Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019

Документ актуальний на 10.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2019  № 178

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2019 р.

за № 318/33289

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури та інформаційної політики № 1906 від 17.06.2020}

Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», підпункту 22 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 622, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого наказом Міністерства культури України від 10 вересня 2018 року № 797, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1110/32562, що додаються.

2. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Генералюк В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.

Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

06 березня 2019 року № 178

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2019 р.

за № 318/33289

ЗМІНИ

до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

1. У пункті 1 слова «випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» замінити словами «підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі».

2. У пункті 5:

слова «(у тому числі для дітей та юнацтва)» виключити;

після цифр і слова «3000 примірників,» доповнити словами «яка перебуває у вільному продажу, інформація про що розміщена у загальнодоступних джерелах, виданої у році проведення відбору або»;

після слів «громадсько-політичних видань» доповнити словами «, а також для дітей та юнацтва».

3. У пункті 6:

в абзаці третьому слова «і посібників» замінити словами «, навчальних та навчально-методичних посібників, наукових праць для закладів вищої освіти»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«навчальної та навчально-методичної літератури для використання у закладах освіти;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

в абзаці п’ятому слова «є суспільним надбанням, а авторським правом захищений лише науковий апарат» замінити словами «(оригінальний літературний твір українською мовою, переклад оригінального твору іноземної літератури українською мовою) є суспільним надбанням»;

в абзаці шостому слова та цифри «яка була придбана для поповнення бібліотечних фондів впродовж 2013-2017 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за бюджетними програмами Мінкультури» замінити словами «яка вже придбавалась Інститутом для поповнення бібліотечних фондів за рахунок коштів державного бюджету»;

після абзацу шостого доповнити новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

«брошур та книжкової продукції в м’якій обкладинці;

альбомів, атласів, картографічних та нотних видань.».

4. Пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Для участі у відборі видавці подають до Інституту пропозицію щодо закупівлі книжкової продукції (далі - пропозиція) у вигляді листа-подання у довільній формі, складеного державною мовою та підписаного уповноваженою особою видавця, до якого додаються:

1) перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) по одному примірнику кожного виду книжкової продукції, що пропонується до закупівлі;

3) завірені в установленому законодавством порядку копії:

документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) (окремо на кожне найменування видання, запропоноване до закупівлі);

анотованої каталожної картки (окремо на кожне найменування видання, запропоноване до закупівлі), що включає відомості про видання: автора (авторів), назву, рік видання, вихідні дані, міжнародний стандартний номер книги, класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації, анотацію;

свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

статуту видавця - юридичної особи;

документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи видавця.

У разі якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається його переклад українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця.

Установчі документи видавця мають відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Повноту і достовірність відомостей, зазначених у листі-поданні та документах, забезпечує видавець.».

5. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після завершення відбору Інститут передає примірники книжкової продукції, подані видавцями на відбір, до публічних бібліотек, у тому числі спеціалізованих для дітей, юнацтва, осіб з інвалідністю.».

6. В абзаці другому пункту 12 цифри «14» замінити цифрами «30».

7. Додатки 1, 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

Заступник начальника

управління -

начальник відділу

мовної політики управління

з питань мовної політики

та літератури

В. Генералюк

Додаток 1

до Порядку відбору книжкової продукції,

що пропонується до закупівлі

для поповнення бібліотечних фондів

(підпункт 1 пункту 7)

ПЕРЕЛІК

книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

Додаток 2

до Порядку відбору книжкової продукції,

що пропонується до закупівлі

для поповнення бібліотечних фондів

(пункт 13)

ПОТРЕБА

у книжковій продукції бібліотек


Документи та файли

Сигнальний документ — f483882n53.doc
Сигнальний документ — f483882n54.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2019 — 2019 р., № 30, стор. 456, стаття 1084, код акта 94098/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -