<<
>>

"УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа" програми "Креативна Європа"

{Угоду ратифіковано Законом № 978-VIII від 03.02.2016}

Уряд України, з однієї сторони,

та

Європейська Комісія (далі - Комісія) від імені Європейського Союзу, з іншої сторони,

враховуючи те, що:

(1) Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), було вчинено у Брюсселі 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року і що Угода про асоціацію застосовується на тимчасовій основі між Україною та Європейським Союзом з 1 листопада 2014 року у частинах, вказаних рішенням Ради ЄС 2014/295 та рішенням Ради ЄС 2014/668, згідно з поправками, внесеними рішенням Ради ЄС 2014/691;

(2) Разом з Угодою про асоціацію, Протокол III Угоди про асоціацію про Рамкову Угоду між Україною та Європейським Союзом про загальні принципи участі України у програмах Європейського Союзу (далі - Протокол III) також застосовується на тимчасовій основі;

(3) Стаття 5 Протоколу III визначає, що умови участі України у кожній окремій програмі, зокрема, фінансовий внесок та процедури звітності і оцінки, будуть визначені у Меморандумі про взаєморозуміння між Комісією та відповідними компетентними органами України на основі критеріїв, визначених у відповідних програмах;

(4) "Креативну Європу": програму Європейського Союзу для сектору культури та креативності було запроваджено відповідно до Регламенту ЄС № 1295/2013 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2013 року-1 (далі - Регламент № 1295/2013);

__________

-1OJ L 347, 20.12.2013, p.221

(5) Співробітництво між Україною та Європейським Союзом щодо окремих заходів підпрограми «Медіа», на основі статті 8(5) Регламенту № 1295/2013, буде обмежено навчальними заходами, торгівельними подіями та ярмарками, фестивалями та заходами з розширення цільової аудиторії згідно із статтею 10 (a), (e), (i) та (j) Регламенту № 1295/2013;

(6) Юридичні особи, що були засновані в Україні, мають право брати участь у періодичних заходах, що починаються до набрання чинності цієї Угоди.

Внаслідок цього, витрати, понесені під час здійснення таких заходів, виконання яких починається у 2016 році, можуть розглядатися як прийнятні за тих самих умов, що застосовуються до витрат, понесених державами-членами, за умови, що ця Угода набирає чинності до кінця проведення відповідного заходу,

Сторони домовилися про таке:

Стаття 1

Програма

1. Україна бере участь у підпрограмі «Культура» та у міжсекторальній складовій програми "Креативна Європа": програми Європейського Союзу для сектору культури та креативності (далі - Програма) згідно з умовами, визначеними у Рамковій Угоді між Україною та Європейським Союзом про загальні принципи участі України у програмах Європейського Союзу, і згідно з правилами та умовами, визначеними у статтях 2-5 цієї Угоди.

2. Україна та Європейський Союз також співпрацюють щодо окремих заходів підпрограми «Медіа» згідно з правилами та умовами, визначеними статтями 2-5 цієї Угоди.

Стаття 2

Правила, умови участі та співробітництва за Програмою

1. Україна бере участь у:

(a) підпрограмі «Культура»;

(b) міжсекторальній складовій Програми за винятком доступу до Інструменту фінансового кредитування сектору культури та креативності, як зазначено у статті 14 і згідно із статтею 8(4) Регламенту № 1295/2013;

(c) підпрограмі «Медіа» з першого дня після одержання письмового підтвердження від відповідальних структур Комісії, що Україна відповідає умовам, визначеним у Директиві 2010/13/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 10 березня 2010 року і згідно із статтею 8 Регламенту № 1295/2013.

2. Поки умови, визначені у пункті (c), не виконано, Україна та Європейський Союз здійснюють співробітництво щодо таких заходів підпрограми «Медіа»:

(d) навчальні заходи, торгівельні події та ярмарки, фестивалі та заходи з розширення цільової аудиторії згідно з статтею 10 (a), (e), (i) та (j) Регламенту № 1295/2013.

3. Участь та співробітництво з Україною у заходах Програми відповідає цілям, критеріям, процедурам та термінам, визначеним у Регламенті № 1295/2013.

4. Правила та умови, визначені для подання, оцінки і відбору заявок та для здійснення заходів відповідними підприємствами з України, є такими ж, як правила і умови, що застосовуються для відповідних підприємств країн-членів Європейського Союзу.

5. Незважаючи на пункт 4 і враховуючи той факт, що ЄС не визнає незаконної анексії Криму та міста Севастополя, особи публічного права, засновані у Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь, не мають права брати участь у Програмі. У разі припинення незаконної анексії Криму і міста Севастополь, цей пункт буде переглянуто.

6. Україна створює відповідні структури та механізми на національному рівні та вживає усіх необхідних заходів для здійснення національної координації та організації заходів в рамках реалізації Програми згідно з відповідними положеннями Регламенту № 1295/2013 щодо запровадження цієї Програми. Зокрема, Україна бере на себе зобов’язання створити бюро програми «Креативна Європа» згідно із статтею 16 Регламенту № 1295/2013 та відповідно до інструкцій, наданих Комісією.

7. Для участі у Програмі та у заходах співробітництва в рамках підпрограми «Медіа», щороку Україна сплачує фінансовий внесок до загального бюджету Європейського Союзу згідно з статтею 3 цієї Угоди.

8. Фінансовий внесок України для забезпечення участі, співробітництва та виконання Програми додається до сум, визначених щороку у загальному бюджеті Європейського Союзу і асигнованих на фінансові зобов’язання щодо заходів, необхідних для виконання, управління та дії Програми.

9. Oдна з офіційних мов Європейського Союзу використовується для процедур, пов’язаних із заявами, договорами та звітами, a також для інших адміністративних аспектів Програми.

Стаття 3

Фінансовий внесок

Правила, що визначають фінансовий внесок України, викладені у Додатку I до цієї Угоди.

Стаття 4

Звітність та оцінка

1. Без шкоди для повноважень Комісії та Європейського суду аудиторів стосовно контролю та оцінки Програми, участь України в Програмі знаходитиметься під постійним спільним контролем України та Комісії на партнерських засадах. Україна подає Комісії відповідні звіти і бере участь в інших заходах, передбачених Європейським Союзом у цьому контексті.

2. Правила, які стосуються фінансового контролю, повернення коштів та інших заходів з протидії шахрайству, викладені у Додатку II до цієї Угоди.

Стаття 5

Прикінцеві положення

1. Ця Угода застосовується на строк дії Програми.

2. Дія цієї Угоди може бути припинена Україною та Комісією у будь-який час на підставі письмового повідомлення за 12 місяців про намір припинити участь у Програмі, або на підставі письмового повідомлення за місяць у разі, якщо причиною припинення дії Угоди є сума вступного внеску. Проекти та заходи, які перебуватимуть у стані проведення на час припинення дії Угоди, продовжуються до їх завершення згідно з умовами, визначеними у цій Угоді, а також згідно з умовами договорів, які стосуються цих проектів та положень Додатків.

3. Додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди.

4. Ця Угода може бути змінена тільки письмово за спільної згоди Сторін.

5. Ця Угода набирає чинності з дати письмового повідомлення, надісланого Комісії дипломатичними каналами, про завершення Україною виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цієї Угоди, і буде застосовуватися з 1 січня 2016 року.

Учинено у м. Києві 19 листопада 2015 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами.

За

Уряд України

За

Європейську Комісію, від імені

Європейського Союзу

(підпис)

(підпис)

В’ячеслав Кириленко

Віце-прем’єр-міністр України –

Міністр культури України

Тібор Наврачіч

Член Комісії з питань

освіти, культури, молоді та спорту

Додаток I

Правила, які визначають фінансовий внесок України до програми  "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності

Щорічний фінансовий внесок за перший рік, що сплачує Україна до загального бюджету Європейського Союзу для участі у підпрограмі «Культура» та міжсекторальній складовій Програми (за винятком Інструменту фінансового кредитування сектору культури та креативності, як зазначено у статті 14 і згідно із статтею 8(4) Регламенту № 1295/2013) та співпраці у навчальних заходах, торгівельних подіях та ярмарках, у фестивалях та заходах з розширення цільової аудиторії підпрограми «Медіа», складає 1 Євро.

Фінансовий внесок України на наступні роки переглядатиметься і може бути змінений Європейською Комісією на щорічній основі.

Транспортні витрати та витрати на проживання представників та експертів з України з метою участі в якості спостерігачів у роботі Комітету, зазначеному у статті 23 Регламенту № 1295/2013, або інших зустрічах, пов’язаних з виконанням Програми, відшкодовуються Комісію на тій самій основі та згідно з процедурами, що діють зараз для представників держав-членів Європейського Союзу.

Максимальна сума фінансової підтримки, виділеної з бюджету Програми для забезпечення діяльності бюро програми «Креативна Європа», не перевищує 50 відсотків від загального бюджету на цю діяльність, і складає не більше двох третин фінансового внеску країни, визначеному у цьому Додатку I. На перший рік фінансова підтримка Програмою діяльності бюро програми «Креативна Європа» складає 0 (нуль) євро. У подальші роки це рішення підлягатиме перегляду та можливим змінам Європейською Комісією на щорічній основі та згідно з визначеними правилами.

Регламент (ЄС, Євроатом) № 966/2012 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 жовтня 2012 року щодо фінансових правил, які застосовуються до загального бюджету Європейського Союзу, застосовується і для управління внеском України.

З моменту набрання чинності цієї Угоди та на початку кожного наступного бюджетного року Комісія надсилає Україні запит про сплату коштів відповідно до суми внеску, визначеної цією Угодою.

Цей внесок сплачується у євро на зазначений банківський рахунок Комісії.

Україна сплачує щорічний внесок не пізніше, ніж через три місяці від дати запиту про сплату за умови, що запит надсилається Комісією до 1 березня, або не пізніше одного місяця від дати запиту про сплату, якщо його надіслано пізніше. Будь-яка затримка у сплаті внеску призведе до нарахування відсотків за неоплачений платіж по сумі, яка не сплачена на дату настання терміну оплати. Процентною ставкою є ставка, яку застосовує Європейський Центральний Банк для своїх основних операцій з рефінансування, згідно з публікацією у серії «C» Офіційного вісника Європейського Союзу, чинна на перший календарний день місяця, на який припадає кінцевий термін оплати, і збільшена на 3.5 відсоткових пунктів. У разі, якщо затримка сплати внеску є такою, що становить значний ризик виконанню та управлінню Програмою, та за відсутності оплати понад 20 робочих днів після відправлення офіційного листа-запиту Комісії на адресу України, участь України у Програмі на відповідний рік призупиняється.


Додаток II

Фінансовий контроль, повернення коштів та інші заходи з протидії шахрайству

I. Засоби контролю та протидії шахрайству Європейського Союзу

1. Згідно з фінансовими правилами, які застосовуються до загального бюджету Європейського Союзу, a також згідно з іншими правилами, дія яких поширюється на цю Угоду, договори та угоди про надання гранту, які укладаються з бенефіціарами Програми в Україні, підлягають фінансовому та іншим видам аудиту у будь-який час протягом терміну реалізації договору або угоди про надання гранту та протягом 5 років, починаючи з дати здійснення виплат за договором або угодою, за винятком грантів, вартість яких дорівнює або є меншою ніж 60 000 євро, - для яких цей період обмежено до 3 років. Фінансовий та інші види аудиту здійснюються у приміщенні організацій, з якими укладено договір, та їх підрядних організацій, а також у приміщенні бенефіциарів та їх партнерів і підрядних організацій представниками Комісії, або іншими особами, уповноваженими Комісією.

2. Представники Комісії та інші особи, уповноважені Комісією, повинні мати відповідний доступ до приміщення, творів та документів, а також до усієї інформації, необхідної для проведення аудиту, в тому числі у електронній формі. Це право доступу має бути чітко визначене у договорах та угодах про надання гранту, укладених з метою реалізації інструментів, зазначених у цій Угоді. Європейський суд аудиторів має такі ж права, як і Комісія.

3. У рамках цієї Угоди Комісія/Європейський офіс з протидії шахрайству уповноважені проводити оперативні перевірки та інспекцію на території України, згідно з процедурними положеннями Регламенту Ради (Євроатом, ЄС) № 2185/96 від 11 листопада 1996 року-2.

__________

-2OJ L 292, 15.11.1996, p.2.

Ці перевірки та інспекція готуються та проводяться у тісному співробітництві з компетентними органами України, призначеними владою України і завчасно поінформованими про об’єкт, мету та правові підстави перевірок та інспекцій з тим, щоб надати усю необхідну допомогу.

У разі, якщо відповідні органи України мають таке бажання, оперативні перевірки та інспекції можуть проводитися спільно з ними.

У разі, якщо учасники Програми ухиляються від оперативних перевірок та інспекцій, органи влади України, діючи згідно з національним законодавством, надають Комісії та інспекторам Європейського офісу з протидії шахрайству допомогу, необхідну для виконання завдання з проведення оперативної перевірки та інспекції.

Комісія та Європейський офіс з протидії шахрайству оперативно повідомляють органи влади України про будь-який факт або підозру щодо порушень, виявлених під час оперативної перевірки або інспекції. У будь-якому випадку, Комісія та Європейський офіс з протидії шахрайству надають звіт вищезазначеним органам про результати таких перевірок та інспекцій.

II. Iнформація та консультації

1. З метою належного виконання положень цього Додатку, компетентні органи України та Європейського Союзу здійснюють регулярний обмін інформацією та, на запит однієї зі сторін, проводять консультації.

2. Компетентні органи України невідкладно інформують Комісію про будь-які факти або підозри щодо порушень, пов’язаних з укладенням або виконанням договорів та угод про надання гранту, укладених із застосуванням інструментів, зазначених у цій Угоді.

III. Aдміністративні заходи та штрафи

Незалежно від застосування кримінального законодавства України, Комісія може застосовувати aдміністративні заходи і штрафи згідно з правилами, які застосовуються до загального бюджету Європейського Союзу.

IV. Відшкодування та повернення коштів

Рішення, прийняті Комісією у рамках цієї Угоди щодо зобов’язань осіб, а не держави, з виплати штрафу, є обов’язковими до виконання в Україні. Виконання здійснюється згідно з правилами цивільної процедури, що існує у державі, на території якої такі дії проводяться. До рішення докладається виконавчий лист, виданий органами, уповноваженими Урядом України з відповідним інформуванням про це Комісії, і є єдиною додатковою формальністю, вчиненою цими органами, окрім перевірки достовірності рішення. Після завершення цих формальностей щодо заяви Комісії, остання може почати виконання (рішення) згідно з національним законодавством, доводячи справу безпосередньо до розгляду компетентних органів. Законність рішення Комісії є предметом контролю з боку Європейського Суду.

Згідно з положеннями про арбітраж у договорі або угоді про надання гранту, укладеними в рамках цієї Угоди, рішення, прийняті Європейським Судом, підлягають виконанню на таких же умовах.

V. Пряма комунікація

Комісія напряму контактує з представниками сектору культури та креативності України, які беруть участь у програмі "Креативна Європа". Останні можуть безпосередньо подавати до Комісії усю необхідну інформацію та документацію, відповідно до положень цієї Угоди, а також договорів та угод про надання гранту, укладених з метою імплементації цієї Угоди.


Додатковий лист

до Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа" програми "Креативна Європа"

Уряд України та Європейська Комісія спільно підтверджують, що пункт 5 статті 5 Угоди слід розуміти таким чином.

Датою набрання чинності Угодою є дата письмового повідомлення, яким Україна дипломатичними каналами інформує Комісію, про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою.

Після такого повідомлення Угода застосовується ретроспективно з 1 січня 2016 року. Сторони не мають наміру застосовувати Угоду тимчасово.

19 листопада 2015 року

За

Уряд України

За

Європейську Комісію, від імені

Європейського Союзу

(підпис)

(підпис)

В’ячеслав Кириленко

Віце-прем’єр-міністр України –

Міністр культури України

Тібор Наврачіч

Член Комісії з питань

освіти, культури, молоді та спорту


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.05.2016 — 2016 р., № 35, / № 18, 2016, ст. 703 /, стор. 149, стаття 1386, код акта 81761/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне судноплавство". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -