Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1984 від 3 листопада 2015 року щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2015

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

05.11.2015

UA

Офіційний вісник Європейського Союзу

L 289/18

(До Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею"

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля)

РІШЕННЯ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1984

від 3 листопада 2015 року

щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку

(оприлюднено під номером C(2015) 7369)

(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (-1), зокрема його статтю 9(5),

Оскільки:

(1) Нотифікація схем електронної ідентифікації державами-членами є необхідною умовою взаємного визнання засобів електронної ідентифікації.

(2) Співпраця у сфері інтероперабельності та безпеки схем електронної ідентифікації вимагає спрощених процедур. Оскільки співпраця між державами-членами, що передбачена у статті 12(6) Регламенту (ЄС) № 910/2014 і детально регулюється Імплементаційним рішенням Комісії (ЄС) 2015/296 (-2), вже вимагає застосування англійської мови, таке саме рішення для цілей нотифікації схем електронної ідентифікації повинно забезпечити інтероперабельність і безпеку схем.

Проте переклад уже наявної документації не повинен призводити до невиправданого навантаження.

__________

(-1)ОВ L 257, 28.08.2014, с. 73.

(-2) Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2015/296 від 24 лютого 2015 року про процедурний порядок співпраці між державами-членами у сфері електронної ідентифікації відповідно до статті 12(7) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (ОВ L 53, 25.02.2015, с. 14).

(3) До схем можуть бути залучені декілька сторін, які випускають засоби електронної ідентифікації, та/або декілька рівнів надійності. З метою забезпечення ясності та правової визначеності необхідно, щоб нотифікація таких схем була єдиним процесом з окремими формами нотифікації для кожної із сторін, яка випускає засоби електронної ідентифікації, та/або для кожного рівня надійності.

(4) Процеси організації схем електронної ідентифікації різняться між собою в державах-членах, залучаючи суб'єктів державного та приватного секторів. Хоча метою форми нотифікації повинно бути надання якомога точнішої інформації, крім іншого, щодо різних органів або суб'єктів, які залучено до процесу електронної ідентифікації, вона не повинна охоплювати перелік, наприклад, усіх місцевих муніципалітетів, якщо такі залучено. У такому випадку у відповідному полі форми нотифікації необхідно зазначати рівень залученого органу або суб'єкту.

(5) Надання опису схеми електронної ідентифікації перед здійсненням нотифікації іншій державі-члену, як зазначено у статті 7(g) Регламенту (ЄС) № 910/2014, є необхідною умовою для взаємного визнання засобів електронної ідентифікації. Необхідно використовувати форму нотифікації, визначену в цьому імплементаційному акті, в контексті надання опису схеми для інших держав-членів для того, щоб уможливити експертну оцінку, зазначену в статті 10(2) Імплементаційного рішення (ЄС) 2015/296.

(6) Термін для опублікування Комісією нотифікації, як передбачено в статті 9(3) Регламенту (ЄС) № 910/2014, необхідно відраховувати з дня, коли подано повністю заповнену форму. Форму нотифікації не можна вважати повністю заповненою, якщо Комісії потрібно подати запит на додаткову інформацію або пояснення.

(7) 3 метою забезпечення однакового використання форми нотифікації Комісії доречно надати державам-членам настанови, зокрема щодо того, чи зміни до форми нотифікації можуть призвести до повторного здійснення нотифікації.

(8) Інструменти, передбачені цим Рішенням, відповідають висновку Комітету, зазначеного у статті 48 Регламенту (ЄС) № 910/2014,

УХВАЛИЛА ЦЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Мета

Відповідно до статті 9(5) Регламенту (ЄС) № 910/2014 це Рішення визначає обставини, формати та процедури нотифікацій Комісії схем електронної ідентифікації.

Стаття 2

Мова нотифікації

1. Мовою нотифікації повинна бути англійська. Форму нотифікації, передбачену у статті 3(1), необхідно заповнювати англійською мовою.

2. Без порушення параграфа 1, держави-члени не зобов'язані перекладати супровідні документи, зазначені в пункті 4.4 додатка, якщо це створить невиправдане навантаження.

Стаття 3

Процедура та формати нотифікації

1. Нотифікацію здійснюють в електронному вигляді у форматі, що відповідає формі, встановленій у додатку.

2. Якщо до схеми залучено декілька сторін, що випускають засоби електронної ідентифікації, та/або схема охоплює декілька рівнів надійності, пункти 3.2 та/або, у відповідних випадках, 4.2 форми нотифікації, викладеної у додатку, необхідно заповнювати окремо для кожної сторони, що випускає засоби електронної ідентифікації, та/або для кожного рівня надійності.

3. Якщо установи, сторони, суб'єкти або органи, яких необхідно нотифікувати у формі, встановленій у додатку, зокрема сторони, що управляють процесом реєстрації унікальних даних персональної ідентифікації, або сторони, що випускають засоби електронної ідентифікації, діють відповідно до тих самих правил та використовують точно такі самі процедури, зокрема, якщо це регіональні або місцеві органи, застосовують такі конкретні правила:

(a) форма нотифікації може бути заповнена відразу для всіх таких сторін;

(b) форма нотифікації може містити інформацію, яка необхідна для ідентифікації відповідного функціонального або територіального рівня організації.

4. Комісія підтверджує отримання нотифікації за допомогою електронних засобів.

5. Комісія може подати запит на додаткову інформацію або пояснення у таких випадках:

(a) форма нотифікації заповнена неправильно;

(b) у формі або супровідних документах є очевидна помилка;

(c) опис схеми електронної ідентифікації не було надано іншій державі-члену перед здійсненням нотифікації; відповідно до статті 7(g) Регламенту (ЄС) № 910/2014.

6. Якщо надходить запит на додаткову інформацію або пояснення, зазначені у параграфі 5, нотифікація вважається повністю складеною тільки тоді, коли Комісії надано таку додаткову інформацію та пояснення.

Стаття 4

Адресати

Це Рішення адресовано державам-членам.

Вчинено у Брюсселі 3 листопада 2015 року.

За Комісію

Gunther OETTINGER

Член Комісії


ДОДАТОК

ФОРМА НОТИФІКАЦІЇ ДЛЯ СХЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 9(5) РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) № 910/2014

{Текст додатка}

{Джерело: Урядовий портал (Переклади актів acquis ЄС) https://www.kmu.gov.ua}


Документи та файли

Сигнальний документ — f474816n50.pdf

Публікації документа

 • Офіційний вісник Європейського Союзу від 05.11.2015 — 2015 р., / L 289 /, стор. 18

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 5. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 9. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 10. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 16. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк