Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 19.07.2019 № 1241 "Про затвердження положень з питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 25.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2019  № 1241

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 серпня 2019 р.

за № 919/33890

Про затвердження положень з питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Відповідно до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, пунктів 19, 28 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про атестаційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Положення про апеляційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

2. Департаменту інтелектуальної власності (Жалдак В.О.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державного патентного відомства України від 30 серпня 1994 року № 95 «Про затвердження нормативних документів, необхідних для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 року за № 222/432 (із змінами), та наказ Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2006 року № 556 «Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2006 року за № 1021/12895 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Виконувач обов’язків

Міністра економічного

розвитку і торгівлі України

Ю.П. Бровченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

П.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 липня 2019 року № 1241

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 серпня 2019 р.

за № 919/33890

ПОЛОЖЕННЯ

про атестаційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

I. Загальні положення

1. Атестаційна комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створюється Мінекономрозвитку відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 (із змінами) (далі - Положення).

2. Основним завданням атестаційної комісії є розгляд заяв осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі - кандидати в патентні повірені), та атестація їх як представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

3. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

4. Діяльність атестаційної комісії ґрунтується на принципах законності, об’єктивності, відкритості, гласності та колегіальності.

II. Склад, порядок формування і роботи та повноваження атестаційної комісії

1. Атестаційна комісія складається з дев’яти членів.

До складу атестаційної комісії входять голова, заступник голови та члени атестаційної комісії.

Членами атестаційної комісії є посадові особи Мінекономрозвитку, працівники підприємств, установ та організацій, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, та представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), які мають не менш як десятирічний досвід практичної роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності.

Персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку. За вмотивованим поданням голови атестаційної комісії її склад може бути змінено.

Секретар атестаційної комісії є посадовою особою Мінекономрозвитку.

2. Атестаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює розгляд заяв кандидатів у патентні повірені на атестацію представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), доданих до цих заяв документів;

2) приймає рішення про допуск чи відмову в допуску кандидатів у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів;

3) затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів;

4) призначає екзаменаторів (екзаменаційну комісію);

5) затверджує екзаменаційні завдання;

6) визначає дату, час і місце проведення кваліфікаційних екзаменів;

7) приймає рішення про атестацію чи відмову в атестації кандидатів у патентні повірені як патентних повірених;

8) провадить узагальнення практики застосування законодавства України з питань діяльності патентних повірених та вносить пропозиції Мінекономрозвитку щодо його вдосконалення;

9) організовує облік та зберігання особистих справ кандидатів у патентні повірені та патентних повірених;

10) виконує інші функції, установлені цим Положенням.

3. Атестаційна комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від Мінекономрозвитку та закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання;

2) запрошувати на свої засідання та заслуховувати на цих засіданнях кандидатів у патентні повірені;

3) залучати за потреби до участі у своїй роботі працівників закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності (за згодою та погодженням з їх керівниками);

4) отримувати письмові та усні пояснення від екзаменаторів.

4. Голова атестаційної комісії:

здійснює керівництво роботою атестаційної комісії;

визначає дату, час і місце проведення засідання атестаційної комісії;

веде засідання атестаційної комісії;

оголошує порядок денний засідання;

надає слово для виступу;

ставить питання на голосування;

приймає рішення щодо запрошення на засідання атестаційної комісії осіб, які не є членами атестаційної комісії;

підписує листи (повідомлення).

5. Секретар атестаційної комісії:

здійснює попередній розгляд документів, наданих кандидатами в патентні повірені, для допуску їх до кваліфікаційних екзаменів;

інформує членів атестаційної комісії про дату, час і місце проведення засідання атестаційної комісії та повідомляє про проект порядку денного;

готує та надсилає листи (повідомлення) атестаційної комісії кандидатам у патентні повірені;

готує проект рішення атестаційної комісії;

веде протокол засідання атестаційної комісії;

готує проекти наказів Мінекономрозвитку щодо реєстрації патентних повірених;

готує матеріали щодо реєстрації патентних повірених у державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» відповідних відомостей про громадян України, які атестувалися як патентні повірені;

здійснює облік та забезпечує зберігання особових справ кандидатів у патентні повірені та патентних повірених.

6. Член атестаційної комісії має право:

знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд атестаційної комісії, та здійснювати їх перевірку;

заявляти клопотання, висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її в письмовому вигляді.

7. Члени атестаційної комісії мають право бути присутніми на кваліфікаційних екзаменах кандидатів у патентні повірені, ставити запитання кандидатам у патентні повірені, знайомитися з письмовими роботами, виконаними кандидатами в патентні повірені.

III. Правила і процедури роботи атестаційної комісії

1. Формою роботи атестаційної комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік. Дату, час і місце проведення засідання визначає її голова. Засідання атестаційної комісії є відкритими.

Позачергові засідання атестаційної комісії проводяться за рішенням голови атестаційної комісії або за вимогою не менш як третини членів атестаційної комісії. Про позачергові засідання атестаційної комісії члени атестаційної комісії та інші заінтересовані особи письмово повідомляються секретарем атестаційної комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до такого засідання.

2. Засідання атестаційної комісії веде голова, в разі його відсутності - заступник голови.

3. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

4. Усі члени атестаційної комісії незалежні та мають однакові права в прийнятті рішення.

Рішення атестаційної комісії приймаються відкритим голосуванням.

Рішення атестаційної комісії (крім рішень щодо атестації або відмови в атестації кандидатів як патентних повірених, які приймаються двома третинами від присутніх на засіданні її членів) приймаються простою більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні. Голосування проводиться в разі відсутності особи, щодо якої вирішується питання.

За потреби атестаційна комісія за рішенням її голови може приймати рішення шляхом письмового опитування членів атестаційної комісії. Результати письмового опитування оформлюються протоколом.

5. Рішення атестаційної комісії про атестацію або відмову в атестації кандидата як патентного повіреного затверджуються наказом Мінекономрозвитку.

6. Результати засідання атестаційної комісії оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та члени атестаційної комісії, що брали участь у засіданні. Протокол викладається в письмовій формі та містить інформацію про дату та місце його складання, перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядалися на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте атестаційною комісією рішення.

7. Член атестаційної комісії, який не підтримує прийняте рішення атестаційної комісії, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

8. Член атестаційної комісії не може брати участі у голосуванні на засіданні атестаційної комісії в разі, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті атестації кандидата в патентні повірені. У разі наявності зазначених підстав член атестаційної комісії зобов’язаний заявити самовідвід.

Якщо кандидат у патентні повірені вважає, що член атестаційної комісії прямо чи опосередковано заінтересований у результаті атестації його як патентного повіреного, він може заявити відвід такому члену атестаційної комісії. Відвід має бути вмотивованим.

У разі заявлення відводу атестаційна комісія має вислухати особу, якій заявлено про відвід, якщо вона бажає дати пояснення, та думку кандидата в патентні повірені, який заявляє про відвід.

Атестаційна комісія приймає рішення про відвід члена атестаційної комісії простою більшістю присутніх на засіданні її членів.

9. Особові справи кандидатів у патентні повірені та патентних повірених зберігаються протягом 75 років з дня надходження заяви про атестацію кандидата в патентні повірені.

Протокол засідання атестаційної комісії зберігається протягом 10 років з дня його складання.

IV. Порядок атестації патентних повірених

1. Етапи атестації

1. Атестація проводиться за такими етапами:

перевірка поданих кандидатами в патентні повірені документів на відповідність установленим вимогам;

прийняття рішення про допуск кандидатів у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів;

проведення кваліфікаційних екзаменів;

прийняття рішення про атестацію чи відмову в атестації кандидатів у патентні повірені.

2. Проведення кваліфікаційних екзаменів відбувається за такими етапами:

1) проведення тестування та визначення його результатів;

2) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів;

3) проведення співбесіди та визначення її результатів.

3. Інформація про дату, час і місце проведення кожного з етапів кваліфікаційних екзаменів (тестування, розв’язання ситуаційних завдань, співбесіда) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку не пізніше ніж за п’ять робочих днів до їх початку.

2. Прийняття та попередній розгляд документів

1. Кандидат у патентні повірені подає (особисто або поштою) до Мінекономрозвитку заяву про атестацію його як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), складену за зразком згідно з додатком 1 до Положення (далі - заява).

До заяви додаються:

1) копія паспорта громадянина України або іншого документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) копія диплома про вищу освіту (з додатками) та копія диплома про вищу освіту у сфері охорони інтелектуальної власності (з додатками);

3) документи, що підтверджують не менш як п’ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності (далі - досвід роботи);

4) інші документи, що додатково характеризують рівень професійних знань кандидата в патентні повірені (за бажанням кандидата).

2. Підписана власноруч заява подається у друкованому вигляді.

До заяви додаються в повному обсязі всі наявні документи, визначені підпунктами 1-4 пункту 1 цієї глави.

3. Подаються копії усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки та з одного боку аркуша копії титульної (зверху) та зворотної (знизу) сторін паспорта громадянина України у формі ID-картки.

4. Документом, що підтверджує досвід роботи, є копія трудової книжки (для військовослужбовців - послужний список). Досвід роботи враховується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Подаються копії всіх заповнених сторінок трудової книжки, послужного списку (за наявності), копія має бути належно засвідчена за місцем роботи кандидата в патентні повірені.

Якщо на час звернення для участі в конкурсі особа, яка подає відповідні документи, не працює, копія трудової книжки, послужного списку (усіх заповнених сторінок) засвідчується нею особисто.

5. Вимоги до копій документів:

1) виготовлення з одного боку аркуша формату А-4 з відступом тексту від лівого краю аркуша 30 мм, від верхнього та нижнього - 20 мм, від правого - 10 мм;

2) доступність для читання;

3) повне і чітке відображення інформації незалежно від її змісту;

4) засвідчення підписом кандидата в патентні повірені кожної сторінки (крім документів, які засвідчуються в іншому встановленому порядку).

Документи, зокрема їх копії, подаються (заповнюються) кандидатом у патентні повірені особисто.

6. Дата заповнення (засвідчення) документів має відповідати даті їх направлення до атестаційної комісії.

7. Кандидат у патентні повірені забезпечує достовірність поданих до атестаційної комісії заяви та доданих до неї документів і правильність їх оформлення.

8. Секретар атестаційної комісії здійснює попередній розгляд заяви та доданих до неї документів, поданих кандидатами в патентні повірені, з метою їх перевірки на наявність усіх документів, передбачених пунктом 1 цієї глави, та на правильність заповнення заяви.

У разі невідповідності заяви та/або документів, що до неї додаються, встановленим вимогам атестаційна комісія надсилає кандидату в патентні повірені повідомлення про це із пропозицією усунути недоліки.

Відповідь має бути надана кандидатом у патентні повірені протягом двох місяців від дати відправлення повідомлення. Якщо невідповідність документів встановленим вимогам не усунуто в зазначений у цьому пункті строк, документи повертаються кандидату в патентні повірені за місцем проживання або на адресу для листування, зазначену в заяві.

3. Порядок допуску до кваліфікаційних екзаменів

1. На черговому засіданні атестаційна комісія розглядає подані кандидатами в патентні повірені документи та приймає рішення про допуск чи відмову у допуску кандидата в патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів.

У разі якщо інформація, зазначена в поданих документах, потребує уточнення чи викликає сумніви, за рішенням голови атестаційної комісії на засідання може бути запрошено кандидата в патентні повірені.

Про прийняте атестаційною комісією рішення щодо допуску до кваліфікаційних екзаменів кандидати в патентні повірені повідомляються не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.

2. Атестаційна комісія приймає рішення про відмову в допуску кандидата в патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів у разі:

якщо він не є громадянином України;

якщо він не має постійного місця проживання в Україні;

якщо він не має чи не зміг підтвердити документально наявність повної вищої освіти та/або повної вищої освіти у сфері охорони інтелектуальної власності;

якщо він не має чи не зміг підтвердити документально не менш як п’ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

якщо він є посадовою особою Мінекономрозвитку або працівником підприємств, установ та організацій, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, або особою, якій діяльність патентного повіреного заборонена законодавством;

якщо не закінчився дванадцятимісячний строк від дати прийняття атестаційною комісією рішення про відмову в атестації кандидата в патентні повірені як патентного повіреного.

Рішення про відмову в допуску кандидата в патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів приймається на засіданні атестаційної комісії та оформлюється протоколом, витяг з якого надсилається кандидату в патентні повірені не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення атестаційною комісією.

Кандидат у патентні повірені, якого не допущено до кваліфікаційних екзаменів, після усунення причини відмови може повторно подати документи до Мінекономрозвитку.

3. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку проведення кваліфікаційних екзаменів атестаційна комісія надсилає кандидатам у патентні повірені, які допущені до кваліфікаційних екзаменів, повідомлення про дату, час і місце їх проведення.

4. Кваліфікаційні екзамени

1. Кандидати в патентні повірені складають кваліфікаційні екзамени.

Кваліфікаційні екзамени проводяться за затвердженими атестаційною комісією екзаменаційними завданнями відповідно до зазначеної (зазначених) в заяві про атестацію як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) спеціалізації (спеціалізацій).

Кваліфікаційні екзамени проводяться на підприємстві, в установі чи організації, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначеному(ій) Мінекономрозвитку.

Кваліфікаційні екзамени проводяться не рідше одного разу на рік.

Перед проходженням кваліфікаційних екзаменів кожен кандидат у патентні повірені пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Кандидат у патентні повірені, який без поважних причин не з’явився на кваліфікаційні екзамени, не атестується за всіма заявленими спеціалізаціями.

2. Кандидати в патентні повірені, які допущені до кваліфікаційних екзаменів, проходять тестування на знання законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності.

3. Тестування кандидатів у патентні повірені проводиться під наглядом не менше трьох членів атестаційної комісії та секретаря атестаційної комісії. Такий нагляд може здійснюватися в режимі реального часу в залі засідань атестаційної комісії.

4. Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, Цивільного кодексу України, спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності.

5. Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей затверджуються атестаційною комісією та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку не пізніше ніж за десять робочих днів до початку тестування.

6. Під час проведення тестування питання для кожного кандидата в патентні повірені обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 40 питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

7. Загальний час для проведення тестування має становити не більше 45 хвилин.

8. Після закінчення кандидатом у патентні повірені проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення, які фіксуються у відомості про результати тестування.

За результатами тестування формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом у патентні повірені, після чого передається секретарю атестаційної комісії.

Секретар атестаційної комісії підписує такий звіт у членів атестаційної комісії, які здійснюють нагляд, та вносить його до відомості про результати тестування.

9. За результатами тестування виставляються такі бали:

1 бал - кандидатам у патентні повірені, які відповіли правильно на 28 і більше питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам у патентні повірені, які відповіли правильно на 27 і менше питань тестового завдання.

10. Проведення повторного тестування не допускається в разі, якщо тестування було перервано або не відбулося з технічних чи інших причин, що не залежать від членів атестаційної комісії та кандидатів у патентні повірені.

У такому разі за рішенням атестаційної комісії призначається нова дата проведення тестування та/або час, про що повідомляються кандидати в порядку, передбаченому пунктом 3 глави 3 цього розділу.

11. Кандидати в патентні повірені, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати в патентні повірені, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу кваліфікаційного екзамену.

Кандидати в патентні повірені, які набрали 1 бал, вважаються такими, що пройшли тестування.

З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати в патентні повірені ознайомлюються під час підписання відповідного звіту.

Результати тестування відображаються у протоколі засідання атестаційної комісії.

12. Другим етапом кваліфікаційного екзамену є розв’язання ситуаційних завдань, до якого допускаються кандидати в патентні повірені, які пройшли тестування.

13. Загальний час для розв’язання ситуаційних завдань має становити не більше 4 годин.

14. Ситуаційні завдання складаються із завдань для перевірки компетентностей та професійних знань кандидата в патентні повірені з урахуванням спеціалізації. Перелік ситуаційних завдань затверджується атестаційною комісією.

15. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами в патентні повірені в усній та письмовій формах.

Усне розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кандидатами в патентні повірені на засіданні екзаменаційної комісії.

16. Екзаменаційна комісія утворюється у складі голови екзаменаційної комісії, заступника голови екзаменаційної комісії та її членів, один з яких виконує обов’язки секретаря екзаменаційної комісії. Головою екзаменаційної комісії є голова атестаційної комісії або його заступник. До складу екзаменаційної комісії можуть входити працівники підприємств, установ та організацій, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та патентні повірені. Персональний склад екзаменаційної комісії затверджує атестаційна комісія.

17. Ситуаційні завдання оцінюються за бальною системою. Суму балів за розв’язання ситуаційних завдань, яку необхідно набрати кандидату в патентні повірені для допуску до співбесіди загалом та за кожною із заявлених спеціалізацій окремо, визначає атестаційна комісія.

18. Результати розв’язання ситуаційних завдань відображаються у протоколі засідання екзаменаційної комісії, який передається атестаційній комісії, та повідомляються кандидатам у патентні повірені.

19. До співбесіди допускаються кандидати в патентні повірені, які успішно пройшли етап розв’язання ситуаційних завдань.

20. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата в патентні повірені встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах кваліфікаційного екзамену.

21. Співбесіду проводить атестаційна комісія з кожним кандидатом у патентні повірені особисто.

Співбесіда з одним кандидатом може тривати до 45 хвилин.

Після завершення співбесід з усіма кандидатами, які були допущені до етапу проведення співбесід та пройшли їх, атестаційна комісія на окремому засіданні проводить голосування щодо кожного кандидата. Голосування здійснюється членами атестаційної комісії відповідно до пункту 4 розділу III цього Положення. Кандидат вважається таким, що успішно пройшов співбесіду, якщо за його кандидатуру проголосувало не менше двох третин присутніх на засіданні атестаційної комісії її членів.

22. За підсумками співбесіди щодо кожного з кандидатів у патентні повірені атестаційна комісія приймає рішення про:

1) атестацію кандидата як патентного повіреного за кожною заявленою ним спеціалізацією;

2) атестацію кандидата як патентного повіреного за деякими заявленими ним спеціалізаціями та відмову в атестації кандидата як патентного повіреного за іншими заявленими ним спеціалізаціями;

3) відмову в атестації кандидата як патентного повіреного за всіма заявленими ним спеціалізаціями.

23. Рішення атестаційної комісії, прийняті відповідно до пункту 22 цієї глави, оформлюються протоколом, витяг з якого надсилається кожному кандидату в патентні повірені протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення атестаційною комісією.

24. Рішення атестаційної комісії, прийняті відповідно до пункту 22 цієї глави, затверджуються наказом Мінекономрозвитку. Рішення атестаційної комісії про відмову в атестації за всіма або деякими заявленими кандидатом у патентні повірені спеціалізаціями затверджується наказом Мінекономрозвитку після закінчення строку на його оскарження, зазначеного в пункті 26 цієї глави.

25. Якщо кандидату в патентні повірені було відмовлено в допуску до співбесіди за деякими заявленими спеціалізаціями або якщо він не пройшов співбесіду за однією або кількома заявленими ним спеціалізаціями, його не атестують за цією спеціалізацією (цими спеціалізаціями).

Кандидат у патентні повірені, якого не було атестовано через неявку на кваліфікаційні екзамени без поважних причин, через нескладання кваліфікаційних екзаменів (загалом чи за певною заявленою спеціалізацією), має право атестуватися за заявленою спеціалізацією (заявленими спеціалізаціями) через 12 місяців, що відраховуються від дати прийняття відповідного рішення атестаційною комісією відповідно до цього Положення. Кандидат у патентні повірені повторно подає заяву про атестацію його як патентного повіреного без обов’язкового додавання документів, що зазначені в пункті 1 глави 2 цього розділу.

26. Рішення атестаційної комісії про відмову в атестації за всіма або деякими заявленими кандидатом у патентні повірені спеціалізаціями можуть бути оскаржені ним в апеляційній комісії Мінекономрозвитку (далі - апеляційна комісія) у місячний строк, що відраховується від дати прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.

Рішення апеляційної комісії про відмову в задоволенні скарги може бути оскаржено кандидатом у патентні повірені за поданням відповідної скарги Першому віце-прем’єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі. Скаргу на рішення апеляційної комісії Першому віце-прем’єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі може бути подано протягом місяця з дня отримання кандидатом у патентні повірені рішення апеляційної комісії.

Рішення атестаційної комісії, апеляційної комісії та Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, прийняті відповідно до цього Положення, можуть бути оскаржені кандидатом у патентні повірені в суді у порядку, установленому законодавством України.

27. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності атестаційної комісії здійснюється департаментом інтелектуальної власності Мінекономрозвитку та/або за рішенням Мінекономрозвитку, визначеним(ою) підприємством, установою чи організацією, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Директор департаменту

інтелектуальної власності

В.О. Жалдак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.09.2019 — 2019 р., № 69, стор. 258, стаття 2437, код акта 95815/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -