Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 10.09.2018 № 797 "Про затвердження Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2018

Документ актуальний на 25.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2018  № 797

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2018 р.

за № 1110/32562

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури та інформаційної політики № 1906 від 17.06.2020}

Про затвердження Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури

№ 178 від 06.03.2019}

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», підпункту 22 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 622, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, що додається.

2. Визначити таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 18 червня 2012 року № 635 «Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1075/21387.

3.

Управлінню з питань мовної політики та літератури (Генералюк В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

10 вересня 2018 року № 797

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2018 р.

за № 1110/32562

ПОРЯДОК

відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

1. Цей Порядок визначає механізм відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек (далі - Порядок) за рахунок асигнувань, передбачених бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі, який здійснюється на підставі делегованих повноважень державною установою «Український інститут книги» (далі - Інститут).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

2. Відбір книжкової продукції, що пропонується до закупівлі (далі - відбір), та її розподіл між публічними бібліотеками - національними, державними, обласними, міськими, районними, селищними, сільськими (далі - бібліотеки) проводяться з метою поповнення фондів бібліотек та підтримки книговидавничої справи в Україні.

3. Пропозиції щодо закупівлі книжкової продукції приймаються від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу» (далі - видавці).

4. Оголошення про проведення відбору розміщується на веб-сайті Інституту не пізніше ніж за 3 календарних дні до початку його проведення.

В оголошенні зазначаються:

1) строк, протягом якого приймаються пропозиції щодо закупівлі книжкової продукції;

2) перелік документів, які подаються видавцями;

3) посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника Інституту, відповідального за приймання документів, електронна пошта і номер телефону для довідок.

5. До розгляду приймаються пропозиції щодо закупівлі україномовної книжкової продукції кількістю від 500 до 3000 примірників, яка перебуває у вільному продажу, інформація про що розміщена у загальнодоступних джерелах, виданої у році проведення відбору або виданої не раніше року, що передував року проведення відбору, яка за цільовим призначенням належить до науково-популярних, довідкових, літературно-художніх чи громадсько-політичних видань, а також для дітей та юнацтва.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

6. До розгляду не приймаються пропозиції щодо:

книжкової продукції, видання якої здійснювалося за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, наукових праць для закладів вищої освіти, наукових монографій тощо;

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

навчальної та навчально-методичної літератури для використання у закладах освіти;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

книжкової продукції, в якій основний текст (оригінальний літературний твір українською мовою, переклад оригінального твору іноземної літератури українською мовою) є суспільним надбанням;

{Абзац п’ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

книжкової продукції, яка вже придбавалась Інститутом для поповнення бібліотечних фондів за рахунок коштів державного бюджету;

{Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

брошур та книжкової продукції в м’якій обкладинці;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

альбомів, атласів, картографічних та нотних видань.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

7. Для участі у відборі видавці подають до Інституту пропозицію щодо закупівлі книжкової продукції (далі - пропозиція) у вигляді листа-подання у довільній формі, складеного державною мовою та підписаного уповноваженою особою видавця, до якого додаються:

1) перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) по одному примірнику кожного виду книжкової продукції, що пропонується до закупівлі;

3) завірені в установленому законодавством порядку копії:

документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) (окремо на кожне найменування видання, запропоноване до закупівлі);

анотованої каталожної картки (окремо на кожне найменування видання, запропоноване до закупівлі), що включає відомості про видання: автора (авторів), назву, рік видання, вихідні дані, міжнародний стандартний номер книги, класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації, анотацію;

свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

статуту видавця - юридичної особи;

документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи видавця.

У разі якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається його переклад українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця.

Установчі документи видавця мають відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Повноту і достовірність відомостей, зазначених у листі-поданні та документах, забезпечує видавець.

{Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

8. Примірники книжкової продукції після закінчення проведення відбору видавцю не повертаються.

Після завершення відбору Інститут передає примірники книжкової продукції, подані видавцями на відбір, до публічних бібліотек, у тому числі спеціалізованих для дітей, юнацтва, осіб з інвалідністю.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

9. Пропозиції подаються до Інституту особисто уповноваженим представником видавця або надсилаються поштою з доставкою на адресу Інституту у строки, встановлені в оголошенні.

10. Інститут проводить перевірку поданих пропозицій на предмет їх відповідності вимогам пунктів 5-7 цього Порядку.

У разі подання видавцем документів, які мають бути у складі пропозиції, не в повному обсязі Інститут після їх попереднього розгляду, який здійснюється під час приймання, повідомляє про це видавця з використанням засобів електронного і телефонного зв’язку або уповноваженого представника видавця особисто. У такому разі пропозиція вважається неприйнятою, видавець має право доопрацювати її з урахуванням отриманих зауважень та подати повторно до завершення строку приймання пропозицій, зазначеного в оголошенні про проведення відбору.

11. Пропозиції, які відповідають вимогам пунктів 5-7 цього Порядку, разом із примірником книжкової продукції подаються на розгляд Експертної ради з відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів (далі - Експертна рада), яка утворюється Інститутом відповідно до чинного законодавства.

12. Пропозиції, подані з порушенням строків та вимог, встановлених пунктами 5-7 цього Порядку, не розглядаються та видавцю не повертаються.

Інформація про невідповідність поданих пропозицій вимогам цього Порядку розміщується на веб-сайті Інституту протягом 30 днів після завершення строку, встановленого в оголошенні.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

13. За результатами тематичної та змістовної оцінок книжкової продукції Експертною радою Інститут формує проект переліку книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, та надсилає його структурним підрозділам у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, національним і державним бібліотекам сфери управління Мінкультури для формування потреби бібліотек у книжковій продукції.

Потреба бібліотек у книжковій продукції подається до Інституту протягом 5 робочих днів з дня отримання проекту переліку книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

14. Перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів у поточному році, формується Інститутом та подається до Мінкультури.

15. Придбання книжкової продукції здійснюється Інститутом відповідно до переліку книжкової продукції, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі».

16. Розподіл придбаної книжкової продукції між структурними підрозділами у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, національними та державними бібліотеками сфери управління Мінкультури здійснюється Інститутом з урахуванням потреби книжкової продукції для адміністративно-територіальних одиниць та фактично закуплених обсягів книжкової продукції.

17. Видавець відповідно до умов договору про закупівлю книжкової продукції, укладеного з Інститутом, доставляє книжкову продукцію до національних і державних бібліотек, обласних центрів, міста Києва за відповідними поштовими адресами.

Начальник відділу літератури,

читання та бібліотечної справи

управління з питань

мовної політики та літератури

С.Г. Сивокінь

Додаток 1

до Порядку відбору книжкової продукції,

до Порядку відбору книжкової продукції,

що пропонується до закупівлі

для поповнення бібліотечних фондів

(підпункт 1 пункту 7)

ПЕРЕЛІК

книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}

Додаток 2

до Порядку відбору книжкової продукції,

що пропонується до закупівлі

для поповнення бібліотечних фондів

(пункт 13)

ПОТРЕБА

бібліотек у книжковій продукції

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства культури № 178 від 06.03.2019}


Документи та файли

Сигнальний документ — f478284n92.doc
Сигнальний документ — f478284n93.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.10.2018 — 2018 р., № 79, стор. 387, стаття 2646, код акта 91731/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -