<<
>>

РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 07.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

02.03.2021  № 80

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2021 р.

за № 578/36200

Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

Відповідно до статті 19 Закону України «Про телекомунікації» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 30 липня 2013 року № 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1426/23958;

Методику вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку;

Методику вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку;

Методику вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету;

Методику вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж.

2.

Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови НКРЗІ

В. Гресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Антимонопольного комітету України

О. Кучер

О. Піщанська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

02 березня 2021 року № 80

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2021 р.

за № 578/36200

ЗМІНИ

до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

1. У розділі І:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 15 квітня 2010 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 року за № 429/17724, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій, встановлює порядок вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж та випробування якості телекомунікаційних послуг (далі - вимірювання).»;

2) у пункті 1.2:

слова «Законі України «Про телекомунікації» замінити словами «Законах України «Про телекомунікації», «Про метрологію та метрологічну діяльність»»;

абревіатуру «НКРЗІ» замінити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»;

3) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Вимірювання здійснюються під час заходів державного нагляду за дотриманням операторами, провайдерами телекомунікацій визначених значень параметрів телекомунікаційних мереж, показників якості телекомунікаційних послуг, умов застосування операторами телекомунікацій технічних засобів телекомунікацій та включають в себе контроль за дотриманням порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційній мережі загального користування.

Вимірювання здійснюється засобами вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що підтримують технологію, яка застосовується в телекомунікаційній мережі оператора.»;

4) абзац перший пункту 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Результати вимірювань на телекомунікаційних мережах використовуються для оцінки дотримання операторами, провайдерами телекомунікацій законодавства щодо:»;

5) абзац третій пункту 1.6 викласти в такій редакції:

«параметри сигнального обміну між автоматичними телефонними станціями, іншим мережевим обладнанням телекомунікаційних мереж та міжмережевим обладнанням телекомунікаційних мереж, у тому числі - встановлення (визначення) фактичних ІР-адрес і номерів абонентів (які викликають та яких викликають), ідентифікатори, що вказують на тип обробки виклику,- міжнародний чи національний, час встановлення з’єднання, тривалість розмови та причина роз’єднання, оброблення категорії телефонних номерів, процедури взаємодії, оброблення додаткових послуг, оброблення електронних кодів (ідентифікаторів) кінцевого обладнання (коди ІМЕІ, МАС адреси, SID тощо);».

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1 слово «Порядку» замінити словами «статті 19 Закону України «Про телекомунікації»»;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Вимірювання проводяться працівниками, які пройшли відповідну підготовку з питань експлуатації ЗВТ, що використовуються при даних вимірюваннях.

Вимірювання проводяться за допомогою ЗВТ, що відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ та відповідно до методик вимірювань, у залежності від телекомунікаційних послуг, що надаються оператором, провайдером телекомунікацій: Методика вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку, Методика вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку, Методика вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету, Методика вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж, затверджених рішенням НКРЗІ.

Вимірювання параметрів, які включають у себе часові та/або електричні характеристики або інші характеристики одиниць вимірювання, мають здійснюватися з використанням відповідних ЗВТ, що відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ.

При вимірюваннях у ході заходів державного нагляду (контролю) повинні бути забезпечені такі кількість викликів, відносна точність оцінки та рівень довіри, що дозволяють оцінити відповідність вимірюваних показників встановленим вимогам.»;

3) у пункті 2.3:

в абзаці першому слова «комісія НКРЗІ з перевірки (далі - Комісія)» замінити словами «уповноважені НКРЗІ посадові особи»;

в абзаці другому слова «формує» та «визначає» замінити відповідно словами «формують» та «визначають», слова «вимірювального обладнання» замінити скороченням «ЗВТ»;

в абзаці третьому слово «робить» замінити словом «роблять»;

4) абзаци перший та другий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. У межах здійснення заходів державного нагляду доступ на територію та до приміщень споживача телекомунікаційних послуг та підключення ЗВТ до телекомунікаційної мережі зі сторони споживача здійснюються у разі надання письмової згоди споживача телекомунікаційних послуг.

Вимірювання також можуть проводитись за зверненням споживача телекомунікаційних послуг у приміщеннях, де розміщено обладнання даного споживача, за умови надання ним згоди на доступ на територію, у приміщення та підключення ЗВТ.».

3. Пункт 3.2 розділу III викласти в такій редакції:

«3.2. У разі виявлення під час вимірювань ознак вчинення кримінальних правопорушень в сфері телекомунікацій, НКРЗІ надсилає наявні матеріали до відповідного органу Національної поліції України для прийняття рішення згідно із законодавством України.».

4. У розділі IV:

у пункті 4.1:

в абзаці другому слово «спеціалістами» замінити словами та цифрами «працівниками, які відповідають зазначеним в пункті 2.2 розділу ІІ цього Положення вимогам,»;

в абзаці третьому слово «Порядку» замінити словами «статті 19 Закону України «Про телекомунікації»»;

в абзаці четвертому слова «вимагати супровід» замінити словами «отримувати від операторів телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів у письмовій формі інформацію для супроводу»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«залучати представників оператора телекомунікацій (його відокремленого підрозділу) для підключення ними ЗВТ до телекомунікаційних мереж (обладнання) операторів телекомунікацій у строки, визначені уповноваженими НКРЗІ посадовими особами.».

5. У розділі V:

1) у пункті 5.1:

в абзаці другому після слова «доступ» доповнити словами «уповноважених НКРЗІ посадових осіб та працівників, зазначених у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду», слова та цифри «пункту 8.2 розділу VIII Порядку» замінити словами «статті 19 Закону України «Про телекомунікації»»;

в абзаці третьому слова «вимірювального обладнання» замінити скороченням «ЗВТ»;

в абзаці четвертому слово «Порядку» замінити словами «статті 19 Закону України «Про телекомунікації»»;

в абзацах п’ятому та шостому слово «Комісії» замінити словами «уповноваженим НКРЗІ посадовим особам»;

в абзаці восьмому слово «Комісії» замінити словами «уповноважених НКРЗІ посадових осіб та залучених до вимірювань працівників, зазначених у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду,»;

2) у пункті 5.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«ознайомлюватися з документами про відповідність ЗВТ вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;».

в абзаці третьому слово «другий» виключити;

в абзаці четвертому слова та цифри «пункту 8.1 розділу VIII Порядку» замінити словами «статті 19 Закону України «Про телекомунікації»».

6. У розділі VI:

1) у пункті 6.1:

в абзаці першому після слова «особи» доповнити словами «та залучені до вимірювань працівники»;

в абзаці другому слово «приладів» замінити скороченням «ЗВТ»;

2) у пункті 6.2 цифри та слова «9.3 розділу IX Порядку» замінити цифрами та словами «3.2 цього Положення».

7. У розділі VII:

у пункті 7.2:

в абзаці першому слова та цифри «пункту 2.2 розділу II цього Положення та» виключити;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Результати вимірювань, виконані відповідно до вимог пункту 7.1 цього розділу, оформляються протоколом вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення та використовуються оператором, провайдером телекомунікацій при складанні акту про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг, передбаченого підпунктом 35-1 пункту 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295.».

8. Доповнити Положення новим додатком 3, що додається.

9. Додаток 1 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

10. У додатку 2 до Положення:

слова «Голова комісії» та «Члени комісії:» замінити словами «Уповноважена(-і) НКРЗІ посадова(-і) особа(-и):»;

слово «спеціалісти» замінити словом «працівники»;

літери та слова «М.П. (за наявності)» виключити.

Директор Департаменту

державного нагляду

О. Шнайдер

Додаток 1

до Положення про вимірювання

параметрів телекомунікаційних мереж

з метою здійснення державного нагляду

у сфері телекомунікацій

(пункт 2.3)

№ з/п

Завдання на проведення вимірювань

1

Підстава для проведення вимірювань:

2

Планові строки початку та закінчення вимірювань:

3

Найменування оператора, провайдера телекомунікацій, на мережі якого проводяться вимірювання:

4

Точки підключення:

Адреса, протокол, коди пунктів сигналізації тощо

5

Вимоги до вимірювань. Які параметри мережі чи значення показників необхідно відобразити:

Презентація номерів при здійсненні тестових викликів, причина завершення викликів, порядок надходження сигнальних повідомлень, ідентифікатор виду адреси тощо

6

Методи проведення вимірювань:

Здійснення тестових викликів, вимірювання на реальному трафіку тощо

7

Порядок оформлення результатів. Необхідні матеріали для роботи уповноважених НКРЗІ посадових осіб:

Роздруківки сигнальних повідомлень, електронні версії сесій вимірювання тощо

Уповноважена НКРЗІ посадова особа

(Працівник суб’єкта господарювання):

________

(підпис)

_______________________

(ініціали, прізвище)

________________

               (дата)

Додаток 2

до Положення про вимірювання

параметрів телекомунікаційних мереж

з метою здійснення державного нагляду

у сфері телекомунікацій

(пункт 3.1)

АКТ

вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж

Додаток 3

до Положення про вимірювання

параметрів телекомунікаційних мереж

з метою здійснення державного нагляду

у сфері телекомунікацій

(пункт 7.2)

ПРОТОКОЛ

вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж


Документи та файли

Сигнальний документ — f506157n95.doc
Сигнальний документ — f506157n94.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.05.2021 — 2021 р., № 37, стор. 353, стаття 2276, код акта 104677/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 16.11.2021 № 434 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -