<<
>>

НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019

Документ актуальний на 20.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019  № 339

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2019 р.

за № 511/33482

Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 875 «Про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка», Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 10 квітня 2007 року № 24 «Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2007 року за № 430/13697.

3. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

19 квітня 2019 року № 339

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2019 р.

за № 511/33482

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка

I.

Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Міжнародного музичного конкурсу імені Миколи Лисенка (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться в Україні щороку почергово у номінаціях:

перший рік - «скрипка»;

другий рік - «фортепіано»;

третій рік - «віолончель»;

четвертий рік - «сольний спів» (окремо для співаків і співачок).

3. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

4. Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, здійснюються із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Мета і завдання Конкурсу

1. Конкурс проводиться з метою популяризації, підтримки та розвитку національного музичного мистецтва, його інтеграції у світовий мистецький простір, підвищення професійної виконавської майстерності, розширення міжнародних культурних зв’язків.

2. Основними завданнями Конкурсу є:

популяризація та розвиток академічного музичного мистецтва;

виявлення найбільш обдарованих молодих виконавців та композиторів, розкриття їх творчої індивідуальності та потенціалу, їх подальша підтримка і заохочення до професійної концертної та творчої діяльності;

створення умов для обміну творчим досвідом та здобутками.

III. Порядок організації Конкурсу

1. Засновником Конкурсу є Міністерство культури України (далі - засновник).

2. Засновник утворює організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу (далі - оргкомітет), до складу якого входять представники засновника Конкурсу, митці та фахівці у сфері культури, мистецтва, мистецької освіти, незалежні фахівці у сфері публічного або бізнес-адміністрування (за згодою).

3. Робочими органами Конкурсу є оргкомітет, дирекція та журі.

Дирекція Конкурсу входить до складу оргкомітету і є виконавчим органом, що вирішує поточні організаційні питання.

4. Персональний склад оргкомітету затверджується наказом Міністерства культури України на строк повного чотирирічного циклу проведення Конкурсу у кількості не менше семи осіб.

Члени оргкомітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Склад дирекції утворюється рішенням оргкомітету із числа членів оргкомітету. До складу дирекції входять артистичний директор та виконавчий директор, які працюють на договірній основі.

5. Склад оргкомітету формується із голови, заступника голови, дирекції, членів оргкомітету.

Організаційне забезпечення діяльності оргкомітету здійснює секретар, який є працівником Мінкультури та не входить до складу оргкомітету. Обов’язки секретаря оргкомітету покладаються наказом Мінкультури.

6. Оргкомітет уповноважений приймати рішення з питань, що виникають у зв’язку з організацією та проведенням Конкурсу.

7. До основних повноважень оргкомітету належать:

1) ухвалення рішення про створення дирекції Конкурсу із числа членів оргкомітету Конкурсу;

2) визначення фінансових умов Конкурсу (розмір реєстраційного внеску, розмір та кількість премій, спеціальних премій та нагород, умови перебування на Конкурсі членів та секретаря журі, міжнародних спостерігачів (витрати на відрядження), оплата праці членів та секретаря журі, артистичного та виконавчого директорів Конкурсу; фінансові умови участі у Конкурсі учасників та їх концертмейстерів (витрати, пов’язані з проїздом та перебуванням на Конкурсі));

3) розгляд розроблених дирекцією Конкурсу (до кожної із номінацій) та подання на затвердження голові оргкомітету:

умов проведення Конкурсу, конкурсної програми;

плану-графіка проведення Конкурсу;

положення про журі Конкурсу;

символіки Конкурсу, зразків інформаційно-рекламної продукції;

4) схвалення сформованого дирекцією Конкурсу персонального складу журі, кандидатури секретаря журі та міжнародних спостерігачів;

5) координація роботи дирекції Конкурсу з підготовки, організації та проведення Конкурсу.

8. Голова оргкомітету:

1) затверджує:

умови проведення Конкурсу, конкурсну програму;

план-графік проведення Конкурсу;

персональний склад журі (у тому числі кандидатуру відповідального секретаря), міжнародних спостерігачів;

положення про журі;

відібраний музичний твір, спеціально написаний для Конкурсу (у відповідній номінації) професійним композитором;

символіку Конкурсу, зразки інформаційно-рекламної продукції;

2) проводить засідання оргкомітету, підписує протоколи рішень.

9. Оргкомітет має право:

1) у разі потреби вносити зміни або доповнення до умов проведення Конкурсу та конкурсної програми, але не пізніше ніж за два місяці до строку подання документів на Конкурс;

2) виключати із членів журі осіб у разі порушення ними положення про журі;

3) брати участь в організаційних заходах, пов’язаних із проведенням Конкурсу.

10. Члени оргкомітету зобов’язані:

особисто брати участь у засіданнях оргкомітету;

запобігати конфлікту інтересів;

виконувати рішення оргкомітету.

11. Формою роботи оргкомітету є засідання. Засідання оргкомітету проводяться за потреби відповідно до завдань, що виникають під час підготовки та проведення Конкурсу. Засідання оргкомітету проводить голова оргкомітету або за його дорученням заступник голови оргкомітету, у разі його відсутності - визначений головою оргкомітету представник дирекції Конкурсу. Засідання оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 його складу. Рішення оргкомітету приймаються колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування з урахуванням більшості голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Делегування членами оргкомітету права голосу у разі їх відсутності на засіданні іншим членам оргкомітету не допускається. Рішення оргкомітету оформлюються протоколами. Протоколи засідань підписують головуючий на засіданні та секретар оргкомітету.

12. До повноважень секретаря оргкомітету входять:

підготовка документів для розгляду на засіданнях оргкомітету;

інформування членів оргкомітету про його засідання;

ведення протоколів засідань оргкомітету;

участь у засіданнях без права голосу.

13. До повноважень дирекції Конкурсу належать:

1) розробка та внесення на розгляд оргкомітету:

умов проведення Конкурсу відповідно до кожної із номінацій та конкурсної програми;

плану-графіка проведення Конкурсу;

положення про журі, в якому зазначаються, зокрема, права та обов’язки членів журі, порядок оцінювання виступів учасників, присудження премій і нагород, проведення голосування та визначення переможців Конкурсу, критерії оцінювання, визначення конфлікту інтересів;

ескізів зразків символіки Конкурсу, інформаційно-рекламної продукції (за потреби);

2) формування персонального складу журі та міжнародних спостерігачів і подання пропозицій на розгляд оргкомітету Конкурсу;

3) визначення та подання на розгляд оргкомітету розміру винагороди за роботу в журі Конкурсу;

4) забезпечення виготовлення інформаційно-рекламної продукції;

5) організація роботи прес-центру Конкурсу для створення та розміщення інформ-подій у ЗМІ, соціальних мережах, і на офіційному веб-сайті Конкурсу, адміністрування веб-сайту Конкурсу;

6) створення належних умов для перебування учасників, журі, спостерігачів, гостей Конкурсу;

7) розгляд заявок претендентів на участь у Конкурсі (обробка поданих заявок і документів, прийняття рішення про допущення/недопущення їх до участі у Конкурсі, надсилання офіційних підтверджень та запрошень);

8) попередня робота із членами журі (узгодження умов перебування, проїзду, надсилання офіційних підтверджень і запрошень) та міжнародними спостерігачами;

9) організація проведення відбору музичного твору, спеціально написаного для Конкурсу (у відповідній номінації), серед професійних композиторів;

10) виконання інших функцій, пов’язаних із організацією та проведенням Конкурсу.

14. Для здійснення своїх повноважень дирекція взаємодіє із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства й іншими юридичними та фізичними особами.

IV. Основні умови проведення Конкурсу

1. Оргкомітет щороку визначає та затверджує умови проведення Конкурсу для кожної із номінацій.

2. Проведення Конкурсу передбачає:

1) церемонію відкриття Конкурсу;

2) жеребкування та конкурсні прослуховування учасників Конкурсу (кількість турів і програмні вимоги визначаються у щороку затверджуваних умовах проведення Конкурсу для кожної із номінацій);

3) прес-конференції, круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі з діячами музичного мистецтва;

4) урочисту церемонію нагородження та заключний концерт переможців Конкурсу.

3. У Конкурсі в номінаціях «скрипка», «фортепіано», «віолончель», «сольний спів» можуть брати участь професійні музиканти, які мають спеціальну музичну освіту, студенти вищих музичних навчальних закладів.

4. У Конкурсі в номінаціях «скрипка», «фортепіано», «віолончель» та «сольний спів» можуть брати участь музиканти усіх національностей, які приймають умови Конкурсу та яким у рік проведення Конкурсу виповнилося не більше ніж 32 роки для номінацій «скрипка», «фортепіано», «віолончель» та не більше ніж 35 років для номінації «сольний спів».

У номінації «сольний спів» конкурс проводиться окремо серед співаків та співачок усіх голосових категорій.

5. У межах Конкурсу за рішенням оргкомітету може бути проведено відбір музичного твору, спеціально написаного для Конкурсу (у відповідній номінації), серед професійних композиторів.

6. До участі у Конкурсі не допускаються лауреати I (першої) премії попередніх Конкурсів.

7. Джерелом офіційної інформації про підготовку та проведення Конкурсу є офіційний веб-сайт Конкурсу.

Інформація про Конкурс (історична довідка, умови Конкурсу, премії та нагороди, план-графік проведення, персональний склад журі Конкурсу, учасники Конкурсу з їх конкурсною програмою тощо) розміщується державною та англійською мовами.

8. Для участі в Конкурсі подається онлайн-заявка учасника Конкурсу, яка заповнюється на офіційному веб-сайті Конкурсу та до якої додаються документи, визначені умовами Конкурсу.

9. Усі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначає оргкомітет.

10. Мінкультури як засновник Конкурсу може відмовитися від його проведення у разі, якщо проведення Конкурсу стало неможливим з обставин, які від нього не залежать, про що має попередити шляхом публікації відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Конкурсу та/або у засобах масової інформації, але не пізніше дати, визначеної для кінцевого строку приймання документів. У разі виникнення непередбачених під час оголошення Конкурсу обставин та скасування Конкурсу після визначення всіх його учасників оргкомітет повідомляє про це кожного учасника будь-якими доступними засобами зв’язку. При цьому сплачений вступний внесок повертається учаснику Конкурсу.

V. Журі Конкурсу

1. З метою перегляду виступів, відбору, об’єктивного оцінювання учасників Конкурсу та визначення його переможців оргкомітет створює журі для кожної із номінацій, до складу якого входять видатні діячі музичного мистецтва України та іноземних держав (за їх згодою).

Персональний склад журі затверджує голова оргкомітету.

Склад журі Конкурсу не менше ніж на 2/3 складається з представників іноземних держав.

2. Кількість членів журі може становити від семи до одинадцяти осіб.

3. До складу журі входять голова, члени журі.

До складу журі може входити артистичний директор Конкурсу в тій номінації, що відповідає його професійній діяльності.

4. Організаційне забезпечення роботи журі та його взаємодія з оргкомітетом та дирекцією Конкурсу здійснює секретар журі.

Секретар бере участь у роботі журі без права голосу.

5. Секретар журі:

своєчасно забезпечує роздатковими матеріалами (бюлетені для голосування, інформаційні листи тощо) під час роботи журі;

веде протоколи засідань журі;

передає протоколи засідань та оціночні відомості для голосування після завершення Конкурсу дирекції Конкурсу для передання засновнику Конкурсу.

6. У своїй діяльності журі керується положенням про журі, яке, визначає зокрема права та обов’язки членів журі, критерії оцінювання виступів учасників, порядок голосування та визначення переможців Конкурсу.

7. Члени журі зобов’язані:

дотримуватись таємниці голосування та інформації про результати виступів учасників Конкурсу в кожному турі, а також у разі прийняття остаточного рішення про переможців;

не обговорювати виступів учасників Конкурсу до голосування;

не оприлюднювати результатів голосування до офіційного оголошення результатів Конкурсу.

8. Перед початком Конкурсу всі члени журі письмово засвідчують наявність або відсутність конфлікту інтересів.

Члени журі, які мають конфлікт інтересів, зобов’язані повідомити про це перед початком засідання і пояснити його суть.

У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена журі конфлікту інтересів, такий член журі не бере участі в голосуванні.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення журі рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

9. За недотримання положення про журі будь-яким членом журі оргкомітет має право відсторонити його від подальшої роботи у Конкурсі.

10. Результати проведення кожного туру Конкурсу оформлюються протоколами засідань журі, в яких зазначаються підсумки голосування. Протокол підписує голова, секретар та члени журі, які брали участь у засіданні. Протоколи засідань журі та відомості щодо підсумків голосування зберігаються у засновника Конкурсу протягом двох років.

VI. Премії та нагороди Конкурсу

1. Оргкомітет визначає нагороди та встановлює розміри премій для переможців Конкурсу в кожній із номінацій - «скрипка», фортепіано», «віолончель», «сольний спів» (окремо серед співаків та співачок):

перша премія і звання лауреата Конкурсу;

друга премія і звання лауреата Конкурсу;

третя премія і звання лауреата Конкурсу;

четверта премія і звання лауреата Конкурсу;

п’ята премія і звання лауреата Конкурсу;

Спеціальна премія «За краще виконання твору Миколи Лисенка» (для кожної номінації).

2. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право встановлювати:

спеціальні премії і призи учасникам Конкурсу та концертмейстерам, про що зазначається в умовах Конкурсу;

спеціальну премію професійному композитору «За кращий музичний твір, спеціально написаний для Конкурсу» (для кожної номінації окремо).

3. Журі має право:

присудити не всі премії;

у разі неприсудження першої премії присудити додатково одну із таких премій - другу або третю премії за умови набрання однакової кількості голосів у двох кандидатів.

4. Журі не має права ділити першу премію.

5. Виплата премій здійснюється у гривневому еквіваленті за дійсним на день сплати курсом Національного банку України згідно із законодавством України.

6. Підприємства, установи та організації, громадські об’єднання, благодійні фонди, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати додаткові премії, спеціальні призи та інші відзнаки учасникам Конкурсу за погодженням з оргкомітетом.

VII. Фінансове забезпечення Конкурсу

Фінансування Конкурсу здійснюється в межах асигнувань, передбачених Мінкультури у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Начальник управління

сценічного і візуального

мистецтва

П. Білаш


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2019 — 2019 р., № 45, стор. 170, стаття 1572, код акта 94715/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -