Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

щодо заповнення. Мінкультури України. 2019

Документ актуальний на 11.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

18 червня 2019 року № 478

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про діяльність клубних закладів

(Форма № 7-НК (зведена річна))

Генеральний директор

Директорату стратегічного

планування та європейської

інтеграції

Я. Петраков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

18 червня 2019 року № 478

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2019 р.

за № 771/33742

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 7-НК (зведена річна) «Зведений звіт про діяльність клубних закладів»

I. Загальні положення

1. Зведений звіт за формою № 7-НК (зведена річна) «Зведений звіт про діяльність клубних закладів» (далі - зведений звіт) складають структурні підрозділи з питань культури районних, обласних, Київської міської державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад (далі - органи з питань культури).

2. Зведений звіт включає дані про усі клубні заклади, розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і подається до Міністерства культури України разом із звітами клубних закладів, складеними в електронній формі за формою № 7-НК (річна) «Звіт про діяльність клубного закладу» (далі - річний звіт).

3.

Якщо клубні заклади не мають технічної можливості подати річний звіт в електронній формі, органи з питань культури заповнюють електронні форми звітів клубних закладів на підставі звітів, поданих у паперовій формі.

Зведений звіт та річні звіти клубних закладів в електронній формі з дотриманням заданого формату надсилаються з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності. Назви файлів із зведеним звітом та звітами клубних закладів мають складатися з 5 цифр, які позначають поштовий індекс органу з питань культури та клубних закладів відповідно.

4. Текстова частина зведеного звіту заповнюється українською мовою. У разі відсутності показника у зведеному звіті в паперовій формі у відповідному полі ставиться прочерк, в електронній - відповідне поле не заповнюється. Дані заповнюються в одиницях виміру, зазначених у формі. Формування зведеного звіту в електронній формі завершується накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої особи органу з питань культури. Зведений звіт у паперовій формі підписують керівник органу з питань культури або його заступник та особа, що склала звіт.

II. Заповнення розділу І «Мережа клубних закладів»

У рядку 01 наводяться дані про кількість усіх клубних закладів, у тому числі відокремлених структурних підрозділів (філій).

Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-08, в яких відображаються дані про кількість клубних закладів у розрізі органів управління.

III. Заповнення розділу II «Матеріально-технічна база клубних закладів»

1. Рядки 01-07 розділу містять дані про всі об’єкти дозвілля, які належать клубним закладам.

У рядку 07 наводяться дані про ті види об’єктів дозвілля, що визначені у додатку 9 до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565, крім об’єктів, вказаних у рядках 02-06.

2. Графи 1-3 у рядках 01-07 містять інформацію про кількість об’єктів дозвілля, графа 4 - про площу цих об’єктів.

У графі 4 наводяться дані про площу об’єктів дозвілля, крім площі, що використовується як склади, площі підвалів та надвірних будівель. До графи 4 включають також площу, здану в оренду.

Дані у графі 4 наводяться у цілих числах.

3. Рядки 08-19 містять інформацію про кількість матеріально-технічних засобів та обладнання, що перебувають на балансі клубних закладів та кількість місць для відвідувачів цих закладів.

Графа 1 уміщує дані про кількість усіх матеріально-технічних засобів та обладнання, графа 2 - про ті засоби та обладнання, які потребують ремонту.

У графі 3 рядка 08 відображаються дані про кількість автотранспорту, який потребує капітального ремонту.

IV. Заповнення розділу III «Аматорські формування та їх учасники»

1. У рядку 01 наводяться дані про усі аматорські формування, які діяли в клубних закладах протягом звітного року, у тому числі ті, що до кінця звітного року завершили програму роботи. Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-12 за всіма графами.

2. У графі 3 наводяться дані про кількість аматорських формувань, граничний вік учасників яких складає до 18 років, у графі 4 - дані про кількість аматорських формувань, вік учасників яких складає від 18 до 35 років.

3. У графах 5, 6 рядків 01-11 зазначаються дані про кількість аматорських колективів, яким присвоєно звання «народний» та «зразковий» відповідно до Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України та закордонного українства, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 23 червня 1999 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 1999 року за № 593/3886.

4. У графах 7-9 рядків 01-12 зазначаються дані про кількість учасників формувань, з них - кількість учасників, які протягом року брали участь у культурно-мистецьких заходах за кордоном, та кількість жінок.

5. Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-12 за всіма графами.

V. Заповнення розділу IV «Художники та майстри мистецтв»

1. У графі 1 наводяться дані про кількість художників образотворчого мистецтва та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, які постійно або регулярно провадять у клубних закладах мистецьку діяльність на засадах аматорства або ведуть майстер-класи, гуртки, студії.

2. У графах 2-6 наводяться дані про кількість художників образотворчого та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва із загальної кількості даних графи 1.

3. У графах 3-4 наводяться дані про кількість художників та майстрів, які відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476, отримали звання «Народний художник України», «Заслужений художник України», «Заслужений майстер народної творчості України».

VI. Заповнення розділу V «Культурно-масові заходи, відвідувачі клубних закладів»

1. У графі 01 наводиться інформація про загальну кількість культурно-масових заходів. У графі 2-6 наводиться інформація про кількість відвідувачів клубних закладів протягом звітного року.

2. Рядок 01 дорівнює сумі рядків 02-06 за всіма графами.

3. У рядку 05 наводяться дані про кількість конкурсів, народних свят, інших тематичних та святкових масових заходів, не включених до рядків 02-04.

4. У рядку 06 наводяться дані про виробничо-трудові, професійні, політичні та інші заходи, які проводилися у клубних закладах протягом звітного року.

VII. Заповнення розділу VI «Персонал»

1. У рядку 01 наводяться дані про кількість працівників клубних закладів відповідно до пункту 2.4 розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11422, за винятком працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством.

2. У рядку 02 наводяться дані про кількість працівників, що здійснюють культурно-освітню діяльність, зокрема, які працюють на посадах художнього керівника, режисера, балетмейстера, художника, хормейстера, диригента, методиста, керівника колективу, гуртка. Керівник клубних закладів враховується у рядку 02 у разі, якщо він провадить культурно-освітню діяльність у передбаченому законодавством обсязі.

3. У рядку 04 наводяться дані про кількість працівників клубних закладів віком від 15 до 35 років.

4. У рядку 05 під освітою відповідного спрямування розуміється освіта за спеціальностями у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти згідно з Таблицею відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2016 року № 419).

VIII. Заповнення розділу VII «Надходження та витрати коштів»

1. Розділ відображає фактичні суми надходжень і витрат коштів клубних закладів.

2. У рядку 01 зазначається загальна сума надходжень клубних закладів, у рядках 02-06 - суми за відповідними видами надходжень.

3. У рядку 07 зазначається загальна сума витрат клубних закладів, у рядках 08-11 - суми витрат за відповідними напрямами. У рядку 08 враховуються капітальні витрати, зокрема витрати на придбання основних засобів (обладнання і предметів довгострокового користування), витрати на проведення капітального ремонту, модернізацію клубних закладів.

4. У рядку 09 враховуються витрати на заробітну плату з нарахуваннями, у рядку 10 - витрати на оплату комунальних послуг, енергоносіїв.

5. У рядку 11 враховуються інші поточні витрати на забезпечення функціонування клубних закладів, зокрема на придбання послуг та малоцінних необоротних матеріальних активів.

Генеральний директор

Директорату стратегічного

планування та європейської

інтеграції

Я. Петраков


Документи та файли

Сигнальний документ — f487544n55.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2019 — 2019 р., № 60, стор. 163, стаття 2100, код акта 95381/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -