Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 09.11.2017 № 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Нацрада телерадіомовлення. 2017

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

09.11.2017  № 2127

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 грудня 2017 р.

за № 1468/31336

Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу

Відповідно до статей 11, 13 та 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", статей 1, 7, 37, 59, 70, 71, 73, 74 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08 лютого 2012 року № 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 313/20626 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Голова

Ю.

Артеменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

ради України з питань

телебачення і радіомовлення

08.02.2012 № 115

(у редакції рішення

Національної ради України

з питань телебачення

і радіомовлення

09.11.2017 № 2127)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 грудня 2017 р.

за № 1468/31336

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, організації та проведення перевірок, оформлення результатів перевірок ліцензіатів уповноваженими особами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

акт моніторингу - службовий документ, складений уповноваженою особою Національної ради, в якому відображаються результати моніторингу;

акт перевірки - службовий документ, який засвідчує факт проведення перевірки діяльності ліцензіата щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства та (або) умов ліцензії та наявність або відсутність ознак порушень;

акт про відмову у проведенні перевірки телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги - службовий документ, який засвідчує факт відмови телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги у проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства та/або умов ліцензії;

моніторинг - комплекс заходів, спрямованих на фіксацію і аналіз мовлення або програмної послуги, який здійснюється шляхом запису, перегляду (прослуховування) телерадіопрограм, що розповсюджуються ліцензіатами;

розпорядження - обов’язкова для виконання письмова вимога Національної ради щодо усунення виявлених порушень вимог чинного законодавства та/або умов ліцензії у визначені строки.

3. Національна рада приймає рішення про застосування санкцій до ліцензіатів на підставі актів перевірки та інших документальних свідчень.

ІІ. Порядок здійснення моніторингу

1. Об’єктами моніторингу є телерадіопрограми, які транслюються (ретранслюються) на території України, та телерадіопрограми, що надаються у складі програмної послуги.

2. Уповноваженими особами, які здійснюють моніторинг, є: представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, працівники секретаріатів представників Національної ради, а також працівники відповідних структурних підрозділів Національної ради, до посадових обов’язків яких належить здійснення моніторингу.

3. Залежно від мети здійснення розрізняють такі види моніторингу:

комплексний - здійснюється для дослідження всіх параметрів програми впродовж обсягу часу, визначеного ліцензією на мовлення, або надання програмної послуги ліцензіатом;

тематичний - здійснюється для дослідження певних параметрів телерадіопрограми або програмної послуги;

вибірковий - здійснюється для дослідження мовлення ліцензіата у визначені проміжки ефірного часу.

4. Моніторинг телерадіопрограм телерадіоорганізацій передбачає:

запис та збереження телерадіопрограм спеціалізованим технологічним обладнанням для приймання, запису і зберігання телерадіопрограм;

перегляд (прослуховування) записаних телерадіопрограм;

аналіз отриманих результатів і складання акта моніторингу;

зберігання записів телерадіопрограм (за необхідності).

5. Моніторинг телерадіопрограм, що надаються у складі програмної послуги, здійснюється шляхом встановлення їх переліку, кількості, черговості, технології та порядку розповсюдження, визначеного законодавством України та Національною радою. Моніторинг телерадіопрограм, що надаються у складі програмної послуги, здійснюється уповноваженими особами Національної ради: за адресою головної (базової) станції, ретрансляторів, передавачів, мультиплексу або за адресою абонента.

6. На письмову вимогу Національної ради ліцензіат надає запис телерадіопрограм або їх частин (передач), які транслювались або ретранслювались ліцензіатом у повній та незмінній формі, який зберігається протягом строку, передбаченого чинним законодавством.

7. В акті моніторингу телерадіопрограм телерадіоорганізації зазначають:

найменування телерадіоорганізації;

номер ліцензії;

технічні параметри мовлення;

вихідні дані (логотип, позивні);

дату мовлення ліцензіата, що є предметом моніторингу;

час початку програм (передач) (за необхідності);

елементи програмного наповнення (за необхідності);

назву програм (передач) (за необхідності);

мову програм (передач) (за необхідності);

жанр (тип) програм (передач) (за необхідності);

програми (передачі) власного виробництва (за необхідності);

національний/іноземний аудіовізуальний продукт (за необхідності);

хронометраж програм (передач) (за необхідності);

посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи, яка здійснила моніторинг;

дату складання акта моніторингу;

іншу інформацію залежно від предмета та виду моніторингу.

8. В акті моніторингу телерадіопрограм провайдера програмної послуги зазначають:

найменування провайдера програмної послуги;

номер ліцензії;

місцезнаходження ліцензіата;

місце здійснення моніторингу;

дату та час моніторингу;

технологію розповсюдження програм;

перелік програм у складі програмної послуги;

загальну кількість програм для ретрансляції;

кількість програм універсальної програмної послуги;

кількість програм, що не передбачені ліцензією, але фактично ретранслюються;

кількість програм, що передбачені ліцензією, але фактично не ретранслюються;

кількість вітчизняних програм;

кількість, перелік програм і передач, щодо яких Національною радою прийнято рішення, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства України, відповідно до статті 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та які ретранслюються провайдером програмної послуги;

кількість, перелік програм і передач, заборонених та/або обмежених судом, та які ретранслюються провайдером програмної послуги;

кількість і перелік програм, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України;

посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи, яка здійснила моніторинг;

іншу інформацію залежно від предмета і виду моніторингу.

9. Інформація, отримана під час моніторингу, може бути використана для:

повідомлення ліцензіатів про порушення ними законодавства та/або умов ліцензій;

підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів про стан телерадіомовлення в Україні та підготовки рішень Національної ради;

розгляду питань про факти порушень законодавства у сфері телебачення і радіомовлення;

проведення перевірок ліцензіатів.

ІІІ. Організація перевірок

1. Національна рада здійснює наглядові повноваження, зокрема шляхом здійснення моніторингу телерадіопрограм, а також проведення перевірок (планових або позапланових, виїзних або безвиїзних).

Плановою перевіркою телерадіоорганізації вважається перевірка діяльності телерадіоорганізації, яка проводиться через рік з дати видачі ліцензії на мовлення або у зв’язку із закінченням строку дії ліцензії та передбачена планом проведення перевірок.

Безвиїзна перевірка - позапланова перевірка ліцензіата уповноваженими особами Національної ради, що не передбачає проведення перевірки за місцезнаходженням ліцензіата.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка ліцензіата уповноваженими особами Національної ради, що передбачає проведення перевірки за місцезнаходженням ліцензіата.

2. Планові перевірки проводяться відповідно до річного або квартального плану проведення перевірок телерадіоорганізацій, який затверджується рішенням Національної ради до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

3. Підставами для призначення позапланових перевірок є:

подання ліцензіатом письмової заяви до Національної ради про проведення позапланової перевірки за його бажанням (ініціативою);

виявлення Національною радою під час проведення моніторингу телерадіопрограм, а також програм, що надаються у складі програмної послуги, ознак порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії;

обгрунтоване звернення фізичних і юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, що свідчить про наявність ознак порушень ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії;

перевірка виконання ліцензіатом рішень, розпоряджень Національної ради щодо усунення порушень вимог законодавства та/або умов ліцензії, прийнятих і виданих за результатами проведених перевірок;

отримання обгрунтованої інформації (крім звернень фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування), що свідчить про наявність ознак порушень ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії.

Інформація, що міститься в анонімному зверненні, не може бути підставою для призначення перевірки.

У разі отримання додаткової інформації щодо предмета планової або позапланової перевірки після її проведення, яка впливає на результати розгляду питання про порушення ліцензіатом законодавства та/або умов ліцензії та яка не була відома або не могла бути відомою на дату проведення відповідної перевірки, Національна рада на підставі пункту "б" частини першої статті 74 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" приймає рішення про призначення додаткової перевірки.

Під час позапланової перевірки з’ясовують виключно ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на право проведення позапланової перевірки.

4. Повторна перевірка питань (фактів), які були об’єктом перевірки, не проводиться.

5. Планові та позапланові перевірки проводяться на підставі рішення Національної ради. У рішенні Національної ради про призначення позапланової перевірки зазначають найменування або прізвище, ім’я, по батькові ліцензіата, щодо якого буде проводитися перевірка, підстава для призначення перевірки та предмет перевірки.

6. На підставі рішення Національної ради про призначення перевірки видається наказ про призначення перевірки, в якому зазначають найменування або прізвище, ім’я, по батькові ліцензіата, щодо якого буде проводитися перевірка, підстави для призначення перевірки та предмет перевірки. Наказ підписує голова Національної ради (особа, яка виконує його обов’язки).

7. Для проведення виїзної перевірки оформлюється посвідчення на право проведення виїзної перевірки, яке підписується головою Національної ради (особою, яка виконує його обов’язки) і скріплюється печаткою.

8. У посвідченні на право проведення виїзної перевірки зазначають:

найменування або прізвище, ім’я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

місцезнаходження ліцензіата, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

номер і дату рішення Національної ради, на виконання якого проводиться перевірка;

номер і дату наказу про призначення перевірки;

перелік уповноважених на проведення перевірки осіб із зазначенням їх посад, прізвищ, імен, по батькові;

дату початку і дату закінчення перевірки;

тип перевірки (планова, позапланова);

предмет і підстави для призначення перевірки.

9. Посвідчення є чинним виключно протягом зазначеного в ньому строку для проведення перевірки.

10. Виїзні перевірки проводяться уповноваженими особами Національної ради у робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії та у строки, зазначені в посвідченні на проведення виїзної перевірки.

Безвиїзні перевірки проводяться у робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної ради.

11. У разі потреби до проведення перевірки ліцензіата можуть бути залучені представники інших органів, які здійснюють контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги (за згодою). Така перевірка проводиться за спільним рішенням цих органів.

12. Посвідчення на право проведення виїзної перевірки ліцензіата реєструється в журналі обліку із зазначенням номера, дати та прізвища керівника, який підписав посвідчення. Аркуші журналу обліку мають бути пронумеровані, журнал прошнурований і скріплений печаткою.

13. Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення перевірки (або повідомляє засобами телефонного зв’язку чи шляхом безпосереднього вручення письмового повідомлення працівником Національної ради особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під підпис) не пізніше ніж за десять днів до дати початку проведення планової перевірки та за п’ять днів до дати початку проведення позапланової перевірки.

Повідомлення містить:

дату проведення перевірки;

найменування або прізвище, ім’я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;

найменування органу, що проводить перевірку;

тип перевірки (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна);

номер і дату рішення Національної ради, на виконання якого здійснюється перевірка.

14. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів.

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

15. Відмова ліцензіата у проведенні уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії відповідно до пункту "г" частини п’ятої статті 37 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається:

відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії;

перешкоджання уповноваженим посадовим особам Національної ради проводити перевірку;

ненадання у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки;

відсутність за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата в період проведення перевірки;

перешкоджання в доступі уповноважених осіб Національної ради до головної станції провайдера програмної послуги для проведення перевірки та/або здійснення моніторингу такого провайдера.

У разі настання однієї або більше обставин, передбачених цим пунктом, складається акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації/ провайдера програмної послуги (додаток 1).

16. Керівник або уповноважений представник ліцензіата під час проведення перевірки:

допускають уповноважених осіб Національної ради до місця проведення перевірки;

створюють умови для проведення перевірки уповноваженими особами Національної ради;

своєчасно надають уповноваженим особам Національної ради пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки.

17. Уповноважені особи Національної ради, які проводять перевірку ліцензіата:

під час проведення перевірки керуються чинним законодавством та цією Інструкцією, забезпечуючи повне, об’єктивне та неупереджене її проведення;

дотримуються правил ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатом;

не втручаються і не перешкоджають здійсненню господарської діяльності ліцензіата під час проведення перевірки;

забезпечують нерозголошення комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом ліцензіата, що стала відомою у процесі проведення перевірки;

ознайомлюють керівника ліцензіата або його уповноваженого представника з актом перевірки в строки, передбачені цією Інструкцією.

Уповноважені особи Національної ради, які проводять перевірку, можуть вимагати від ліцензіата припинення дій, які перешкоджають проводити перевірку, а також одержувати від ліцензіата пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки.

ІV. Порядок проведення виїзної перевірки та оформлення її результатів

1. Перед початком проведення виїзної перевірки уповноважені особи Національної ради зобов’язані пред’явити керівнику ліцензіата або його уповноваженому представнику посвідчення на право проведення виїзної перевірки та службові посвідчення, що засвідчують посадову особу, і надати йому копію посвідчення на право проведення виїзної перевірки.

Ліцензіат зобов’язаний своєчасно надати уповноваженим особам Національної ради у повному обсязі всі документи, пов’язані з предметом перевірки.

2. За результатами виїзної перевірки складається акт планової/позапланової виїзної/безвиїзної перевірки телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги (додаток 2).

3. Акт виїзної перевірки складається у двох примірниках і підписується в останній день перевірки уповноваженими особами Національної ради, які проводили перевірку. Один примірник акта надається керівнику або уповноваженому представнику ліцензіата, а інший - зберігається у Національній раді разом із матеріалами перевірки.

4. Керівник або уповноважений представник ліцензіата засвідчують ознайомлення з актом виїзної перевірки своїм підписом.

У разі ознайомлення з актом виїзної перевірки уповноваженого представника ліцензіата за довіреністю копія довіреності додається до акта. Якщо керівник або уповноважений представник ліцензіата не погоджуються з актом, акт підписується із зауваженнями.

У разі відмови від ознайомлення з актом виїзної перевірки уповноважені особи Національної ради, які проводять перевірку, вносять до акта перевірки відповідний запис.

5. В акті виїзної перевірки фіксують:

дату початку та дату закінчення перевірки;

дату підписання акта;

тип перевірки (планова, позапланова);

посаду, прізвище, ім’я, по батькові уповноважених осіб, які провели перевірку;

найменування або прізвище, ім’я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого проводилась перевірка;

номер ліцензії, вихідні дані телерадіоорганізації (логотип, позивні);

предмет та підстави, що стали причиною призначення перевірки;

документи, на підставі яких здійснювалась перевірка;

результати перевірки.

6. Якщо на момент проведення позапланової перевірки виявлені порушення ліцензіатом усунені, про це робиться окремий запис в акті перевірки.

7. Кожен акт виїзної перевірки має власні номер та дату.

V. Особливості проведення безвиїзної перевірки та оформлення її результатів

1. Безвиїзна перевірка проводиться у разі прийняття Національною радою рішення про її призначення та за наявності обставин для призначення позапланової перевірки, визначених пунктом 3 розділу ІІІ цієї Інструкції.

2. Безвиїзна перевірка проводиться уповноваженими особами Національної ради на підставі рішення Національної ради та наказу голови Національної ради (особи, яка виконує його обов’язки). Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної перевірки (або повідомляє засобами телефонного зв’язку чи шляхом безпосереднього вручення письмового повідомлення працівником Національної ради особисто керівнику або уповноваженій особі ліцензіата під підпис) не пізніше ніж за п’ять днів до дати її проведення.

3. За результатом проведення безвиїзної перевірки складається акт планової/позапланової виїзної/безвиїзної перевірки телерадіоорганізації провайдера програмної послуги.

4. В акті безвиїзної перевірки фіксують:

дату початку та дату закінчення перевірки;

дату підписання акта;

посаду, прізвище, ім’я, по батькові уповноважених осіб, які провели перевірку;

найменування або прізвище, ім’я, по батькові ліцензіата, щодо діяльності якого здійснювалась перевірка;

предмет та підстави для призначення перевірки;

документи, на підставі яких проводилася перевірка;

результати перевірки.

5. Кожен акт безвиїзної перевірки має власні номер та дату.

6. До акта безвиїзної перевірки додаються матеріали перевірки.

7. Один примірник акта безвиїзної перевірки вручається особисто керівнику або уповноваженому представнику ліцензіата під підпис або надсилається рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дня складання акта, а інший - зберігається у Національній раді разом із матеріалами перевірки.

Начальник

управління контролю

та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

Додаток 1

до Інструкції про порядок

здійснення моніторингу

телерадіопрограм, проведення

перевірок телерадіоорганізацій

та провайдерів програмної послуги

(пункт 15 розділу ІІІ)

АКТ

про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги


Додаток 2

до Інструкції про порядок

здійснення моніторингу

телерадіопрограм, проведення

перевірок телерадіоорганізацій

та провайдерів програмної послуги

(пункт 2 розділу IV)

АКТ

планової/позапланової виїзної/безвиїзної перевірки телерадіоорганізації/провайдера програмної послуги


Документи та файли

Сигнальний документ — f471791n182.doc
Сигнальний документ — f471791n184.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.01.2018 — 2018 р., № 2, стор. 498, стаття 98, код акта 88512/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацрада телерадіомовлення:

 1. РІШЕННЯ від 12.02.2021 № 94 "Про затвердження Змін до Положення про скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2021 рікк
 2. фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.08.2020 № 956 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1661 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.12.2020 № 1662 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 693 "Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 8. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1727 "Про затвердження Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.10.2019 № 1726 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.12.2019 № 2249 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.03.2018 № 288 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26.04.2018 № 593 "Про внесення змін до Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 13. Р І Ш Е Н Н Я N 12 від 28.09.2000 "Про затвердження Положення про порядок ліцензування каналів мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 14. Р І Ш Е Н Н Я 07.07.2003 N 938 "{ Рішення скасовано на підставі Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 15. 19.03.2009 ХАРТІЯ про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі "Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками державних органів України з метою запровадження саморегулювання в дотриманні суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист суспільної моралі.". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.12.2018 № 2201 "Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2018 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.02.2017 № 87 "Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.04.2017 № 562 "Про внесення змін до додатків 1 та 4 до форми ліцензії на мовлення". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 19. РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 452 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2017 № 2043 "Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги". Нацрада телерадіомовлення. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -