Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 21.12.2021 № 504 "Про затвердження Змін до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 09.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

21.12.2021  № 504

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2022 р.

за № 82/37418

Про затвердження Змін до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів

Відповідно до Закону України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX «Про електронні комунікації» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 31 липня 2015 року № 394 «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1019/27464, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку надання послуг перенесення номерів»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок надання послуг перенесення номерів, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 31 липня 2015 року № 394, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1019/27464, що додаються.

3.

Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX «Про електронні комунікації», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання

у сфері зв’язку

та інформатизації

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Перший заступник Голови Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України

Заступник Міністра цифрової трансформації України

О. Піщанська

Д. Маковський

О. Шелест

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання

у сфері зв’язку

та інформатизації

21 грудня 2021 року № 504

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2022 р.

за № 82/37418

ЗМІНИ

до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів

1. Заголовок цього Порядку викласти в такій редакції:

«Порядок надання послуг перенесення номерів».

2. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок встановлює та врегульовує механізм надання послуг перенесення номерів (далі - ППН).»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова «НКРЗІ» та «персональних номерів та» виключити;

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«базове надання електронних комунікаційних послуг - надання електронних комунікаційних послуг абоненту постачальником електронних комунікаційних послуг, які абонент отримує на момент подання заяви на ППН;

базовий постачальник - постачальник електронних комунікаційних послуг, який забезпечує базове надання електронних комунікаційних послуг на власній електронній комунікаційній мережі, або на електронній комунікаційній мережі іншого постачальника електронних комунікаційних послуг;»;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - чотирнадцятим;

абзаци п’ятий, шостий викласти в такій редакції:

«знеособлений абонент - абонент, який отримує електронні комунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та не ідентифікований постачальником електронних комунікаційних послуг у встановленому регуляторним органом порядку;

ідентифікований абонент - абонент, який отримує електронні комунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та ідентифікований постачальником електронних комунікаційних послуг у встановленому регуляторним органом порядку;»;

в абзаці восьмому слова «оператора телекомунікацій» замінити словами «постачальника електронних комунікаційних мереж та/або постачальника електронних комунікаційних послуг (далі - постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг)»;

абзаци дев’ятий - дванадцятий викласти в такій редакції:

«постачальник-донор - постачальник електронних комунікаційних послуг, якому належать індивідуальні права на користування ресурсом нумерації та який надавав електронні комунікаційні послуги за номером з діапазону цього ресурсу нумерації до його перенесення;

постачальник-ініціатор - постачальник електронних комунікаційних послуг, з власної електронної комунікаційної мережі якого або з мережі, яку він використовує, ініціюється виклик та/або повідомлення на номер, у тому числі на перенесений;

постачальник-отримувач - постачальник електронних комунікаційних послуг, якому подано заяву на ППН;

постачальник-транзитер - постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг, який забезпечує транзит трафіку від електронної комунікаційної мережі постачальника-ініціатора до електронної комунікаційної мережі постачальника-отримувача або іншого постачальника-транзитера, а у разі необхідності забезпечує запит до ЛБД або централізованої бази даних щодо отримання номера маршрутування;»;

абзац тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати відповідно абзацом тринадцятим;

3) пункти 3-5 викласти в такій редакції:

«3. Дія цього Порядку поширюється на всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що надають послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, організацію, яка визначена відповідно до законодавства для здійснення централізованого технічного адміністрування перенесених номерів, і абонентів.

4. Визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування перенесених номерів здійснюється відповідно до законодавства.

5. Строки початку впровадження ППН на електронній комунікаційній мережі загального користування, включаючи створення локальних баз даних постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та їх підключення до ЦБД, визначаються рішенням регуляторного органу.»;

4) в абзаці першому пункту 6 слова «оператора телекомунікацій» замінити словами «постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг»;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. ППН надається кінцевим користувачам, які отримують електронні комунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання електронних комунікаційних послуг або ідентифіковані постачальником електронних комунікаційних послуг у встановленому регуляторним органом порядку.».

3. У розділі II:

1) заголовок розділу викласти в такій редакції:

«Порядок надання послуги перенесення номерів»;

2) у пункті 1:

слова «Оператор телекомунікацій» замінити словами «Постачальник електронних комунікаційних послуг, що надає послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації,»;

цифри «28» замінити цифрами «27»;

3) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2. Постачальник електронних комунікаційних послуг, що надає послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням географічних номерів, повинен надавати абонентам ППН у межах території географічної зони нумерації відповідно до Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158 (із змінами).

3. Постачальник електронних комунікаційних послуг, що надає послуги міжособистісних електронних комунікацій з використанням негеографічних номерів, повинен надавати абонентам ППН у будь якому місці.»;

4) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. При наданні ППН та електронних комунікаційних послуг абонентам за перенесеним номером постачальник електронних комунікаційних послуг (далі - постачальник послуг) повинен:»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) надавати електронні комунікаційні послуги абонентам із номерами з власного діапазону ресурсу нумерації та абонентам із перенесеними номерами на рівних та недискримінаційних умовах;»;

підпункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5) вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до власної ЛБД та наявної в ній інформації, дотримуватись вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

6) здійснювати маршрутизацію трафіку (викликів голосового зв’язку, коротких текстових повідомлень (SMS) та, за умови надання послуги, мультимедійних повідомлень (MMS)) на перенесені номери. У разі відсутності в постачальника послуг фіксованого зв’язку технічної можливості прямої маршрутизації викликів на мережу постачальника-отримувача такий постачальник повинен забезпечити маршрутизацію викликів та повідомлень до мережі постачальника-донора;»;

у підпункті 7:

слово «операторів» замінити словами «постачальників послуг»;

слова «оператора-отримувача» замінити словами «постачальника-отримувача»;

5) пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5. Базовий постачальник припиняє базове надання електронної комунікаційної послуги (послуг) та нарахування абонентної плати в момент завершення перенесення номера.

6. Постачальник послуг не може накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними ППН з будь-яких інших підстав, ніж визначених пунктом 27 цього розділу, у тому числі:

за наявності невиконаних зобов’язань за договором про надання електронних комунікаційних послуг з базовим постачальником;

при відсутності ідентифікації у базового постачальника, за умови наявності ідентифікації у постачальника-отримувача.»;

6) у пункті 7:

слова «Оператор-донор» замінити словами «Постачальник-донор»;

слова «оператора-отримувача» замінити словами «постачальника-отримувача»;

7) пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

«8. Після припинення надання послуг в електронній комунікаційній мережі, в яку було перенесено номер, у разі якщо кінцевим користувачем не було здійснено інших перенесень відповідного номера, базовий постачальник (крім випадку, коли такий постачальник є постачальником-донором) не має права використовувати цей номер. Базовий постачальник, який надає послуги на мережі іншого постачальника, повинен повідомити постачальника на мережі якого він надає електронні комунікаційні послуги про вивільнення номера. Базовий постачальник на мережі якого надаються послуги повинен повідомити про вивільнення номера постачальника-донора та адміністратора не пізніше ніж через 24 години після припинення надання електронних комунікаційних послуг абоненту.

9. Перед встановленням з’єднання з перенесеними номерами, які належать до діапазону ресурсу нумерації постачальника-ініціатора та використовуються для отримання електронних комунікаційних послуг у мережі іншого постачальника послуг, постачальник-ініціатор повідомляє абонента, що викликає, шляхом надання звукового сигналу із голосовим повідомленням (далі - уніфіковане повідомлення), про дзвінок на перенесений номер.

Надання зазначеного уніфікованого повідомлення здійснюється виключно постачальником-ініціатором. У разі, якщо постачальником-ініціатором виступає постачальник послуг фіксованого зв’язку або постачальник послуг іншої держави, то зазначене уніфіковане повідомлення постачальники послуг фіксованого зв’язку та/або постачальники-транзитери не надають.

Абонент має право подати звернення постачальнику послуг, в якого отримує електронні комунікаційні послуги, щодо припинення / відновлення надання йому уніфікованих повідомлень про дзвінок на перенесений номер при здійсненні ним викликів. У разі звернення такого абонента, що надійшло письмово або дистанційно за допомогою власного кінцевого обладнання, у тому числі шляхом надсилання короткого текстового повідомлення, USSD запиту, постачальник-ініціатор за наявності технічної можливості припиняє/відновлює надання повідомлень абоненту, що викликає, про дзвінок на перенесений номер.

Форму уніфікованого повідомлення абонентів про дзвінки на перенесені номери наведено у додатку до цього Порядку.»;

8) у пункті 11 слова «операторами телекомунікацій» замінити словами «постачальниками послуг»;

9) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. У разі відсутності у постачальника-ініціатора технічної можливості прямої маршрутизації викликів та/або повідомлень на електронну комунікаційну мережу постачальника-отримувача (обладнання мережі постачальника-ініціатора не підтримує взаємодію з ЦБД та/або ЛБД), такий постачальник повинен забезпечити маршрутизацію трафіка або передачу повідомлення до мережі постачальника-транзитера, який забезпечує їх подальшу маршрутизацію до мережі постачальника-отримувача на основі даних, що отримуються з ЦБД та/або ЛБД.»;

10) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

«13. У разі ненадання або неналежного надання ППН абонент звертається до постачальника-отримувача. Організація ППН здійснюється постачальником-отримувачем, який у взаємодії з постачальником-донором, базовим постачальником, адміністратором забезпечує спільне усунення проблем, що перешкоджають отриманню абонентом ППН.»;

11) пункти 14-19 викласти в такій редакції:

«14. Постачальник-отримувач роз’яснює абоненту:

його права та обов’язки;

умови надання електронних комунікаційних послуг за обраним тарифним планом;

порядок та умови надання ППН, зазначаючи період часу, протягом якого не надаватимуться електронні комунікаційні послуги за відповідним номером, та конкретний момент завершення перенесення цього номера;

яким чином знеособленому абоненту можливо повернути невикористані кошти від базового постачальника, а саме щодо необхідності його ідентифікації у такого постачальника, перед отриманням ППН, та наявності для цього активної ідентифікаційної картки базового постачальника.

15. Абонент, який бажає отримати ППН, звертається до постачальника-отримувача із заявою, оформленою одним з таких способів:

в письмовому вигляді до пункту обслуговування абонентів постачальника-отримувача;

дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному вебсайті постачальника-отримувача.

У заяві зазначаються:

1) номер (номери), перенесення якого (яких) вимагається;

2) найменування базового постачальника, якщо таким постачальником є юридична особа, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, якщо таким постачальником є фізична особа - підприємець;

3) форма обслуговування у базового постачальника (контрактний, ідентифікований, знеособлений абонент);

4) найменування постачальника-отримувача, якщо таким постачальником є юридична особа, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, якщо таким постачальником є фізична особа - підприємець;

5) номер іншого телефону або адреса електронної пошти для зворотного зв’язку;

6) місцезнаходження / місце проживання, за яким абонент мережі фіксованого зв’язку планує отримувати електронні комунікаційні послуги з використанням перенесеного номера;

7) бажаний час перенесення номера (номерів);

8) обраний тариф та/або тарифний план постачальника-отримувача;

9) підтвердження того, що заявникові відомі і зрозумілі умови:

надання електронних комунікаційних послуг за обраним тарифним планом;

повернення невикористаних коштів від базового постачальника, а саме щодо необхідності ідентифікації абонента у такого постачальника, перед отриманням ППН, та наявності для цього активної ідентифікаційної картки базового постачальника.

При поданні заяви на ППН знеособлений абонент мобільного зв’язку має підтвердити право користування номером, на перенесення якого подана заява, шляхом зазначення у заяві одноразового пароля, надісланого постачальником-отримувачем на номер, за яким отримуються електронні комунікаційні послуги у базового постачальника і на перенесення якого подана заява.

Одразу після отримання заяви на ППН постачальник-отримувач має встановити з’єднання з термінальним (кінцевим) обладнанням цього знеособленого абонента за номером, на перенесення якого подана заява, для обміну інформацією голосом у реальному часі та отримати голосове підтвердження згоди такого абонента на отримання ППН.

Абонент - фізична особа вказує в заяві прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, серію (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Абонент - фізична особа-підприємець вказує в заяві прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, серію (за наявності), номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Абонент - юридична особа вказує в заяві повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Уповноважена особа абонента повинна пред’явити оригінал документа, що підтверджує повноваження на здійснення перенесення номера (номерів).

16. Якщо абонент планує отримувати електронні комунікаційні послуги:

на підставі укладеного в письмовій формі договору, то він додатково до інформації, зазначеної в пункті 15 цього розділу, надає відомості, передбачені законодавством для укладення договору про надання електронних комунікаційних послуг, у письмовій формі;

без укладання договору в письмовій формі, то він одночасно з поданням інформації, зазначеної в пункті 15 цього розділу, додатково подає постачальнику-отримувачу заяву про ідентифікацію відповідно до встановленого регуляторним органом порядку.

17. При надходженні заяви до постачальника-отримувача від абонента про отримання ППН:

1) постачальник-отримувач виконує наступні заходи:

перевіряє повноту та достовірність відомостей, які передбачені пунктами 15, 16 цього розділу;

фіксує дату та час отримання заяви;

здійснює ідентифікацію абонента, який планує отримувати електронні комунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, відповідно до встановленого регуляторним органом порядку;

укладає договір з абонентом, який планує отримувати електронні комунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, що набуває чинності в момент завершення перенесення номера;

за можливості, одразу після ідентифікації абонента або укладення з ним договору надає абоненту мобільного зв’язку ідентифікаційну картку, яка буде активована після завершення перенесення номера та вартість якої визначає постачальник-отримувач;

2) постачальник-отримувач, який надає електронні комунікаційні послуги на мережі іншого постачальника-отримувача (власника мережі), повідомляє такому постачальнику інформацію, яка необхідна останньому для здійснення запиту до базового постачальника щодо можливості здійснення ППН відповідно до вимог підпунктів 3, 4 цього пункту;

3) постачальник-отримувач (власник мережі) робить запит до базового постачальника щодо можливості здійснення ППН за певним номером та повідомляє про це адміністратора.

Запит має містити:

номер, якщо абонент - фізична особа, що подав заяву на ППН є знеособленим абонентом базового постачальника;

номер (номери) і прізвище та ім’я фізичної особи, якщо абонент - фізична особа, що подав заяву на ППН є ідентифікованим або контрактним абонентом базового постачальника;

номер (номери) і реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності реєстраційного номера, серію (за наявності), номер паспорта), якщо абонент, що подав заяву на ППН є фізичною особою - підприємцем;

номер (номери) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, якщо абонент, що подав заяву на ППН є юридичною особою;

4) базовий постачальник протягом 4 робочих годин з моменту отримання відповідного запиту постачальника-отримувача інформує постачальника-отримувача та адміністратора про можливість надання ППН за певним номером або про підстави для відмови в перенесенні номера згідно з пунктом 27 цього розділу. В разі отримання запиту на ППН для абонента базового постачальника, який надає електронні комунікаційні послуги на іншій мережі, базовий постачальник (власник цієї мережі) взаємодіє з таким постачальником;

5) адміністратор пересилає постачальнику-отримувачу повідомлення базового постачальника про можливість надання ППН за певним номером або про підстави для відмови в перенесенні номера згідно з пунктом 27 цього розділу. У випадку ненадання повідомлення базовим постачальником протягом часу, визначеного підпунктом 4 цього пункту, надання ППН вважається можливим, і адміністратор повідомляє постачальника-отримувача та базового постачальника про можливість надання ППН;

6) постачальник-отримувач після отримання інформації від базового постачальника або адміністратора про можливість надання ППН за певним номером повідомляє абонента:

мобільного зв’язку - про можливість падання ППН, орієнтовний час активації вже отриманої ідентифікаційної картки, у разі необхідності час та місце для отримання ідентифікаційної картки, кінцевого обладнання;

фіксованого зв’язку - про можливість надання ППН та у разі необхідності час та місце отримання кінцевого обладнання;

7) постачальник-отримувач (власник мережі) після отримання інформації від базового постачальника або адміністратора про можливість надання ППН за певним номером повідомляє її постачальнику-отримувачу, який надає електронні комунікаційні послуги на його мережі, для повідомлення абоненту відповідно до вимог абзаців другого та третього підпункту 6 цього пункту;

8) у разі відмови у ППН постачальник-отримувач зобов’язаний повідомити абоненту відповідні підстави, передбачені пунктом 27 цього розділу;

9) після отримання повідомлення відповідно до підпунктів 6, 7 цього пункту абонент:

мобільного зв’язку повинен у визначений постачальником-отримувачем час і місце отримати ідентифікаційну картку, а у разі наявності вже отриманої - активувати її та за необхідності придбати кінцеве обладнання;

фіксованого зв’язку має за необхідності придбати кінцеве обладнання.

18. У випадку, якщо абонент мобільного зв’язку не отримав ідентифікаційну картку у визначений строк, надання ППН призупиняється. Якщо абонент не виконав зазначену дію протягом 30 календарних днів з дня подання заяви на ППН, то ця заява скасовується та абонент продовжує отримувати електронні комунікаційні послуги у базового постачальника.

19. Постачальник-отримувач після виконання заходів, передбачених пунктом 17 цього розділу чи отримання інформації від постачальника-отримувача, який надає електронні комунікаційні послуги на його мережі, про виконання зазначених заходів, повідомляє базового постачальника та адміністратора про початок перенесення номера.»;

12) у пункті 20:

слова «оператора-отримувача» замінити словами «постачальника-отримувача»;

слова «базового оператора» замінити словами «базового постачальника»;

13) пункти 21, 22 викласти в такій редакції:

«21. Постачальник-отримувач (власник мережі) повідомляє постачальника-отримувача, який надає електронні комунікаційні послуги на його мережі, базового постачальника та абонента про конкретний момент завершення перенесення номера у зручний для абонента спосіб.

Постачальник-отримувач, який надає електронні комунікаційні послуги на іншій мережі, повідомляє абонента про конкретний момент завершення перенесення номера у зручний для абонента спосіб.

22. До завершення перенесення номера базовий постачальник зобов’язаний надавати електронні комунікаційні послуги абоненту, який подав заяву про перенесення номера, недискримінаційно, за встановленими показниками якості, за тарифами і на умовах, які були визначені договором про надання електронних комунікаційних послуг із цим абонентом.»;

14) пункт 23 виключити.

У зв’язку з цим пункти 24-34 вважати відповідно пунктами 23-33;

15) пункти 23-25 викласти в такій редакції:

«23. Порядок оплати і форма розрахунків за надання електронних комунікаційних послуг після завершення перенесення номера визначаються договором про надання електронних комунікаційних послуг відповідно до законодавства.

24. Перенесення номера відбувається протягом 1 робочого дня у мережах мобільного зв’язку та протягом 7 робочих днів у мережах фіксованого зв’язку з моменту реєстрації заяви, за винятком випадку, коли абонент вказує у заяві пізніший строк перенесення номера (номерів), який не може перевищувати 30 днів.

За наявності технічної можливості здійснити перенесення номера у коротші строки, ніж передбачені абзацом першим цього пункту, адміністратор та постачальники послуг, що беруть участь у процесі перенесення цього номера, за згодою абонента, наданою постачальнику-отримувачу, можуть здійснювати таке перенесення у коротші строки.

25. Якщо перенесення номера в мережі фіксованого зв’язку пов’язане з необхідністю організації постачальником-отримувачем нової абонентської лінії, строк реалізації перенесення може бути встановлений до 24 робочих днів з моменту укладення договору з постачальником-отримувачем.»;

16) у пункті 27:

підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:

«1) абонент, який планує отримувати електронні комунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, не подав постачальнику-отримувачу заяву про ідентифікацію відповідно до встановленого регуляторним органом порядку;

2) абонент, який планує отримувати електронні комунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, що набуває чинності в момент завершення перенесення номера, не уклав такий договір з постачальником-отримувачем;»;

підпункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4) знеособленим абонентом мобільного зв’язку не підтверджено право користування номером, на перенесення якого подана заява, та/або не підтверджено згоду на отримання ППН, що передбачено пунктом 15 цього розділу;

5) абонент, який бажає перенести номер, під час перенесення номера подав заяву про перенесення цього самого номера іншому постачальнику-отримувачу;»;

у підпункті 8 слова «оператор-отримувач / провайдер-отримувач» замінити словами «постачальник-отримувач»;

у підпункті 9 слова «у зоні нумерації» замінити словами «у межах території географічної зони нумерації»;

у підпункті 10 слово «телефонного» виключити;

у підпункті 11 слова «оператором-отримувачем» замінити словами «постачальником-отримувачем»;

17) пункти 28, 29 викласти в такій редакції:

«28. Абонент має право відмовитись від поданої ним заяви про перенесення номера, повідомивши про це постачальника-отримувача в такий самий спосіб, яким подавав заяву, у строк, що не перевищує половину строку на здійснення перенесення номера, зазначеного в пунктах 24, 25 цього розділу.

29. Взаєморозрахунки між постачальниками послуг під час обслуговування абонентів з перенесеними номерами здійснюються за послуги пропуску трафіку відповідно до договорів про взаємоз’єднання, укладених між цими постачальниками.»;

18) у пункті 30 слово «НКРЗІ» замінити словами «регуляторного органу»;

19) пункти 31, 32 викласти в такій редакції:

«31. Оплата послуг адміністратора встановлюється в установленому законодавством порядку на договірних засадах та здійснюється:

постачальником-отримувачем за кожне перенесення номера;

постачальниками послуг, які використовують ресурс нумерації, за доступ до інформації ЦБД з урахуванням кількості задіяного ресурсу нумерації та собівартості утримання ЦБД;

іншими суб’єктами господарювання, які використовують дані про номери у своїх технологічних процесах.

32. Постачальники послуг, які надають електронні комунікаційні послуги з використанням інших мереж, зобов’язані забезпечити надання абонентам ППН відповідно до договорів з постачальниками послуг, мережі яких вони використовують для надання електронних комунікаційних послуг.»;

20) пункт 33 викласти в такій редакції:

«33. Порядок позасудового вирішення спорів щодо надання послуг з перенесення номерів визначається відповідно до встановленого регуляторним органом порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг.».

4. Розділ III виключити.

5. У тексті Порядку:

1) слово «телекомунікаційні» в усіх відмінках замінити словами «електронні комунікаційні» у відповідних відмінках;

2) слово «абонентський» у всіх відмінках і числах виключити.

6. У додатку до Порядку:

1) відмітку до додатка викласти в такій редакції:

«

Додаток

до Порядку надання послуг

перенесення номерів

(пункт 9 розділу II)

»;

2) позицію «Оператор-ініціатор визначив, що набраний абонентом А номер абонента Б є перенесеним з мережі оператора-ініціатора до мережі іншого оператора» викласти в такій редакції:

«Постачальник-ініціатор визначив, що набраний абонентом А номер абонента Б є перенесеним з мережі постачальника-ініціатора до мережі іншого постачальника послуг».

Директор Департаменту

зв’язку

І. Хохотва


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.02.2022 — 2022 р., № 13, стор. 99, стаття 736, код акта 109917/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -