>>

РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 11.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

23.03.2021  № 107

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 квітня 2021 р.

за № 442/36064

Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів

Відповідно до статей 18, 32, 39 та 63 Закону України «Про телекомунікації» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів, що додаються.

2. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з 01 грудня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

Заступник Міністра цифрової трансформації України

Перший заступник Голови

Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

О.

Піщанська

О. Кучер

О. Шелест

Д. Маковський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

23 березня 2021 року  № 107

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 квітня 2021 р.

за № 442/36064

ЗМІНИ

до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів

1. У Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 31 липня 2015 року № 394, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1019/27464 (із змінами):

1) у розділі І:

у пункті 2:

абзац третій після слів «оператором телекомунікацій» доповнити словами «(провайдером телекомунікацій цього оператора)»;

абзац п’ятий після слів «передачі повідомлення» доповнити словами «на перенесений номер»;

в абзаці восьмому слово «та» замінити словами «та/або»;

доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«базовий провайдер - провайдер телекомунікацій, який забезпечує базове надання телекомунікаційних послуг;»;

«зареєстрований абонент - абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та зареєстрований в оператора, провайдера телекомунікацій відповідно до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 28 листопада 2017 року № 607, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 року за № 145/31597 (далі - Порядок реєстрації абонентів);»;

«знеособлений абонент - абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та не зареєстрований в оператора, провайдера телекомунікацій відповідно до Порядку реєстрації абонентів;»;

«контрактний абонент - абонент, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг;»;

«провайдер-отримувач - провайдер телекомунікацій, якому подано заяву на ППН та який здійснює діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій (оператором-отримувачем), до мережі якого здійснюється перенесення абонентського номера;»;

пункт 3 після слів «поширюється на всіх операторів телекомунікацій,» доповнити словами «їх провайдерів телекомунікацій,»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. ППН надається абонентам, які отримують телекомунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг або зареєстровані в оператора, провайдера телекомунікацій відповідно до Порядку реєстрації абонентів.»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 4:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) застосовувати вибрані абонентом тарифні плани, доступні для підключення на момент подання заяви на ППН;»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) здійснювати маршрутизацію трафіку (викликів голосової телефонії, коротких текстових повідомлень (SMS) та, за умови надання послуги, мультимедійних повідомлень (MMS)) на перенесені абонентські номери. У разі відсутності в оператора мережі фіксованого зв’язку технічної можливості прямої маршрутизації викликів на мережу оператора-отримувача такий оператор повинен забезпечити маршрутизацію викликів та повідомлень до мережі оператора-донора;»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) здійснювати інформування абонента при отриманні від нього заяви на ППН, в тому числі шляхом розміщення відповідної інформації на вебресурсах операторів, щодо необхідних технічних характеристик кінцевого обладнання, яке може використовуватись для отримання послуг у мережі оператора-отримувача, а також у разі можливості про тип та умови придбання такого кінцевого обладнання.»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Після отримання письмової або здійсненої дистанційно за допомогою засобів зв’язку заяви абонента про припинення надання послуги (послуг) у зв’язку з перенесенням абонентського номера до мережі оператора-отримувача базовий оператор/провайдер припиняє базове надання телекомунікаційної послуги (послуг) та нарахування абонентної плати в момент завершення перенесення абонентського номера.

Для знеособленого або зареєстрованого абонента у базового оператора/провайдера заявою абонента про припинення надання послуги (послуг) у зв’язку з перенесенням абонентського номера вважається заява на ППН та відповідний запит оператора-отримувача до базового оператора щодо можливості здійснення ППН за абонентським номером, на перенесення якого подана заява.»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Оператор, провайдер телекомунікацій не може накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними ППН з будь-яких інших підстав, ніж визначених пунктом 28 цього розділу, у тому числі:

за наявності невиконаних зобов’язань за договором про надання телекомунікаційних послуг з базовим оператором/провайдером;

при відсутності реєстрації у базового оператора/провайдера, за умови наявності реєстрації у оператора-отримувача / провайдера-отримувача.»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Після припинення надання телекомунікаційних послуг абоненту з використанням перенесеного номера згідно з пунктом 55 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, базовий оператор/провайдер (крім випадку, коли базовий оператор є оператором-донором) не має права використовувати цей номер. Базовий провайдер повинен повідомити базового оператора про вивільнення номера. Базовий оператор повинен повідомити про вивільнення номера оператора-донора та адміністратора не пізніше ніж через 24 години після припинення надання телекомунікаційних послуг абоненту або отримання повідомлення від базового провайдера про вивільнення номера.»;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Перед встановленням з’єднання з перенесеними абонентськими номерами, які належать до діапазону номерного ресурсу оператора-ініціатора та використовуються для отримання телекомунікаційних послуг у мережі іншого оператора телекомунікацій, оператор-ініціатор повідомляє абонента, що викликає, шляхом надання звукового сигналу із голосовим повідомленням (далі - уніфіковане повідомлення), про дзвінок на перенесений абонентський номер.

Надання зазначеного уніфікованого повідомлення здійснюється виключно оператором-ініціатором. У разі, якщо оператором-ініціатором виступає оператор фіксованого телефонного зв’язку або оператор телекомунікацій іншої держави, то зазначене уніфіковане повідомлення оператори фіксованого телефонного зв’язку та/або оператори-транзитери не надають.

Абонент має право подати звернення оператору, провайдеру телекомунікацій, в якого отримує телекомунікаційні послуги, щодо припинення/відновлення надання йому уніфікованих повідомлень про дзвінок на перенесений абонентський номер при здійсненні ним викликів. У разі звернення такого абонента, що надійшло письмово або дистанційно за допомогою власного кінцевого обладнання, у тому числі шляхом надсилання короткого текстового повідомлення, USSD запиту, оператор-ініціатор за наявності технічної можливості припиняє/відновлює надання повідомлень абоненту, що викликає, про дзвінок на перенесений абонентський номер.

Форму уніфікованого повідомлення абонентів про дзвінки на перенесені номери наведено у додатку до цього Порядку.»;

пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. У разі відсутності в оператора-ініціатора технічної можливості прямої маршрутизації викликів та/або повідомлень на мережу оператора-отримувача (обладнання мережі оператора-ініціатора не підтримує взаємодію з ЦБД та/або ЛБД), такий оператор повинен забезпечити маршрутизацію з’єднання або передачу повідомлення до мережі оператора-транзитера, який забезпечує їх подальшу маршрутизацію до мережі оператора-отримувача на основі даних, що отримуються з ЦБД та/або ЛБД.»;

пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. У разі ненадання або неналежного надання ППН абонент звертається до оператора-отримувача / провайдера-отримувача. Організація ППН здійснюється оператором-отримувачем, в тому числі для провайдера-отримувача, що здійснює діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з цим оператором, який у взаємодії з оператором-донором, базовим оператором, адміністратором забезпечує спільне усунення проблем, що перешкоджають отриманню абонентом ППН.

З метою оперативного усунення проблем, що перешкоджають отриманню абонентом ППН, сторони повинні, поміж іншого, організувати електронні канали взаємодії, з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних, для обміну повідомленнями між всіма сторонами, що приймають участь у перенесенні номера. Строк відповіді сторін на запит через електронні канали взаємодії не повинен перевищувати 2 робочі години.»;

у пункті 14:

в абзаці першому слова «Оператор-отримувач» замінити словами «Оператор-отримувач / провайдер-отримувач»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«яким чином знеособленому абоненту можливо повернути невикористані кошти від базового оператора/провайдера, а саме щодо необхідності його реєстрації у базового оператора/провайдера, перед наданням ППН, та наявності для цього активної ідентифікаційної телекомунікаційної картки базового оператора/провайдера.»;

пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Абонент, який бажає отримати ППН, звертається до оператора-отримувача / провайдера-отримувача із заявою, оформленою одним з таких способів:

в письмовому вигляді до пункту обслуговування абонентів оператора-отримувача / провайдера-отримувача;

дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному вебсайті оператора-отримувача / провайдера-отримувача.

У заяві зазначаються:

1) абонентський номер (номери), перенесення якого (яких) вимагається;

2) найменування базового оператора/провайдера, якщо таким оператором/провайдером є юридична особа, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, якщо таким оператором/провайдером є фізична особа - підприємець;

3) форма обслуговування у базового оператора/провайдера (контрактний, зареєстрований, знеособлений абонент);

4) найменування оператора-отримувача / провайдера-отримувача, якщо таким оператором/провайдером є юридична особа, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, якщо таким оператором/провайдером є фізична особа - підприємець;

5) номер іншого телефону або адреса електронної пошти для зворотного зв’язку;

6) місцезнаходження / місце проживання, за яким абонент мережі фіксованого телефонного зв’язку планує отримувати телекомунікаційні послуги з використанням перенесеного абонентського номера;

7) бажаний час перенесення абонентського номера (номерів);

8) обраний тариф та/або тарифний план оператора-отримувача / провайдера-отримувача;

9) підтвердження того, що заявникові відомі і зрозумілі умови:

надання телекомунікаційних послуг за обраним тарифним планом;

повернення невикористаних коштів від базового оператора/провайдера, а саме щодо необхідності реєстрації абонента у базового оператора/провайдера, перед наданням ППН, та наявності для цього активної ідентифікаційної телекомунікаційної картки базового оператора/провайдера.

При поданні заяви на ППН знеособлений абонент рухомого (мобільного) зв’язку має підтвердити право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, шляхом зазначення у заяві одноразового пароля, надісланого оператором-отримувачем / провайдером-отримувачем на абонентський номер, за яким отримуються телекомунікаційні послуги у базового оператора/провайдера і на перенесення якого подана заява.

Одразу після отримання заяви на ППН оператор-отримувач / провайдер-отримувач має встановити з’єднання з терміналом цього знеособленого абонента за номером, на перенесення якого подана заява, для обміну інформацією голосом у реальному часі та отримати голосове підтвердження згоди такого абонента на отримання ППН.

Абонент - фізична особа вказує в заяві прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, серію (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Абонент - фізична особа - підприємець вказує в заяві прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місцезнаходження, серію (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Абонент - юридична особа вказує в заяві повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Уповноважена особа абонента повинна пред’явити оригінал документа, що підтверджує повноваження на здійснення перенесення абонентського номера (номерів).»;

пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Якщо абонент планує отримувати телекомунікаційні послуги:

на підставі укладеного в письмовій формі договору, то він додатково до інформації, зазначеної в пункті 15 цього розділу, надає відомості, передбачені законодавством для укладення договору про надання телекомунікаційних послуг, у письмовій формі;

без укладання договору в письмовій формі, то він одночасно з поданням інформації, зазначеної в пункті 15 цього розділу, додатково подає оператору-отримувачу заяву про реєстрацію відповідно до вимог Порядку реєстрації абонентів.»;

пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. При надходженні заяви до оператора-отримувача / провайдера-отримувача від абонента про отримання ППН:

1) оператор-отримувач / провайдер-отримувач виконує наступні заходи:

перевіряє повноту та достовірність відомостей, які передбачені пунктами 15, 16 цього розділу;

фіксує дату та час отримання заяви;

здійснює реєстрацію абонента, який планує отримувати телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, відповідно до Порядку реєстрації абонентів;

укладає договір з абонентом, який планує отримувати телекомунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, що набуває чинності в момент завершення перенесення абонентського номера;

за можливості, одразу після реєстрації абонента або укладення з ним договору надає абоненту рухомого (мобільного) зв’язку ідентифікаційну телекомунікаційну картку, яка буде активована після завершення перенесення абонентського номера та вартість якої визначає оператор-отримувач/провайдер-отримувач;

2) провайдер-отримувач повідомляє оператору телекомунікацій (оператору-отримувачу), до мережі якого здійснюється перенесення абонентського номера, інформацію, яка необхідна останньому для здійснення запиту до базового оператора щодо можливості здійснення ППН відповідно до вимог підпунктів 3, 4 цього пункту;

3) оператор-отримувач робить запит до базового оператора щодо можливості здійснення ППН за певним абонентським номером та повідомляє про це адміністратора.

Запит оператора-отримувача має містити:

абонентський номер, якщо абонент - фізична особа, що подав заяву на ППН, є знеособленим абонентом базового оператора/провайдера;

абонентський номер (номери) і прізвище та ім’я фізичної особи, якщо абонент - фізична особа, що подав заяву на ППН, є зареєстрованим або контрактним абонентом базового оператора/провайдера;

абонентський номер (номери) і реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності реєстраційного номера, серію (за наявності), номер паспорта), якщо абонент, що подав заяву на ППН, є фізичною особою - підприємцем;

абонентський номер (номери) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, якщо абонент, що подав заяву на ППН, є юридичною особою;

4) базовий оператор протягом 4 робочих годин з моменту отримання відповідного запиту оператора-отримувача інформує оператора-отримувача та адміністратора про можливість надання ППН за певним абонентським номером або про підстави для відмови в перенесенні абонентського номера згідно з пунктом 28 цього розділу. В разі отримання запиту на ППН для абонента свого базового провайдера базовий оператор взаємодіє з цим провайдером;

5) адміністратор пересилає оператору-отримувачу повідомлення базового оператора про можливість надання ППН за певним абонентським номером або про підстави для відмови в перенесенні абонентського номера згідно з пунктом 28 цього розділу. У випадку ненадання повідомлення базовим оператором протягом часу, визначеного підпунктом 4 цього пункту, надання ППН вважається можливим, і адміністратор повідомляє оператора-отримувача та базового оператора про можливість надання ППН;

6) оператор-отримувач після отримання інформації від базового оператора або адміністратора про можливість надання ППН за певним абонентським номером повідомляє абонента:

рухомого (мобільною) зв’язку - про можливість падання ППН, орієнтовний час активації вже отриманої ідентифікаційної телекомунікаційної картки, у разі необхідності час та місце для отримання ідентифікаційної телекомунікаційної картки, кінцевого обладнання;

фіксованого зв’язку - про можливість надання ППН та у разі необхідності час та місце отримання кінцевого обладнання;

7) оператор-отримувач після отримання інформації від базового оператора або адміністратора про можливість надання ППН за певним абонентським номером повідомляє її провайдеру-отримувачу, який в свою чергу повідомляє абонента відповідно до вимог абзаців другого та третього підпункту 6 цього пункту;

8) у разі відмови у ППН оператор-отримувач / провайдер-отримувач зобов’язаний повідомити абоненту відповідні підстави, передбачені пунктом 28 цього розділу;

9) після отримання повідомлення відповідно до підпунктів 6, 7 цього пункту абонент:

рухомого (мобільного) зв’язку повинен у визначений оператором-отримувачем / провайдером-отримувачем час і місце отримати ідентифікаційну телекомунікаційну картку, а у разі наявності вже отриманої - активувати її та за необхідності придбати кінцеве обладнання;

фіксованого зв’язку має за необхідності придбати кінцеве обладнання.»;

пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. У випадку, якщо абонент рухомого (мобільного) зв’язку не отримав ідентифікаційну телекомунікаційну картку у визначений строк, надання ППН призупиняється. Якщо абонент не виконав зазначену дію протягом 30 календарних днів з дня подання заяви на ППН, то ця заява скасовується та абонент продовжує отримувати телекомунікаційні послуги у базового оператора/провайдера.»;

пункт 19 після слів «передбачених пунктом 17 цього розділу» доповнити словами «, чи отримання інформації від провайдера-отримувача про виконання зазначених заходів,»;

у пункті 21:

після слів «повідомляє базового оператора» доповнити словами «, провайдера-отримувача»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Провайдер-отримувач повідомляє абонента про конкретний момент завершення перенесення абонентського номера у зручний для абонента спосіб.»;

у пункті 22 слова «базовий оператор» замінити словами «базовий оператор/провайдер»;

пункт 23 викласти в такій редакції:

«23. Розмір плати за надання ППН встановлює оператор-отримувач / провайдер-отримувач, якщо інше не визначено законом.»;

у пункті 24 слова «оператору-отримувачу» замінити словами «оператору-отримувачу / провайдеру-отримувачу»;

у пункті 25:

слова «протягом 3 робочих днів» замінити словами «протягом 1 робочого дня»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«За наявності технічної можливості здійснити перенесення абонентського номера у коротші строки, ніж передбачені абзацом першим цього пункту, адміністратор та оператори телекомунікацій, що беруть участь у процесі перенесення цього абонентського номера, за згодою абонента, наданою оператору-отримувачу / провайдеру-отримувачу, можуть здійснювати таке перенесення у коротші строки.»;

пункт 28 викласти в такій редакції:

«28. Абоненту відмовляється у ППН, якщо:

1) абонент, який планує отримувати телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, не подав оператору-отримувачу / провайдеру-отримувачу заяву про реєстрацію відповідно до вимог Порядку реєстрації абонентів;

2) абонент, який планує отримувати телекомунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, що набуває чинності в момент завершення перенесення абонентського номера, не уклав такий договір з оператором-отримувачем / провайдером-отримувачем;

3) право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, належить іншій особі, або якщо на підставах, визначених законодавством, за цим номером припинено надання послуг абоненту, який заявляє про бажання його перенести;

4) знеособленим абонентом рухомого (мобільного) зв’язку не підтверджено право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, та/або не підтверджено згоду на отримання ППН, що передбачено пунктом 15 цього розділу;

5) абонент, який бажає перенести номер, під час перенесення абонентського номера подав заяву про перенесення цього самого абонентського номера іншому оператору-отримувачу / провайдеру-отримувачу;

6) після останнього перенесення абонентського номера до дати наступного бажаного перенесення, зазначеної у заяві на ППН, не минуло 30 календарних днів;

7) абонентом у заяві про перенесення абонентського номера зазначено неповні та/або недостовірні дані;

8) оператор-отримувач / провайдер-отримувач не забезпечує надання послуг в населеному пункті, у якому абонент планує отримувати послуги з використанням перенесеного абонентського номера;

9) у зоні нумерації, в якій знаходиться номер абонента, що подав заяву на перенесення, не забезпечується процедура встановлення внутрішньозонових з’єднань з використанням семизначних зонових номерів відповідно до Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 вересня 2008 року № 1200, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2008 року за № 1014/15705;

10) абонентський номер мережі фіксованого телефонного зв’язку обслуговується аналоговою комутаційною станцією або комутаційною станцією, яка не забезпечує інформаційний обмін з ЛБД, ЦБД, що підтверджується повідомленням адміністратора;

11) відсутня технічна можливість організації нової абонентської лінії оператором-отримувачем.»;

у пункті 29 слова «оператора-отримувача» замінити словами «оператора-отримувача / провайдера-отримувача»;

доповнити розділ новими пунктами 33 та 34 такого змісту:

«33. Провайдер телекомунікацій зобов’язаний забезпечити надання абонентам ППН відповідно до договору з оператором телекомунікацій, провайдером якого він являється.

34. Вимоги пунктів 1-3, підпунктів 1-4, 7 пункту 4 цього розділу поширюються на провайдерів телекомунікацій.»;

3) доповнити Порядок додатком, що додається.

2. В Основних вимогах до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462 (із змінами):

1) у розділі ІІІ:

абзац п’ятий підпункту 3.5.11 пункту 3.5 викласти в такій редакції:

«у зв’язку з перенесенням абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій, у тому числі споживача, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору у письмовій формі;»;

підпункт 3.6.3 пункту 3.6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«розірвання публічного договору при перенесенні абонентського номера, що здійснюється в момент завершення перенесення абонентського номера, для абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору у письмовій формі;».

У зв’язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим.

Директор

Департаменту зв’язку

І. Хохотва

Додаток

до Порядку надання послуг із перенесення

абонентських номерів

(пункт 9 розділу ІІ)

УНІФІКОВАНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ АБОНЕНТІВ

про дзвінки на перенесені номери

Уніфіковане повідомлення абонентів про дзвінки на перенесені номери складається з акустичного сигналу (зумер) та фрази автоінформатора (механічний голос) наступного змісту «Номер перенесено».

Стан

Акустичний сигнал (зумер)

Фраза автоінформатора (механічний голос)

Оператор-ініціатор визначив, що набраний абонентом А номер абонента Б є перенесеним з мережі оператора-ініціатора до мережі іншого оператора

Зумер

«Номер перенесено»


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.04.2021 — 2021 р., № 29, стор. 422, стаття 1695, код акта 104190/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 16. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -