<<
>>

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1505 від 8 вересня 2015 року щодо технічних специфікацій та форматів довірчих списків відповідно до статті 22(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2015

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

09.09.2015

UA

Офіційний вісник Європейського Союзу

L 235/31

(До Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею"

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1505

від 8 вересня 2015 року

щодо технічних специфікацій та форматів довірчих списків відповідно до статті 22(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку

(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (-1), зокрема його статтю 22(5),

Оскільки:

(1) Довірчі списки мають важливе значення для побудови довіри між операторами ринку, оскільки у них зазначено статус постачальника послуг на момент здійснення нагляду.

(2) Транскордонному використанню електронних підписів сприяло Рішення Комісії 2009/767/ЄС (-2), у якому передбачено зобов’язання для держав-членів створювати, вести та публікувати довірчі списки, які містять інформацію, пов’язану з постачальниками послуг зі сертифікації, які видають кваліфіковані сертифікати населенню відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Ради 1999/93/ЄС (3) та які знаходяться під наглядом держав-членів і акредитовані ними.

(3) У статті 22 Регламенту (ЄС) № 910/2014/ЄС передбачено зобов’язання для держав-членів створювати, вести та публікувати довірчі списки у безпечний спосіб за електронним підписом та печаткою у формі, що придатна для автоматизованої обробки, та нотифікувати Комісії органи, відповідальні за створення національних довірчих списків.

(4) Постачальника довірчих послуг та довірчі послуги, які він надає, необхідно вважати кваліфікованими, якщо кваліфікований статус присвоєно постачальнику у довірчому списку.

Для забезпечення того, щоб постачальники послуг могли легко виконувати інші зобов’язання, що випливають з Регламенту (ЄС) № 910/2014, зокрема ті, що зазначені у статтях 27 і 37, на відстані та за допомогою електронних засобів, а також для виправдання законних очікувань інших постачальників послуг зі сертифікації, що не видають кваліфіковані сертифікати, але надають послуги, пов’язані з електронними підписами, відповідно до Директиви 1999/93/ЄС та внесені до списку до 30 червня 2016 року, держави-члени повинні мати можливість додавати довірчі послуги, відмінні від кваліфікованих послуг, до довірчих списків на добровільних засадах на національному рівні, чітко вказавши, що вони не є кваліфікованими відповідно до Регламенту (ЄС) № 910/2014.

(5) Відповідно до пункту 25 преамбули Регламенту (ЄС) № 910/2014 держави-члени можуть додавати види національно визначених довірчих послуг, відмінні від тих, що визначено у статті 3(16) Регламенту (ЄС) № 910/2014, чітко вказавши, що вони не є кваліфікованими відповідно до Регламенту (ЄС) № 910/2014.

(6) Заходи, передбачені цим Рішенням, відповідають висновку Комітету, визначеного у статті 48 Регламенту (ЄС) № 910/2014,

УХВАЛИЛА ЦЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Держави-члени створюють, публікують та ведуть довірчі списки, у тому числі інформацію щодо кваліфікованих постачальників довірчих послуг, за якими вони здійснюють нагляд, а також інформацію щодо кваліфікованих довірчих послуг, які такі постачальники надають. Такі списки повинні відповідати технічним специфікаціям, викладеним у додатку І.

Стаття 2

Держави-члени можуть вносити до довірчих списків інформацію щодо некваліфікованих постачальників довірчих послуг разом з інформацією щодо некваліфікованих довірчих послуг, які такі постачальники надають. У списку повинно бути чітко зазначено, які постачальники довірчих послуг і які довірчі послуги, що вони надають, не є кваліфікованими.

Стаття 3

(1) Відповідно до статті 22(2) Регламенту (ЄС) № 910/2014 держави-члени повинні скріпити електронними підписом та печаткою форму своїх дочірніх списків, що придатна для автоматизованої обробки, відповідно до технічних специфікацій, викладених у додатку I.

(2) Якщо держава-член публікує в електронному вигляді форму, придатну для сприйняття людиною, вона повинна забезпечити, що ця форма довірчих списків містить таку саму інформацію, що і форма, яка придатна для автоматизованої обробки, і повинна скріпити її електронними підписом та печаткою відповідно до технічних специфікацій, викладених у додатку I.

Стаття 4

(1) Держави-члени нотифікують Комісії інформацію, зазначену в статті 22(3) Регламенту (ЄС) № 910/2014, використовуючи шаблон, що у додатку II.

(2) Інформація, зазначена у параграфі 1, повинна містити щонайменше два сертифікати відкритого ключа оператора схеми, змінені періоди дії яких становлять не менше 3 місяців, що відповідає особистим ключам, які можуть бути використані для скріплення електронними підписом та печаткою форми довірчого списку, придатної для автоматизованої обробки, і форми, придатної для сприйняття людиною, після опублікування.

(3) Відповідно до статті 22(4) Регламенту (ЄС) № 910/2014 Комісія повинна оприлюднити через безпечний канал зв’язку з автентифікованим веб-сервером інформацію, зазначену в параграфах 1 та 2, як нотифіковано державами-членами, у скріпленій підписом та печаткою формі, що придатна для автоматизованої обробки.

(4) Комісія може оприлюднити через безпечний канал зв’язку з автентифікованим веб-сервером інформацію, зазначену в параграфах 1 та 2, як нотифіковано державами-членами, у скріпленій підписом та печаткою формі, що придатна для сприйняття людиною.

Стаття 5

Це Рішення набуває чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Це Рішення є обов’язковим у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах.

Вчинено у Брюсселі 8 вересня 2015 року.

За Комісію

Президент

Jean-Claude JUNCKER


ДОДАТОК І 

ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

ДЛЯ СПІЛЬНОГО ШАБЛОНУ ДОВІРЧИХ СПИСКІВ

{Текст Додатку I}

ДОДАТОК ІI

ШАБЛОН НОТИФІКАЦІЙ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ

{Текст Додатку II}

{Джерело: Урядовий портал (Переклади актів acquis ЄС) https://www.kmu.gov.ua}


Документи та файли

Сигнальний документ — f474400n43.pdf
Сигнальний документ — f474400n44.pdf

Публікації документа

 • Офіційний вісник Європейського Союзу від 09.09.2015 — 2015 р., / L 235 /, стор. 31

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 5. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 9. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 10. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 16. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк