<<
>>

РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 15.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

23.02.2021  № 69

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 323/35945

Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Відповідно до статей 18, 39 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Внести до пункту 1 рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, зміни, шляхом викладення його в такій редакції:

«1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації;

форму звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення.».

2. Затвердити Зміни до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, що додаються.

3.

Затвердити форму звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

4. Департаменту економічного аналізу в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби статистики України

Заступник Міністра цифрової

трансформації України

Перший заступник Голови Державної Служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України

О. Піщанська

О. Кучер

І. Вернер

О. Шелест

Д. Маковський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

23 лютого 2021 року № 69

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 323/35945

ЗМІНИ

до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації

1. У розділі І:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Цей Порядок встановлює процедуру надання НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності, необхідної для виконання НКРЗІ своїх повноважень, зокрема для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу, моніторингу тарифів (для послуг, тарифи на які регулюються НКРЗІ), підготовки аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв’язку, розгляду звернень споживачів, аналізу результатів державного нагляду тощо в обсягах, формах та строки, які визначені цим Порядком.»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Усі оператори, провайдери телекомунікацій, які мають право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України «Про телекомунікації», безоплатно подають до НКРЗІ квартальну, піврічну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком (звітність подається виключно відповідно до здійснюваного виду діяльності).

Якщо оператори, провайдери телекомунікацій, відомості про яких містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, фактично не здійснюють діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного(их) у такому реєстрі виду(ів) телекомунікаційних послуг, вони зобов’язані повідомити НКРЗІ про це листом в електронній формі на офіційному вебсайті НКРЗІ в розділі «Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій» за допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг у строк, встановлений для подання звітності.»;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Запит надається в письмовій формі за підписом Голови НКРЗІ або уповноваженої ним особи та містить вичерпні (крім запитів за зверненнями споживачів послуг та громадян, які не є споживачами послуг) вимоги щодо обсягів та строків надання інформації. Запит не може містити вимоги надання інформації, передбаченої до заповнення у квартальній, піврічній та річній звітності, що надається відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Запит до операторів, провайдерів телекомунікацій про надання інформації має бути пропорційним до цілей його здійснення, обґрунтованим, містити інформацію про мету, з якою вона буде використовуватись, підстави витребування інформації.»;

4) у пункті 8 слово «веб-сайті» замінити на «вебсайті».

2. У розділі II:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«квартальну, піврічну звітність - не пізніше ніж 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за підсумками року - не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним;»;

2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«річну звітність - не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним;»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Форми річної, піврічної та квартальної звітності та інструкції щодо їх заповнення встановлюються рішенням НКРЗІ.»;

4) в абзаці першому пункту 4 слова «одного знака» замінити словами «двох знаків»;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Оператори, провайдери телекомунікацій надають звітність в електронній формі.

6.1. Надання звітності в електронній формі здійснюється на офіційному вебсайті НКРЗІ в розділі «Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій» за допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

6.2. Повнота і достовірність звітності підтверджуються кваліфікованим електронним підписом з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи.

6.3. Датою надання звітності вважається дата отримання оператором, провайдером телекомунікацій повідомлення про підписання звітності на офіційному вебсайті НКРЗІ, надісланого на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному вебсайті НКРЗІ. У разі не отримання протягом десяти робочих днів повідомлення про реєстрацію звітності із зазначенням вхідного номера, дати, часу реєстрації звітності в НКРЗІ оператор, провайдер телекомунікацій зобов’язаний звернутися до НКРЗІ для підтвердження поданої звітності та отримання від НКРЗІ відповідного повідомлення про подання звітності. Якщо оператор, провайдер телекомунікацій протягом десяти робочих днів не звернувся до НКРЗІ для отримання відповідного повідомлення про подання звітності, звітність вважається не поданою.»;

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Інформація на запит НКРЗІ надається в електронній формі, а в разі її відсутності в паперовій формі.

За потреби копія зазначеної інформації надсилається в електронному вигляді (файли в одному з таких форматів: MS Excel, Open Office, Numbers) на електронну пошту, зазначену в запиті.

7.1. Інформація в паперовій формі надається НКРЗІ з супровідним листом на бланку оператора, провайдера телекомунікацій (за наявності), в якому наводиться перелік додатків із зазначенням кількості аркушів кожного. Супровідний лист підписується керівником оператора, провайдера телекомунікацій або уповноваженою ним особою.

7.2. У разі надання інформації в паперовій формі вона надсилається реєстрованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з повідомленням про вручення, доставляється кур’єрською службою доставки кореспонденції або надається уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

У разі надання інформації через уповноважену особу суб’єкта господарювання структурний підрозділ НКРЗІ, що підготував такий запит, робить відмітку про дату її надходження на копії супровідного листа, що повертається уповноваженій особі суб’єкта господарювання.

7.3. Датою надання інформації в паперовій формі вважається:

у разі надсилання поштою - дата, зазначена на поштовому штемпелі оператора поштового зв’язку;

у разі надання через уповноважену особу - дата реєстрації у структурному підрозділі, відповідальному за організацію діловодства в НКРЗІ.

7.4. Надання інформації на запит в електронній формі здійснюється на офіційному вебсайті НКРЗІ в розділі «Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій» за допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

7.5. Датою надання інформації на запит вважається дата отримання оператором, провайдером телекомунікацій повідомлення про підписання інформації на офіційному вебсайті НКРЗІ, надісланого на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному вебсайті НКРЗІ. У разі не отримання протягом десяти робочих днів, повідомлення про реєстрацію інформації оператор, провайдер телекомунікацій зобов’язаний звернутися до НКРЗІ для підтвердження поданої інформації та отримання від НКРЗІ відповідного повідомлення про подання інформації. Якщо оператор, провайдер телекомунікацій протягом десяти робочих днів не звернувся до НКРЗІ для отримання відповідного повідомлення про реєстрацію, інформація вважається не поданою.»;

7) пункти 8 та 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-13 вважати відповідно пунктами 8-11;

8) в пункті 8:

слова «під час заповнення звітності або реєстрації» виключити;

слово «веб-сайті» замінити на «вебсайті»;

9) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. У разі самостійного виявлення операторами, провайдерами телекомунікацій помилок у раніше поданій звітності вони зобов’язані протягом місяця з дати надання такої звітності надати виправлену форму звітності до НКРЗІ у спосіб надання звітності, визначений цим Порядком.».

Директор Департаменту

економічного аналізу

А. Барабін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2021 — 2021 р., № 23, стор. 437, стаття 1107, код акта 103558/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 16.11.2021 № 434 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -