>>

РІШЕННЯ від 16.11.2021 № 434 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 11.02.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

16.11.2021  № 434

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 грудня 2021 р.

за № 1709/37331

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, що додається.

2. Департаменту державного нагляду забезпечити в установленому порядку подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Л.

Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

16 листопада 2021 року № 434

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 грудня 2021 р.

за № 1709/37331

ІНСТРУКЦІЯ

з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок ведення діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ).

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про звернення громадян» (далі - Закон).

3. Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

4. Діловодство за зверненнями громадян в НКРЗІ ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання забезпечення роботи із зверненнями громадян (далі - уповноважений підрозділ).

5. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян, які містять відомості, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, що охороняється законом, визначається відповідними нормативно-правовими актами.

II. Організація роботи з приймання, попереднього опрацювання та реєстрації письмових звернень громадян

1. Усі звернення, незалежно від способу їх надходження до НКРЗІ, підлягають обов’язковому попередньому розгляду, який здійснюється уповноваженим підрозділом у день їх надходження або перший наступний робочий день у разі надходження їх після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові чи неробочі дні з метою визначення:

належності документа до звернень громадян;

повноти дотримання вимог до звернень громадян, визначених статтею 5 Закону;

ознак надходження та виду звернень громадян;

суті та стислого змісту звернень громадян;

належності порушених питань до компетенції НКРЗІ та попереднього визначення підрозділу, до компетенції якого належать порушені у зверненні питання;

звернень, що відповідно до статті 8 Закону не підлягають розгляду та вирішенню;

звернень, що відповідно до статей 14, 15, 16 Закону мають розглядатися особисто Головою НКРЗІ.

2. Усі звернення громадян, що надходять до НКРЗІ, підлягають обов’язковій класифікації за їх видами відповідно до статті 3 Закону та Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, а саме: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) чи скарги. Якщо викладені питання неможливо ідентифікувати як пропозицію (зауваження), заяву (клопотання) чи скаргу, вони не належать до звернень громадян.

3. Звернення може подавати як окрема особа (індивідуальне), так і група осіб (колективне).

4. НКРЗІ отримує усні - викладені на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку (через визначену НКРЗІ телефонну «гарячу лінію»), письмові - надіслані поштою, електронні звернення - надіслані електронною поштою (на визначену електронну поштову адресу) та через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ) чи будь-яким іншим способом за допомогою мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.

Письмове звернення громадянин може також передати до НКРЗІ особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

5. У зверненні має бути зазначено прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, не пізніш як через десять днів від дня його надходження повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями, за умови наявності поштової чи електронної адреси.

6. Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу НКРЗІ. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу в неробочий день та час, датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

7. Не підлягають розгляду та вирішенню:

неодноразові звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, за якими неможливо встановити авторство (анонімні звернення);

скарги, подані з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає Голова НКРЗІ, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

8. Реєстрація звернень громадян, встановлення строків виконання здійснюються за датою надходження звернення.

9. Під час реєстрації паперового звернення в системі електронного документообігу (далі - СЕД) створюється електронна копія оригіналу паперового документа (отримана шляхом сканування паперового документа). Супровідний лист, у разі наявності, сканується разом із зверненням.

Конверти, у яких надіслано громадянами письмові звернення, скануються разом з такими зверненнями. Конверти (вирізки з них), а також адресні ярлики рекомендованих листів зберігаються і додаються до документів. Якщо у одному поштовому конверті надійшло декілька звернень від одного або кількох громадян, сканована копія конверта додається до кожного звернення.

У разі, якщо з одним супровідним листом надійшло декілька звернень від одного або кількох громадян, сканована копія супровідного листа додається до кожного звернення.

10. Реєстрація звернень громадян в НКРЗІ здійснюється в СЕД. В процесі автоматизованої реєстрації формується банк реєстраційних даних, що забезпечує користувачів СЕД інформацією про всі документи щодо розгляду звернень і їх місцезнаходження.

11. Під час реєстрації звернень громадян засобами СЕД кожному зверненню громадянина встановлюються відповідний реєстраційний індекс, який починається кожного року з першого номера, та дата реєстрації.

12. Реєстраційний індекс звернень громадян має дві обов’язкові частини, що розділяються знаком дефісу:

перша частина формується з початкової літери прізвища заявника, а якщо звернення колективне, перша частина індексу містить позначку «КО». У разі визначення звернення на етапі попереднього розгляду анонімним перша частина реєстраційного індексу містить позначку «АН»;

друга частина - порядковий реєстраційний номер, що формується СЕД під час реєстрації звернення громадянина.

13. На вимогу громадянина, який подав звернення до НКРЗІ, на першому аркуші копії звернення проставляється відмітка з датою надходження та вхідним реєстраційним індексом. Така копія повертається громадянинові.

14. Звернення одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, надіслані державними органами вищого рівня або іншими установами, організаціями, підприємствами, засобами масової інформації за належністю питань для їх вирішення по суті до НКРЗІ, якщо НКРЗІ вже отримані звернення ідентичного змісту, визначаються як дублетні та обліковуються за реєстраційним індексом першого звернення з доданням порядкового номера, що проставляється через дріб.

15. У разі надходження повторних та неодноразових звернень їм надається черговий реєстраційний індекс, а у відповідному полі СЕД зазначається реєстраційний індекс першого.

У відповідному полі СЕД робиться позначка «Повторно» чи «Неодноразово» і до звернення підбирається попереднє листування.

Повторними вважаються звернення, якщо не вирішено по суті або вирішено не в повному обсязі питання, яке було порушене у першому зверненні.

Під неодноразовим зверненням слід розуміти звернення громадянина, що надходить до органу влади з одного й того ж питання і надсилається громадянином за короткий проміжок часу, а на попереднє звернення відповідь ще не надано, або/чи надана обґрунтовану відповідь, проте автор з будь-яких причин продовжує надсилати звернення з таким самим змістом.

16. Реєстраційний індекс звернення використовується при реєстрації всіх вхідних та вихідних документів за зверненнями громадян як складова частина при формуванні індексів всіх документів, які в подальшому складають справу за кожним зверненням.

17. За результатами попереднього розгляду звернень громадян та введення в СЕД реєстраційних даних готується проект резолюції, в якій, зокрема, визначається головний виконавець, відповідальний за організацію розгляду звернення, у разі необхідності - співвиконавці, а також строк розгляду, після чого реєстрація звернення завершується.

18. Після реєстрації СЕД автоматично проставляється на зверненнях реєстраційний індекс та дата реєстрації.

19. У разі реєстрації паперового документа СЕД проставляється реєстраційний індекс та дата в нижньому полі першого аркуша його електронної копії, крім того, ідентичний реєстраційний індекс та дата вручну зазначається у реєстраційному штампі в нижньому полі першого аркуша паперового документа праворуч або на іншому вільному від тексту місці, крім місця, призначеного для підшивання.

20. Усі звернення громадян після реєстрації відразу автоматично відправляються СЕД на розгляд, для подальшого їх розгляду та накладання електронної резолюції, Голові чи уповноваженим членам НКРЗІ відповідно до розподілу функцій або відповідній уповноваженій особі (далі - уповноважена особа) та, надалі - всім зазначеним у резолюції виконавцям.

На електронну резолюцію посадової особи накладається кваліфікований електронний підпис цієї самої посадової особи.

III. Розгляд письмових звернень громадян

1. Розгляд письмових звернень громадян здійснюють Голова НКРЗІ або член НКРЗІ відповідно до розподілу функцій або уповноважена особа.

2. Посадові особи НКРЗІ під час розгляду звернень громадян зобов’язані ретельно опрацьовувати, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги і надавати вичерпну та обґрунтовану відповідь в письмовій формі з метою об’єктивного вирішення по суті порушених авторами звернень питань, надання відповідних роз’яснень або відмови у їх задоволенні із посиланням на законодавство та порядок оскарження прийнятого рішення у встановлений Законом термін.

3. Звернення, що надійшли до НКРЗІ від жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни розглядаються особисто Головою НКРЗІ або особою, яка виконує його обов’язки. Інші звернення розглядаються членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій або особою, яка виконує його обов’язки, або уповноваженою особою.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються першочергово.

4. Опрацювання звернень громадян здійснюється уповноваженим підрозділом згідно з резолюцією Голови НКРЗІ або члена НКРЗІ відповідно до розподілу функцій або уповноваженої особи. Опрацювання звернень громадян спрямовується на об’єктивне вирішення порушених авторами звернень питань, підготовку, супроводження, прийняття рішення про усунення причин і умов, які спонукають авторів скаржитись, надання відповідних роз’яснень, у тому числі за результатами вивчення та перевірки викладених у зверненнях обставин, проведення інших заходів.

5. Після накладення резолюції Головою НКРЗІ або членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій або уповноваженою особою, СЕД автоматично повідомляє керівників структурних підрозділів, визначених відповідальними за опрацювання звернення громадянина, про те, що вони є виконавцями, а також про терміни виконання. Керівники структурних підрозділів призначають виконавців відповідно до їх компетенції, яких СЕД повідомляє про те, що їх додано до виконавців, а також про терміни виконання.

6. Виконавці опрацьовують звернення громадян в електронному вигляді в СЕД згідно з резолюціями.

7. Забороняється надсилати скарги громадян на розгляд тим органам чи посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються.

8. Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

9. Для виконання резолюції головному виконавцю надається право скликати наради за участю співвиконавців, отримувати від них необхідну інформацію. Інформація від співвиконавців надається відповідальній особі (головному виконавцю) не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення встановленого в резолюції терміну відповіді на звернення.

10. Посадова особа, зазначена в резолюції першою, повинна забезпечити підготовку узагальненої відповіді заявнику, беручи до уваги інформацію усіх виконавців.

11. У разі якщо звернення розглядалося працівниками декількох структурних підрозділів, заявникові надсилається лише один лист-відповідь. Проект листа-відповіді готується в СЕД відповідальним за його підготовку працівником та після погодження керівниками структурних підрозділів-виконавців передається на підпис Голові НКРЗІ або члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій або уповноваженій особі.

12. За своєчасний та якісний розгляд звернення відповідають усі вказані в резолюції виконавці.

13. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення надсилається тому громадянину, підпис якого у зверненні проставлено першим або адресу якого зазначено для надсилання відповіді.

14. Листи-відповіді на звернення громадян готуються, погоджуються (візуються) в СЕД та оформлюються на бланку для листування з громадянами (додаток 1). Інші вихідні документи за зверненнями громадян (запити до операторів, провайдерів телекомунікацій, а також листи до органів влади, установ та організацій) готуються, погоджуються (візуються) в СЕД та оформлюються на загальному бланку для створення документів. Внутрішні документи за зверненнями громадян готуються, погоджуються (візуються) в СЕД та оформлюються на бланку для внутрішніх документів засобами СЕД. Документи за зверненнями громадян готуються з дотриманням загальних правил оформлення документів (додаток 2).

15. Реєстраційний індекс вхідних документів за зверненнями громадян (відповіді операторів, провайдерів на запити НКРЗІ, листи УДЦР чи інших органів та організацій) складається з порядкового номеру документу у групі вхідних документів в межах одного календарного року за зверненнями громадян, та реєстраційного індексу пов’язаного з ним звернення через дріб.

16. Реєстраційні індекси вихідних та внутрішніх документів за зверненнями громадян формуються з наступних складових:

індексу посадової особи, яка підписала документ, дріб;

індексу підрозділу, що підготував проект документу, дефіс;

порядкового номеру у групі вхідних документів в межах одного календарного року чи внутрішніх документів за зверненнями громадян в межах одного календарного року, відповідно, дріб;

реєстраційного індексу вхідного звернення, якого стосується вихідний документ.

17. Всі вхідні, вихідні та внутрішні документи за зверненнями громадян групуються СЕД за відповідним реєстраційним індексом вхідного звернення.

18. У разі коли документ належить до адресованих громадянам листів - відповідей на звернення громадян, працівник уповноваженого підрозділу виготовляє паперовий примірник електронного документа та відповідно до реквізитів підписувача подає його на підпис Голові або члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій або відповідній уповноваженій особі. При цьому на паперовий примірник автоматично проставляється номер та дата реєстрації, які було присвоєно електронному примірнику документу в СЕД.

19. Відправка поштою всіх паперових вихідних документів за зверненнями громадян здійснюється централізовано. Відправка електронних вихідних документів за зверненнями громадян здійснюється уповноваженим підрозділом.

IV. Строки розгляду звернень громадян

1. Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях, починаючи від дня реєстрації таких звернень. Датою виконання звернення громадянина є дата реєстрації відповіді на нього.

2. Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо для вирішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях, отримати додаткові матеріали чи опрацювати великий об’єм інформації, що виконати в місячний строк неможливо, строк розгляду звернень громадян може бути продовжено відповідно до статті 20 Закону.

Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

3. Якщо порушені у зверненні питання не належить до компетенції НКРЗІ, таке звернення відповідно до статті 7 Закону в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляють заявника. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

4. Повідомлення щодо прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до частини другої статті 8 Закону надсилається у строк, визначений статтею 20 Закону.

5. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання, вжито заходів для їх вирішення і дано вичерпні відповіді, що відповідають чинному законодавству.

V. Контроль за розглядом звернень громадян

1. На контролі в НКРЗІ перебувають усі зареєстровані звернення громадян, за винятком звернень, що не підлягають розгляду.

2. Безпосередній контроль за виконанням звернень у підрозділах здійснюють їх керівники та виконавці.

3. Звернення громадян, що надходять на розгляд НКРЗІ, в СЕД ставляться на контроль із встановленням контрольних термінів.

4. Терміни розгляду звернень встановлюються зменшеними на 1 робочий день від контрольного терміну, визначеного законодавством, з можливістю подальшого продовження відповідно до законодавства.

5. Контроль розгляду невиконаних звернень, термін виконання яких припадає на наступний робочий день, здійснюється уповноваженим підрозділом шляхом щоденного моніторингу стану розгляду звернень в НКРЗІ за допомогою СЕД. Моніторинг виконання звернень проводиться згідно зі строками виконання, зазначеними у резолюції Голови або члена НКРЗІ або уповноваженої особи до цього звернення.

6. Звернення громадян, на які надано попередні відповіді, з контролю не знімаються.

7. Звернення громадян знімаються з контролю тільки після надання відповіді на порушені у зверненнях питання та/або вжиття відповідних заходів щодо його вирішення.

VI. Організація та облік особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 вересня 2020 року № 334, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2020 року за № 903/35186.

2. Усні звернення громадян на особистому прийомі реєструються в журналі обліку особистого прийому громадян відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

3. У разі надання за бажанням громадянина письмової відповіді на усне звернення, що було подано на особистому прийомі і не потребувало оформлення у письмовій формі, реєстраційний індекс вхідного звернення (як складова реєстраційного індексу вихідного документу) вказується за журналом реєстрації особистого прийому (початкова буква прізвища заявника (велика), малі літери «оп» та через дефіс порядковий номер звернення у журналі особистого прийому громадян в межах одного календарного року).

4. Якщо розв’язати порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, а відповідне письмове звернення громадянином не подано, то звернення оформлюється у письмовому вигляді за формою згідно з додатком 3, реєструється в СЕД і розглядається в тому самому порядку, що й письмові звернення.

5. Письмові звернення громадян, що були подані на особистому прийомі, також підлягають централізованій реєстрації в СЕД, та опрацьовуються в загальному для письмових звернень порядку з наданням письмової відповіді.

VII. Організація телефонної «гарячої лінії» НКРЗІ та облік усних звернень поданих за допомогою засобів телефонного зв’язку в письмовому вигляді

1. Робота телефонної «гарячої лінії» НКРЗІ проводиться згідно з графіком, затвердженим наказом Голови НКРЗІ. Телефон та графік роботи телефонної «гарячої лінії» оприлюднюються на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в розділі «Звернення громадян».

2. За телефоном «гарячої лінії» на усне звернення громадянина під час розмови надається необхідна інформація в межах повноважень НКРЗІ.

3. За бажанням громадянина усне звернення на телефонну «гарячу лінію» НКРЗІ оформлюється працівником уповноваженого підрозділу в письмовому вигляді за формою згідно з додатком 4.

4. Оформленні в письмовому вигляді усні звернення на телефонну «гарячу лінію» НКРЗІ реєструються в СЕД та опрацьовуються в загальному для письмових звернень порядку з наданням письмової відповіді.

VIII. Зберігання матеріалів діловодства за зверненнями громадян

1. Формування справ та зберігання матеріалів діловодства за зверненнями громадян здійснюється у СЕД для подальшого їх передавання до електронного архіву.

2. У разі надходження в паперовій формі звернень громадян та інших документів щодо їх розгляду та вирішення, за їх наявності, всі ці документи формуються у справу за реєстраційним індексом звернення у хронологічному порядку.

Конверт, у якому було надіслано звернення, зберігається разом зі зверненням. Обкладинка групи паперових документів у справі оформлюється шляхом роздруківки сформованої при реєстрації звернення в СЕД реєстраційно-контрольної картки.

3. Справи за зверненнями громадян зберігаються НКРЗІ протягом часу, визначеного номенклатурою справ НКРЗІ.

IX. Аналіз роботи зі зверненнями громадян

1. Уповноважений підрозділ систематично аналізує матеріали розгляду звернень громадян, узагальнює їх результати, враховує в подальшій роботі викладені у зверненнях пропозиції та зауваження, з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що призвели до порушення прав громадян.

2. Уповноважений підрозділ надає узагальнені довідки щодо роботи із зверненнями громадян Голові НКРЗІ щоквартально, за півріччя, 9 місяців, рік у термін до 15 числа наступного після завершення кварталу місяця. Аналітичні довідки поточного характеру складаються в міру потреби.

3. Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян щоквартально оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЗІ в розділі «Звернення громадян» до 25 числа наступного після завершення кварталу місяця.

Директор Департаменту

державного нагляду

О. Шнайдер


Додаток 1

до Інструкції з діловодства

за зверненнями громадян

у Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

зв’язку та інформатизації

(пункт 14 розділу III)

Бланк для листування з громадянами

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

вул. Солом’янська, 3, м. Київ, 03110, тел. (044) 202-00-68

http://www.nkrzi.gov.ua, http://spz.nkrzi.gov.ua, e-mail: e_zvernen@nkrzi.gov.ua,

Код ЄДРПОУ 37994258


Додаток 2

до Інструкції з діловодства

за зверненнями громадян

у Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

зв’язку та інформатизації

(пункт 14 розділу III)

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

оформлення документів

1. Документи оформлюються в СЕД на бланках, що створюються в електронній формі.

2. Бланки документів, створені у електронній формі, не нумеруються та не потребують обліку.

3. Бланки документів повинні мати такі поля (міліметрів): 30 - ліве; 10 - праве; 20 - верхнє та нижнє.

4. Текст документа містить інформацію, що викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно. Документ не повинен містити повторів, а також слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Під час складання документів вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності та емоційності.

В тексті документа слід уникати речень, що починаються або закінчуються датою. Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дата оформлюється цифровим способом: число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться.

5. Для оформлення текстів документів використовується гарнітура Times New Roman та шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів або 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізиту «Номер телефону для довідок».

6. При оформленні текстів міжрядковий інтервал повинен становити:

1 - для складових тексту документа, реквізиту «Додаток»;

1,5 - для складових частин реквізитів «Адресат»;

1,5-3 - для відокремлення реквізитів документа один від одного.

7. Власне ім’я та прізвище в реквізиті «Підпис» розміщується на рівні останнього рядка назви посади.

8. При оформленні документів відступ від межі лівого поля документа становить:

125 міліметрів - для ім’я та прізвища реквізиту «Підпис»;

90 міліметрів - для реквізиту «Адресат»;

10 міліметрів - для абзаців у тексті;

0 міліметрів: - для реквізитів: «Текст» (без абзаців), «Номер телефону для довідок», «Додаток», найменування посади у реквізиті «Підпис»;

9. Під час оформлення документів (додатків до них) на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки повинні бути пронумеровані.

10. Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля сторінки арабськими цифрами без зазначення слова «сторінка» та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується ні в документі, ні в кожному з додатків. Документ і кожен з додатків мають окрему нумерацію.

11. Тексти документів друкуються на одному боці аркуша.


Додаток 3

до Інструкції з діловодства

за зверненнями громадян

у Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

зв’язку та інформатизації

(пункт 4 розділу VI)

ФОРМА

для оформлення в письмовому вигляді усних звернень на особистому прийомі в НКРЗІ, якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, а відповідне письмове звернення громадянином не подано

Додаток 4

до Інструкції з діловодства

за зверненнями громадян

у Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

зв’язку та інформатизації

(пункт 4 розділу VII)

ФОРМА

для оформлення в письмовому вигляді усних звернень, що подані за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначену НКРЗІ телефонну «гарячу лінію»


Документи та файли

Сигнальний документ — f513659n163.docx
Сигнальний документ — f513659n164.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.01.2022 — 2022 р., № 4, стор. 607, стаття 294, код акта 109445/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -