>>

ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки". Укрдержархів. 2020

Документ актуальний на 02.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОГОВІР
про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки


Дата підписання:

04.02.2020


Дата набрання чинності для України:

04.02.2020

Державна архівна служба України (далі - Укрдержархів), Інститут досліджень тоталітарних режимів (далі - Інститут) та Архів справ держбезпеки Чеської Республіки (далі - Архів) (далі разом - Сторони), які діють згідно із чинним законодавством України та Чеської Республіки,

виходячи з принципів

Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки, представленим відділом архівного відомства від 14 жовтня 2005 року,

Договору про співробітництво між Службою безпеки України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки від 14 грудня 2009 року,

маючи на меті нівелювання наслідків тоталітаризму XX століття у взаємовідносинах українського та чеського народів,

плануючи публікацію історичних документів щодо політичних репресій на території двох держав,

виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці та визнаючи, що доступ до архівної інформації є одним з загальновизнаних фундаментальних прав,

домовилися про таке:

Стаття I

Сторони розвиватимуть співробітництво на основі рівності, взаємних інтересів та із дотриманням національного законодавства держав Сторін, а також міжнародних договорів, учасницями яких є Україна та Чеська Республіка.

Стаття II

Сторони домовляються про співробітництво у сфері гуманітарних проєктів, що стосуються політичних репресій на території держав Сторін, наукових досліджень та публікації матеріалів, що зберігаються в державних архівах (архівних підрозділах) держав Сторін.

Кожна із Сторін відповідно до національного законодавства своєї держави забезпечує доступ представникам іншої Сторони до архівних документів, які Сторона має в управлінні і які стосуються політичних репресій, що мали місце стосовно українського та чеського народів у XX столітті.

Стаття III

Сторони здійснюють співробітництво у сфері гуманітарних проєктів за такими напрямами:

обмін досвідом у галузі комплектування, зберігання та обліку, використання архівних документів і їхніх копій, у тому числі електронних, та з інших питань;

обмін інформацією про документи архівних фондів, доступ до яких є вільним.

Стаття IV

Сторони здійснюють співробітництво у сфері досліджень за такими напрямами:

підготовка та реалізація спільних дослідних програм та взаємна допомога у публікації (реалізації) результатів цих досліджень;

організація та проведення спільних науково-практичних семінарів та конференції;

підготовка та реалізація спільних проєктів із створення фонду користування архівними документами на електронних носіях (оцифрування архівних документів);

обмін, на основі взаємності, копіями архівних документів, доступ до яких є вільним і які перебувають на збереженні в державних архівах (архівних підрозділах) іншої Сторони;

організація робочих зустрічей та стажувань представників обох Сторін;

організація та проведення спільних виставок документів, публікація спільних збірників документів та довідкових видань за погодженою Сторонами тематикою;

обмін фаховою літературою та іншими виданнями.

Стаття V

Питання фінансування проєктів та досліджень, здійснених у рамках цього Договору, Сторони вирішують шляхом проведення консультацій, результати яких оформлюються письмово у вигляді окремих протоколів і підписуються уповноваженими особами обох Сторін.

Стаття VI

Сторони домовились, що реалізація проєктів та досліджень у рамках цього Договору може здійснюватись на підставі договорів Інституту та Архіву з конкретними українськими державними архівами.

Укрдержархів буде сприяти укладенню таких договорів та координувати співробітництво українських державних архівів з Інститутом та Архівом.

Стаття VII

Сторони відповідно до правил, що діють на території держав обох Сторін, домовились зазначати в збірниках документів, довідкових виданнях, інших публікаціях, що вийшли друком у рамках цього Договору місце зберігання оригіналів опублікованих (оприлюднених) архівних документів та їхні пошукові дані.

Стаття VIII

Використання Сторонами копій архівних документів, отриманих у рамках цього Договору, здійснюється виключно для науково-дослідних, культурологічних цілей.

Дослідники, які одержали доступ до цих копій, зобов’язуються при будь-якому використанні отриманої інформації, зазначати місце зберігання оригіналів документів та їхні пошукові дані.

Передавання копій документів, їх частини або фрагментів третім особам для використання у комерційних цілях без письмового дозволу іншої Сторони, що зберігає оригінали цих документів, забороняється.

Стаття IX

Будь-які взаємні обов’язки Сторін, передбачені цим Договором, є виключно їхніми обов’язками.

Обов’язки Сторін, які виникають за цим Договором, регулюються законодавством, чинним у державах Сторін.

У випадку виникнення будь-яких спорів під час виконання цього Договору Сторони проводять двосторонні консультації.

За взаємною згодою Сторін до цього Договору можуть бути внесені зміни та доповнення у письмовій формі, що оформлюються окремими протоколами (додатками), які є невід’ємною частиною цього Договору.

Стаття X

Цей Договір укладається на п’ятирічний період і набирає чинності з дати підписання всіма Сторонами.

Цей Договір буде автоматично продовжуватися на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін, не пізніше як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить офіційно у письмовій формі іншій Стороні про свій намір припинити його дію.

У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін положень цього Договору допускається припинення його дії іншою Стороною в односторонньому порядку, про що Сторона, яка приймає це рішення, повідомляє іншій Стороні письмово за 30 днів до моменту припинення дії Договору.

Вчинено в м.

Прага 04 лютого 2020 року у трьох примірниках, кожний українською та чеською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.


За Державну архівну службу
України

За Інститут досліджень
тоталітарних режимів
Чеської Республіки


(підпис)

(підпис)


Анатолій ХРОМОВ

Голова

Зденєк ГАЗДРА

Директор



За Архів справ держбезпеки
Чеської Республіки



Свєтлана ПТАЧНІКОВА

Директор



(підпис)



Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.03.2020 — 2020 р., № 18, стор. 353, стаття 736, код акта 98089/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Укрдержархів:

 1. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Фінляндії". Укрдержархів. 2019 рікк
 2. УГОДА про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Естонії 22.05.2018. Укрдержархів. 2018 рікк
 3. НАКАЗ 09.02.2011 N 12 "{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3496/5 ( z1432-11 ) від 09.12.2011 }". Укрдержархів. 2018 рікк
 4. НАКАЗ 09.02.2011 N 13 "{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3327/5 ( z1305-11 ) від 15.11.2011 }". Укрдержархів. 2018 рікк
 5. (підпис) О.П.Гінзбург (підпис) А.М.Артізов 14 квітня 2011 рік 14 квітня 2011 рік "Дата підписання: 14.04.2011". Укрдержархів. 2018 рікк
 6. Дата підписання: 30.05.2011 Дата набрання чинності для України: 30.05.2011 "Державна архівна служба України та Генеральний державний архів Греції, (далі - Сторони),". Укрдержархів. 2018 рікк
 7. службою України та Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль) Дата підписання: 15.12.2011 "Дата набрання чинності для України: 15.12.2011". Укрдержархів. 2018 рікк
 8. УГОДА про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівами Республіки Словенія. Укрдержархів. 2017 рікк
 9. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Міністром культури Португальської Республіки щодо співробітництва в архівній сфері. Укрдержархів. 2017 рікк
 10. ДОГОВІР від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки". Укрдержархів. 2016 рікк
 11. УГОДА від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Латвійської Республіки". Укрдержархів. 2015 рікк
 12. УГОДА від домовились про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Угорщини". Укрдержархів. 2015 рікк
 13. ПРОТОКОЛ від погодили таке: "про спільні проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Угорщини". Укрдержархів. 2015 рікк
 14. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Кіпр". Укрдержархів. 2015 рікк
 15. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Державними архівами Бельгії та Державною архівною службою України". Укрдержархів. 2013 рікк
 16. ПРОТОКОЛ від затвердили "про затвердження Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2014 - 2016 роки". Укрдержархів. 2013 рікк
 17. УГОДА від домовились про таке: "між Державною архівною службою України та Державним архівним управлінням Китайської Народної Республіки про співробітництво в архівній сфері". Укрдержархів. 2013 рікк
 18. УГОДА від домовилися про таке: "про співробітництво між Державним архівом Республіки Македонія та Державною архівною службою України". Укрдержархів. 2013 рікк
 19. ДОГОВІР від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Республіки Куба". Укрдержархів. 2012 рікк
 20. УГОДА від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівом Югославії". Укрдержархів. 2012 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -