Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019

Документ актуальний на 03.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2019  № 117

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2019 р.

за № 996/33967

Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА

Відповідно до пункту 8 Положення про Державне космічне агентство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 281, абзацу п’ятого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України, що додається.

2. Начальнику відділу персоналу та запобігання корупції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Голуба О.Ю.

Голова

П.

Дегтяренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація

Союз осіб з інвалідністю України»

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей з інвалідністю України»

В.В. Назаренко

В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

космічного агентства України

02 серпня 2019 року № 117

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2019 р.

за № 996/33967

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України

I. Загальні положення

1. Постійно діюча робоча група із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України (далі - Робоча група) є відомчим дорадчим органом з питань забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

2. До складу робочої групи входять голова - перший заступник Голови ДКА, заступник голови - завідувач сектору охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном ДКА, члени - представники структурних підрозділів апарату ДКА, профспілки ДКА, секретар - посадова особа сектору охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном ДКА та на добровільних засадах представники громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю.

3. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом ДКА.

4. Робоча група діє згідно із законодавством України та у своїй роботі керується Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», актами Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади та Державного космічного агентства України, що стосуються сфери її діяльності.

5. Рішення Робочої групи враховуються керівниками підрозділів ДКА під час забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю.

II. Завдання та функції Робочої групи

1. Головними завданнями Робочої групи є:

1) здійснення в межах повноважень реалізації державної політики з питань забезпечення осіб з інвалідністю та їх соціальної захищеності;

2) підвищення рівня поінформованості працівників ДКА про особливі потреби осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

3) створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до адміністративної будівлі апарату ДКА, благоустрою, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

4) унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності.

2. Робоча група з метою виконання завдань, що покладені на неї:

1) аналізує інформацію щодо задоволення потреб осіб з інвалідністю;

2) надає керівництву ДКА пропозиції щодо забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають особам зазначеної категорії у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю;

3) надає за потреби пропозиції щодо вдосконалення законодавства з проблем інвалідності;

4) розглядає, опрацьовує узагальнену інформацію, отриману від сектору охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном ДКА, за результатами оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у ДКА та враховує цю інформацію у своїй роботі;

5) вирішує інші поточні питання, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю.

III. Організація роботи Робочої групи

1. Основною формою Робочої групи є засідання, що проводиться не рідше ніж один раз на календарний рік або позапланово у разі потреби.

Члени Робочої групи мають право надавати голові, його заступнику та секретарю Робочої групи пропозиції щодо порядку денного засідання та організації його проведення.

2. Для проведення засідань Робочої групи у строк не пізніше ніж за 15 днів до запланованої дати засідання секретар Робочої групи готує перелік питань до порядку денного та подає його на затвердження голові Робочої групи.

У разі затвердження головою Робочої групи порядку денного секретар Робочої групи повідомляє кожного члена Робочої групи про дату, місце та час проведення засідання Робочої групи, а також перелік питань, винесених на засідання. На засідання Робочої групи можуть запрошуватися й інші особи, які не є членами Робочої групи, для обговорення відповідного питання порядку денного.

Підготовку матеріалів та організаційне забезпечення проведення засідання Робочої групи здійснює секретар Робочої групи.

Рішення Робочої групи приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Робочої групи, присутніх на засіданні, яких має бути не менше половини складу Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Результати засідання Робочої групи оформлюються відповідним протоколом, який містить рекомендації та пропозиції щодо кожного розглянутого на засіданні питання. Протоколи засідань оформлюються в одному примірнику, підписуються секретарем та головою Робочої групи.

Протоколи засідань Робочої групи зберігаються у відповідній номенклатурній справі, яка ведеться у секторі охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном ДКА.

IV. Права та обов’язки голови, секретаря та членів Робочої групи

1. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво роботою Робочої групи.

У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи.

2. Голова Робочої групи має право надсилати запити до підрозділів ДКА щодо надання ними матеріалів, необхідних для підготовки засідань Робочої групи, та інформації щодо виконання прийнятих Робочою групою рішень.

3. Голова Робочої групи:

1) бере участь у формуванні порядку денного засідання Робочої групи;

2) керує роботою секретаря Робочої групи щодо підготовки та проведення засідань Робочої групи;

3) надає методичну допомогу особам, відповідальним за опрацювання питань, винесених на засідання Робочої групи;

4) здійснює контроль за станом реалізації рішень Робочої групи.

4. Секретар Робочої групи має право надавати голові Робочої групи та його заступнику пропозиції щодо організації проведення засідання Робочої групи.

5. Секретар Робочої групи:

1) формує порядок денний засідання Робочої групи;

2) здійснює інформаційне забезпечення голови Робочої групи та її членів з питань діяльності Робочої групи;

3) організовує підготовку і проведення засідань Робочої групи;

4) веде та подає на підпис голові Робочої групи протоколи засідань та іншу документацію, що стосується роботи Робочої групи.

6. Члени Робочої групи:

1) беруть участь у засіданнях Робочої групи. У разі неможливості бути присутнім на засіданні член Робочої групи повинен завчасно повідомити про це секретаря Робочої групи;

2) беруть участь в опрацюванні матеріалів, поданих на розгляд засідання Робочої групи;

3) виконують доручення голови Робочої групи та його заступника щодо підготовки окремих питань, які виносяться на розгляд засідання Робочої групи.

Перший заступник Голови ДКА

О. Голуб


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.09.2019 — 2019 р., № 71, стор. 98, стаття 2514, код акта 95963/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

ДКА України:

 1. НАКАЗ від 22.06.2021 № 106 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 29.06.2021 № 113 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державного космічного агентства України". ДКА України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 19.10.2020 № 155 "Про внесення зміни до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 08.10.2018 № 179 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395". ДКА України. 2018 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від вирішили таке: "про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Нідерландським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях". ДКА України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 03.01.2017 № 1 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 09.03.2017 № 34 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2017 № 40 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 24.07.2017 № 106 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА". ДКА України. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 24.10.2016 № 196 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2016 рікк
 14. НАКАЗ від 20.09.2005 № 228 "Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України". ДКА України. 2005 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -