SIGWX використовується спеціальна форма. Її зразок наведено в документі ICAO 8896 «Керівництво з авіаційної метеорології».

Після отримання повідомлення про значні розбіжності відповідний ВЦЗП надсилає відправнику підтвердження разом з коротким зауваженням стосовно змісту та інших вжитих дій, використовуючи засоби зв’язку, які застосовувалися відправником.»;

після глави 2 доповнити розділ новою главою 3 такого змісту:

«3. Вимоги до інформації, яка надається для передпольоного планування

та перепланування під час польоту

1. Інформація про верхні шари атмосфери, яка надходить від ВЦЗП у вузлах регулярної сітки та призначена для передпольотного планування та перепланування в польоті, готується в кодовій формі GRIB.

Код GRIB наведений у Настанові по кодах (ВМО № 306), том І.2, частина В «Двоїчні коди».

2. Інформація про особливі явища погоди, яка надходить від ВЦЗП та яка призначена для передпольотного планування і перепланування в польоті, готується в кодовій формі BUFR.».

У зв’язку з цим глави 3-6 вважати відповідно главами 4-7;

у главі 4:

пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«9) консультативну інформацію про космічну погоду для всього маршруту.»;

після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Польотна документація, яка відноситься до прогнозів вітру та температури повітря на висотах та явищ погоди SIGWX, надається у вигляді карт. Для польотів на низьких рівнях в якості альтернативи використовуються зональні прогнози GAMET.».

У зв’язку з цим пункти 2-6 вважати відповідно пунктами 3-7;

у пункті 3 після слова «підпунктах» цифри «3-6» замінити цифрами «3-6, 9» та після слова «підпунктах» цифри «7, 8» замінити цифрами «7-9»;

після пункту 5 доповнити главу новим пунктом 6 такого змісту:

«6. У випадку, коли стає очевидним, що метеорологічна інформація, яка призначена для включення до польотної документації, буде суттєво відрізнятись від інформації, яку надано для передпольотного планування та перепланування під час польоту, про це негайно повідомляється експлуатант і йому надається уточнена інформація відповідно до договору між експлуатантом та провайдером метеорологічного обслуговування.».

У зв’язку з цим пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 7, 8;

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

«Зразки прогностичних карт та форм, що використовуються при підготовці польотної документації, та пояснення до них наведені у Доповненні 1 Додатка 3 ІСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації».».

9. У розділі XI:

у главі 3:

у пункті 1 слова та цифру «як це зазначено у додатку 9 до цих Авіаційних правил «Формати повідомлень ОРМЕТ-даних» виключити;

після пункту 2 доповнити главу новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Зведення METAR і SPECI, прогнози TAF, інформація SIGMET та AIRMET додатково розповсюджуються у форматі IWXXM GML.

Технічні вимоги щодо IWXXM містяться у частині D «Представлення, що базуються на моделях даних» тому I.3 Настанови з кодів (ВМО № 306). Інструктивний матеріал щодо впровадження IWXXM міститься у «Керівництві з цифрового обміну авіаційною метеорологічною інформацією» (Doc 10003 ІСАО).».

У зв’язку з цим пункти 3-4 вважати відповідно пунктами 4-5;

у пункті 5 слова та цифру «згідно зі встановленим форматом запиту. Формат запиту ОРМЕТ-даних наведено у додатку 9 цих Авіаційних правил.» виключити.

10. У додатках до цих Авіаційних правил:

підпункт 3 пункту 1 додатка 1 викласти в такій редакції:

«3) забезпечуватись гарантованим електропостачанням з відновленням електропостачання не більше 1 хвилини;»;

у додатку 3:

таблицю 2 викласти в такій редакції:

«Таблиця 2

Елемент, передбачений розділом IV Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»

Діапазон

Дискретність

ЗПС - безрозмірна величина

01-36

1

Напрямок вітру:

дійсні °

000-360

10

Швидкість вітру:

м/с

00-99*

1

Видимість:

м

м

м

м

0000-0750

0800-4900

5000-9000

10 000 і більше

50

100

1 000

0 (фіксоване значення: 9999)

Дальність видимості на ЗПС:

м

м

м

0000-0375

0400-0750

0800-2000

25

50

100

Вертикальна видимість у значеннях, кратних

30 м

000-020

1

Висота нижньої межі хмар:

у значеннях, кратних

30 м

000-100

1

Температура повітря,

температура точки роси:

°C

від -80 до +60

1

QNH:

гПа

0850-1100

1

* Для авіації не потрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/с та більше, але за потреби з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/с.

»;

таблицю 4 викласти в такій редакції:

«Таблиця 4

Елемент, що зазначається в розділі IV Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»

Детальний опис

Формат(и)

Приклади

Ідентифікація типу зведення (М)

Тип зведення (М)

METAR, METAR COR,

SPECI or SPECI COR

METAR

METAR COR

SPECI

Покажчик місцеположення (М)

Покажчик місцеположення ІСАО (М)

nnnn

UKNN-1

Час спостережень (М)

Дата, фактичний час спостережень UTC (М)

nnnnnnZ

221630Z

Ідентифікація автоматичного або втраченого зведення (С)-2

Ідентифікатор автоматичного або втраченого зведення (С)

AUTO or NIL

AUTO

NIL

Кінець зведення METAR, якщо зведення втрачено

Приземний вітер (М)

Напрямок вітру (М)

nnn or ///-12

VRB

24004MPS

VRB01MPS

///10MPS

240//MPS

/////MPS

19006MPS

00000MPS

140P49MPS

12003G09MPS

24008G14MP

02005MPS 350V070

Швидкість вітру (М)

[P]nn[n] or ///-12

Значні зміни швидкості (С)-3

G[P]nn[n]

Одиниці вимірювання (М)

MPS (м/c)

Значні зміни напрямку (С)-4

nnnVnnn

-

Видимість (М)

Переважаюча видимість

або мінімальна

видимість (М)-5

nnnn or ///-12

C

A

V

O

K

0350 ////

CAVOK

7000

9999

0800

2000 1200NW

6000 2800E

6000 2800

CAVOK

Мінімальна видимість та напрямок мінімальної видимості (С)-6

nnnn[N], or nnnn[NE],

or nnnn[E], or nnnn[SE],

or nnnn[S], or nnnn[SW],

or nnnn[W], or nnnn[NW]

Дальність видимості на ЗПС (С)-7

Назва елемента (М)

R

R32/0400

R12R/1700

R10/M0050

R14L/P2000

R16L/0650

R16C/0500

R16L///// R10/////

R16R/0450

17L/450

ЗПС (M)

nn[L]/, or nn[C]/,

or nn[R]/

Дальність видимості

на ЗПС (М)

[P or M]nnnn or ///-12

Попередня тенденція дальності видимості

на ЗПС (С)-8

U, D or N

R12/1100U

R26/0550N

R20/0800D

R12/0700

Поточна погода (С)-2, -9

Інтенсивність або близькість явищ

поточної погоди (С)-10

- or +

-

VC

Характеристики

і тип явищ поточної погоди (М)-11

DZ,

or RA,

or SN,

or SG,

or PL,

or DS,

or SS,

or FZDZ, or FZRA, or FZUP-12, or FC-13,

or SHGR, or SHGS, or SHRA, or SHSN, or SHUP-12,

TSGR, TSGS, TSRA, TSSN, TSUP-12,

or UP-12

FG

or BR

or SA,

or DU,

or HZ,

or FU,

or VA,

or SQ,

or PO,

or TS,

or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, or DRSN, or FZFG, MIFG,

or PRFG,

or //-12

FG

or PO,

or FC,

or DS,

or SS,

or TS,

or SH,

or BLSN, or BLSA, or BLDU, or VA

RA  HZ  VCFG

+TSRA  FG  VCSH

+DZ  VA  VCTS

–SN  MIFG  VCBLSA

+TSRASN

–SNRA

–DZ FG

+SHSN  BLSN

UP

FZUP

TSUP

//

Хмарність (М)-14

Кількість та висота нижньої межі хмар

або вертикальна видимість (М)

FEWnnn,

or SCTnnn, or BKNnnn, or OVCnnn, or,

FEW///-12, or

SCT///-12,

or BKN///-12, or OVC///-12, or

///nnn-12

or /////-12

VVnnn

or VV///-12

NSC

or

NCD-12

FEW015  VV005

OVC030  VV///

NSC

SCT010  OVC020

BKN///     ///015

Форма хмар (С)-2

CB,

or TCU,

or ///-12

-

BKN009TCU  NCD

SCT008 BKN025CB

BKN025///

//////CB

///////// BKN///TCU

Температура повітря та температура

точки роси (М)

Температура повітря та температура

точки роси (М)

[M]nn/[M]nn or ///[M]nn-12

or [M]nn/// -12 or ///// -12

17/10 ///10 17///

/////

02/M08

M01/M10

Значення

атмосферного тиску (М)

Назва елемента (М)

Q

Q0995

Q1009

Q1022   Q////

Q0987

QNH (М)

nnnn or //// -12

Додаткова інформація (С)-2

Нещодавні

явища погоди (С)-2, 9

RERASH or REFZDZ, or REFZRA,

or REDZ, or RE[SH]RA, or RE[SH]SN, or RESG, or RESHGR, or RESHGS, or REBLSN, or RESS, or REDS,

REFZRA

RETSRA

or RETSRA, or RETSSN, or RETSGR, or RETSGS, or RETS, or REFC, or REVA, or REPL, or REUP-12, or REFZUP12, or RETSUP-12, or RESHUP12, or RE//-12

Зсув вітру (С)-2

WS Rnn[L], or WS Rnn[C],

or WS Rnn[R], or WS ALL RWY

WS R03

WS ALL RWY

WS R18C

Прогноз TREND (О)-15

Покажчик змін (М)-16

NOSIG

BECMG or TEMPO

NOSIG

BECMG FEW020

TEMPO 25018G25MPS

BECMG   FM1030 TL1130 CAVOK

Період змін (С)-2

FMnnnn, and/or TLnnnn, or ATnnnn

Вітер (С)-2

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

Переважаюча видимість (С)-2

nnnn

C

A

Явище погоди: інтенсивність (С)-10

– or +

-

N

S

W

V

О

К

BECMG   TL1700 0800 FG

BECMG   AT1800 9000 NSW

BECMG   FM1900 0500 +SNRA

BECMG   FM1100

SN TEMPO FM1130 BLSN

TEMPO FM0330

TL0430 FZRA

TEMPO   TL1200 0600 BECMG

Явище погоди:

характеристики

та тип (С)-2, 9, 11

DZ or RA or SN, or SG, or PL, or DS, or SS, or FZDZ, or FZRA, or SHGR, or

FG or BR, or SA, or

SHGS, or SHRA, or SHSN, or TSGR, or TSGS, or TSRA, or TSSN

DU, or HZ, or FU, or VA, or SQ, or PO, or FC, or TS, or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, or DRSN, or FZFG, or MIFG, or PRFG

AT1200 8000 NSW NSC

TEMPO   AT1130 OVC010

TEMPO

TL1530 + SHRA BKN012CB

Кількість та висота нижньої межі хмар або

FEWnnn, or SCTnnn,

VVnnn or VV///

N

S

C

вертикальна видимість (С)-2, 13

or BKNnnn, or OVCnnn

Форма хмар (С)-2, 14

CB or TCU

-

__________

-1 Умовне місцезнаходження.

-2 Підлягає внесенню за потреби.

-3 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 3 пункту 8 глави 7 розділу IV цих Авіаційних правил.

-4 Підлягає внесенню відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 8 глави 7 розділу IV цих Авіаційних правил.

-5 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 6 глави 8 розділу IV цих Авіаційних правил.

-6 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 6 глави 8 розділу IV цих Авіаційних правил.

-7 Підлягає внесенню, якщо видимість або дальність видимості на ЗПС менше ніж 1500 м, не більше ніж для чотирьох ЗПС згідно з пунктом 10 глави 9 розділу IV цих Авіаційних правил.

-8 Підлягає внесенню відповідно до пункту 11 глави 9 розділу IV цих Авіаційних правил.

-9 Одна група або більше (максимум три) відповідно до пункту 2 глави 14 розділу IV, пункту 8 глави 3 розділу VІ цих Авіаційних правил, підпункту 1 пункту 11 цього додатка.

-10 Підлягає внесенню за потреби. Класифікатор помірної інтенсивності у вигляді встановленого позначення не використовується згідно з пунктом 10 цього додатка.

-11 Види опадів, які наведено у пункті 2 глави 14 розділу ІV цих Авіаційних правил, підпункті 1 пункту 6 та підпункті 3 пункту 11 цього додатка.

-12 Якщо метеорологічний елемент тимчасово втрачений або його значення тимчасово розглядається як некоректне, він замінюється символом «/» для кожної цифри скорочення текстового повідомлення, також і для варіанту IWXXM позначається у якості втраченого.

-13 «Сильний» використовується для зазначення смерчу, в тому числі водяного. «Помірний» використовується для зазначення воронкоподібної хмари, що не досягає землі.

-14 До чотирьох шарів хмар відповідно до пункту 9 глави 11 розділу IV цих Авіаційних правил.

-15 Підлягає внесенню відповідно до пункту 2 глави 3 розділу VI цих Авіаційних правил.

-16 Кількість покажчиків змін належить зводити до мінімуму згідно з пунктом 5 глави 3 розділу VI цих Авіаційних правил, зазвичай не більше трьох груп.»;

у додатку 4:

у пункті 6 глави 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«сильною, якщо максимальне значення EDR дорівнює або перевищує 0,45;»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«помірною, якщо максимальне значення EDR дорівнює або більше 0,20, але менше ніж 0,45;»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«слабкою, якщо максимальне значення EDR більше 0,10, але менше ніж 0,20;»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«нульовою, якщо максимальне значення EDR менше або дорівнює 0,10.»;

перше речення абзацу дев’ятого викласти в такій редакції:

«Спеціальні донесення з борту ПС про турбулентність передаються на будь-якому етапі польоту, якщо максимальне значення EDR перевищує 0,20.»;

останнє речення абзацу дев’ятого викласти в такій редакції:

«Спеціальні донесення з борту ПС передаються кожну хвилину доти, доки максимальне значення EDR не стане менше ніж 0,20.»;

у таблиці 2:

у графі «Формат» рядка «Умови, що вимагають випуск спеціального донесення з борту ПС (M)» літери та цифру «HVY SS4, or» замінити літерами «HVY DS, or, HVY SS, or»;

у графі «Формат» рядка «Умови, що вимагають випуск спеціального донесення з борту ПС (M)» літери та цифру «VA5» замінити літерами та цифрою «VA4»;

примітку 4 виключити.

У зв’язку з цим примітки 5, 6 вважати відповідно примітками 4, 5;

примітку 5 виключити;

главу 2 після таблиці 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

«6. Зразок складання спеціальних донесень з борту ПС лінією зв’язку «вгору» наведено у таблиці 3.»;

у додатку 6:

у таблиці 1:

графу «Зміст» рядка «Особливі явища погоди (С)» доповнити літерами «FRQ TS»;

у графі «Приклади» рядка «Баричні центри та фронти М» літеру «І» змінити літерою «L»;

у додатку 7:

у таблиці 1:

останнє речення примітки 27 доповнити словами «та щодо елементів «переміщення або очікуваного переміщення» зазначається тільки «стаціонарна» (STNR)»;

додатки 8 та 9 виключити.

Заступник

начальника управління -

начальник відділу -

державний інспектор

з авіаційного нагляду

за безпекою авіації відділу

нагляду за безпекою польотів

у системі ОрПР

та при аеронавігаційному

обслуговуванні управління

аеронавігації

С. Борзенець


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.09.2021 — 2021 р., № 73, стор. 53, стаття 4612, код акта 107101/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -