Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019

Документ актуальний на 26.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2019  № 364

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2019 р.

за № 567/33538

Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 10 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів, що додається.

2. Управлінню сценічного та візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної

служби України

Голова Державного агентства України

з питань кіно

К.

Ляпіна

П.Ю. Іллєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

03 травня 2019 року № 364

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2019 р.

за № 567/33538

ПОРЯДОК

прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття Радою з державної підтримки кінематографії (далі - Рада) рішення про надання державної підтримки кінематографії у формі, передбаченій пунктом 7 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі - Субсидія).

2. Рада приймає рішення про надання Субсидії на підставі заяв, поданих суб’єктами кінематографії, та пропозицій Держкіно.

3. Право на отримання Субсидії має суб’єкт кінематографії, який внесений до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів та відповідає одному з критеріїв, визначених частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі - суб’єкт кінематографії).

4. Субсидія не надається суб’єктам кінематографії у разі наявності хоча б одного з обмежень, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі - Закон).

5. У цьому Порядку поняття і терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про кінематографію».

6. Для отримання Субсидії суб’єкт кінематографії подає до Держкіно заяву про надання державної підтримки (далі - заява) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються документи за переліком згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Заява та додатки до заяви мають бути викладені державною мовою.

7. Оголошення про приймання заяв (далі - оголошення) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно.

8. В оголошенні зазначаються:

дата, час та місце проведення засідання Ради;

перелік документів;

строки приймання заяв;

адреса, на яку надсилаються заяви;

номер телефону для довідок.

9. Приймання заяв розпочинається з дня оприлюднення оголошення та завершується за 10 робочих днів до засідання Ради.

Заява та необхідні документи подаються в паперовій формі у двох примірниках.

10. Відповідальний структурний підрозділ Держкіно протягом двох робочих днів з дати отримання заяви проводить перевірку повноти документів та їх відповідності вимогам, визначеним цим Порядком.

11. У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежним чином відповідальний структурний підрозділ Держкіно не пізніше ніж на третій робочий день повертає їх суб’єкту кінематографії із зазначенням у повідомленні причин повернення.

12. Суб’єкт кінематографії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи.

13. Достовірність інформації, зазначеної в документах, забезпечують суб’єкти кінематографії.

14. На наступний робочий день після закінчення строку приймання заяв Держкіно формує їх перелік, який з усіма матеріалами та пропозиціями Держкіно щодо надання Субсидії передається секретарю Ради.

15. Секретар Ради реєструє заяву у журналі реєстрації заяв на отримання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів (далі - журнал реєстрації заяв), який ведеться за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Реєстрація заяви здійснюється в день її надходження до Ради. Журнал реєстрації заяв ведеться в електронній формі та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно.

16. Один примірник документів не пізніше ніж на третій робочий день повертається суб’єкту кінематографії із зазначенням дати та реєстраційного номера.

17. Прийняті заяви оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкіно не пізніше ніж на третій робочий день після їх подання. Перелік документів, доданий до заяви, оприлюдненню не підлягає.

Заяви, подані суб’єктами кінематографії з порушенням вимог цього Порядку, не розглядаються та оприлюдненню не підлягають.

18. Рада розглядає подані Держкіно документи на своєму засіданні, яке проводиться у порядку, визначеному статтею 9 Закону.

19. Інформація про дату, час та місце проведення засідання Ради із зазначенням переліку заяв, які плануються до розгляду на цьому засіданні, та суб’єктів кінематографії, які подали такі заяви, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкіно не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня проведення засідання.

20. Засідання Ради є відкритими, на них можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

Розгляд поданих заяв про надання Субсидії здійснюється Радою з урахуванням інформації щодо:

актуальності заходу (відповідність заходу потребам на місцевому, регіональному, національному або міжнародному рівнях, ідея заходу, цінність заходу у сфері кінематографії, інноваційність заходу);

змісту заходу (реалістичність поставлених завдань заходу, відповідність очікуваним результатам та меті заходу, відповідність заходу цільовій аудиторії);

можливості заявника виконувати захід (досвід заявника щодо виконання завдань заходу (знання, вміння щодо сфери діяльності заходу, знання у сфері управління проектами, якість партнерства), наявність ресурсів у заявника для управління та виконання заходу, відповідність заявленого заходу напрямам діяльності заявника);

впливу проекту, можливості проекту вплинути на запровадження змін (визначеність кінцевих результатів заходу, запровадження заходом нового креативного способу вирішення певних проблем або тематизація ним певного аспекту у сфері кінематографії, що сприятиме розширенню множинності взаємодій та різноманітності самовираження у сфері кінематографії);

якості бюджету та ефективності витрат (чітка, деталізована та зрозуміло викладена структура витрат, відповідність запланованих витрат Порядку використання коштів за відповідною бюджетною програмою, обґрунтованість та доцільність витрат, відповідність середньо ринковій вартості).

21. З урахуванням розгляду інформації, визначеній у пункті 20 цього Порядку, та наявних бюджетних коштів Рада приймає рішення про надання Субсидії шляхом відкритого голосування більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше п’яти членів Ради. У рішенні Ради зазначається обґрунтована позиція щодо надання Субсидії чи відмови у її наданні.

22. Протягом трьох робочих днів з дня ухвалення рішення Радою Держкіно оприлюднює повний текст рішення та надсилає суб’єктам кінематографії повідомлення про результати розгляду заяв.

23. Суб’єктам кінематографії, заяви яких задоволено, видається довідка про надання суб’єкту кінематографії за рахунок державного бюджету державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, про що робиться відмітка у журналі реєстрації заяв.

24. Держкіно укладає договір про надання Субсидії із суб’єктами кінематографії, заяви яких задоволено.

25. Виплата Субсидії та звітування щодо використання коштів здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

26. Суб’єкти кінематографії, які отримали Субсидію, щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають до Держкіно звіт про проведений захід із розповсюдження та/або популяризації національного фільму для узагальнення і подання його до 20 числа зазначеного періоду до Мінкультури. Зазначена інформація подається протягом всього строку дії договору.

Начальник управління

сценічного і візуального

мистецтва

П. Білаш


Додаток 1

до Порядку прийняття Радою

з державної підтримки кінематографії

рішення про надання державної

субсидії на розповсюдження

та/або популяризацію національних

фільмів шляхом повної або часткової

оплати витрат на проведення творчих

зустрічей, презентацій, прем’єрних

показів, рекламування (незалежно

від використаних рекламних засобів)

та інших необхідних заходів, у тому числі

за участю творчих груп фільмів

(пункт 6)

ЗАЯВА


Додаток 2

до Порядку прийняття Радою

з державної підтримки кінематографії

рішення про надання державної

субсидії на розповсюдження

та/або популяризацію національних

фільмів шляхом повної або часткової

оплати витрат на проведення творчих

зустрічей, презентацій, прем’єрних

показів, рекламування (незалежно

від використаних рекламних засобів)

та інших необхідних заходів, у тому числі

за участю творчих груп фільмів

(пункт 6)

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються суб’єктами кінематографії з метою отримання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів

№ з/п

Назва документа

Роз’яснення

1

Концепція події або заходу

У документі зазначається інформація про цільову аудиторію, приблизну кількість очікуваних глядачів та результатів

2

Проект програми події або заходу

У документі зазначаються час, місце проведення та перелік запрошених до виступу осіб (за їх наявності)

3

Кошторис події або заходу

У гривнях

4

Стисла анотація національного фільму, для розповсюдження та/або популяризації якого може бути надано державну підтримку

У документі зазначається інформація про авторів фільму тощо

5

Інформаційна довідка про діяльність суб’єкта кінематографії

У документі зазначаються назви фільмів (українською мовою та мовою оригіналу), їх жанри, країни виробництва, дати виробництва та дати першого оприлюднення

6

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Додаток 3

до Порядку прийняття Радою

з державної підтримки кінематографії

рішення про надання державної

субсидії на розповсюдження

та/або популяризацію національних

фільмів шляхом повної або часткової

оплати витрат на проведення творчих

зустрічей, презентацій, прем’єрних

показів, рекламування (незалежно

від використаних рекламних засобів)

та інших необхідних заходів, у тому числі

за участю творчих груп фільмів

(пункт 15)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ

на отримання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації

Найменування та місцезнаходження суб’єкта кінематографії

Прізвище, ім’я, по батькові, посада уповноваженої особи, що подала документи

Дата і підстави повернення документів

Відмітка про результати розгляду заяви

Гранична сума передбаченої субсидії, грн

Дата видачі довідки про надання субсидії

Прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка отримала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 4

до Порядку прийняття Радою

з державної підтримки кінематографії

рішення про надання державної

субсидії на розповсюдження

та/або популяризацію національних

фільмів шляхом повної або часткової

оплати витрат на проведення творчих

зустрічей, презентацій, прем’єрних

показів, рекламування (незалежно

від використаних рекламних засобів)

та інших необхідних заходів, у тому числі

за участю творчих груп фільмів

(пункт 23)

ДОВІДКА

про надання суб’єкту кінематографії за рахунок державного бюджету державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів


Документи та файли

Сигнальний документ — f486336n73.doc
Сигнальний документ — f486336n74.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.07.2019 — 2019 р., № 51, стор. 96, стаття 1758, код акта 94969/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -