<<
>>

РІШЕННЯ від 14.07.2020 № 269 "Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020

Документ актуальний на 01.10.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

14.07.2020  № 269

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2020 р.

за № 866/35149

Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг

Відповідно до пункту 10-1 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації», підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, що додається.

2. Департаменту економічного аналізу спільно з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

В. Петров

О. Піщанська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює

державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

14 липня 2020 року № 269

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2020 р.

за № 866/35149

ПОРЯДОК

визначення ринків певних телекомунікаційних послуг

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює організаційні засади та процедуру визначення ринків певних телекомунікаційних послуг (далі - послуги) та розроблений з урахуванням положень законодавства про захист економічної конкуренції та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

2. Цей Порядок використовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), в межах визначених Законом повноважень, для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг (далі - ринки послуг), на яких попереднє регулювання може бути виправдане.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

постачальники - юридичні та фізичні особи, відомості про яких внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, та надають відповідні послуги;

отримувачі - юридичні та фізичні особи, які потребують, замовляють та/або отримують відповідні послуги для надання ними телекомунікаційних послуг споживачам.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про телекомунікації», «Про захист економічної конкуренції», Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11 грудня 2018 року № 640, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2019 року за № 54/33025, Методиці визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженій розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року № 49-p, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за № 317/6605, Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869.

II. Етапи визначення ринків послуг

1. Визначення ринків послуг проводиться на підставі рішення НКРЗІ за її власною ініціативою, за зверненням операторів, провайдерів телекомунікацій, органів державної влади, інших заінтересованих осіб.

Звернення має бути обґрунтованим та містити назву послуг(и), опис послуг(и) та іншу інформацію, яка може бути використана при визначенні ринку послуг.

2. Ринки послуг, визначені в установленому НКРЗІ порядку, не обмежують визначення ринків послуг в конкретних випадках згідно із законодавством про захист економічної конкуренції.

III. Збір даних для проведення визначення ринку послуг

1. Для визначення ринку послуг НКРЗІ може використовувати такі дані:

звітність операторів, провайдерів телекомунікацій подана в установленому законодавством порядку до НКРЗІ;

інформація операторів, провайдерів телекомунікацій, отримана в установленому законодавством порядку на запит(и) НКРЗІ;

інформація, отримана за результатом аналізу звернень споживачів до НКРЗІ;

дані державного статистичного спостереження;

дані, отримані під час проведення заходів державного нагляду за здійсненням діяльності у сфері телекомунікацій;

інші джерела офіційної (публічної) інформації щодо стану і розвитку ринку послуг;

дані, отримані НКРЗІ від консалтингових підприємств, що займаються проведенням досліджень, збором інформації, інтерв’юванням;

інформація, отримана зі звернень операторів, провайдерів телекомунікацій до НКРЗІ.

2. Форми для збору даних для проведення визначення ринку послуг, надсилаються разом з роз’ясненнями щодо їх заповнення.

IV. Встановлення основних споживчих характеристик послуг (послуги) та визначення товарних меж ринку послуг

1. Споживчі характеристики послуги складають:

опис та функціональне призначення послуги;

ціна послуги;

диференціація послуги (за наявністю);

основні властивості послуги, на підставі яких споживач обирає послугу;

тип мережі.

2. Товарні межі ринку (перелік послуг, що надаються на ринку) визначаються шляхом формування групи взаємозамінних послуг, у межах якої споживач та/або отримувач послуги за звичайних умов може легко перейти від споживання однієї послуги до споживання іншої.

3. Формування взаємозамінних послуг (груп послуг) здійснюється виходячи з ознак подібності:

подібності функціонального призначення, споживчих властивостей, умов використання;

подібності фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і характеристик, якісних показників;

наявності спільних груп споживачів та/або отримувачів послуг (групи послуг);

відсутності суттєвої різниці в цінах;

здатності постачальників послуг запропонувати нові послуги на заміну існуючих, в тому числі з урахування застосування різних технологій.

4. Під час визначення подібності функціонального призначення послуг аналізується здатність послуг виконувати одні і ті ж функції і задовольняти одним і тим же цілям використання послуги споживачем та/або отримувачем.

5. Товарні межі ринку визначаються на основі двох основних критеріїв:

взаємозамінність з боку попиту;

взаємозамінність з боку пропозиції.

6. Критерій взаємозамінності з боку попиту характеризує взаємозамінні послуги з огляду на їх призначення, фізичні та функціональні характеристики і ціни, та дозволяє ідентифікувати послуги, до яких легко могли б перейти споживачі та/або отримувачі у випадку незначного, але тривалого підвищення цін (5-10%) на дану послугу, припускаючи, що ціни на інші послуги залишаються постійними.

Взаємозамінність телекомунікаційних послуг з боку попиту може бути визначено на підставі аналітичного (статистичного) дослідження (тестування).

7. Критерій взаємозамінності з боку пропозиції характеризує взаємозамінні послуги з огляду на їх призначення, фізичні та функціональні характеристики і ціни, та дозволяє визначити ступінь достатнього або належного ступеню готовності постачальників послуг, які на даний час не надають відповідні послуги, розпочати їх надання без здійснення значних витрат та ризиків у разі гіпотетичного незначного, але тривалого підвищення цін (5-10%), припускаючи, що ціни на інші послуги залишаються постійними.

Взаємозамінність телекомунікаційних послуг з боку пропозиції може бути визначено на підставі аналітичного (статистичного) дослідження (тестування).

8. Якщо надання взаємозамінних телекомунікаційних послуг потребує суттєвої модернізації мережі, значних додаткових інвестицій або тривалого строку для впровадження послуги, послуга не включається у ринок телекомунікаційних послуг, що аналізується.

9. Відповідний ринок послуг включає всі послуги, які є взаємозамінними з боку попиту та пропозиції.

10. За відповідним обґрунтуванням межі відповідного ринку можуть бути розширені з метою врахування послуг чи географічних територій, які, хоча й не є взаємозамінними, мають бути включені у визначення ринку через так звану «ланцюгову замінність»: якщо послуга А і послуга С не є безпосередньо взаємозамінними, послуга В є взаємозамінною послузі А і послузі С, і таким чином, послуги А і С можуть належати до одного ринку послуг, оскільки їхня ціна може бути обмежена замінністю послуги В.

V. Визначення географічних та часових меж ринку послуг

1. Географічні межі ринку визначаються шляхом установлення території, у межах якої постачальники послуг мають можливість надання послуг та за межами якої, з точки зору споживачів та/або отримувачів придбання послуг (взаємозамінних послуг) є неможливим або недоцільним.

2. Географічна одиниця, з якої починається визначення географічних меж ринку, визначається з урахуванням таких характеристик:

розмір географічної одиниці є оптимальним, щоб уникнути значних змін конкурентних умов всередині кожного підрозділу та уникнути ресурсномісткого та обтяжливого мікроаналізу, який може призвести до фрагментації ринку;

географічна одиниця відображає структуру мережі всіх відповідних операторів телекомунікацій;

географічна одиниця має чітку та стабільну межу з урахуванням часових меж дослідження ринку.

3. Географічні межі ринку можуть включати територію держави, територію Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, міста або частини їх території, у межах якої за звичайних умов споживач може задовольнити свій попит на певну послугу або територію здійснення діяльності оператором.

4. Географічні межі відповідного ринку можуть бути визначені на основі таких критеріїв:

1) територіальний: територія охоплена мережею;

2) правовий: існування географічних меж, встановлених законодавством;

3) регулятивний: ліцензування, доступ до мережі та взаємоз’єднання;

4) ціновий: сумірний рівень цін на аналогічні послуги в межах певної території.

5. Умови конкуренції визначаються на підставі наявної інформації про обсяги надання послуг на різних територіях, наявності значних відмінностей у цінах на послуги та їх якості, регіональні відмінності в системі дистрибуції послуг та інші специфічні відмінності між різними територіями.

6. Якщо умови конкуренції змінюються (включаючи потенційні обмеження конкуренції), відповідні ринки телекомунікацій можуть бути географічно розділені на базі критеріїв, зазначених в пункті 4 цього розділу.

7. Часові межі дослідження ринку послуг охоплюють не менше одного року, що передує даті проведення визначення ринків послуг, та діють весь період, поки не буде встановлено суттєвих змін на ньому.

VI. Проведення консультацій з операторами, провайдерами телекомунікацій та державними органами

1. НКРЗІ забезпечує проведення консультацій з операторами, провайдерами телекомунікацій та державними органами щодо визначення ринку послуг шляхом оприлюднення оголошення про початок проведення консультацій на офіційному вебсайті НКРЗІ.

2. Пропозиції та зауваження від операторів, провайдерів телекомунікацій та державних органів приймаються у письмовій формі у встановлений НКРЗІ строк, але не менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про початок проведення консультацій з операторами, провайдерами телекомунікацій та органами державної влади.

3. За результатами консультацій з операторами, провайдерами телекомунікацій та державними органами, НКРЗІ повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

VII. Результати визначення ринку послуг

1. За результатами проведення визначення ринку послуг НКРЗІ приймає рішення, в якому зазначаються:

назва ринку послуг;

товарні межі ринку;

тип мереж(і);

географічні межі ринку послуг;

споживачі та/або отримувачі послуг;

постачальники що надають послуги;

види послуг, що надаються на ринку.

2. Рішення НКРЗІ про результати визначення ринків послуг розміщується на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Конфіденційна інформація, що міститься в рішенні, не оприлюднюється.

3. Рішення НКРЗІ про результати визначення ринків послуг набирає чинності з дати їх прийняття, якщо цим рішенням не встановлено пізніший термін набрання ним чинності.

Директор Департаменту

економічного аналізу

А. Барабін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.09.2020 — 2020 р., № 75, стор. 349, стаття 2425, код акта 100822/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 09.06.2020 № 223 "Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 30.06.2020 № 253 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 21.07.2020 № 280 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 01.09.2020 № 334 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 29.09.2020 № 367 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 13. фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. НКРЗІ. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 31 "Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу". НКРЗІ. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 26.02.2019 № 94 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 160 "Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України". НКРЗІ. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.05.2019 № 214 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 257 "Про внесення зміни до пункту 10 додатка до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг". НКРЗІ. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 28.05.2019 № 254 "Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв". НКРЗІ. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -