Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019

Документ актуальний на 27.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2019  № 604

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 серпня 2019 р.

за № 972/33943

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури

та інформаційної політики

№ 2080 від 02.09.2020}

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя з дня заснування Одеської кіностудії, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 284-р, Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, з метою стимулювання, підтримки та сприяння розвитку української культури, популяризації кращих зразків кіномистецтва, сучасного сценічного, музичного, образотворчого мистецтва й літератури, зміцнення міжнародних контактів і культурних зв’язків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс коротко метражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Правління ПрАТ «Одеська кіностудія»

А.О.

Осіпов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

05 серпня 2019 року № 604

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 серпня 2019 р.

за № 972/33943

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

{У тексті Положення слова "Міністерство культури України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство культури та інформаційної політики України" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 2080 від 02.09.2020}

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться щороку з метою популяризації національного кіномистецтва та підтримки творчості молодих професійних кіномитців. Фінальний етап Конкурсу відбувається до дня народження Муратової Кіри Георгіївни.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

популяризація сучасного українського кіно;

виявлення та підтримка обдарованих молодих кіномитців, розкриття їх творчої індивідуальності та потенціалу, удосконалення професійної майстерності;

створення умов для обміну творчим досвідом та здобутками.

4. Засновниками Конкурсу є Міністерство культури та інформаційної політики України та ПрАТ «Одеська кіностудія».

5. Організація та проведення Конкурсу здійснюються на базі ПрАТ «Одеська кіностудія» в місті Одеса.

6. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

7. Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Порядок організації Конкурсу

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет (далі - оргкомітет), дирекція та журі.

Персональний склад оргкомітету затверджується наказом Міністерства культури та інформаційної політики України у кількості дев’яти осіб.

До складу оргкомітету входять Голова, заступник Голови, секретар, члени організаційного комітету.

Члени оргкомітету беруть участь у його роботі на громадських засадах. Головою оргкомітету є заступник Міністра культури та інформаційної політики України відповідно до розподілу посадових обов’язків.

{Абзац четвертий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 2080 від 02.09.2020}

2. До повноважень оргкомітету належать:

1) визначення строків проведення Конкурсу;

2) створення:

дирекції Конкурсу;

журі Конкурсу;

3) розгляд та подання на затвердження Голові оргкомітету:

умов проведення Конкурсу;

фінансових умов Конкурсу;

плану-графіка проведення Конкурсу;

персонального складу журі (в тому числі кандидатури секретаря журі);

персонального складу дирекції Конкурсу;

Положення про журі Конкурсу;

символіки Конкурсу, зразків інформаційно-рекламної продукції;

4) координація роботи з підготовки, організації та проведення Конкурсу.

Умови проведення Конкурсу з визначенням у них строків проведення Конкурсу, плану-графіка проведення Конкурсу, фінансових умов Конкурсу, вимог до короткометражних кінопроектів затверджуються Головою оргкомітету за поданням оргкомітету.

За потреби оргкомітет може вносити зміни або доповнення до умов Конкурсу, але не пізніше ніж за місяць до початку приймання документів на Конкурс.

3. Члени оргкомітету зобов’язані:

розглядати пропозиції, брати участь у прийнятті та реалізації своїх рішень;

особисто брати участь у засіданнях оргкомітету;

запобігати конфлікту інтересів;

виконувати рішення оргкомітету.

4. Формою роботи оргкомітету є засідання. Рішення про проведення засідання приймає Голова оргкомітету. Засідання оргкомітету проводить Голова оргкомітету або за його дорученням заступник Голови оргкомітету. Засідання оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його членів. Рішення оргкомітету приймаються колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Делегування членами оргкомітету права голосу у разі їх відсутності на засіданні іншим членам оргкомітету не допускається.

5. Рішення оргкомітету оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар оргкомітету. Протоколи засідань оргкомітету оприлюднюються на веб-сайті Конкурсу.

6. Організаційне забезпечення діяльності оргкомітету здійснює секретар оргкомітету, який забезпечує:

1) підготовку документів для розгляду на засіданнях оргкомітету;

2) інформування членів оргкомітету про його засідання;

3) ведення протоколів засідань оргкомітету.

Секретар оргкомітету бере участь у засіданнях без права голосу.

7. Для вирішення поточних організаційних питань оргкомітет утворює дирекцію Конкурсу.

8. До повноважень дирекції Конкурсу належать:

1) забезпечення:

підготовки, організації та проведення Конкурсу;

виготовлення інформаційно-рекламної продукції;

проведення рекламної кампанії Конкурсу;

2) створення належних умов для перебування учасників, членів журі, гостей Конкурсу;

3) розгляд заявок претендентів на участь у Конкурсі та поданих документів на відповідність умовам Конкурсу (прийняття рішень про допущення/недопущення претендентів до участі у Конкурсі);

4) формування та оприлюднення переліку кінопроектів та їх авторів, допущених до участі у Конкурсі;

5) внесення на розгляд оргкомітету Положення про журі Конкурсу;

6) внесення на розгляд оргкомітету пропозицій щодо формування складу журі;

7) сприяння висвітленню проведення Конкурсу в засобах масової інформації;

8) передання протоколів засідань журі на зберігання співзасновнику Конкурсу - ПрАТ «Одеська кіностудія»;

9) організація роботи прес-центру Конкурсу (за наявності) під час його проведення;

10) виконання інших функцій, пов’язаних з організацією та проведенням Конкурсу.

9. Засідання оргкомітету проводяться за потреби відповідно до завдань, що виникають під час підготовки та проведення Конкурсу.

На засідання оргкомітету за потреби запрошуються представники дирекції Конкурсу.

10. Для здійснення своїх повноважень оргкомітет і дирекція Конкурсу взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства та іншими юридичними і фізичними особами.

III. Проведення Конкурсу, основні вимоги до учасників

1. Проведення Конкурсу передбачає:

приймання заявок на участь в Конкурсі;

відбір та визначення членами журі переможців - авторів кращих короткометражних кінопроектів;

прес-конференції, круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі з діячами кіномистецтва;

урочисту церемонію нагородження переможців.

2. У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, яким у рік проведення Конкурсу виповнилося не більше 35 років,- студенти закладів спеціалізованої мистецької освіти кінематографічного спрямування, професійні кінематографісти, які мають відповідну спеціальну освіту.

3. Джерелом офіційної інформації про підготовку та проведення Конкурсу є веб-сайт Конкурсу, роботу якого забезпечує ПрАТ «Одеська кіностудія».

Інформація про Конкурс розміщується на веб-сайті Конкурсу державною мовою, а також за потреби за рішенням оргкомітету англійською мовою.

4. Для участі в Конкурсі подається онлайн-заявка учасника Конкурсу, що заповнюється на веб-сайті Конкурсу, до якої додаються документи, визначені умовами Конкурсу.

5. У разі якщо проведення Конкурсу стало неможливим, про це мають бути попереджені учасники шляхом публікації відповідного оголошення на веб-сайті Конкурсу та/або у засобах масової інформації, але не пізніше дати кінцевого строку приймання документів. При цьому сплачений внесок повертається учаснику Конкурсу.

IV. Журі Конкурсу

1. З метою об’єктивного оцінювання кінопроектів, поданих учасниками Конкурсу, та визначення його переможців оргкомітет створює журі, до складу якого входять видатні діячі кіномистецтва України та іноземних держав (за їх згодою).

Персональний склад журі затверджує Голова оргкомітету.

2. До складу журі входять Голова, секретар, члени журі. Кількість членів журі становить сім осіб.

3. Організаційне забезпечення роботи журі та його взаємодія з оргкомітетом та дирекцією Конкурсу здійснюються секретарем журі.

{Абзац другий пункту 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства культури та інформаційної політики № 2080 від 02.09.2020}

4. Секретар журі:

забезпечує підбиття підсумків голосування журі;

веде протоколи засідань журі;

передає протоколи засідань та оціночні відомості для голосування після завершення Конкурсу дирекції конкурсу.

5. Діяльність роботи журі регламентується Положенням про журі, яке визначає права та обов’язки членів журі, порядок оцінювання кінопроектів, присудження премій і нагород, проведення голосування, підбиття підсумків та оформлення результатів голосування.

6. Перед початком засідання всі члени журі письмово засвідчують наявність або відсутність конфлікту інтересів, про що зобов’язані повідомити перед початком його проведення.

У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена журі конфлікту інтересів, такий член журі не бере участі в голосуванні.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення журі рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає скасуванню.

7. Результати проведення Конкурсу оформлюються протоколами засідань журі, в яких зазначаються підсумки голосування. Протоколи підписують Голова, секретар та члени журі, які брали участь у засіданнях. Протоколи засідань журі та відомості щодо підсумків голосування зберігаються в ПрАТ «Одеська кіностудія» протягом двох років.

8. За порушення умов, визначених Положенням про журі, член журі може бути виключений із складу журі Головою оргкомітету за поданням оргкомітету.

V. Премії та нагороди Конкурсу

1. За результатами Конкурсу журі визначає трьох переможців, яким вручаються дипломи (перша, друга і третя премії), підписані Головою та членами журі. Переможцям Конкурсу надається можливість здійснення виробництва за кінопроектом короткометражного фільму на базі ПрАТ «Одеська кіностудія».

2. Оргкомітет Конкурсу має право встановлювати спеціальні призи і премії (які забезпечуються спонсорами, благодійниками тощо) учасникам Конкурсу, про що зазначається в умовах Конкурсу.

VI. Фінансове забезпечення Конкурсу

1. Фінансування Конкурсу здійснюється в межах асигнувань, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики України у Державному бюджеті України на відповідний рік, за рахунок власних надходжень ПрАТ «Одеська кіностудія», а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Всі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначає оргкомітет.

2. Витрати, пов’язані з проїздом учасників Конкурсу до міста Одеса і в зворотний бік, їх проживанням у місті Одеса, здійснюються за рахунок учасників Конкурсу.

Заступник начальника

управління сценічного

і візуального мистецтва -

начальник відділу

візуального мистецтва

Є. Крутоголов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 386, стаття 2491, код акта 95930/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -