<<
>>

НАКАЗ від 24.07.2017 № 106 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА". ДКА України. 2017

Документ актуальний на 11.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2017  № 106

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 жовтня 2017 р.

за № 1217/31085

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА

Відповідно до пункту 8 Положення про Державне космічне агентство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 281, постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» (зі змінами), від 11 листопада 2015 року № 1034 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 597 та від 19 травня 1999 року № 859» та з метою підвищення ефективності управління державним майном, забезпечення належного рівня виконавської дисципліни, посилення матеріальної заінтересованості керівників у результатах фінансово-господарської діяльності підприємств НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління Державного космічного агентства України, що додаються.

2. Управлінню економічного розвитку Державного космічного агентства України (Дєваєва І.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДКА Голуба О.Ю.

В.о.

Голови ДКА

В.С. Міхеєв

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

репрезентативних всеукраїнських

об'єднань профспілок на національному рівні,

Голова Федерації профспілок України

Голова Центрального комітету

профспілки працівників космічного

та загального машинобудування України

А. Рева

Р. Іллічов

Г.В. Осовий

В.В. Васильєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного космічного

агентства України

24.07.2017 № 106

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 жовтня 2017 р.

за № 1217/31085

УМОВИ, КРИТЕРІЇ,

диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління Державного космічного агентства України

І. Загальні положення

1. Ці Умови розроблено з метою підвищення ефективності управління державним майном, забезпечення належного рівня виконавчої дисципліни, посилення матеріальної заінтересованості керівників у результатах фінансово-господарської діяльності підприємств.

2. Ці Умови розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» (зі змінами), від 02 серпня 1995 року № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни», наказу Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки від 25 листопада 2005 року № 390/851/457 «Про затвердження Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об`єднань державних підприємств», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за № 1563/11843, інших нормативно-правових актів.

3. Ці Умови визначають підстави та розміри матеріального забезпечення керівників підприємств, заснованих на державній формі власності, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, з якими ДКА укладено контракти, а також голів правлінь та членів правлінь публічних акціонерних товариств (далі - керівники підприємств), щодо яких ДКА виконує функції Вищого органу управління.

4. Ці Умови поширюються на керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА та станом на дату набрання чинності цими Умовами не мають простроченої кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та з платежів до бюджету та державних цільових фондів і діяльність яких з початку року є прибутковою.

На керівників решти підприємств ці Умови поширюються після погашення у повному обсязі простроченої кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати, з платежів до бюджету та державних цільових фондів і виведення діяльності підприємства за підсумками поточного року на беззбитковий рівень роботи.

5. Матеріальне забезпечення керівника підприємства складається з:

посадового окладу;

надбавок до посадового окладу;

доплат;

премій за виконання виробничих завдань, умов та показників, визначених в контракті;

матеріальних винагород та інших видів виплат, передбачених законодавством.

Матеріальне забезпечення здійснюється за рахунок частини доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності.

6. Види та розміри матеріального забезпечення визначаються у контракті.

II. Види та розміри матеріального забезпечення

1. Посадовий оклад

1. Розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється залежно від середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначеного у колективному договорі, згідно з показниками для визначення розміру посадового окладу керівника (додаток).

У разі застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства використовується найвищий з максимально допустимих розмірів посадових окладів.

2. Розмір посадового окладу керівників об`єднань державних підприємств встановлюється на рівні посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих підприємства, що входить до складу цього об`єднання, який може підвищуватись до 10 відсотків.

3. Посадовий оклад керівника може змінюватися у разі зміни мінімальних посадових окладів (ставок) працівників підприємства шляхом внесення відповідних змін до контракту, що укладається з керівником підприємства.

Зміни до контракту з керівником підприємства оформлюються додатковою угодою і набирають чинність з дати її підписання, але не раніше дати запровадження відповідних змін тарифних ставок та посадових окладів для працівників підприємства.

При  встановленні (зміні) посадового окладу керівника до проекту контракту (додаткової угоди до контракту) додаються довідка за підписом  керівника підприємства та головного бухгалтера про розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії на підприємстві та копія наказу по підприємству, згідно з яким запроваджується ця тарифна ставка (посадовий оклад), погодженого в установленому законодавством порядку з трудовим колективом.

2. Надбавки

1. Умовами контракту керівникові підприємства можуть установлюватися такі щомісячні надбавки (у відсотках до посадового окладу):

1) за стаж наукової діяльності (для керівників, робота яких пов’язана з науковою, науково-технічною діяльністю) у таких розмірах:

понад 3 роки - 10 відсотків;

понад 10 років - 20 відсотків;

понад 20 років - 30 відсотків.

Зазначена надбавка встановлюється керівникам за умови, що підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність (основна діяльність підприємства), пройшло державну атестацію згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а керівники займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності.

До стажу наукової діяльності включається час роботи на посадах наукових працівників у наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та державних підприємств, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Документами для визначення стажу наукової діяльності є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж наукової діяльності;

2) за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, - у розмірах і за умов, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці». Пропозиції щодо розміру надбавки формуються режимно-секретним сектором ДКА. У разі зміни умов, які впливають на розмір надбавки, керівник режимно-секретного сектору ДКА зобов’язаний в триденний строк з дня такої зміни подати до управління економічного розвитку інформацію про зміну надбавки керівника підприємства. Керівник підприємства зобов’язаний в десятиденний строк укласти з ДКА додаткову угоду до контракту щодо зміни розміру надбавки;

3) за виконання функцій експерта з питань таємниць у розмірі 20 відсотків посадового окладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць»). Надбавка встановлюється керівникам підприємств, які включені до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Президента України від 01 грудня 2009 року № 987. Надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) виплачується лише за наявності дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наданого відповідно до законодавства про державну таємницю. Надбавка виплачується в тих місяцях, коли здійснюється підготовка відповідних рішень та висновків державного експерта з питань таємниці.

2. Надбавки нараховуються пропорційно відпрацьованому керівником підприємства часу.

3. Керівникам, у яких протягом календарного місяця в період дії контракту виникло право на виплату або підвищення розміру надбавки (надбавок), надбавка встановлюється з початку наступного місяця.

4. У разі несвоєчасного виконання завдань і зобов’язань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються відповідно до умов контракту. Рішення про скасування або зменшення надбавки (надбавок) приймається наказом ДКА із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.

3. Доплати

1. Умовами контракту керівникові підприємства можуть установлюватися доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу і доплата за вчене звання старшого наукового співробітника - у розмірі 25 відсотків та професора - у розмірі 33 відсотки, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність (основна діяльність підприємства) та пройшло державну атестацію згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

2. Доплата проводиться, якщо діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням. Питання відповідності наукового ступеня, вченого звання профілю діяльності керівника підприємства вирішується керівництвом ДКА.

3. Підставою для розгляду питання про встановлення керівникові доплати за науковий ступінь, вчене звання є засвідчена копія документа про наявність наукового ступеня, вченого звання, який повинен відповідати нормам і вимогам, передбаченим чинним законодавством.

4. Керівникам, у яких протягом календарного місяця в період дії контракту виникло право на виплату або підвищення розміру доплати за науковий ступінь, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

5. Доплати нараховуються пропорційно відпрацьованому керівником підприємства часу.

4. Умови, показники та розміри преміювання

1. Керівникам підприємств за виконання виробничих завдань, умов та показників, визначених в контракті, можуть  нараховуватись:

1) премія за підсумками роботи за квартал;

2) премія за підсумками роботи за рік.

Розмір премії встановлюється у відсотках до нарахованої заробітної плати за посадовим окладом. При цьому максимальний розмір премії за квартал не може перевищувати трьох місячних посадових окладів керівника підприємства, а премії за підсумками роботи за рік - двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства.

Керівник зобов’язаний забезпечити виконання умов контракту та показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства та інших показників на відповідний календарний (фінансовий) рік, передбачених контрактом.

Показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, зазначено у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203.

Показники ефективності використання майна і прибутку, а також  майнового стану підприємства установлюються керівникові щороку відповідно до показників затвердженого фінансового плану підприємства і оформлюються як додаток до контракту з керівником при укладанні контракту або шляхом підписання додаткової угоди до контракту.

При внесенні змін до фінансового плану підприємства необхідні зміни до показників ефективності використання майна і прибутку мають бути внесені шляхом підписання додаткових угод до контракту. Проект відповідної додаткової угоди до контракту подається до управління економічного розвитку ДКА разом з проектом змін до фінансового плану підприємства.

Керівники щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають до ДКА (управління економічного розвитку) звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, передбачених на відповідний календарний (фінансовий) рік, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 597, які зазначаються у додатку до контракту з керівником. Річний звіт про виконання зазначених показників подається до 09 лютого року, що настає за звітним.

У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник разом зі звітом подає пояснювальну записку щодо причин їх невиконання.

Щоквартальні звіти про виконання показників керівник зобов’язаний узгодити з ДКА протягом десяти робочих днів, а річні звіти - протягом 20 робочих днів з дня їхнього приймання до розгляду ДКА. Датою приймання звітів до розгляду ДКА вважається дата реєстрації документа в канцелярії ДКА.

Управління економічного розвитку ДКА на підставі квартальної (річної) фінансової та бухгалтерської звітності підприємства та поданих звітів аналізує стан виконання керівниками підприємств умов та показників контрактів за звітний квартал/рік та подає результати аналізу на розгляд Колегії ДКА у місячний термін після завершення строків подання підприємствами  квартальної (річної) звітності.

2. Премія за квартал керівникові нараховується в разі виконання показників та зобов’язань, передбачених контрактом, і таких вимог:

1) виконання керівником суб'єкта господарювання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства. Оцінка «виконуються» чи «не виконуються» ставиться щодо кожного показника. Оцінка «виконуються» ставиться при виконанні 75 відсотків і більше показників і вимог;

2) забезпечення поліпшення техніко-економічних показників діяльності підприємства порівняно з аналогічним періодом минулого року;

3) виконання зобов’язань щодо прибуткової роботи, ефективного використання та збереження майна, виконання планових показників чистого прибутку за квартал та з початку року. Нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства;

4) наявність чистого прибутку за звітний період та з початку року.

3. Премія за рік керівникові нараховується в разі виконання показників та зобов’язань, передбачених контрактом, і таких вимог :

1) виконання керівником суб'єкта господарювання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у  державній власності. Оцінка «виконуються» чи «не виконуються» ставиться щодо кожного показника. Оцінка "виконуються" ставиться при виконанні 75 відсотків і більше показників і вимог;

2) зростання рентабельності діяльності підприємства у звітному році не менше ніж на 25 %;

3) забезпечення збільшення показника валової рентабельності порівняно з аналогічним звітним періодом;

4) забезпечення збільшення рентабельності продукції підприємства за звітний рік не менше ніж на 50 %;

5) забезпечення підвищення розміру реальної заробітної плати;

6) зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості не менше ніж на 75 %;

7) повне погашення (відсутність) простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

4. Премія за квартал та/або за рік керівнику не нараховується за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) допущення на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства у звітному періоді;

2) відсутність прибутку за звітний період та з початку року;

3) невиконання за підсумками звітного періоду фінансового плану за показником «чистий прибуток (збиток)»;

4) збільшення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства у поточному квартальному або річному періоді порівняно з аналогічним звітним періодом;

5) наявність недоїмки з платежів до бюджетів та державних цільових фондів;

6) невиконання наказів ДКА;

7) наявність дисциплінарного стягнення у звітному періоді.

5. У разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді премія виплачується тільки новопризначеному керівнику, на момент призначення якого на підприємстві існувала заборгованість із заробітної плати, за умови значного зменшення за такий період (за квартал - понад 30 %, за рік - у повному обсязі) наявної на початок періоду заборгованості із заробітної плати. Розмір премії має становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії за відповідний період.

При оцінці стану виконання керівником підприємства зобов’язань, передбачених контрактом, також може враховуватися позиція самостійних структурних підрозділів ДКА із зазначеного питання.

6. Рішення про виплату керівникові премії за квартал та/або за рік та про її розмір приймається Головою ДКА за результатами розгляду Колегією ДКА стану виконання керівниками підприємств умов та показників контрактів за звітний квартал, оформлюється наказом ДКА, який готує управління економічного розвитку ДКА, і погоджується з усіма структурними підрозділами ДКА та заступниками Голови ДКА.

7. Премія керівникові виплачується раз на квартал (рік) на підставі наказу ДКА про призначення премії у розмірі, визначеному наказом ДКА, пропорційно відпрацьованому таким керівником у звітному кварталі (звітному році) часу.

8. Посадові особи підприємства відповідають за правильне нарахування премії в порядку, встановленому законами України.

9. ДКА має право вимагати від керівника достроковий звіт про його дії, якщо керівник допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

5. Інші виплати

1. Крім виплат, передбачених главами 1-4 цього розділу, керівнику підприємства можуть виплачуватися:

1) грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу керівника на пенсію (конкретний розмір визначається умовами контракту та наказом ДКА про звільнення керівника у зв’язку з виходом на пенсію);

2) матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, згідно з умовами, затвердженими ДКА. Розмір винагороди встановлюється у відсотках до чистого прибутку за звітний рік і затверджується у фінансовому плані підприємства, але не може перевищувати розміру десяти посадових окладів керівника на момент призначення винагороди.

2. Винагорода виплачується один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі рішення ДКА про нарахування і виплату керівникові матеріальної винагороди  та встановлення її розміру, яке оформлюється наказом ДКА. Проект відповідного наказу готується управлінням економічного розвитку і погоджується з усіма структурними підрозділами ДКА та заступниками Голови ДКА.

3. Звіт про результати виконання умов та показників для призначення  матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном подається керівником до управління економічного розвитку ДКА разом зі звітом керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства. Форма звіту про результати виконання умов та показників для призначення матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном затверджується ДКА. Датою приймання звітів до розгляду ДКА вважається дата їх реєстрації в канцелярії ДКА.

У разі неподання керівником підприємства до ДКА в установлені строки звіту про результати виконання умов та показників для призначення  матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном відповідна винагорода керівникові за звітний рік не виплачується.

4. Щодо керівників підприємств на підставі наказу ДКА можуть також застосовуватись:

1) заохочення, передбачені у затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення. У разі застосування заходів заохочення у вигляді виплати грошової премії максимальний розмір премії не може перевищувати посадового окладу керівника;

2) інші виплати в розмірах (сумах) і порядку, передбачених чинним законодавством.

ІII. Заключні положення

1. Розмір оплати праці, надбавки (надбавок), премій, винагороди за підсумками роботи може бути знижено або не нараховуватися на підставі наказу ДКА у разі невиконання керівником відповідних зобов’язань за контрактом, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни, виявлення порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди (але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду).

2. Усі виплати керівникам здійснюються за рахунок коштів підприємств, одержаних в результаті господарської діяльності.

Начальник управління

економічного розвитку

І.В. Дєваєва


Додаток

до Умов, критеріїв, диференційованих

показників та розмірів посадового окладу

і преміювання керівників підприємств,

які належать до сфери управління

Державного космічного агентства України

(пункт 1 глави 1 розділу ІІ)

ПОКАЗНИКИ

для визначення розміру посадового окладу керівника*

Розмір показника

Кратність мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії

Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості за рік за даними останньої фінансової звітності, осіб

1. Менш як 500 осіб, у т.ч.:

До 10

1-20

4

21-50

5

51-99

6

101-200

7

201-300

8

301-400

9

401-500

10

2. Більш як 500 осіб, але не більше 1 тис. осіб, у т.ч.:

До 30

501-600

15

601-700

18

701-800

21

801-900

25

901-1000

30

3. Більш як 1 тис. осіб, але не більше 5 тис. осіб, у т.ч.:

До 60

1001-1750

35

1751-2500

40

2501-3250

45

3251-4000

50

4001-4500

55

4501-5000

60

4. Більш як 5 тис. осіб, але не більше 20 тис. осіб, у т.ч.:

До 100

5001-7500

65

7501-10000

70

10001-12500

75

12501-15000

80

15001-16250

85

16251-17500

90

17501-18750

95

18751-20000

100

5. Більш як 20 тис. осіб, у т.ч.:

До 200

20001-40000

125

40001-60000

150

60001-80000

175

Більше 80000

200

Вартість активів за даними останньої фінансової звітності, млрд грн

1. Менш як 1 млрд грн, у т.ч.:

До 10

До 0,01 млрд грн

4

0,01-0,1

5

0,1-0,2

6

0,2-0,4

7

0,4-0,6

8

0,6-0,8

9

0,8-1,0

10

2. Більш як 1 млрд грн, але не більше 3 млрд грн, у т.ч.:

До 30

1,00000000001-1,5

15

1,50000000001-2,0

20

2,00000000001-2,5

25

2,50000000001-3

30

3. Більш як 3 млрд грн, але не більше 10 млрд грн, у т.ч.:

До 60

3,00000000001-4,0

35

4,00000000001-5,0

40

5,00000000001-6,0

45

6,00000000001-7,0

50

7,00000000001-8,0

55

8,00000000001-10,0

60

4. Більш як 10 млрд грн, але не більше 30 млрд грн, у т.ч.:

До 100

10,00000000001-12,5

65

12,50000000001-15,0

70

15,00000000001-17,5

75

17,50000000001-20,0

80

20,00000000001-22,5

85

22,50000000001-25,0

90

25,00000000001-27,5

95

27,50000000001-30,0

100

5. Більш як 30 млрд грн, у т.ч.:

До 200

30,00000000001-35,0

125

35,00000000001-40,0

150

40,00000000001-45,0

175

Більше 45,0

200

Річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої фінансової звітності, млн грн

1. Менш як 200 млн грн, у т.ч.:

До 10

До 1,0

4

1,00000001-10,0

5

10,00000001-30,0

6

30,00000001-50,0

7

50,00000001-100,0

8

100,00000001-150,0

9

150,00000001-200,0

10

2. Більш як 200 млн грн, але не більше 1 млрд грн, у т.ч.:

До 30

200,00000001-400,0

15

400,00000001-600,0

20

600,00000001-800,0

25

800,00000001-1000,0 млн грн

30

3. Більш як 1 млрд грн, але не більше 5 млрд грн, у т.ч.:

До 60

1,00000000001-1,5

35

1,50000000001-2,0

40

2,00000000001-2,5

45

2,50000000001-3,0

50

3,00000000001-4,0

55

4,00000000001-5,0

60

4. Більш як 5 млрд грн, але не більше 10 млрд грн, у т.ч.:

До 100

5,00000000001-5,5 млрд грн

65

5,50000000001-6,0

70

6,50000000001-7,0

75

7,50000000001-8,0

80

8,50000000001-9,0

85

9,00000000001-9,5

90

9,50000000001-10,0

100

5. Більш як 10 млрд грн, у т.ч.:

До 200

10,00000000001-15,0

125

15,00000000001-20,0

150

20,00000000001-30,0

175

більше 30,0

200

__________

* Показники встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств" (зі змінами та доповненнями).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.11.2017 — 2017 р., № 91, стор. 133, стаття 2773, код акта 87893/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

ДКА України:

 1. НАКАЗ від 19.10.2020 № 155 "Про внесення зміни до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 08.10.2018 № 179 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395". ДКА України. 2018 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ від вирішили таке: "про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Нідерландським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях". ДКА України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 03.01.2017 № 1 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 09.03.2017 № 34 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 22.03.2017 № 40 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 24.10.2016 № 196 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2016 рікк
 12. НАКАЗ від 20.09.2005 № 228 "Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України". ДКА України. 2005 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -