Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019

Документ актуальний на 27.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2019  № 579

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 серпня 2019 р.

за № 957/33928

Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 287 «Про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря», Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

26 липня 2019 року № 579

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 серпня 2019 р.

за № 957/33928

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря

I.

Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Міжнародного конкурсу балету імені Сержа Лифаря (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться в м. Києві в приміщенні державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г. Шевченка» один раз на два роки у двох номінаціях:

«артисти балету» (солісти і дуети) в трьох вікових групах;

«хореографи».

3. Конкурс проводиться з метою популяризації та розвитку національної культури, підтримки талановитої творчої молоді, розширення міжнародних культурних зв’язків, пропаганди кращих зразків класичного і сучасного хореографічного мистецтва.

4. Основними завданнями Конкурсу є:

популяризація та розвиток хореографічного мистецтва;

виявлення найбільш обдарованої талановитої молоді, розкриття їх творчої індивідуальності та потенціалу;

створення умов для обміну творчим досвідом та здобутками.

5. Засновниками Конкурсу є Мінкультури та Київська міська державна адміністрація.

Проведення Конкурсу здійснюється за участі державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г. Шевченка» та коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря».

6. До участі у проведенні Конкурсу можуть залучатися (за згодою) митці та фахівці у сфері хореографічного мистецтва, мистецької освіти, представники творчих спілок, підприємств, установ, організацій у сфері мистецтва, незалежні фахівці у сфері публічного або бізнес-адміністрування тощо.

7. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

8. Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, здійснюються із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Порядок організації Конкурсу

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет (далі - оргкомітет), дирекція та журі.

Персональний склад оргкомітету затверджується наказом Міністерства культури України у кількості не менше семи осіб.

За потреби до складу оргкомітету залучають особу, яка здійснюватиме художнє керівництво Конкурсом. Повноваження такої особи визначає оргкомітет.

Члени оргкомітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

2. Для вирішення поточних організаційних питань на базі коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» утворюється дирекція Конкурсу, яка є виконавчим органом оргкомітету.

3. Склад оргкомітету формується з голови, заступника голови, членів оргкомітету.

Організаційне забезпечення діяльності оргкомітету здійснює секретар, який є працівником Мінкультури та не входить до складу оргкомітету. Обов’язки секретаря оргкомітету покладаються наказом Мінкультури.

4. Оргкомітет уповноважений приймати рішення з питань, що виникають у зв’язку з організацією та проведенням Конкурсу, та здійснює загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу.

5. До повноважень оргкомітету належать:

1) визначення фінансових умов Конкурсу (розмір реєстраційного внеску, розмір та кількість премій, спеціальних премій та нагород, умови перебування на Конкурсі гостей, членів журі, секретаря журі (витрати на відрядження), оплата праці членів журі, секретаря журі, фінансові умови участі у Конкурсі учасників, їх партнерів і концертмейстерів (витрати, пов’язані з проїздом та перебуванням на Конкурсі));

2) розгляд розроблених дирекцією Конкурсу та подання на затвердження голові оргкомітету:

умов проведення Конкурсу, програми;

плану-графіка проведення Конкурсу;

положення про журі Конкурсу;

символіки Конкурсу, зразків інформаційно-рекламної продукції;

3) схвалення сформованого дирекцією Конкурсу персонального складу журі, кандидатури секретаря журі;

4) координація роботи дирекції Конкурсу з підготовки, організації та проведення Конкурсу.

6. Голова оргкомітету:

1) затверджує:

умови проведення Конкурсу, програму за турами;

план-графік проведення Конкурсу;

персональний склад журі (в тому числі кандидатуру секретаря);

положення про журі;

символіку Конкурсу, зразки інформаційно-рекламної продукції;

2) проводить засідання оргкомітету, підписує протоколи рішень.

7. Оргкомітет має право:

1) за потреби вносити зміни або доповнення до умов проведення Конкурсу та програми, але не пізніше ніж за два місяці до строку подання документів на Конкурс;

2) виключати із членів журі осіб у разі порушення ними положення про журі;

3) брати участь в організаційних заходах, пов’язаних із проведенням Конкурсу.

8. Члени оргкомітету зобов’язані:

особисто брати участь у засіданнях оргкомітету;

запобігати конфлікту інтересів;

виконувати рішення оргкомітету.

9. Формою роботи оргкомітету є засідання. Засідання оргкомітету проводяться за потреби відповідно до завдань, що виникають під час підготовки та проведення Конкурсу. Засідання оргкомітету проводить голова оргкомітету або за його дорученням заступник голови оргкомітету, а у разі його відсутності - визначений головою оргкомітету член оргкомітету. Засідання оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 його членів. Рішення оргкомітету приймаються колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Делегування членами оргкомітету права голосу в разі їх відсутності на засіданні іншим членам оргкомітету не допускається. Рішення оргкомітету оформлюються протоколами. Протоколи засідань підписують головуючий на засіданні та секретар оргкомітету.

10. В окремих випадках для вирішення поточних робочих питань засідання оргкомітету можуть проводитись шляхом опитування, проведення якого забезпечує секретар оргкомітету за дорученням голови оргкомітету шляхом обміну електронними листами.

За результатами опитування секретар оргкомітету складає протокол, який підписує секретар та затверджує голова оргкомітету.

11. До повноважень секретаря оргкомітету входить:

підготовка документів для розгляду на засіданнях оргкомітету;

інформування членів оргкомітету про його засідання;

ведення протоколів засідань оргкомітету;

забезпечення проведення засідань оргкомітету шляхом опитування (за потреби);

участь у засіданнях без права голосу.

12. До повноважень дирекції Конкурсу належать:

1) розробка та внесення на розгляд оргкомітету:

умов проведення Конкурсу та програми;

плану-графіка проведення Конкурсу;

положення про журі, в якому, зокрема, зазначаються права та обов’язки членів журі, порядок оцінювання виступів учасників, присудження премій і нагород, проведення голосування та визначення переможців Конкурсу; критерії оцінювання, визначення конфлікту інтересів;

ескізів зразків символіки Конкурсу, інформаційно-рекламної продукції (за потреби);

2) формування персонального складу журі та подання пропозицій на розгляд оргкомітету Конкурсу;

3) визначення та подання на розгляд оргкомітету розміру винагороди за роботу в журі Конкурсу;

4) забезпечення виготовлення інформаційно-рекламної продукції;

5) організація роботи прес-центру Конкурсу (за наявності) під час проведення Конкурсу;

6) створення належних умов для перебування учасників, журі, гостей Конкурсу;

7) розгляд заявок претендентів на участь у Конкурсі (обробка поданих заявок і документів, прийняття рішення про допущення/недопущення їх до участі у Конкурсі, надсилання офіційних підтверджень та запрошень);

8) попередня робота із членами журі (узгодження умов перебування, проїзду, надсилання офіційних підтверджень та запрошень);

9) сприяння висвітленню проведення Конкурсу в засобах масової інформації;

10) виконання інших функцій, пов’язаних з організацією та проведенням Конкурсу.

13. Засідання оргкомітету проводяться за потреби відповідно до завдань, що виникають під час підготовки та проведення Конкурсу.

На засідання оргкомітету за потреби запрошуються представники дирекції Конкурсу.

14. Для здійснення своїх повноважень оргкомітет і дирекція взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства та іншими юридичними та фізичними особами.

III. Порядок проведення Конкурсу, основні вимоги до учасників

1. Проведення Конкурсу передбачає:

1) церемонію відкриття Конкурсу;

2) жеребкування та конкурсні перегляди учасників Конкурсу (кількість турів та програмні вимоги визначаються у затверджених умовах проведення Конкурсу);

3) прес-конференції, круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі з діячами мистецтва;

4) урочисту церемонію нагородження та заключний концерт переможців Конкурсу.

2. У Конкурсі можуть брати участь професійні артисти балету і хореографи, а також учні та студенти професійних хореографічних навчальних закладів України і зарубіжних держав, які приймають умови Конкурсу.

3. До участі у Конкурсі не допускаються лауреати I (першої) премії та нагороджені Гран-прі попередніх Конкурсів.

4. Віковий ценз для учасників та кількість вікових груп для номінації «артисти балету» визначаються умовами Конкурсу.

5. Джерелом офіційної інформації про підготовку та проведення Конкурсу є офіційний веб-сайт Конкурсу.

Інформація про Конкурс (історична довідка, умови Конкурсу, премії та нагороди, план-графік проведення, персональний склад журі Конкурсу, учасники Конкурсу з їх програмою тощо) розміщується державною та англійською мовами.

6. Для участі в Конкурсі подається онлайн-заявка учасника Конкурсу, що заповнюється на офіційному веб-сайті Конкурсу, до якої додаються документи, визначені умовами Конкурсу.

7. Усі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначає оргкомітет.

8. Засновник Конкурсу може відмовитися від його проведення у разі, якщо проведення Конкурсу стало неможливим з обставин, які від нього не залежать, про що має попередити шляхом публікації відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Конкурсу та/або у засобах масової інформації, але не пізніше дати, визначеної для кінцевого строку приймання документів. У разі виникнення непередбачених під час оголошення Конкурсу обставин та скасування Конкурсу після визначення всіх його учасників, Оргкомітет повідомляє про це кожного учасника будь-якими доступними засобами зв’язку. При цьому сплачений вступний внесок повертається учаснику Конкурсу.

IV. Журі Конкурсу

1. З метою перегляду виступів, відбору, об’єктивного оцінювання учасників Конкурсу та визначення його переможців оргкомітет створює журі, до складу якого входять видатні діячі хореографічного мистецтва України та іноземних держав (за їх згодою).

Персональний склад журі затверджує голова оргкомітету.

Склад журі Конкурсу не менше ніж на 2/3 складається з представників іноземних держав.

2. Кількість членів журі може становити від семи до одинадцяти осіб.

3. До складу журі входять голова, члени журі.

4. Організаційне забезпечення роботи журі та його взаємодію з оргкомітетом та дирекцією Конкурсу здійснює секретар журі.

Секретар бере участь у роботі журі без права голосу.

5. Секретар журі:

своєчасно забезпечує роздатковими матеріалами (бюлетені для голосування, інформаційні листи тощо) під час роботи журі;

веде протоколи засідань журі;

передає протоколи засідань та оціночні відомості для голосування після завершення Конкурсу дирекції Конкурсу для передання засновнику Конкурсу.

6. У своїй діяльності журі керується Положенням про журі, яке, зокрема, визначає: права та обов’язки членів журі; критерії оцінювання виступів учасників, порядок голосування та визначення переможців Конкурсу.

7. Члени журі зобов’язані:

дотримуватись таємниці голосування та інформації щодо результатів виступів учасників Конкурсу в кожному турі, а також під час прийняття остаточного рішення про переможців;

не обговорювати виступів учасників Конкурсу до голосування;

не оприлюднювати результатів голосування до офіційного оголошення результатів Конкурсу.

8. Перед початком Конкурсу всі члени журі письмово засвідчують наявність або відсутність конфлікту інтересів.

Члени журі, які мають конфлікт інтересів, зобов’язані повідомити про це перед початком засідання і пояснити його суть.

У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена журі конфлікту інтересів, такий член журі не бере участі в голосуванні.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення журі рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

9. За недотримання Положення про журі будь-яким членом журі оргкомітет має право відсторонити його від подальшої роботи у Конкурсі.

10. Результати проведення кожного туру Конкурсу оформлюються протоколами засідань журі, в яких зазначаються підсумки голосування. Протокол підписують голова, секретар та члени журі, які брали участь у засіданні.

Протоколи засідань журі та відомості щодо підсумків голосування зберігаються в Мінкультури протягом двох років.

11. Дипломи переможців Конкурсу підписують голова та члени журі.

V. Премії та нагороди Конкурсу

1. Оргкомітет визначає нагороди та встановлює розміри премій для переможців Конкурсу:

Гран-прі і звання лауреата Конкурсу;

шість перших премій артистам балету (хлопці і дівчата - «Пті Серж Лифар»; хлопці і дівчата - молодша група; хлопці і дівчата - старша група) і звання лауреата Конкурсу;

шість других премій артистам балету (хлопці і дівчата - «Пті Серж Лифар»; хлопці і дівчата - молодша група; хлопці і дівчата - старша група) і звання лауреата Конкурсу;

шість третіх премій артистам балету (хлопці і дівчата - «Пті Серж Лифар»; хлопці і дівчата - молодша група; хлопці і дівчата - старша група) і звання лауреата Конкурсу;

одна перша премія для хореографів і звання лауреата Конкурсу;

одна друга премія для хореографів і звання лауреата Конкурсу;

одна третя премія для хореографів і звання лауреата Конкурсу.

2. Оргкомітет залишає за собою право встановлювати спеціальні (заохочувальні) премії і призи учасникам, переможцям Конкурсу, концертмейстерам, партнерам учасників, виконавцям номерів хореографів, про що зазначається в умовах Конкурсу.

3. Журі має право:

присудити не всі премії;

присудити додатково другу або третю премію, якщо не присуджено відповідно першу або другу премію (крім Гран-прі).

4. Усі премії виплачуються в національній валюті згідно із законодавством України.

5. Підприємства, організації та установи, громадські об’єднання, благодійні фонди, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати додаткові спеціальні премії, призи та інші відзнаки учасникам Конкурсу, кращим концертмейстерам, педагогам-репетиторам, партнерам учасників, виконавцям номерів хореографів за погодженням з оргкомітетом.

6. Переможці Конкурсу беруть участь в урочистій церемонії нагородження та заключному концерті.

VI. Фінансові умови Конкурсу

Фінансування Конкурсу здійснюється в межах асигнувань:

передбачених Мінкультури у Державному бюджеті України на відповідний рік;

передбачених Київській міській державній адміністрації у місцевому бюджеті на відповідний рік;

інших джерел, не заборонених законодавством України.

Заступник начальника

управління сценічного і

візуального мистецтва -

начальник відділу

візуального мистецтва

Є. Крутоголов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 381, стаття 2490, код акта 95923/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -