>>

Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці від 12 листопада 1920 року. . 1920

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Іменем Української Народньої Республіки

12 листопада 1920 року

"Затверджую"

Голова Директорії С.Петлюра (підпис)

Посвідчую

Т.в.о. Державного Секретаря В.Оніхімовський (підпис)

Ухвалений Радою Народніх Міністрів

Закон

про тимчасове Верховне Управління та

порядок законодавства в Українській

Народній Республіці

До часу, коли матиме чинність в Українській Народній

Республіці ухвалена Народнім Представництвом повна Констітуція, що

визначить державний устрій у всіх частинах Державної діяльности та

спиратиметься на послідовне і всебічне зужитковання засад

народнього суверенітету, себ-то, що вся Верховна Влада

безпосередньо належить Народові і виявляється через Парлямент,

скликаний на підставі загального, рівного, таємного,

безпосереднього і пропорціонального виборчого права, без ріжниці

пола, національности і віри, видається цей закон, що визначає

тимчасово Верховне Управління та порядок законодавства в

Українській Народній Республіці.

I. Верховна влада

1. Верховна Влада Української Народньої Республіки тимчасово

організується шляхом нижчезазначеного розмежування та

координування вищих Державних функцій поміж Директорією, Державною

Народньою Радою і Радою Народніх Міністрів. Склад, порядок скликання та обсяг прав Державної Народньої

Ради визначає окремий закон ( n0002300-20 ).

II. Директорія Української Народньої Республіки

2. Директорія Української Народньої Республіки в особі Голови

Директорії іменем Української Народньої Республіки: а) затверджує ухвалені Державною Народньою Радою закони; б) затверджує ухвалені Радою Народніх Міністрів призначення

та звільнення; в) затверджує ухвалені Державною Народньою Радою умови з

иншими Державами; г) видає на пропозицію Ради Народніх Міністрів акти амнестії

та помилування; д) репрезентує Українську Народню Республіку перед иншими

Державами, за відповідальністю Голови Ради Народніх Міністрів; е) покликає Голову Народніх Міністрів та затверджує Членів

Ради Народніх Міністрів. 3. Директорія має окремий цівільний лист, що ухвалюється

законодавчим шляхом. 4. Коли Голова Директорії не зможе виконувати своїх

обов'язків через хворість, відїзд та з инших причин, то його

часово з ухвали Державної Народньої Ради заступає Голова Державної

Народньої Ради, який виконання своїх обов'язків на той час

покладає на Заступника Голови Державної Народньої Ради. До скликання Державної Народньої Ради, зазначене в параграфі

4 заступництво Голови Директорії надасться Колегії, яка

складається з трьох членів: Голови Ради Народніх Міністрів,

Порядкуючого в Надвищому суді У.Н.Р. і Представника всіх

політичних партій України. Цього останнього обирається в спільному

засіданні представників Центральних Комітетів цих партій, по

одному від кожного.

Участь в обранні Члена Колегії може брати лише

така партія, яка зарегістрована в законному порядкові та істнує не

менш, як один рік. До складання Колегії ГОЛОВУ ДИРЕКТОРІЇ заступає

Голова Ради Народніх Міністрів.

III. Законодавство в Українській Народній Республіці

5. Українська Народня Республіка управляється на точній

основі законів, у відповідний спосіб виданих. 6. Законопроекти відповідних Міністерств, по ухвалі їх Радою

Народніх Міністрів подаються на розгляд Державної Народньої Ради

через її Президію. 7. Внесені в Державну Народню Раду законопроекти або

ухвалюються нею самою, або передаються нею на остаточне

розв'язання Ради Народніх Міністрів. 8. Проекти законів, ухвалених Державню Народньою Радою або

Радою Народніх Міністрів (згідно параграфа 7) за належними

підписами подаються Головою Державної Народньої Ради, разом з

Головою Ради Народніх Міністрів на затвердження Голови Директорії

Української Народньої Республіки. 9. Подані на затвердження Голови Директорії Української

Народньої Республіки постанови Державної Народньої Ради або Ради

Народніх Міністрів, на протязі чотирнадцяти діб або затверджуються

Головою Директорії, або повертаються до Державної Канцелярії

незатвердженими. Незатверджені постанови Державної Народньої Ради подаються

Головою Ради Народніх Міністрів до Державної Народньої Ради на

новий розгляд. Постанова, ухвалена нею в тій же самій редакції

набирає остаточно силу закона. 10. Законопроекти, ухвалені Державною Народньою Радою або

Радою Народніх Міністрів (параграф 7) і затверджені Головою

Директорії Української Народньої Республіки, оголошуються у

Вістнику Державних Законів, за підписом Голови Ради Народніх

Міністрів, відповідного Міністра та Державного Секретаря. 11. Після оголошення закону в Вістнику Державних Законів,

закон набирає обов'язуючої для всіх сили в терміні, що зазначено в

самому законі, а як що такий термін в законі не зазначено, то з

дня одержання на місцях примірника Вістника Державних Законів, де

закон надруковано. В самому законі може бути зазначено, що він до

оголошення переводиться в життя або по телеграфу, або через

посланців. 12. Ухвалені закони оголошуються Державним Секретарем і ним

же зберігаються. 13. Коли Державна Народня Рада не функціонує, Рада Народніх

Міністрів в необхідних випадках може ухвалювати постанови, що

вимагають для свого видання законодавчого шляху; ці постанови,

після затвердження Головою Директорії та оголошення звичайним

порядком, набирають сили закона (11, 12 парагафи ). Такі постанови

поступають по за чергою на перше чергове засідання Державної Ради

для затвердження. У випадку незатвердження таких постанов Державною Народньою

Радою вони тратять обов'язуючу силу після оголошення про це на

загальних підставах (параграф 11). 14. До скликання Державної Народньої Ради всі права і

обов'язки покладаються на Раду Народніх Міністрів.

IV. Рада Народніх Міністрів

15. Голова Ради Народніх Міністрів формує Раду Народніх

Міністрів, в склад якої входять всі Міністри або Керуючі

Міністерствами та Державний Секретар, останній з правом дорадчого

голосу. 16. Справи, що відносяться до Міністерств, представники яких

неприсутні на засіданні Ради Народніх Міністрів, не можуть

вирішуватися в тому засіданні Ради Народніх Міністрів. 17. Державний Контрольор, призначення якого провадиться

порядком, відповідним розгляду і затвердженню законів, не входить

в склад Ради Народніх Міністрів, але запрошується на всі засідання

Ради Народніх Міністрів, в яких розглядається питання, зв'язане з

інтересами скарбу, з правом дорадчого голосу і протесту. 18. В обсягу діяльности окремого Міністерства і належних до

нього відомств тільки відповідний Міністр або Керуючий

Міністерством має право в порядку управління видавати

роспорядження, вказівки та інструкції, укладати часово умови і

вирішати всі справи Міністерства, за своєю особистою

відповідальністю перед Радою Народніх Міністрів. 19. Рада Народніх Міністрів за діяльність уряду відповідає

перед Державною Народньою Радою.

Голова Ради Народніх Міністрів Андрій Лівицький

Міністр Внутрішніх Справ Ол. Саліковський

___________________

ЦДАЖР УРСР.- Ф.1065. - Оп.2. - Спр.263. - Арк.1 - 2 (зв);

Спр.51 - Арк.194 - 196 (зв.); Спр.51. - Арк.61 - 63, 129 - 132,

168 - 170 (зв.), 201 - 203 (зв.), 208 - 210 (зв.), 243 - 266;

Вістник державних законів для всіх земель Української Народньої

Республіки. - 1920, 19 листопада. - Вип. 2-й.

Конституційні акти України. 1917 - 1920.

Невідомі конституції України.

Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Державні утворення на території України (1917-1920):

 1. Закон про Державну Народню Раду Української Народньої Республіки від "12"падолиста 1920 року. . 1920 рікк
 2. Універсал Трудового Конгресу України від 28.01.1919. . 1919 рікк
 3. До Світлої Директорії Української Народньої Республіки у Києві від 16.01.1919. . 1919 рікк
 4. Універсал Директорії Української Народньої Республіки від 22.01.1919. . 1919 рікк
 5. Ухвала Всенародних Зборів угорських українців 21 січня 1919 року. . 1919 рікк
 6. Закон про Виділ Української Ради 4 січня 1919 р.. . 1919 рікк
 7. Декларація Української Директорії, що зробила Директорія 26.12.1918. . 1918 рікк
 8. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю 01.12.1918. . 1918 рікк
 9. Ухвалений Радою Міністрів Закон про заснування Української Академії наук в м. Києві 14.11.1918. . 1918 рікк
 10. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засіданню 13 падолиста 1918. . 1918 рікк
 11. Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року. . 1918 рікк
 12. Проклямація Української Національної Ради від 19 жовтня 1918 року. . 1918 рікк
 13. Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року. . 1918 рікк
 14. Тимчасовий Закон про Верховне Управління Державою на випадок смерти, тяжкої хороби і перебування по-за межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 01.08.1918. . 1918 рікк
 15. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) 29.04.1918. . 1918 рікк
 16. Закони про тимчасовий державний устрій України від 29.04.1918. . 1918 рікк
 17. Грамота до всього українського народу від 29.04.1918. . 1918 рікк
 18. Універсал Української Центральної Ради (IV) від 09.01.1918. . 1918 рікк
 19. Універсал Української Центральної Ради (III) від 07.11.1917. . 1917 рікк
 20. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні від 04.08.1917. . 1917 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -