Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 12.06.2017 № 180 "Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2017

Документ актуальний на 06.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2017  № 180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2017 р.

за № 764/30632

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Офісу Генерального прокурора № 293 від 17.09.2021}

Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України

Відповідно до статтей 9, 27 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру», з метою покращення якості кадрової роботи, забезпечення об’єктивності при прийнятті кадрових рішень, попередження та виявлення корупційних, а також інших правопорушень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України, що додається.

2. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра

охорони здоров'я України

Голова Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

У.

Супрун

Г. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

12.06.2017  № 180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2017 р.

за № 764/30632

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні принципи, завдання, умови, організацію проведення опитування осіб з використанням поліграфа в органах прокуратури України.

2. Інструкція не регулює використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України під час виконання завдання кримінального провадження.

3. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

кадрові рішення - рішення про призначення на посаду прокурора (слідчого), в тому числі на адміністративну посаду, у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах (військових прокуратурах регіонів) та військових прокуратурах гарнізонів, переведення прокурора (слідчого) на посаду до іншого органу прокуратури, про направлення військовослужбовців військових прокуратур для виконання службових обов’язків у місцевість з особливим правовим режимом, про порушення клопотання про відрядження військовослужбовців до Генеральної прокуратури України із залишенням на військовій службі для призначення на посади в органах військової прокуратури;

опитування з використанням поліграфа - організована спеціалістом поліграфа процедура психофізіологічного опитування із застосуванням науково обґрунтованого комплексу методів та прийомів для отримання, порівняння й інтерпретації фізіологічних реакцій суб’єкта опитування у відповідь на психологічні стимули;

особа, уповноважена надавати завдання на проведення опитування осіб із використанням поліграфа, - керівник органу прокуратури, його перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень, особа, уповноважена на проведення службового розслідування (перевірки), начальник Департаменту кадрової роботи та державної служби, начальник відділу роботи з кадрами Головної військової прокуратури, керівники кадрових підрозділів регіональних прокуратур (військових прокуратур регіонів);

спеціаліст поліграфа - працівник органів прокуратури, який має освітній ступінь «магістра» або «спеціаліста» і здобув післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа відповідно до вимог законодавства України щодо порядку здобуття післядипломної освіти, та функціональними обов’язками (посадовими інструкціями) якого передбачене проведення такого опитування;

суб’єкт опитування - прокурор, слідчий органів прокуратури, кандидат на посаду прокурора або слідчого органів прокуратури, які не мають фізичних або медичних протипоказань для проведення такого роду опитувань та надали у встановленому порядку добровільну згоду на проведення опитування з використанням поліграфа.

II. Мета, завдання, підстави та порядок залучення спеціаліста поліграфа

1. Метою проведення опитування з використанням поліграфа є отримання уточнюючої інформації для з’ясування ступеня її достовірності та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися в службовій діяльності органів прокуратури у порядку та випадках, визначених законодавством.

2. Основними завданнями опитування з використанням поліграфа, що проводяться в органах прокуратури, є:

забезпечення прозорості, об’єктивності при прийнятті кадрових рішень;

підвищення ефективності проведення службових розслідувань (перевірок) в органах прокуратури.

3. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється з додержанням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про прокуратуру», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів.

4. Підставою для проведення опитування з використанням поліграфа є:

завдання на проведення опитування з використанням поліграфа (далі - завдання) (додаток 1), яке повинно містити викладення обставини, з приводу яких передбачається проведення опитування, мету проведення опитування з використанням поліграфа, тематику питань, що підлягають аналізу (оцінці) та з’ясуванню;

заява про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа (додаток 2).

5. Завдання надається після отримання згоди суб’єкта опитування у разі прийняття кадрових рішень, проведення службового розслідування, а також на підставі рапорту працівника прокуратури про зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр.

6. З метою прийняття кадрових рішень завдання надається для отримання інформації про:

приховування чи викривлення анкетних даних, окремих фактів біографії;

вчинення суб’єктом опитування злочинних діянь;

зловживання алкоголем, вживання наркотичних та (або) психотропних речовин без призначення лікаря;

приховані мотиви призначення на посади в органах прокуратури;

наявність конфлікту інтересів;

розголошення суб’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію;

співпрацю з іноземними спеціальними службами та/або не передбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями;

приховування інформації про стан здоров’я, якщо законодавством визначені вимоги щодо придатності за станом здоров’я до певного виду професійної діяльності.

7. З метою підвищення ефективності проведення службових розслідувань (перевірок) завдання може надаватись для отримання інформації про:

обставини, що становлять предмет службового розслідування (перевірки);

осіб, причетних до обставин, які є предметом службового розслідування (перевірки), у тому числі суб’єкта опитування;

правдивість відомостей, наданих суб’єктом опитування.

8. Завдання, яке надається на підставі рапорту працівника прокуратури про зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр, повинно мати на меті лише перевірку обставин, зазначених у такому рапорті.

9. Забороняється надавати завдання, проводити опитування з використанням поліграфа з метою одержання інформації, яка не зазначена у пунктах 6-8 цього розділу або яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема лікарську, таємницю вчинення нотаріальних дій, комерційну таємницю, банківську таємницю, державну таємницю тощо.

10. Право надавати завдання мають:

щодо кандидата на адміністративну посаду, посаду прокурора або слідчого - керівник органу прокуратури, його перші заступники і заступники, якщо його призначення або погодження призначення належить до їх компетенції, начальник Департаменту кадрової роботи та державної служби, начальник відділу роботи з кадрами Головної військової прокуратури, керівники кадрових підрозділів регіональних прокуратур (військових прокуратур регіонів), якщо підготовка та вивчення документів щодо таких осіб належить до їх компетенції;

щодо прокурора, слідчого, який подав рапорт про зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр, - керівник органу прокуратури, його перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень;

щодо прокурора, слідчого органів прокуратури, якому відомі будь-які обставини, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки), - особа, уповноважена на проведення службового розслідування (перевірки).

11. Завдання надається лише за наявності добровільної письмової згоди суб’єкта опитування на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа. При підготовці завдання із суб’єктом опитування узгоджується мета проведення опитування з використанням поліграфа, тематика питань, які підлягають аналізу (оцінці) та з’ясуванню, що підтверджується особистим підписом суб’єкта опитування.

12. Опитування з використанням поліграфа не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули (подразники). Висновки за результатами такого опитування мають виключно ймовірний та уточнюючий характер і повинні розглядатися в сукупності з іншою перевіреною інформацією.

13. Інформація, одержана в результаті опитування з використанням поліграфа, може бути взята до уваги при прийнятті кадрових питань, проведенні службового розслідування (перевірки) щодо працівника органу прокуратури.

14. Опитування осіб із використанням поліграфа проводиться за їх добровільної згоди, відповідно до отриманого завдання від керівника органу прокуратури, де обіймає посаду спеціаліст поліграфа, або його першого заступника і заступників, якщо організація роботи структурного підрозділу, до штатної чисельності якого входить спеціаліст поліграфа, згідно з розподілом обов’язків належить до їх компетенції.

15. Керівник органу прокуратури, який не має у своєму підпорядкуванні спеціаліста поліграфа, може порушити клопотання перед прокурором вищого рівня про надання завдання підпорядкованому йому спеціалісту поліграфа на опитування із використанням поліграфа.

16. Завдання підписується особою, уповноваженою надавати завдання на проведення опитування осіб із використанням поліграфа, та затверджується керівником органу прокуратури, у якому обіймає посаду спеціаліст поліграфа, або його заступниками, якщо організація роботи структурного підрозділу, до штатної чисельності якого входить спеціаліст поліграфа, згідно з розподілом обов’язків належить до їх компетенції.

17. Завдання не підлягає затвердженню, якщо воно надається керівником органу прокуратури, у якому обіймає посаду спеціаліст поліграфа, або його заступниками, які згідно з розподілом обов’язків відповідають за організацію роботи структурного підрозділу, до штатної чисельності якого входить спеціаліст поліграфа.

18. Інші особи, які не належать до осіб, уповноважених надавати завдання, та обіймають адміністративні посади, визначені частинами першої та другою статті 39 Закону України «Про прокуратуру», можуть порушувати клопотання з метою та у випадках, визначених цією Інструкцією, про проведення опитування з використанням поліграфа перед прокурором вищого рівня.

III. Основні принципи проведення опитування із використанням поліграфа

1. Процедура проведення опитування з використанням поліграфа передбачає дотримання загальнообов’язкових принципів добровільної згоди, правомірності, комплексності та всебічного забезпечення прав людини.

2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає опитування суб’єкта опитування лише за умови отримання від нього письмової заяви про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа та за відсутності в нього протипоказань, зазначених у пункті 5 розділу IV цієї Інструкції.

3. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних методичних можливостей для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо суб’єкта опитування.

4. Принципи забезпечення прав і свобод людини, задекларовані статтями 8-10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», для спеціаліста поліграфа є провідними.

5. Згідно з принципом правомірності опитування осіб з використанням поліграфа проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеної в завданні тематики питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє суб’єкта опитування.

6. Відмова від проведення опитування з використанням поліграфа не несе за собою будь-яких правових наслідків щодо такої особи, не свідчить про наявність у неї прихованої інформації.

7. Спеціалісту поліграфа забороняється використовувати свої знання і службове становище з метою порушення прав і свобод громадян.

8. Спеціаліст поліграфа повинен запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

9. Внесення спеціалістом поліграфа завідомо неправдивих відомостей у матеріали опитування, розголошення ним персональних даних несуть за собою відповідальність, передбачену законом.

10. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

11. У разі втручання у діяльність спеціаліста поліграфа при опитуванні з використанням поліграфа він повинен негайно припинити роботу та повідомити про це Генеральну інспекцію.

IV. Загальні умови проведення опитування осіб із використанням поліграфа

1. Обставини, з приводу яких передбачається проведення опитування з використанням поліграфа, тематика питань, що підлягають аналізу (оцінці) та з’ясуванню, мають бути викладені у завданні максимально повно та об’єктивно.

2. Для проведення опитування використовується поліграф, який відповідає вимогам державного стандарту, має декларацію про відповідність і висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи України. Використання поліграфів, які не відповідають цим вимогам, забороняється.

3. Опитування не може тривати більше ніж дві години без перерви, а загалом не більше чотирьох годин протягом одного дня. Опитування не проводиться у нічний час (з 22 до 6 години).

4. Опитування з використанням поліграфа проводиться у приміщенні, яке повинне відповідати таким вимогам:

площа - від 10 м-2;

стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори, без деталей, які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів, які відвертають увагу та перешкоджають сприйняттю інформації (яскраве світло, шум, вібрація тощо).

5. Опитування з використанням поліграфа проводиться за умови відсутності загальних медичних протипоказань у суб’єкта опитування, а також відповідності його фізичного та психічного стану вимогам, що пред’являються до такого виду опитувань.

Опитування із використанням поліграфа не проводиться, якщо у опитуваної особи виявлено та документально підтверджено:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

інтоксикація організму;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Опитування з використанням поліграфа не проводиться, в тому числі у випадках, коли суб’єкт опитування наполягає на проведенні опитування, у разі перебування суб’єкта опитування у зміненому соматичному, психічному станах, що не дозволяють отримувати адекватних, невикривлених фізіологічних реакцій, які можуть бути підтверджені документально та/або зовнішніми ознаками, що суб’єктивно оцінюються спеціалістом поліграфа чи відповідними цифровими показниками тонічної складової шкіряної реакції, які формуються поліграфом.

Опитування з використанням поліграфа проводиться виключно за умови адекватного розуміння суб’єктом опитування зверненого мовлення.

6. Опитування із використанням поліграфа також не проводиться, якщо:

спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є суб’єктом опитування;

суб’єкт опитування є близькою особою для спеціаліста поліграфа;

між спеціалістом поліграфа та суб’єктом опитування існує конфлікт інтересів.

У цих випадках опитування з використанням поліграфа проводиться іншим спеціалістом поліграфа.

Терміни «близькі особи» та «конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

V. Порядок проведення опитування осіб із використанням поліграфа

1. Роботу з поліграфом здійснює спеціаліст поліграфа.

2. Отримавши завдання на проведення опитування із використанням поліграфа, спеціаліст поліграфа попередньо вивчає зміст завдання та здійснює підготовчі заходи, визначає дату та час опитування, про що інформує особу, яка підписала завдання.

3. Перед початком опитування з використанням поліграфа спеціаліст поліграфа зобов’язаний ознайомити суб’єкта опитування з інформацією про те, з якого приводу з ним буде проводитися ця процедура, а також з умовами, правилами та порядком опитування. Також із суб’єктом опитування обговорюється тематика питань, які будуть йому поставлені.

4. Суб’єкту опитування роз’яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров'ю людини.

5. Спеціаліст поліграфа з’ясовує в опитуваного його фізичний або психічний стан. У разі встановлення, що особа перебуває хоча б в одному зі станів, яке унеможливлює проведення опитування з використанням поліграфа, опитування не проводиться.

6. Спеціаліст поліграфа під час бесіди з суб’єктом опитування переконується у його добровільній згоді на проведення опитування з використанням поліграфа. Одержання добровільної згоди на проведення опитування з використанням поліграфа оформлюється заявою про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа. Така заява суб’єктом опитування заповнюється власноруч. За відсутності добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа проведення опитування з використанням поліграфа не проводиться.

7. Суб’єкт опитування має право відмовитися від проведення опитування з використанням поліграфа на будь-якому етапі його проведення, що має бути оформлено довідкою про відмову особи від опитування з використанням поліграфа (додаток 3). Така довідка складається у випадку наявності попередньо поданої заяви про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа.

8. Під час опитування з використанням поліграфа за письмовою згодою суб’єкта опитування або за його ініціативою виключно для фіксації дотримання порядку, визначеного цією Інструкцією, можуть використовуватись аудіо- та відеозапис.

9. У процесі опитування з використанням поліграфа спеціаліст поліграфа ставить тільки ті питання, що належать до попередньо обговореної із суб’єктом опитування тематики.

10. Після закінчення опитування спеціаліст поліграфа з’ясовує, чи бажає суб’єкт опитування ознайомитися з довідкою про результати опитування з використанням поліграфа, інформує про час виготовлення довідки та узгоджує час, місце та спосіб такого ознайомлення. Спеціаліст поліграфа зобов’язаний сприяти суб’єкту опитування в ознайомленні з довідкою про результати опитування з використанням поліграфа.

11. Ознайомившись з довідкою про результати опитування з використанням поліграфа, суб’єкт опитування ставить свій підпис на цій довідці, вказуючи дату та прізвище.

12. У разі виявлення нових обставин, з метою перевірки результатів попереднього опитування, а також на вимогу особи, з якою проводилось опитування, протягом одного року з дня проведення опитування з використанням поліграфа можливе проведення повторного опитування з використанням поліграфа, в тому числі за участю іншого спеціаліста поліграфа, що здійснюється з дотриманням вимог, передбачених цією Інструкцією.

VI. Оформлення, зберігання та використання результатів опитування з використанням поліграфа

1. За результатами опитування з використанням поліграфа спеціаліст поліграфа готує довідку про результати опитування з використанням поліграфа у двох примірниках, яка повинна містити такі відомості:

загальні відомості про спеціаліста поліграфа;

місце і час проведення опитування із використанням поліграфа;

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце роботи, посада суб’єкта опитування;

поліграф, що використовувався, та кількість каналів реєстрації фізіологічних показників, серійний номер поліграфа та реквізити документів, передбачених пунктом 2 розділу ІV цієї Інструкції;

підстави для проведення опитування з використанням поліграфа та його мета;

отримані значимі реакції високого рівня достовірності по кожному пред’явленому тесту;

особливості поведінки суб’єкта опитування;

аналіз реагувань, що були зафіксовані під час проведення опитування з використанням поліграфа;

характеристика поведінки особи, яка опитувалась;

обґрунтування отриманої орієнтовної інформації, а також результати з’ясування питань, що поставлені у завданні.

У довідці про результати опитування з використанням поліграфа спеціаліста поліграфа зазначається, що опитування з використанням поліграфа не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування суб’єкта опитування на психологічні стимули (подразники), а висновки за результатами такого опитування мають виключно ймовірний та орієнтовний характер і повинні розглядатися в сукупності з іншою перевіреною інформацією та матеріалами.

До довідки про результати опитування з використанням поліграфа не вносяться будь-які персональні дані особи, крім анкетних даних (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце роботи, посада), і тих, що стосуються обставин, які перевірялися.

2. Довідка про результати опитування з використанням поліграфа складається у двох примірниках і реєструється в журналі обліку довідок про результати опитувань із використанням поліграфа, який ведеться спеціалістом поліграфа. Перший примірник довідки надається особі, яка підписала завдання, з відміткою «Особисто» упродовж трьох робочих днів з дня проведення опитування. Другий примірник зберігається у відповідній номенклатурній справі структурного підрозділу, до штатної чисельності якого входить спеціаліст поліграфа.

3. Питання щодо необхідності присвоєння документам, у тому числі електронним, які утворилися за результатами опитування з використанням поліграфа, грифа «Для службового користування» вирішується спеціалістом поліграфа відповідно до законодавства України.

4. Облік, зберігання, використання та знищення інформації, одержаної за результатами опитування з використанням поліграфа, в тому числі аудіо-, відеозаписів, здійснюються відповідно до законодавства України.

5. Результати роботи поліграфа, зафіксовані у вигляді діаграм та цифрових показників (далі - поліграми), зберігаються на цифрових носіях даних з додержанням вимог законодавства щодо обліку, зберігання, використання та знищення такого виду інформації.

6. Документи, що утворилися в результаті проведення опитування з використанням поліграфа, зберігаються в окремій номенклатурній справі та знищуються у порядку, встановленому законодавством України.

7. Суб’єкт опитування має право ознайомлюватись з документами, що утворилися у результаті його опитування з використанням поліграфа, упродовж всього строку їх зберігання.

Заступник Генерального

прокурора -

Головний військовий прокурор

А. Матіос

Додаток 1

до Інструкції про порядок

використання поліграфа

в діяльності органів прокуратури України

(пункт 4 розділу ІІ)

ЗАВДАННЯ

на проведення опитування з використанням поліграфа

Додаток 2

до Інструкції про порядок

використання поліграфа

в діяльності органів прокуратури України

(пункт 4 розділу ІІ)

ЗАЯВА

про надання добровільної згоди на участь у проведенні опитування з використанням поліграфа

Додаток 3

до Інструкції про порядок

використання поліграфа

в діяльності органів прокуратури України

(пункт 7 розділу V)

ДОВІДКА

про відмову особи від опитування з використанням поліграфа


Документи та файли

Сигнальний документ — f467948n141.doc
Сигнальний документ — f467948n140.doc
Сигнальний документ — f467948n139.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.06.2017 — 2017 р., № 51, стор. 47, стаття 1577, код акта 86370/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -