<<
>>

НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 20.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2019  № 642

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2019 р.

за № 514/33485

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193

Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та з метою вдосконалення порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 278/28408, виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 278/28408, що додаються.

3. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 4 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України

С.І.

Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

К. Ляпіна

В. Лапа

Р. Іллічов

О. Мірошниченко

Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

16 квітня 2019 року № 642

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2019 р.

за № 514/33485

ЗМІНИ

до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

1. У розділі II:

у пункті 6:

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«У розділі «Засоби повірки» зазначаються перелік основних засобів повірки (еталонів, у тому числі стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки)), допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, які застосовуються під час повірки, а також їх опис та технічні характеристики.»;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«Відношення розширеної невизначеності (за довірчої ймовірності 95 %) значення величини, яку відтворює або вимірює еталон, до максимально допустимої похибки ЗВТ, що підлягає повірці, має бути не більше ніж один до трьох.»;

абзац тридцять другий викласти в такій редакції:

«Наприкінці кожного пункту наводяться відповідні дані щодо характеристик ЗВТ.»;

після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

«8. Еталони, які застосовуються під час проведення повірки, мають бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23.

Метрологічні та технічні характеристики допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання мають бути документально засвідчені.».

У зв’язку з цим пункти 8-23 вважати відповідно пунктами 9-24;

у пункті 12 слова «сплати за повірку» замінити словами «надання ЗВТ на повірку в разі сплати за її проведення»;

після пункту 12 доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Роботи, пов’язані з проведенням повірки ЗВТ, можуть проводитися виконавцями з використанням еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника цих робіт у межах діапазону вимірювання, наведеного в галузі уповноваження виконавця. Еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання замовника робіт мають відповідати вимогам пункту 8 розділу II цього Порядку.

Використання виконавцем під час проведення робіт з повірки ЗВТ еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, які належать замовнику таких робіт, допускається за наявності відповідного договору щодо використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, укладеного ним із замовником.».

У зв’язку з цим пункти 13-24 вважати відповідно пунктами 14-25;

у пункті 15 слова «установлених Мінекономрозвитку» замінити словами «установлених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» від 13 жовтня 2016 року № 1747, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1417/29547»;

абзац третій пункту 16 викласти в такій редакції:

«Заявники, які погодили графіки, надають ЗВТ на періодичну повірку відповідно до погоджених строків або своєчасно письмово повідомляють виконавців про причини невиконання графіків.»;

абзац четвертий пункту 17 виключити;

пункт 24 після слів «цією заявою» доповнити словами «, але не більшому, ніж передбачено методикою повірки.».

2. У розділі III:

у пункті 2 слова «допоміжних засобів повірки» замінити словами «допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання»;

в абзаці п’ятому пункту 3 слова «і допоміжних засобів повірки» замінити словами «, допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання».

3. У розділі IV:

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Результати повірки ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам нормативних документів, чинних на момент їх виробництва і введення в експлуатацію.»;

у пункті 3:

після підпункту 1 доповнити пункт новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) свідоцтво про повірку ЗВТ може бути оформлене:

на паперовому носії;

в електронній формі - у разі дотримання вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та цього Порядку;».

У зв’язку з цим підпункти 2-17 вважати відповідно підпунктами 3-18;

абзац третій підпункту 3 після слів «застосовуються для» доповнити словами «оформлення результатів»;

підпункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Виробники тавр відповідають за своєчасність та якість виготовлення повірочних тавр та забезпечують виготовлення і відправлення виконавцям повірочних тавр не пізніше ніж за місяць до запланованого терміну їх застосування в разі подання замовлення та вчасної оплати;»;

абзаци перший-третій підпункту 9 замінити абзацом такого змісту:

«9) зразки відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток зберігаються виробником тавр та відповідальними особами, призначеними виконавцем, протягом десяти років.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами другим, третім;

друге речення підпункту 14 доповнити словами «або наносять повірочне тавро - етикетку згідно з додатком 3 до цього Порядку».

4. У додатках до Порядку:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) у додатку 2:

слова «назва нормативно-правового акта» замінити словами «назва нормативно-правового акта/ нормативного документа»;

примітки викласти в такій редакції:

«

__________

Примітки:

1. Для ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, зазначають нормативний документ, який містить вимоги до них і був чинним на момент виробництва і введення в експлуатацію ЗВТ.

2. У додатку або на зворотному боці свідоцтва про повірку ЗВТ (якщо це передбачено методикою повірки або за письмовою вимогою заявника) наводять дані, одержані під час повірки.

3. Якщо одержані під час повірки дані наведено на зворотному боці свідоцтва про повірку ЗВТ або в додатку до нього, персонал, який проводив повірку ЗВТ, безпосередньо під наведеною інформацією повинен засвідчити її підписом та печаткою (у разі наявності) або відбитком повірочного тавра.

4. Якщо одержані під час повірки дані наводять у додатку до свідоцтва про повірку ЗВТ, усі сторінки додатка повинні бути пронумеровані та мати позначення номера свідоцтва, до якого складено додаток.

»;

3) додаток 3 викласти в новій редакції, що додається;

4) у додатку 4:

слова «назва нормативно-правового акта» замінити словами «назва нормативно-правового акта/ нормативного документа»;

доповнити додаток приміткою такого змісту:

«Примітка. Для ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, зазначають нормативний документ, який містить вимоги до них і був чинним на момент виробництва і введення в експлуатацію ЗВТ.»;

5) додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

Директор департаменту

технічного регулювання

Л.М. Віткін


Додаток 1

до Порядку проведення повірки

законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки,

що перебувають в експлуатації,

та оформлення її результатів

(пункт 16 розділу II)

ГРАФІК

проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки


Додаток 3

до Порядку проведення повірки

законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки,

що перебувають в експлуатації,

та оформлення її результатів

(підпункт 3 пункту 3 розділу IV)

ФОРМА І РОЗМІРИ

повірочних тавр

Вид тавра

Шифр тавра

Рисунок тавра

Латунне 15 мм

1

Латунний трафарет 30 мм

2

Каучукове 6 мм

3

Каучукове квартальне (індивідуальне) 18 мм

4

Сталеве квартальне 8 мм

5

Сталеве (індивідуальне) 6 мм

6

Сталеве 3,5 мм

7

Сталеве (тризуб) 1 мм

8

Сталева річна плашка (індивідуальна) 8 мм

9

Сталева квартальна плашка 8 мм

10

__________

Примітки:

1. Дві арабські цифри (на рисунках - «02») позначають останні цифри року застосування тавра.

2. Одна арабська цифра (на рисунках - «4»), римські цифри (на рисунках - «IV») - номер кварталу року застосування тавра.

3. Дві великі літери української абетки (на рисунках - «МШ») - шифр повірочного тавра виконавця.

4. Одна літера (на рисунках - «А») - індивідуальний знак персоналу, що проводить повірку. Якщо потрібно виготовити велику кількість повірочних тавр для одного виконавця, перед літерою можна ставити додатковий цифровий символ від 1 до 9.

Форма повірочного тавра - етикетки

__________

Примітки:

1. Арабські цифри від 1 до 12 позначають місяць застосування тавра, від 16 до 19 - рік застосування тавра; дві великі літери української абетки (на рисунку - «ПТ») - шифр повірочного тавра виконавця.

2. Повірочні тавра - етикетки можуть мати додаткові інформаційні поля з елементами голографічного або іншого захисту.

3. Зазначення дати застосування повірочного тавра - етикетки здійснюється шляхом проколювання відповідних полів.


Додаток 5

до Порядку проведення повірки

законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки,

що перебувають в експлуатації,

та оформлення її результатів

(підпункт 2 пункту 4 розділу IV)

ДОВІДКА

про результати інспекційної повірки законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки


Документи та файли

Сигнальний документ — f484968n88.doc
Сигнальний документ — f484968n89.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2019 — 2019 р., № 45, стор. 178, стаття 1576, код акта 94706/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -