<<
>>

РІШЕННЯ від 03.04.2018 № 188 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2018

Документ актуальний на 09.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

03.04.2018  № 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2018 р.

за № 688/32140

Про затвердження Змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Відповідно до частини другої статті 14 та статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», пунктів 10-12 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), що додаються.

2. Департаменту ліцензування подати в установленому законодавством порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства з питань

електронного урядування України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

О.В.

Риженко

Ю. Терентьєв

Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

03 квітня 2018 року № 188

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2018 р.

за № 688/32140

ЗМІНИ

до Положення про порядок і форму ведення реєстру  радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,  що можуть застосовуватися на території України  в смугах радіочастот загального користування

1. Розділ І викласти у такій редакції:

«I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Реєстр), порядок прийняття рішень щодо визначення можливості застосування радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) або випромінювальних пристроїв (далі - ВП) на території України, порядок реєстрації радіообладнання та нанесення на нього реєстраційного номера.

1.2. Реєстр ведеться НКРЗІ у вигляді набору даних, перелік яких визначено в додатку 1.

Адміністратором Реєстру є самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, до функцій якого належить впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, що забезпечують технічну підтримку, захист і збереження відомостей, які містяться в Реєстрі, та обслуговування програмного забезпечення Реєстру.

Розпорядником Реєстру є НКРЗІ, що накопичує та узагальнює інформацію про радіообладнання, визначає організаційні засади ведення Реєстру. Функціонування та інформаційне наповнення Реєстру забезпечує уповноважений структурний підрозділ НКРЗІ.

1.3. Реєстр ведеться українською мовою. Назви РЕЗ або ВП (продукції, радіообладнання) та інша інформація, що використовується для ідентифікації, можуть додатково наводитися англійською мовою.

До Реєстру включається така інформація:

конкретні типи радіообладнання, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання);

конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно;

рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та узагальнені умови застосування РЕЗ та ВП.

Внесення інформації до Реєстру здійснюється на підставі рішень НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

1.4. Інформація, що міститься в Реєстрі, є загальнодоступною. НКРЗІ забезпечує вільний та безоплатний доступ до Реєстру шляхом оприлюднення і регулярного оновлення Реєстру на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.».

2. У розділі ІІ слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,» в усіх відмінках замінити абревіатурою «НКРЗІ».

3. Розділ ІІІ викласти у такій редакції:

«III. Порядок реєстрації радіообладнання

3.1. Види радіообладнання, щодо яких на виробників поширюються вимоги, наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, визначені у додатку 5.

3.2. Для реєстрації радіообладнання виробник надсилає у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua такі документи:

1) повідомлення (додаток 6);

2) копію декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання;

3) інформацію для користувачів та інструкцію з експлуатації;

4) елементи технічної документації, зазначені в абзацах першому - третьому підпункту 1, підпунктах 4, 6-9 додатка 4 до Технічного регламенту радіообладнання (у разі якщо відповідна інформація не наведена у повідомленні);

5) документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника.

Повідомлення складаються державною мовою. Якщо їх складено іншою мовою, робиться переклад державною мовою.

Повідомлення підписується від імені виробника особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (далі - Офіційна особа виробника), або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31, 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб’єкта господарської діяльності, із зазначенням прізвища, ініціалів Офіційної особи виробника, з офіційним перекладом державною мовою.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання документів (повідомлення та/або декларації про відповідність) іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант. Якщо документи складено іншою мовою, додатково надається офіційний переклад державною мовою.

Форма формату даних файлів:

повідомлення - текстові дані у форматі DOC(X) або PDF (з текстовим змістом, (нескановане зображення)) із накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) у вигляді DER-кодованого блоку (далі - формат ЕЦП) згідно з Вимогами до формату підписаних даних, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 20 серпня 2012 року № 1236/5/453, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1401/21713 (зі змінами) (далі - Вимоги);

елементи технічної документації та інші документи - у форматі PDF та/або графічні дані у форматі GIF, JPG (JPEG), PNG, що знаходяться у файлі-контейнері формату ZIP.

На бажання виробника зазначені у цьому пункті документи можуть подаватися до НКРЗІ в письмовому вигляді.

Повідомлення з конфіденційною інформацією подається у письмовому вигляді з належною ідентифікацією конфіденційної інформації та визначенням порядку її використання.

3.3. Протягом 12 робочих годин з часу надходження документів на електронну адресу НКРЗІ на електронну адресу відправника надсилається відповідне повідомлення про отримання/відхилення вхідних електронних документів за результатами технічної перевірки електронного документа:

«документи прийняті у роботу» (реєстраційний номер в НКРЗІ та дата) - у разі відповідності електронного документа встановленому формату повідомлення та відповідності ЕЦП, накладеного на цей документ, вимогам частини першої статті 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис»;

«документи не прийняті» із зазначенням підстав - у разі порушення подання електронного документа за встановленим форматом даних та/або невідповідності ЕЦП, накладеного на цей документ, вимогам частини першої статті 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис».

3.4. Граничний строк розгляду повідомлення становить 14 робочих днів з дня отримання документів НКРЗІ.

3.5. Підставою для прийняття рішення НКРЗІ про внесення радіообладнання до Реєстру є виконання виробником вимог пунктів 20, 21, 24, 28, 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання (в частині виконання обов’язків до введення в обіг або до надання на ринку заявленого радіообладнання).

3.6. НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, що має таку структуру:

Позначення ідентифікації РЕЗ (ВП) для ринку України

Код реєстраційного номера виробника

Код конкретного типу радіообладнання

UA RF:

Rxxyy

zzzz

де  UA RF : - постійний префікс перед кодом;

R - позначення номера району, де розташований виробник, згідно з розподілом, визначеним у статті 5 Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку;

xxyy - літери латинського алфавіту, розподілені для конкретного виробника РЕЗ;

zzzz - літери латинського алфавіту або цифри.

3.7. Виробник до подання повідомлення для присвоєння коду реєстраційного номера виробника може звернутися до НКРЗІ із анкетою (додаток 7), надіславши її у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua.

Анкета підписується від імені виробника Офіційною особою виробника або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням формату ЕЦП відповідно до Вимог.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб’єкта господарської діяльності, із зазначенням прізвища та ініціалів Офіційної особи виробника.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання анкети іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант.

НКРЗІ протягом 14 календарних днів надає виробнику код реєстраційного номера виробника. У такому разі виробник самостійно присвоює власній продукції код конкретного типу радіообладнання, про що повідомляється НКРЗІ під час реєстрації згідно з пунктами 3.2–3.6 цього розділу.

На бажання виробника зазначені у цьому пункті документи можуть подаватися до НКРЗІ в письмовому вигляді.

3.8. Реєстраційний номер радіообладнання наноситься на радіообладнання або на його табличку з технічними даними перед введенням в обіг так, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі неможливості або невиправданості нанесення реєстраційного номера на радіообладнання він наноситься на пакування та супровідні документи.».

4. Додаток 1 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

5. Доповнити Положення новими додатками 5-7, що додаються.

Директор Департаменту

ліцензування

М.С. Сокирко


Додаток 1

до Положення про порядок і форму

ведення реєстру радіоелектронних

засобів та випромінювальних

пристроїв, що можуть застосовуватися

на території України в смугах радіочастот

загального користування

ПЕРЕЛІК

набору даних, що містяться у Реєстрі радіоелектронних засобів  та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися  на території України в смугах радіочастот загального користування

Розділ І. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Номер за порядком (номер за списком).

Реєстраційний номер конкретного типу радіообладнання (РЕЗ або ВП, продукції, комплекту постачання).

Описова ідентифікація продукції (назва, торгова марка, тип/модель, найменування виробника).

Заявлені умови застосування (позначення узагальнених умов застосування та/або номер і дата рішення НКРЗІ про визначення можливості застосування РЕЗ або ВП на території України, інші відомості (за потреби)).

Інформація для ідентифікації продукції (за потреби).

Документ про відповідність (дата та номер (за наявності)).

Примітка.

Дані про реєстраційні дії (номер, дата рішення НКРЗІ).

Розділ ІІ. Відомості про виробника

Найменування виробника, адреса його місцезнаходження.

Назва уповноваженого представника (повне найменування юридичної особи та код згідно з ЄРДПОУ або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта)).

Найменування або торговельна марка (зареєстрований знак для товарів і послуг), під яким (якою) РЕЗ (продукція, комплект постачання) надаватиметься на ринок України.

Код реєстраційного номера виробника.

Інша інформація про виробника або його уповноваженого представника (за потреби).

Дані про реєстраційні дії (номер, дата рішення НКРЗІ).

Розділ ІІІ. Умови експлуатації

Частина І. Інформація про окремі рішення НКРЗІ щодо визначення можливим застосування РЕЗ або ВП на території України в смугах радіочастот загального користування:

номер та дата рішення НКРЗІ;

номер за порядком (номер за списком);

заявлена назва і тип РЕЗ або ВП, найменування виробника;

радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) можуть застосовуватися РЕЗ або ВП, основні заявлені загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або гармонізовані європейські чи міжнародні стандарти);

заявлене призначення РЕЗ або ВП;

смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП;

клас(и) випромінювання;

умови застосування (у сфері користування радіочастотним ресурсом України).

Частина ІІ. Узагальнені умови застосування:

умовне позначення узагальнених умов застосування;

номер і дата рішення НКРЗІ, номер додатка, пункту у додатку, дата прийняття та внесення змін;

назва радіоелектронного засобу;

параметри РЕЗ (найменування, опис, примітки):

служба радіозв’язку;

радіотехнологія;

сітка центральних частот;

тип модуляції / клас випромінювання;

метод радіодоступу;

максимальна потужність передавача;

вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення електромагнітної сумісності;

порядок використання;

основні загальні вимоги до РЕЗ або ВП (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти);

додаткові вимоги щодо умов застосування;

вимоги щодо антени;

посилання на міжнародні або регіональні гармонізовані документи з питань застосування;

додаткова графічна або інша роз’яснювальна інформація.

Розділ ІV. Конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно

Номер за порядком.

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника.

Класифікація РЕЗ або ВП.

Номер та дата рішення НКРЗІ про внесення до Реєстру.

Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП.

Призначення РЕЗ або ВП.

Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП.

Клас випромінювання.

Умови експлуатації.

Документ про відповідність.

Примітки.


Додаток 5

до Положення про порядок і форму

ведення реєстру радіоелектронних

засобів та випромінювальних

пристроїв, що можуть застосовуватися

на території України  в смугах радіочастот

загального користування

ВИДИ

радіообладнання, щодо яких на виробників поширюються вимоги,  наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 року № 355

1. Радіообладнання служби радіовизначення (визначення місцезнаходження, швидкості та/або інших характеристик об’єкта або отримання інформації про такі параметри за допомогою властивостей поширення радіохвиль), за винятком приймачів супутникової навігації GNSS.

2. Мультирадіообладнання (multi-radio equipment) (комбіноване обладнання, що складається з двох або більше прийомопередавачів, передавачів та приймачів, здатних одночасно випромінювати на двох та більше частотах (радіочастотних каналах), застосовуючи різні види радіотехнології (стандарти зв’язку), з потужністю кожного передавача більше ніж 100 мВт).

3. Радіостанції безпосереднього аналогового та/або цифрового УКХ-зв’язку типу PMR446 (діапазон частот 446–446,2 МГц).

4. Радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу стандарту DECT та його модифікацій, у тому числі телефонні апарати для проводового зв’язку з безпроводовою слухавкою.

5. Центральні земні станції супутникового зв’язку.

6. Безпроводові зарядні пристрої для заряджання автомобілів з електричним двигуном, що є радіообладнанням.

7. Радіообладнання для дистанційного радіокерування (пілотування) безпілотними повітряними суднами та/або безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а також радіообладнання обміну даними між повітряними та наземними пристроями, за винятком виробів авіаційної техніки, зазначених у підпункті 3 пункту 2 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання).

8. Набори моделей зменшеного розміру (у масштабі), іграшки у вигляді тварин або інших істот, іграшки та моделі з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі (радіокеровані іграшки), з потужністю випромінювання передавача більше ніж 5 мВт (7 дБм).

9. Передавачі теле- та радіомовлення з потужністю випромінювання більше ніж 50 Вт.

10. Конкретні типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, оцінка відповідності яких здійснюється без використання узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України, згідно з пунктом 2.6 розділу ІІ Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

11. Конкретні типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які за результатами аналізу та оцінки виробником ризику (ризиків) не відповідають належному рівню відповідності додатковим вимогам для введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання, визначеним у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, та/або конкретний тип радіообладнання, віднесений імпортером до продукції, що має високий ступінь ризику.

12. Група радіоелектронних засобів, збій у роботі або неналежне функціонування яких може загрожувати безпеці людей та/або навколишньому середовищу.

13. Група радіоелектронних засобів, які є технічними засобами телекомунікацій (для організації надання телекомунікаційних послуг) та призначені для встановлення на борту повітряного, морського або річкового судна (наприклад, земні станції супутникового зв’язку, базові станції стільникового зв’язку, точки безпроводового доступу).

14. Точки безпроводового доступу, які є технічними засобами телекомунікацій (для організації надання телекомунікаційних послуг) із робочим діапазоном частот 5470-5725 МГц та призначені для встановлення поза межами приміщень (outdoor).


Додаток 6

до Положення про порядок і форму

ведення реєстру радіоелектронних

засобів та випромінювальних

пристроїв, що можуть застосовуватися

на території України в смугах радіочастот

загального користування

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 7

до Положення про порядок і форму

ведення реєстру радіоелектронних

засобів  та випромінювальних

пристроїв, що можуть застосовуватися

на території України  в смугах радіочастот

загального користування

АНКЕТА


Документи та файли

Сигнальний документ — f475911n194.doc
Сигнальний документ — f475911n195.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.06.2018 — 2018 р., № 49, стор. 176, стаття 1744, код акта 90557/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 17. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 18. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -