>>

НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019

Документ актуальний на 03.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2019  № 118

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2019 р.

за № 995/33966

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України

Відповідно до пункту 8 Положення про Державне космічне агентство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 281, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України, підприємствах та установах, що належать до сфери його управління, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Державного космічного агентства України, підприємств та установ, що належать до сфери його управління, здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю.

3. Начальнику відділу персоналу та запобігання корупції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Голуба О.Ю.

Голова ДКА

П.

Дегтяренко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Виконавчий Віце-президент Конфедерації

роботодавців України

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація Союз

осіб з інвалідністю України»

Генеральний Секретар Громадської

Спілки «Всеукраїнське Громадське

об’єднання «Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

А. Рева

О. Мірошниченко

В.В. Назаренко

В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного космічного

агентства України

02 серпня 2019 року № 118

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2019 р.

за № 995/33966

МЕТОДИКА

оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України, підприємствах та установах, що належать до сфери його управління

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту й забезпечення повного та рівного здійснення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління (далі - оцінювання), проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах ДКА, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління (далі - підприємства).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками самостійних структурних підрозділів ДКА та підприємств шляхом надання письмових відповідей на запитання, складені у вигляді тестів з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі відсутності керівника самостійного структурного підрозділу ДКА або підприємства з поважної причини оцінювання здійснюється особою, яка виконує його обов’язки.

2. Оцінювання складається з 11 загальних запитань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління (далі - Перелік питань), який наведено у додатку до цієї Методики.

3. Керівники самостійних структурних підрозділів ДКА, підприємств обирають одну з відповідей у кожному запитанні Переліку питань, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю, позначаючи її знаком «+».

За відповідь «Так» надається 1 бал, за відповідь «Ні» - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

4. Керівники самостійних структурних підрозділів ДКА щороку до 15 січня подають до сектору охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном ДКА заповнені примірники Переліку питань з відповідями на запитання № 1-4, 6, 8, 9, 11.

Додатково визначені керівники відповідають також на запитання Переліку питань, а саме:

управління організаційної діяльності - на запитання № 10;

відділ персоналу та запобігання корупції - на запитання № 5;

відділ бухгалтерського обліку та звітності - на запитання № 7.

5. Керівники підприємств щороку до 15 січня подають до сектору охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном ДКА заповнені примірники Переліку питань з відповідями на запитання за результатами оцінювання (крім запитання № 1).

6. Сектор охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном ДКА узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному самостійному структурному підрозділу ДКА загальну оцінку.

7. Самостійний структурний підрозділ вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка:

окремого структурного підрозділу ДКА - більше ніж 14 балів;

управління організаційної діяльності - більше ніж 15 балів;

відділу персоналу та запобігання корупції - більше ніж 17 балів.

8. Якщо за результатами оцінювання середня оцінка по ДКА становить більше ніж 16 балів, ДКА вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю. Середня оцінка розраховується шляхом складання оцінок самостійних структурних підрозділів ДКА та ділення на загальну кількість таких підрозділів.

9. Якщо за результатами оцінювання загальна оцінка підприємства становить більше ніж 17 балів, підприємство вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

10. Керівники самостійних структурних підрозділів ДКА, підприємств або особи, що виконують їх обов’язки, які подають заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

11. Сектор охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном ДКА щороку до 15 лютого доповідає першому заступнику Голови ДКА, відповідальному за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, результати оцінювання самостійних структурних підрозділів ДКА та підприємств щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Перший

заступник Голови ДКА

О. Голуб


Додаток

до Методики оцінювання роботи

із забезпечення прав осіб з інвалідністю

у Державному космічному агентстві

України, підприємствах та установах,

що належать до сфери його управління

(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК

питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління.

1. Чи дотримано права осіб з інвалідністю у розроблених ДКА проектах законів та інших нормативно-правових актів?

Так

Ні

2. Чи виконується у структурних підрозділах апарату ДКА, на підприємствах та в установах, що належать до сфери управління ДКА, норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі - Закон)?

Так

Ні

3. Чи дотримуються співробітники структурних підрозділів апарату ДКА, підприємств та установ, що належать до сфери управління ДКА, вимог частини другої статті 2 Закону щодо заборони дискримінації осіб з інвалідністю?

Так

Ні

4. Чи наявне сприяння щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю в частині залучення до суспільного життя нарівні з іншими співробітниками апарату ДКА, підприємств та установ, що належать до сфери управління ДКА?

(відповідно до вимог частини шостої статті 4 Закону)

Так

Ні

5. Чи виконуються в апараті ДКА, на підприємствах та в установах, що належать до сфери управління ДКА, вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору, прийнятті на державну службу, просуванні по службі, а також випадків звільнення за ініціативою власника, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

Так

Ні

Інше

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Чи забезпечувалася у разі звернення особи з інвалідністю можливість виконання роботи вдома?

(відповідно до вимог частини першої статті 18 Закону)

Так

Ні

Інше

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Чи подаються звіти до Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю?

(відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)

Так

Ні

8. Чи створені у підрозділі апарату ДКА, на підприємствах та в установах, що належать до сфери управління ДКА, безпечні і не шкідливі для здоров’я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю?

(відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)

Так

Ні

9. Чи створені у підрозділі апарату ДКА, на підприємствах та в установах, що належать до сфери управління ДКА, умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів підрозділу, підприємства, установи?

(відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)

Так

Ні

10. Чи виділене біля адміністративної будівлі апарату ДКА, адміністративних будівель підприємств та установ, що належать до сфери управління ДКА, місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках?

(відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)

Так

Ні

Майданчика немає

11. Чи вживаються у підрозділах апарату ДКА, на підприємствах та в установах, що належать до сфери управління ДКА, заходи щодо запобігання інвалідності?

(відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)

Так

Ні


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.09.2019 — 2019 р., № 71, стор. 101, стаття 2515, код акта 95964/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

ДКА України:

 1. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 08.10.2018 № 179 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395". ДКА України. 2018 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ від вирішили таке: "про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Нідерландським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях". ДКА України. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 03.01.2017 № 1 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 09.03.2017 № 34 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 22.03.2017 № 40 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 24.07.2017 № 106 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА". ДКА України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 24.10.2016 № 196 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2016 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2005 № 228 "Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України". ДКА України. 2005 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -