Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 07.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

02 березня 2021 року № 80

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2021 р.

за № 581/36203

МЕТОДИКА

вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету

І. Призначення методики вимірювань

Методика вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету (далі - Методика) розроблена відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 15 квітня 2010 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 року за № 429/17724 (далі - Положення про якість), Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 30 липня 2013 року № 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1426/23958 (далі - Положення про вимірювання), інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій.

Методика визначає сукупність процедур та послідовність дій щодо вимірювання та обчислення (випробування) параметрів та часових характеристик, які використовуються для розрахунків показників якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету.

1.1. Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення;

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів;

СОУ 61.34620942-011:2012 Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Основні показники якості. Методи випробування;

СОУ 64.2-00017584-008:2010 Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ З ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ТА ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ. Загальні положення;

ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету» (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).

1.2. Познаки та скорочення

У цьому документі застосовано такі познаки та скорочення:

ДІ

доступ до Інтернету;

ЗВТ

засоби вимірювальної техніки;

КО

кінцеве обладнання;

МПДЗК

мережа передачі даних загального користування;

ОПТ

оператор, провайдер телекомунікацій;

ПД

передача даних;

ППЯ

показники, параметри якості;

ЦОВЗ

центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку;

ЯТП

якість телекомунікаційної послуги;

DNS

DomainNamingService (служба доменних імен);

DSL

DigitalSubscriberLine (цифрова абонентська лінія);

ETSI

European Telecommunications Standartization Institute (Європейський інститут стандартів у сфері телекомунікацій);

FTTx

Fiber To The х ("остання миля" з застосуванням оптичного волокна);

GPRS

General Packet Radio Service (загальна служба пакетного радіозв'язку);

GSM

Global System for Mobile Communications (глобальна система мобільного зв'язку);

IP

Internet Protocol (протокол Інтернет, протокол міжмережної взаємодії);

ISDN

Integrated Service Digital Network (цифрова мережа інтегрованого обслуговування);

ITU

International Telecommunication Union (Міжнародний телекомунікаційний союз);

ITU-T

Сектор стандартизації телекомунікацій Міжнародного телекомунікаційного союзу;

LTE

стандарт високошвидкісного бездротового зв'язку передачі даних розроблений групою 3GPP;

QoS

Quality of Service (якість телекомунікаційної послуги (обслуговування));

UMTS

Universal Mobile Telecommunication System (універсальна система рухомого зв'язку);

WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access (мікрохвильовий доступ глобальної взаємодії);

WLAN

Wireless Local Area Network (безпроводова локальна мережа).

1.3. Терміни та визначення понять

Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації», Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, Положенні про якість, Положенні про вимірювання.

Нижче наведено терміни, додатково використані та визначення позначених ними понять (відповідно до зазначених у цьому розділі термінів англійською мовою):

автентифікація (Authentication) - процедура підтвердження достовірності реєстраційних даних об’єкта (користувача, пристрою, процесу тощо), встановленої за процедурою ідентифікації;

авторизація (дозвіл) (Authorization) - процедура перевірки повноважень об’єкта (користувача, пристрою, програми тощо) й надання йому доступу до ресурсів системи відповідно до встановлених повноважень;

доступ до МПДЗК - надання споживачеві можливості підключення КО до МПДЗК для користування послугами або ресурсами цієї мережі.

Підключення до МПДЗК можна розділити на дві частини: фізичне та логічне підключення. Фізичне підключення забезпечує з’єднання від кінцевого обладнання (КО) споживача до точки присутності (РоР) ОПТ, але не включно з ним (зазвичай комутоване з’єднання через мережу з комутацією каналів, локальну або міську комп’ютерну мережу, орендовану лінію, швидкісну цифрову абонентську лінію), тоді як логічне з’єднання полягає у створенні облікового запису (наприклад, шляхом присвоєння IP-адреси), який надалі дає змогу споживачеві за допомогою процесу реєстрації в мережі отримувати доступ до послуг і ресурсів МПДЗК.

Фізичне та логічне підключення можуть забезпечувати різні ОПТ.

Функцію фізичного підключення можуть забезпечувати декілька взаємоз’єднаних МПДЗК;

доступність послуги (Service accessibility) - здатність послуги за визначених граничних значень характеристик та інших заданих умов бути наданою споживачеві на його запит;

ідентифікація (Identification) - процедура встановлення достовірності реєстраційних даних об’єкта (користувача, пристрою, процесу тощо) за його ідентифікатором;

лінія доступу (абонентська лінія) - лінія мережі доступу, яка з’єднує кінцеве обладнання з вузлом (центром) комутації МПДЗК;

мережа передачі даних загального користування (МПДЗК) - телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання та приймання даних;

процес реєстрації в мережі (Login process) - багатокроковий процес, що включає автентифікацію, авторизацію та інші підготовчі процеси і метою якого є забезпечення споживача санкціонованим доступом до послуг або ресурсів МПДЗК;

споживчі властивості послуги - властивості послуги, які враховуються споживачами під час прийняття ними рішень щодо доцільності користування цією послугою та/або щодо ступеня корисності цієї послуги для їх застосувань.

1.4. Сфера застосування

Ця Методика визначає порядок вимірювань параметрів та часових характеристик, які використовуються для розрахунків показників якості телекомунікаційних послуг передачі даних (ПД) і доступу до Інтернету (ДІ), що надаються із застосуванням телекомунікаційних мереж передачі даних загального користування (МПДЗК), незалежно від технологій, на яких вони засновані.

Визначені ППЯ послуг ПД і ДІ застосовуються для будь-яких технологій доступу, зокрема:

технологій фіксованого низькошвидкісного доступу (наприклад, комутованих з’єднань із використанням модемів або з’єднань ISDN);

технологій фіксованого швидкісного доступу (DSL, FTTx тощо);

технологій безпроводового доступу (наприклад, безпроводових локальних мереж (WLAN), мік-рохвильового доступу глобальної взаємодії (WiMAX), глобальної системи мобільного зв’язку (GSM), системи множинного доступу з кодовим розподілом сигналів (CDMA), загальної служби пакетного радіозв’язку (GPRS), універсальної системи рухомого зв’язку (UMTS), LTE.

Методи вимірювання, визначені Методикою, можуть бути застосовані до будь-яких технологій доступу. Організація вимірювань не враховує ефекти, що виникають через переміщення кінцевого обладнання (КО). Таким чином, показники якості можуть бути застосовані тільки до фіксованого доступу до мережі ПД і ДІ, або доступу з використанням бездротових технологій, коли забезпечене фіксоване положення кінцевого обладнання.

II. Методи вимірювання

2.1. Загальні положення

Вимірювання параметрів якості послуг із ПД і ДІ та оцінювання ППЯ можна проводити на основі опрацювання даних, отриманих за результатами одного з таких методів:

вимірювання параметрів та часових характеристик на всьому реальному трафіку;

вимірювання параметрів та часових характеристик на реальному трафіку для вихідних сеансів у репрезентативній сукупності комутаційного обладнання до репрезентативної сукупності призначень;

тестових сеансів у репрезентативній сукупності комутаційного обладнання до репрезентативної сукупності призначень;

комбінації наведених вище варіантів.

Кількість спостережень повинна обиратися під час вимірювань так, щоб забезпечувати визначену відносну точність оцінки параметрів та рівень довіри, що дозволяють оцінити відповідність вимірюваних показників встановленим згідно закону вимогам (Показники якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні, затверджені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28 грудня 2012 року № 803, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 135/22667 (далі - наказ ЦОВЗ).

Вимірювання на реальному трафіку та внутрішній автоматичний контроль якості телекомунікаційних послуг (ЯТП) може здійснюватися за допомогою засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), які дають змогу без втручання персоналу забезпечувати контроль за ППЯ послуг.

Для проведення вимірювань параметрів якості ПД і ДІ контрольні сеанси робляться на тестовий сервер. Одержані результати контрольних сеансів повинні заноситись в спеціальні форми.

Звітний період (Тзвп) зазвичай дорівнює кварталу або року.

Тривалість періоду вимірювання (Твип) використовують у випадках аналогічних використанню (Тзвп), але при цьому (Твип) може дорівнювати довільній величині, виходячи з умов вимірювання.

2.2. Структурна схема під’єднання приладу для вимірювання ППЯ ПД і ДІ

Схема вимірювань параметрів ПД і ДІ включає в себе КО, яке підключено до мережі доступу, та визначеного тестового серверу, як показано на малюнку 1 Методики.

Малюнок 1 - Схема вимірювань параметрів швидкості передачі даних

Щоб оцінити якість з’єднання між КО та мережею, в ідеальному випадку тестовий сервер повинен бути розташований по можливості в точці обміну трафіком ОПТ, або настільки близько наскільки можливо до шлюзу, який забезпечує з’єднання між мережею доступу та мережею ОПТ. Розташування тестового сервера настільки близько наскільки можливо до шлюзу, означає, що вимірювання не будуть відображати вплив на QoS мережі ОПТ між КО та шлюзом, який забезпечує з’єднання з Інтернетом.

Враховуючи різні застосування стеків протоколу керування передачею міжмережевого протоколу (TCP/IP) різних операційних систем, результати вимірювань можуть відрізнятись залежно від конфігурацій, вибраних для вимірювання.

__________

Примітка.

В будь-якому випадку під час всього процесу вимірювань повинні використовуватись однакові налаштування обладнання.

Вимоги до тестового КО та серверу:

КО та тестовий сервер повинні завжди використовувати однакову операційну систему. Налаштування стеків протоколу керування передачею можуть вибиратись довільно.

Рекомендації по з’єднанню:

на малюнку 2 Методики зображено загальне уявлення про елементи в сегментах мережі, з яких складається доступ до Інтернету.

Малюнок 2 - Елементи і сегменти мережі при доступі до Інтернету

2.3. Методи вимірювання ППЯ ПД і ДІ

ППЯ послуг із ПД і ДІ наведені у таблиці 1 Методики.

Таблиця 1 - Показники, параметри якості ПД і ДІ

Вид показників

Показники (параметри) та їх позначення

Параметри для розрахунку показників та їх позначення

Метод вимірювання

Показники, які характеризують доступність послуг із ПД і ДІ (Accessibility Performance, AP)

Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі (QЧВЗВ) для послуг із:

передачі даних;

доступу до Інтернету

Час реєстрації в мережі (TЧЗВК)

Кількість реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі (NЧВЗВ)

Загальна кількість реєстрацій, зроблених за період вимірювання або за звітний період (NЗКПВ)

Тривалість періоду вимірювання (ТВИМ)

Тривалість звітного періоду (ТЗВП)

Тестових (контрольних) сеансів

Показники, які характеризують повноцінність надання послуг (Integrity Performance, IP)

Рівень швидкості передавання даних (RНРШП) для швидкостей передавання даних:

найвищої;

найнижчої;

середньої

Тестових (контрольних) сеансів

Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передавання даних (QНЗШП) для послуг із:

передачі даних;

доступу до Інтернету

Швидкість передавання даних (RШВ_ПД)

Кількість випадків, коли послуга, що надається споживачеві, не відповідає встановленим нормам за швидкістю передавання даних (NНЕВ_ШВ)

Загальна кількість наданих послуг (встановлених з’єднань, сеансів, переданих файлів) (NНАД_ПОСЛ)

Тривалість періоду вимірювання (ТВИМ)

Тривалість звітного періоду (ТЗВП)

Тестових (контрольних) сеансів

Час затримки (час передавання в один бік)

(ТПЕР) для послуг із:

передачі даних;

доступу до Інтернету

Момент прийняття відповіді на повідомлення запиту відлуння (EchoResponse) (tприйн_пак)

Момент відправлення повідомлення запиту відлуння (EchoRequest)

(tвідпр_пак)

Тестових (контрольних) сеансів

Показники, які характеризують безперервність надання послуг (IntegrityPerformance, IP)

Пропускна здатність каналу для послуг із:

передачі даних;

доступу до Інтернету

Максимальна кількість даних яка може бути передана по каналу передачі даних (NMAX_ПЗК)

Тестових (контрольних) сеансів

Коефіцієнт втрати пакетів для послуги із:

передачі даних;

доступу до Інтернету

Загальна кількість переданих пакетів (NЗКПП)

Кількість втрачених пакетів (NКВП)

Тестових (контрольних) сеансів

Середня затримка передачі пакетів

Загальна кількість переданих пакетів (NЗКПП)

Мінімальний час затримки пакетів (TMIN_ЗП)

Максимальний час затримки пакетів (TMAX_ЗП)

Тестових (контрольних) сеансів

Джиттер

Мінімальний час проходження пакету/пакетів (TMIN_ПК)

Максимальний час проходження пакету (TMAX_ПК)

Середнє значення часу проходження пакету (TСПП)

Тестових (контрольних) сеансів

2.4. Методи вимірювання показників

2.4.1. Час реєстрації в мережі

Час реєстрації в мережі (TЧЗВК) - період часу (в секундах), який починається в момент встановлення з’єднання між вимірювальним КО (вимірювальним комп’ютером) та тестовим сервером реєстрації ОПТ і закінчується в момент успішного завершення процесу реєстрації в мережі.

Реєстрація в мережі вважається успішною, якщо після завершення реєстрації споживач може використовувати дійсну IP-адресу або отримувати одну з динамічних IP-адрес (для IP-мереж) і отримувати послуги, які надаються із застосуванням МПДЗК, зокрема обмін даними із застосуванням служби доменних імен (DNS).

Факт реєстрації в мережі визначається отриманням ехо-відповіді від тестового сервера ОПТ.

Спроба реєстрації в мережі вважається неуспішною, якщо процес реєстрацій в мережі не завершився успішно з будь-якої причини, окрім дій користувача або виходу з ладу КО. Якщо більш ніж 5 послідовних спроб реєстрації в мережі завершилися не успішно, МПДЗК вважається недоступною.

Слід зазначити, що вимірювання повинні бути статистично незалежними. Тому після виявлення невдалих спроб реєстрації в мережі подальші спроби реєстрації не можуть бути зроблені негайно.

2.4.2. Показники швидкості передавання/приймання даних

Швидкість передавання даних (Rшв_пд) - дорівнює відношенню розміру тестового (вимірювального) файлу (Vф) до часу передачі даних (Тпд), необхідного для повного і безпомилкового передавання тестового файлу.

Rшв_пд = Vф / Tпд,

(1)

де

Vф

-

об’єм тестового (вимірювального) файлу (кбіт.);

Тпд

-

час передачі даних, необхідний для повного і безпомилкового передавання тестового файлу (с);

Rшв_пд

визначають окремо для передачі і для приймання тестових файлів між КО споживача та тестовим сервером.

2.4.3. Затримка під час передачі даних

Затримка під час передачі даних (Тпер) (час передачі даних в один бік) - половина часу (мс), необхідного для проходження запиту на тестовий сервер та відповіді відлуння и за протоколом керівних повідомлень IP (ICMP).

Тпер = (tприйн_пак - tвідпр_пак) / 2,

(2)

де

tприйн_пак

-

час (мс) прийняття відповіді на повідомлення запиту відлуння (Echo Response);

tвідпр_пак

-

час (мс) відправлення повідомлення запиту відлуння (Echo Request).

III. Похибки вимірювань

3.1. Вимоги до похибки вимірювання часових характеристик

Вимоги до абсолютної похибки вимірювання часових характеристик наведені в таблиці 2 Методики.

Таблиця 2 - Вимоги до абсолютної похибки вимірювання часових характеристик

Найменування часового параметра

Вимоги до показника (характеристики)

Вимоги до абсолютної похибки вимірювання

Час реєстрації в мережі:

не більше 30 с

±0,03 с

3.2. Визначення похибок вимірювання часових характеристик

За результат прямого однократного вимірювання приймають значення, яке отримане під час вимірювання однієї характеристики. При цьому відомі систематичні похибки повинні бути виключені до проведення вимірювань.

Враховуючи, що середнє арифметичне значення результатів вимірювання та їх математичне очікування майже рівні між собою, то випадковою складовою похибки результату вимірювання можна знехтувати.

Використовуючи метод прямих вимірювань та автоматичні ЗВТ, не виключеними систематичними складовими похибки методу та оператора можна знехтувати.

Для ЗВТ, який використовується для вимірювання якості Інтернету, відносна похибка реєстрування тривалості інтервалів між подіями в діапазоні інтервалів від 100 мс до 100 с складає не більше ніж 1 x 10–3, що забезпечує вимоги щодо похибок вимірювання часових характеристик, зазначених у таблиці 2 Методики.

Відносна похибка вимірювання - похибка вимірювання, виражена відношенням абсолютної похибки вимірювання до дійсного Xtrue або виміряного Xmeas значення вимірюваної величини:

δx = ΔX / Xtrue, δx = ΔX / Xmeas

(3)

В разі, коли виміряне значення часу реєстрації в мережі оператора складає Xmeas = 30 c, при максимальної відносної похибки δx = 1 x 10–3, абсолютна похибка вимірювання буде складати:

Δx = δx × Xmeas = 0,001 × 30c = ± 0,03c

(4)

IV. Вимоги та умови вимірювань

4.1. Вимоги до ЗВТ та допоміжних пристроїв

Вимірювання параметрів якості ПД і ДІ проводять з використанням ЗВТ та допоміжних пристроїв, що випускаються серійно. Перелік ЗВТ, допоміжних пристроїв та їх метрологічні характеристики наведені у таблиці 3 Методики.

Таблиця 3 - Перелік ЗВТ, допоміжних пристроїв та їх метрологічні характеристики

Найменування

Основні метрологічні характеристики

Предмет вимірювань

Прилад для вимірювання якості мереж передачі даних та Інтернет

1) відносна похибка реєстрування тривалості інтервалів між подіями в діапазоні інтервалів від 10 мс до 100 с становить не більше ніж 1 x 10-2;

2) ймовірність, з якою відносна похибка знаходиться в заданому інтервалі, не менше за 0,95

Час

Термометр-гігрометр

Клас точності 2.0

Відносна вологість

Термометр

Клас точності 1.5

Температура повітря

При вимірюваннях параметрів якості передачі даних та доступу до Інтернету можуть бути застосовані ЗВТ вітчизняного та/або іноземного виробництва з метрологічними характеристиками не гіршими, ніж у ЗВТ, що вказані у таблиці 3 Методики.

ЗВТ, які використовують при вимірюваннях, повинні забезпечувати вимірювання в межах визначеної похибки.

Вимірювання параметрів, які включають у себе часові та/або електричні характеристики або інші характеристики одиниць вимірювання, мають здійснюватися з використанням відповідних ЗВТ, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

4.2. Умови проведення вимірювань

Всі вимірювання повинні проводитися на технічному майданчику ОПТ, або на КО споживача, де забезпечуються наступні умови:

температура: (20 ± 15) °С

відносна вологість: (60 ± 25) %.

4.3. Вимоги до техніки безпеки

Спеціальних заходів для забезпечення безпеки вимірювань не передбачено.

4.4. Вимоги до кваліфікації персоналу

Вимірювання проводяться працівниками, які пройшли відповідну підготовку з питань експлуатації ЗВТ, що використовуються при даних вимірюваннях.

V. Проведення вимірювань

5.1. Підготовка до вимірювань

Перед проведенням вимірювань повинен бути підготовлений тестовий файл, який відповідає визначеним вимогам:

Для точного вимірювання швидкості та інших ППЯ необхідно, щоб на проміжних етапах передачі, файл не був змінений у розмірі. Це може відбутись автоматично на проміжних вузлах маршруту без відома дослідника ППЯ послуг, що може вплинути на коректність вимірів параметрів.

Для запобігання цьому тестовий файл повинен складатися з не стисливих даних. Цим вимогам в більшості випадків відповідає послідовність випадкових або псевдовипадкових чисел.

Створення файлу, який складається з послідовності випадкових (псевдовипадкових) чисел можливо такими шляхами:

за допомогою генератору випадкових чисел.

шляхом використання псевдовипадкових послідовностей, наприклад, цифр числа Пі.

Розмір файлу обирається в залежності від швидкості передачі даних в мережі. Зазвичай розмір файлу вибирають таким, щоби час передачі цього файлу в мережі становив не менше ніж одну хвилину.

5.2. Рекомендації щодо обсягу вимірювань

Вимоги до граничних рівнів ППЯ визначені у відповідному наказі ЦОВЗ.

Існує взаємозв’язок між такими показниками та параметрами якості як:

відсотком неуспішних вимірювань;

кількістю спостережень, застосованих під час вимірювань;

необхідним статистичним інтервалом (точністю) вимірювань;

рівнем довіри для цього інтервалу.

Кількість спостережень для кількісних змінних залежить від змінності вимірювань і може бути обчислена за формулою:

(5)

де

-

відсоток стандартного нормального розподілу;

S

-

очікуване стандартне відхилення для часу встановлення з’єднання (може обчислюватися виходячи з попередніх вимірювань, якщо такі були);

mean(x)

-

очікувана середня величина часу встановлення з’єднання (може обчислюватися виходячи з попередніх вимірювань, якщо такі були);

α

-

відносна точність оцінки параметрів.

Навіть у тому разі, коли не існує вимог щодо забезпечення стандартного відхилення, його оцінювання у цій формулі обов’язкове.

Для початкових умов Z-21-a/2 = 1,96, для рівня достовірності 95 % та а = 2 % розраховані значення необхідних кількостей спостережень наведені у таблиці 4 Методики.

Таблиця 4 - Розраховані значення необхідних кількостей спостережень

Кількість спостережень

менше 0,1

100

від 0,1 до 0,3

1 000

більше 0,3 до 0,5

2 500

більше 0,5 до 0,7

5 000

більше 0,7 до 0,9

7 500

більше 0,9

10 000

Якщо з N сеансів спостерігалося k неуспішних, тоді істинне значення коефіцієнта неуспішних сеансів лежить між k/N - Δ та k/N + Δ з рівнем достовірності 1 - б, довірчий інтервал для оцінюваного показника (Δ) апроксимують (для великого значення N) та обчислюють за формулою:

(6)

де

р

-

очікуваний коефіцієнт неуспішних сеансів;

δ(α) - є (1 - α /2) x 100

-

процент від нормального розподілу із середнім значенням 0 та стандартним відхиленням 1, тобто функції - n(0,1).

Якщо рівень достовірності 1 - α = 0,95, тоді δ(α) = 1,96 ~ 2.

Кількість сеансів для спостереження обчислюють за формулою:

(7)

де

p

-

очікуваний коефіцієнт неуспішних сеансів (показник якості, що оцінюється). Якщо нормоване значення показника становить 5 %, то p = 0.05

Δ

-

інтервал достовірності для показника, що оцінюється, який відповідає ймовірності достовірності P = 0,95.

За визначенням:

Δ = δ × p,

(8)

де

δ

-

відносна точність оцінки параметра, або величина інтервалу достовірності (Δ), віднесена до значення величини, що оцінюється.

Тоді кількість сеансів для спостережень (N) залежно від обраної точності оцінки обчислюють за формулою:

(9)

Наприклад, для нормованого значення показника якості (відсотка неуспішних сеансів) p = 5 % і відносної точності оцінки δ =10 % кількість сеансів для спостережень відповідно до формули (9) повинна становити:

(10)

Для визначення кількості сеансів для спостережень залежно від обраної відносної точності оцінки можуть бути застосовані результати розрахунків за формулою (9), що наведені у таблиці 5 Методики.

Таблиця 5 - Кількість сеансів, необхідних для спостереження, для обраної відносної точності оцінки д та очікуваного відсотку неуспішних сеансів p

δ =5 %

δ =10 %

δ =20 %

1.0

152120

38030

9500

1.5

100900

25220

6300

2,0

75300

18820

4700

2,5

60000

14980

3750

3,0

49680

12420

3100

4,0

36900

9220

2300

5,0

29200

7300

1825

Для встановлення відносної точності оцінки при низькому відсотку неуспішних сеансів необхідна більша кількість спостережень.

При здійсненні вимірювань у ході заходів державного нагляду (контролю) повинні бути забезпечені такі кількість викликів, відносна точність оцінки та рівень довіри, що дозволяють оцінити відповідність вимірюваних показників встановленим відповідним наказом ЦОВЗ вимогам.

5.3. Програма вимірювань

Вимірювання параметрів ЯТП МПДЗК проводять на діючій мережі ОПТ. Виміряні дані заносяться до Акту або Протоколу, за формами наведеними у додатках 2 та 3 до Положення про вимірювання, відповідно (далі - Акт/Протокол).

Вимірювання параметрів ЯТП МПДЗК проводять з використанням ЗВТ, приклад переліку якого наведено у таблиці 3 Методики.

Тестовий сервер, що забезпечує ОПТ, під’єднується до мережі передачі даних відповідно до пункту 2 розділу ІІ Методики.

ЗВТ під’єднуються до клієнтського каналу ОПТ згідно інструкції користувача та пункту 2 розділу ІІ Методики.

Тестові сеанси здійснюються в об’ємах необхідних для забезпечення вказаної точності, відповідно до пункту 2 розділу V Методики.

В автоматизованому режимі обчислення ППЯ телекомунікаційних послуг здійснюється згідно пункту 4.1 розділу V Методики.

5.4. Обробка та розрахунок результатів вимірювань

Обробка результатів вимірювань виконується таким чином, щоб забезпечити можливість оцінити відповідність/невідповідність ППЯ послуг встановленим наказом ЦОВЗ вимогам. Обробка та розрахунок показників якості телекомунікаційних послуг відбувається в автоматичному режимі ЗВТ.

Для автоматизованого режиму роботи вихідні дані експортуються із ЗВТ у вигляді електронних таблиць, наприклад Excel.

5.4.1. Відсоток успішних реєстрацій в мережі (Qпрм)

Відсоток успішних реєстрацій в мережі (Qпрм) - відношення кількості успішних спроб реєстрації в мережі (Nусп_рм) до загальної кількості спроб реєстрації в мережі за період вимірювання (Nспр_рм) за умови, що МПДЗК перебуває у стані готовності. Показник характеризує доступність послуги з ПД і/або ДІ, та вираховується за формулою:

(11)

де

Nусп_рм

-

кількість успішних спроб реєстрації в мережі за період вимірювання;

Nспр_рм

-

загальна кількість спроб реєстрації в мережі за період вимірювання.

Дані спостереження та розраховані дані заносяться до таблиці 6 Методики.

Таблиця 6 - Форма таблиці обліку відсотку успішних реєстрацій в мережі

Види сеансів

Загальна кількість спроб реєстрації

Кількість успішних реєстрацій

Відсоток успішних реєстрацій

Примітки

Реєстрації на об’єкті 1

Реєстрації на об’єкті n

Результати розрахунків, які вказані в стовпчику 4 таблиці 6 Методики, заносяться до Акту/Протоколу.

5.4.2. Відсоток відмов

Відсоток відмов - відношення сукупного часу, протягом якого МПДЗК є недоступною, до тривалості періоду випробування або звітного періоду. Показник вираховується за формулою:

(12)

де

Тнедост

-

сукупний час, протягом якого МПДЗК є недоступною;

Твипр

-

тривалість періоду вимірювання або звітного періоду.

Сукупний час, протягом якого МПДЗК є недоступною (ТНЕДОСТ), визначається за результатами аналізу даних статистичної звітності при неготовності МПДЗК (технічних засобів телекомунікацій) з урахуванням тривалості періоду випробування (ТВИПР) або звітного періоду (ТЗВП).

Дані спостереження та розраховані дані заносяться до таблиці 7 Методики.

Таблиця 7 - Форма таблиці обліку відсотку відмов

Види сеансів

Загальна тривалість періоду вимірювань

Час протягом якого мережа є недоступною

Відсоток відмов

Примітки

Реєстрації на об’єкті 1

Реєстрації на об’єкті n

Результати розрахунків, які вказані в стовпчику 4 таблиці 7 Методики заносяться до Акту/Протоколу.

5.4.3. Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі (QЧВЗВ)

Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі (QЧВЗВ) - відношення кількості реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі (NЧВЗВ), до загальної кількості реєстрацій, зроблених за період вимірювання або за звітний період (NЗКПВ), за умови, що МПДЗК перебуває у стані готовності. Показник вираховується за формулою:

QЧВЗВ = NЧВЗВ / NЗКПВ × 100 %,

(13)

де

NЧВЗВ

-

кількість реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі, встановленим в наказі ЦОВЗ;

NЗКПВ

-

загальна кількість реєстрацій, зроблених за період вимірювання або за звітний період.

Дані розрахунків та спостережень заносяться до таблиці 8 Методики.

Таблиця 8 - Форма таблиці обліку часу реєстрації в мережі

Види сеансів

Загальна кількість сеансів за період вимірювання

Кількість сеансів, які відповідають нормам за часом

Відсоток сеансів, які відповідають нормам за часом

Примітки

Реєстрації на об’єкті 1

Реєстрації на об’єкті n

Результати розрахунків, які вказані в стовпчику 4 таблиці 8 Методики заносяться до Акту/Протоколу.

5.4.4. Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних (Qнзшп)

Відсоток незадовільних з’єднань (Qнзшп) - відсоток з’єднань, що не відповідають встановленим наказом ЦОВЗ нормам щодо швидкості передачі даних.

Qнзшп = Nнев_шв / Nнад_посл × 100 %,

(14)

де

Nнев_шв

-

кількість випадків, коли швидкість передачі даних нижча за швидкість, встановлену чинними НПА;

Nнад_посл

-

загальна кількість наданих послуг (встановлених з’єднань які закінчились передачею файлів).

Дані вимірювань та обчислень заносяться до таблиці 9 Методики.

Таблиця 9 - Форма таблиці обліку швидкості передачі даних

Види сеансів

Загальна кількість з’єднань за період вимірювання

Кількість з’єднань, які не відповідають нормам

Відсоток з’єднань, які не відповідають нормам

Примітки

Заміри на об’єкті 1

Заміри на об’єкті n

Результати розрахунків, які вказані в стовпчику 4 таблиці 9 Методики заносяться до Акту/Протоколу.

5.4.5. Коефіцієнт втрати пакетів

Коефіцієнт втрати пакетів - співвідношення кількості втрачених пакетів до загальної кількості переданих пакетів за визначений період часу.

Втраченими вважаються пакети, на які не було отримано відповідь відлуння під час вимірювання затримок в мережі.

(15)

де

Nвтр

-

кількість пакетів, на які не отримано відповідь відлуння.

Nвідпр

-

кількість пакетів, які було надіслано (прийнято) при вимірюванні затримки в мережі.

Дані вимірювань та обчислень заносяться до таблиці 10 Методики.

Таблиця 10 - Форма таблиці обліку коефіцієнту втрати пакетів

Види сеансів

Загальна кількість пакетів за період вимірювання

Кількість пакетів, на які не отримано відповідь

Коефіцієнт втрати пакетів

Примітки

Заміри на об’єкті 1

Заміри на об’єкті n

Результати розрахунків, які вказані в стовпчику 4 таблиці 10 Методики заносяться до Акту/Протоколу.

5.4.6. Середня затримка передачі пакетів

Середня затримка передачі пакетів - середня значення часу затримки передачі пакетів за визначений період часу.

(16)

де

di

-

затримка одного пакета;

n

-

кількість пакетів.

Дані вимірів та обчислень заносяться до таблиці 11 Методики.

Таблиця 11 - Форма таблиці обліку середньої затримки передачі пакетів

Види сеансів

Затримка одного пакету

Кількість пакетів за період вимірювань

Середня затримка передачі пакетів

Примітки

Заміри на об’єкті 1

Заміри на об’єкті n

Рекомендовані параметри запиту ICMP протоколу:

кількість запитів: 100;

розмір пакету: 32 байти;

час очікування відповіді: 1000 мс.

Результати розрахунків, які вказані в стовпчику 4 таблиці 11 Методики заносяться до Акту/Протоколу.

5.4.7. Джиттер

Джиттер - варіація часу затримки прийому пакетів відносно середнього значення часу затримки прийому пакетів.

J = maxn (Dсер - di),

(17)

де

Dсер

-

середня затримка передачі пакетів;

di

-

затримка окремого пакета.

Дані вимірювань та обчислень заносяться до таблиці 12 Методики.

Таблиця 12 - Форма таблиці обліку середньої затримки передачі пакетів

Види сеансів

Затримка передачі окремого пакету

Середня затримка передачі пакетів

Джиттер

Примітки

Заміри на об’єкті 1

Заміри на об’єкті n

Рекомендовані параметри запиту ICMP протоколу:

кількість запитів: 100;

розмір пакету: 32 байти;

час очікування відповіді: 1000 мс.

Результати розрахунків, які вказані в стовпчику 4 таблиці 12 Методики заносяться до Акту/Протоколу.

5.5. Оформлення результатів вимірювань

По завершені розрахунку показників ЯТП ПД і ДІ за результатами вимірювання часових характеристик, а також за результатами обробки даних вимірювань та спостережень складають Акт/Протокол. В Акті/Протоколі фактичні значення показників вказують із зазначенням відносної точності оцінки.

Директор Департаменту

державного нагляду

О. Шнайдер


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.05.2021 — 2021 р., № 37, стор. 392, стаття 2276, код акта 104677/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -