Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 17.04.2019 № 1905 "Про затвердження Положення про національний конкурс «Молодіжна столиця України»". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 05.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2019  № 1905

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2019 р.

за № 482/33453

Про затвердження Положення про національний конкурс «Молодіжна столиця України»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту

№ 3060 від 25.08.2021}

Відповідно до пункту 426 глави 19 розділу III плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1106-р, з метою відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді, узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики, обміну досвідом молодих людей із різних частин України та країн Європи, залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про національний конкурс «Молодіжна столиця України», що додається.

2. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Громадської спілки «Національна

молодіжна рада України»

Голова правління Громадської організації

«Український інститут міжнародної політики»

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації

органів місцевого самоврядування

«Асоціація міст України»

А.А.

Колобов

Р.Б. Томенчук

О.В. Слобожан


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

17 квітня 2019 року № 1905

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2019 р.

за № 482/33453

ПОЛОЖЕННЯ

про національний конкурс «Молодіжна столиця України»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та процедуру проведення національного конкурсу «Молодіжна столиця України» (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться щороку з метою відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді.

3. Завданнями Конкурсу є:

узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики;

обмін досвідом молодих людей із різних частин України та країн Європи;

проведення тематичних заходів упродовж усього року задля активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.

4. Ініціаторами та організаторами Конкурсу є Мінмолодьспорт та за згодою громадська організація «Український інститут міжнародної політики», громадська спілка «Національна молодіжна рада України». Партнером в організації та проведенні Конкурсу є Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

5. Конкурс відбувається на засадах відкритості, конкурентності та долучення ключової аудиторії - молоді.

6. Організаційна структура Конкурсу охоплює Наглядову раду Конкурсу, Секретаріат Конкурсу та Раду партнерів Конкурсу.

II. Наглядова рада Конкурсу

1. Наглядова рада Конкурсу створюється для забезпечення зваженого та справедливого підходу до ухвалення рішень у межах Конкурсу, залучення зацікавлених сторін до розгляду стратегічних рішень, формування та просування комунікаційної стратегії Конкурсу в ключових аудиторіях.

2. До Наглядової ради Конкурсу за згодою можуть входити:

представники ініціаторів та організаторів Конкурсу;

представники центральних органів виконавчої влади (за згодою);

представники асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою);

представники громадських об’єднань (асоціацій, рад тощо), які опікуються питаннями формування та реалізації молодіжної політики (за згодою);

представники міжнародних організацій, проектів та ініціатив, серед пріоритетів діяльності яких - посилення спроможності місцевого самоврядування та молодіжна політика (за згодою);

представники засобів масової інформації, які працюють із молодіжною аудиторією (за згодою);

експерти в молодіжній сфері (за згодою).

3. Завданнями Наглядової ради Конкурсу є:

1) визначення шляхом голосування критеріїв конкурсного відбору, форми заявки для міст; визначення строків проведення Конкурсу у відповідному році;

2) розгляд та аналіз заявок, що надійшли для участі в Конкурсі;

3) визначення міста - переможця Конкурсу.

4. Головою Наглядової ради Конкурсу є делегований представник Мінмолодьспорту.

5. Члени Наглядової ради Конкурсу беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Чисельність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування не має перевищувати 40 відсотків від загальної чисельності членів Наглядової ради Конкурсу.

7. Остаточний склад Наглядової ради Конкурсу на поточний рік формує та затверджує своїм наказом Мінмолодьспорт.

8. Організаційною формою роботи Наглядової ради Конкурсу є засідання, на якому повинні бути присутні члени Наглядової ради Конкурсу або уповноважені від них представники та представники Секретаріату Конкурсу, які забезпечують підготовку й подання на розгляд Наглядової ради Конкурсу заявок від міст, що надійшли для участі в Конкурсі.

9. Рішення про скликання засідання Наглядової ради Конкурсу ухвалює її Голова.

10. Засідання Наглядової ради Конкурсу проводить її Голова або за його дорученням член Наглядової ради Конкурсу.

11. Засідання Наглядової ради Конкурсу вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

12. Члени Наглядової ради Конкурсу зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій. Конфлікт інтересів визначається згідно із Законом України «Про запобігання корупції». Перед початком розгляду пропозицій член Наглядової ради Конкурсу зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків. Член Наглядової ради Конкурсу, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час голосування з питань, що його становлять.

13. Наглядова рада Конкурсу здійснює оцінку та аналіз роботи міст відповідно до критеріїв конкурсного відбору.

14. Рішення Наглядової ради Конкурсу ухвалюються шляхом голосування більшості присутніх на засіданні членів Наглядової ради Конкурсу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради Конкурсу.

15. У разі неможливості делегувати на засідання уповноваженого представника член Наглядової ради Конкурсу повідомляє Секретаріат Конкурсу про свої рішення з питань порядку денного засідання напередодні проведення цього засідання.

16. Рішення Наглядової ради Конкурсу оформлюються протоколом, який підписує її Голова, у разі відсутності Голови - головуючий, який проводить засідання. На підставі рішення Наглядової ради Конкурсу щодо переможця Конкурсу видається відповідний наказ Мінмолодьспорту.

17. Під час ухвалення рішень члени Наглядової ради Конкурсу керуються критеріями конкурсного відбору та ключовими пріоритетами і принципами реалізації молодіжної політики, визначеними в:

Державній цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 2021-2025 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579;

{Абзац другий пункту 17 розділу II в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 3060 від 25.08.2021}

Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованій Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

підсумковому документі «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», затвердженому на Саміті Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку в 2015 році;

{Абзац п'ятий пункту 17 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту № 3060 від 25.08.2021}

Переглянутій Європейській Хартії участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях;

інших нормативно-правових актах, міжнародних актах, що застосовуються у сфері молодіжної політики.

{Абзац шостий пункту 17 розділу II Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 3060 від 25.08.2021}

III. Секретаріат Конкурсу

1. Секретаріат Конкурсу забезпечує поточну роботу з організації конкурсу, відповідає за підготовку засідань Наглядової ради Конкурсу та імплементацію її рішень, комунікацію в межах Конкурсу з ключовими аудиторіями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадським середовищем, іншими зацікавленими сторонами.

2. Склад Секретаріату Конкурсу на поточний рік формує Мінмолодьспорт.

3. Секретаріат Конкурсу складається з представників Мінмолодьспорту, громадської організації «Український інститут міжнародної політики», громадської спілки «Національна молодіжна рада України» (за згодою).

IV. Рада партнерів Конкурсу

1. Завданням Ради партнерів Конкурсу є синергія і гармонійний підхід у розподілі ресурсів та забезпечення комплексної підтримки реалізації молодіжної політики на місцевому і регіональному рівнях у межах Конкурсу.

2. Склад Ради партнерів Конкурсу формує Мінмолодьспорт.

3. До Ради партнерів Конкурсу за згодою можуть входити донорські структури, компанії та корпорації, що підтримують проведення Конкурсу.

V. Процедура проведення Конкурсу

1. Процедура проведення Конкурсу передбачає:

оголошення про початок та строки проведення Конкурсу; Мінмолодьспорт забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб зазначеної інформації, а також визначених Наглядовою радою Конкурсу критеріїв конкурсного відбору та форми заявки для міст;

оформлення заявок від міст згідно із формою, затвердженою Наглядовою радою Конкурсу;

прийняття заявок від міст Секретаріатом Конкурсу;

розгляд заявок від міст та їх оцінку членами Наглядової ради Конкурсу;

презентацію міст, обраних Наглядовою радою Конкурсу до фінального відбору Конкурсу;

ухвалення рішення про переможця Конкурсу;

нагородження міста-переможця і надання йому статусу «Молодіжна столиця України» у відповідному році;

проведення всеукраїнського форуму для молоді в місті - переможці Конкурсу.

2. Місто-переможець має право знову брати участь у Конкурсі не раніше ніж через три роки після отримання статусу «Молодіжна столиця України».

Заступник директора

департаменту молодіжної

політики -

начальник відділу

підтримки молодіжних

та дитячих громадських

об’єднань

А. Білий


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.05.2019 — 2019 р., № 40, стор. 53, стаття 1417, код акта 94513/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -