<<

НАКАЗ від 20.09.2005 № 228 "Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України". ДКА України. 2005

Документ актуальний на 10.03.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2005  № 228

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 жовтня 2005 р.

за № 1258/11538

Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного космічного агентства

№ 62 від 09.03.2006

№ 136 від 03.05.2007

№ 195 від 05.07.2007

№ 276 від 03.09.2008

№ 426 від 29.12.2008

№ 255 від 17.08.2010

№ 426 від 22.12.2010

Наказами Державного космічного агентства

№ 38 від 22.02.2011

№ 123 від 24.05.2011

№ 210 від 08.08.2011

№ 53 від 09.02.2012

№ 130 від 26.04.2013

№ 184 від 16.10.2014

№ 195 від 11.11.2015

№ 201 від 01.12.2015

№ 13 від 28.01.2016

№ 116 від 21.06.2016

№ 1 від 03.01.2017

№ 40 від 22.03.2017}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.

№ 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців, робітників Національного центру управління та випробувань космічних засобів (далі - Національний центр), представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України (далі - представництва) та їх філій згідно з додатком 1;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Наказу Національного космічного агентства № 136 від 03.05.2007}

схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників Національного центру та представництв згідно з додатками 2-7.

2. Начальнику Національного центру, начальникам представництв та керівникам підпорядкованих їм філій у межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах видатків:

1) надати право установлювати:

а) керівникам структурних підрозділів, фахівцям, службовцям та робітникам управління Національного центру, представництв та їх філій конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно із затвердженими схемами та доплати і надбавки до них у межах граничних розмірів;

б) посадові оклади заступникам керівників Національного центру, представництв, філій та заступникам керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10-30 відсотків, помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

У разі, коли розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників згідно з цим наказом підвищуються менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, їх попередній посадовий оклад (ставка заробітної плати) підвищується на 7,1 відсотка;

в) надбавки працівникам:

- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) доплати працівникам:

- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, філій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та філій;

- у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

- за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником Національного центру та керівниками філій.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

- за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

- водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Установлення посадового окладу, надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги та преміювання начальника Національного центру та начальників представництв здійснюється за рішенням НКАУ в межах коштів на оплату праці.

Відповідність наукового ступеня начальника Національного центру профілю його діяльності визначається рішенням НКАУ.

3. Умови оплати праці педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників, працівників культури, фізкультури і спорту визначаються згідно з наказами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4. Начальнику Національного центру, начальникам представництв і підпорядкованих їм філій запровадити ці умови оплати праці працівників з 1 вересня 2005 року в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах видатків.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Національного космічного агентства України від 21.01.2002 № 19 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2002 року за № 172/6460 (із змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального директора Бауліна С.О.

Генеральний директор

Ю.С.Алексєєв

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці

та соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Н. Іванова

А. Мярковський


Додаток 1

до наказу Національного космічного

агентства України

20.09.2005  № 228

(у редакції наказу

Національного космічного агентства

України

03.09.2008 № 276

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців, робітників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України та їх філій

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня  2016 року - 1335 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

{Примітка 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного космічного агентства № 255 від 17.08.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року, № 426 від 22.12.2010 - застосовується з 1 жовтня 2010 року, Наказами Державного космічного агентства № 38 від 22.02.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року, № 123 від 24.05.2011 - застосовується з 1 квітня 2011 року, № 210 від 08.08.2011 - застосовується з 1 липня 2011 року, № 53 від 09.02.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року; № 130 від 26.04.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року; № 184 від 16.10.2014, № 195 від 11.11.2015 - застосовується з 1 вересня 2015 року, № 13 від 28.01.2016 - застосовується з 1 грудня 2015 року, № 116 від 21.06.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року, № 1 від 03.01.2017 - застосовується з 1 грудня 2016 року, № 40 від 22.03.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

{Додаток 1 в редакції Наказів Національного космічного агентства № 62 від 09.03.2006, № 136 від 03.05.2007, № 195 від 05.07.2007 - застосовується, починаючи з 1 червня 2007 року, № 276 від 03.09.2008 - застосовується, починаючи з 1 вересня 2008 року; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного космічного агентства № 426 від 29.12.2008}

Начальник

управління фінансів

В.П. Міняйло

Додаток 2

до п. 1 наказу НКАУ

20.09.2005  № 228

(у редакції наказу

Державного космічного агентства

України

01.12.2015 № 201)

(пункт 1)

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів та фахівців науково-випробувальних підрозділів управління Національного центру

Посада

Діапазон розрядів

1

2

Начальник (директор) Національного центру

16-22

Головний інженер Національного центру

16-18

Керівники (завідувачі, начальники) основних структурних підрозділів:

управління

16-18

центру (науково-випробувального, науково-дослідного тощо) (самостійного чи у складі управління), відділу (самостійного чи у складі управління, центру)

15-18

пункту, лабораторії, служби, групи, що входять до складу основних структурних підрозділів Національного центру

15-17

сектору, станції, зміни, що входять до складу структурних підрозділів Національного центру

14-16

інших підрозділів

8-12

Головні фахівці в основних відділах (управліннях, центрах)

15-16

Провідні фахівці

9-14

Фахівці

8-13

Техніки всіх спеціальностей

7-10

{Додаток 2 в редакції Наказу Державного космічного агентства № 201 від 01.12.2015}

Начальник

управління фінансів

В.П. Міняйло

Додаток 3

до п. 1 наказу НКАУ

20.09.2005  № 228

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів та фахівців структурних підрозділів науково-випробувальних філій Національного центру

Посада

Діапазон розрядів

1

2

Начальник (директор) філії Національного центру

16-21

Головний інженер науково-випробувальної філії Національного центру

15-18

Керівники (завідувачі, начальники) основних структурних підрозділів філій Національного центру:

центру (науково-випробувального, науково-дослідного тощо), самостійного відділу

15-17

служби, групи, лабораторії

14-17

сектору, станції, зміни, що входять до складу структурних підрозділів

14-16

інших підрозділів

8-11

Провідні фахівці

9-14

Фахівці

8-13

Техніки всіх спеціальностей

7-10

Начальник

управління фінансів

В.П. Міняйло

Додаток 4

до п. 1 наказу НКАУ

20.09.2005  № 228

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників та фахівців структурних підрозділів інших філій Національного центру

Посада

Діапазон розрядів

1

2

Начальник (директор) філії Національного центру

16-21

Керівники (завідувачі, начальники) основних структурних підрозділів:

відділу, служби, групи, лабораторії філій Національного центру

15-17

сектору, станції, зміни, що входять до складу структурних підрозділів

14-16

інших підрозділів

8-11

Провідні фахівці

9-14

Фахівці

8-13

Техніки всіх спеціальностей

7-10

Начальник

управління фінансів

В.П. Міняйло

Додаток 5

до п. 1 наказу НКАУ

20.09.2005  № 228

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників та фахівців структурних підрозділів і філій представництв

Посада

Діапазон розрядів

1

2

Начальник представництва генерального замовника

16-21

Начальник філіалу представництва генерального замовника

15-18

Керівники (начальники) основних структурних підрозділів:

відділу

15-17

групи

14-16

інших підрозділів

8-11

Провідні фахівці

9-14

Фахівці

8-13

Техніки всіх спеціальностей

7-10

Начальник

управління фінансів

В.П. Міняйло

Додаток 6

до п. 1 наказу НКАУ

20.09.2005  № 228

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) фахівців, керівників функціональних підрозділів і технічних службовців Національного центру та представництв

Посада

Діапазон розрядів

1

2

Керівники (начальники) інших підрозділів

9-11

Провідні фахівці

7-10

Фахівці

6-9

Техніки всіх спеціальностей

5-7

Завідувач (начальник):

- таємної частини (за відсутності начальника таємного відділу); канцелярії; друкарського бюро; копіювально-розмножувального бюро; складу; господарства; бази спортивної; бюро перепусток; гуртожитку; архіву; експедиції; камери схову; інших підрозділів; шеф-кухар

5-8

Старші:

виконавець робіт, начальник дільниці, майстер, контрольний майстер, адміністратор, інспектор, касир, товарознавець, табельник, диспетчер; стенографістка I категорії, майстер, контрольний майстер, механік, виконавець робіт, лаборант

4-6

Інспектор з кадрів, інструктор, касир (касир квитковий), адміністратор, інспектор, діловод, експедитор перевезення вантажів, агент із забезпечення, черговий гуртожитку, комендант, паспортист, табельник, обліковець, архіваріус, рахівник, калькулятор, друкарка (усіх категорій), секретар-друкарка, секретар-стенографістка, секретар, кресляр, черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-перепускному пункті

4-5

Начальник

управління фінансів

В.П. Міняйло

Додаток 7

до п. 1 наказу НКАУ

20.09.2005  № 228

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) робітників Національного центру та представництв

Посада

Діапазон розрядів

1

2

Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи:

кастелянка, кур'єр, підсобний робітник, вантажник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території

1-2

Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:

апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер; водії: електро - та автовізка, транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів; єгер, копіювальник, евакуатор, контролер

1-3

Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи:

слюсар, столяр, електрик, електромеханік, електромонтер, оператори електронно-обчислювальних машин, будівельник, лісник, водій автомобіля (автобуса)

2-5

Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи:

з ремонту та налагоджування електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків, водолази станцій рятувально-водолазних служб

3-8

Начальник

управління фінансів

В.П. Міняйло


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.11.2005 — 2005 р., № 43, стор. 285, стаття 2746, код акта 34146/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

ДКА України:

 1. НАКАЗ від 19.10.2020 № 155 "Про внесення зміни до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 08.10.2018 № 179 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395". ДКА України. 2018 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ від вирішили таке: "про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Нідерландським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях". ДКА України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 03.01.2017 № 1 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 09.03.2017 № 34 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 22.03.2017 № 40 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 24.07.2017 № 106 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА". ДКА України. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 24.10.2016 № 196 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -