<<
>>

РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019

Документ актуальний на 04.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони

{Рішення затверджено Законом № 2739-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 27, ст.112}

{Рішення Ради Асоціації, опубліковане в Офіційному віснику України № 60 від 09.09.2019}

{Рішення Ради Асоціації опубліковане в Офіційному віснику України № 76 від 04.10.2019}

РАДА АСОЦІАЦІЇ ЄС-УКРАЇНА,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони, та, зокрема, її статтю 463,

Оскільки:

(1) Угода про асоціацію (далі - "Угода") між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони, була підписана 21 березня та 27 червня 2014 року та набрала чинності 1 вересня 2017 року.

(2) У преамбулі до Угоди визнано прагнення Сторін просувати в Україні процес реформування та наближення, таким чином сприяючи поступовій економічній інтеграції та поглибленню політичної асоціації, а також досягненню економічної інтеграції за допомогою широкого регуляторного наближення. У преамбулі також згадано зобов’язання Сторін щодо зміцнення енергетичної безпеки, серед іншого шляхом посилення ринкової інтеграції та регуляторного наближення до ключових елементів acquis ЄС.

(3) Окрім того, у двосторонньому Меморандумі ЄС-Україна про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства від 24 листопада 2016 року визнано, що метою активізації співпраці у сфері енергетики та реформи в енергетичному секторі є повна інтеграція енергетичних ринків ЄС та України.

(4) У статті 1 Угоди зазначено ціль підтримувати зусилля України стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, серед іншого шляхом поступового наближення законодавства до законодавства Союзу.

(5) Відповідно до статті 273 Угоди, Сторони адаптують своє законодавство, як передбачено у додатку XXVII до Угоди, для забезпечення того, щоб усі умови для транспортування електроенергії та газу були об’єктивними, обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними.

(6) Окрім того, з метою досягнення прогресу у напрямку ринкової інтеграції, у статті 337 Угоди передбачено, що Сторони продовжують та активізують свою співпрацю з енергетичних питань, у тому числі шляхом поступового зближення в енергетичному секторі.

(7) У статті 341 Угоди встановлено, що поступове наближення в енергетичному секторі відбуватиметься відповідно до графіка, передбаченого у додатку XXVII до Угоди.

(8) У статті 474 Угоди підтверджується загальне зобов’язання України проводити поступове наближення свого законодавства до законодавства Союзу, у тому числі в енергетичному секторі.

(9) Положення acquis ЄС в енергетичному секторі зазнали суттєвих змін з моменту завершення переговорів щодо Угоди, і, таким чином, змінилися зобов’язання України, що випливають з імплементації Угоди, та її членства у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства.

Зазначені зміни необхідно відобразити у додатку XXVII до Угоди, який, отже, необхідно оновити.

(10) Стаття 475 Угоди в загальних термінах визначає моніторинг прогресу наближення законодавства України до права ЄС, у тому числі аспекти імплементації та забезпечення виконання. Зазначена стаття передбачає, що процес звітування та оцінювання буде враховувати конкретні методи, визначені в Угоді або в рішеннях інституційних органів, створених відповідно до цієї Угоди.

(11) Для забезпечення ефективнішої імплементації реформ Україною необхідно зміцнити механізм моніторингу реформи енергетичного сектора, щоб досягнуті реформи мали незворотний характер і таким чином у довгостроковій перспективі сприяли модернізації енергетичного сектора.

(12) Відповідно до статті 463(1) та (3) Угоди Рада асоціації Україна-ЄС ("Рада асоціації") може ухвалювати рішення, спрямовані на досягнення завдань цієї Угоди. Зокрема, вона може оновлювати або вносити зміни і доповнення до додатків до Угоди, враховуючи розвиток права ЄС та застосовні стандарти, встановлені в міжнародних інструментах, як вважатимуть за відповідне Сторони.

(13) Таким чином, Рада асоціації має внести зміни і доповнення до додатка XXVII до Угоди для того, щоб передбачити детальніші правила для моніторингу наближення законодавства України до права ЄС в енергетичному секторі. З цією метою необхідно включити в додаток XXVII до Угоди відповідні положення, що посилюють процес моніторингу.

УХВАЛИЛА ЦЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Додаток XXVII до Угоди замінити додатком до цього рішення.

Стаття 2

Це рішення підлягає публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу та в Офіційному віснику України.

Стаття 3

Це рішення набуває чинності з дати його ухвалення.


Додаток

Додаток XXVII ДО Глави 1

СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ

ДОДАТОК XXVII-A

МОНІТОРИНГ НАБЛИЖЕННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

З метою посилення моніторингу наближення внутрішнього законодавства України до acquis ЄС у сфері енергетики та досягнення у довгостроковій перспективі модернізації енергетичного сектора України Сторони застосовують такі додаткові заходи відповідно до статті 475(2) Угоди. Зазначені заходи не впливають на права та обов’язки Сторін, що випливають з їхнього членства у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства.

Ефективна імплементація acquis ЄС.

1. Європейська Комісія негайно інформує Україну про будь-які пропозиції Європейської Комісії щодо ухвалення або внесення змін до будь-яких актів ЄС, що змінюють acquis ЄС, включене до цього додатка.

2. Україна забезпечує ефективну імплементацію наближених національних актів та вживає будь-яких заходів, необхідних для відображення змін у праві Союзу у своєму національному законодавстві, що регулює енергетичний сектор, відповідно до переліку у додатку XXVII-B. Зокрема, будь-який акт, що відповідає:

a. будь-якому регламенту або рішенню ЄС, необхідно зробити частиною внутрішнього правового режиму України;

b. будь-якій директиві ЄС, передбачає право органів влади України на власний вибір визначати форму і метод імплементації;

c. будь-якому регламенту Комісії, що стосується мережевого кодексу в електроенергетичному або газовому секторі, необхідно зробити частиною внутрішнього правового режиму України без внесення змін до структури та тексту Регламенту, не враховуючи перекладу, окрім якщо сама Європейська Комісія визначає необхідність внесення таких змін.

3. Україна утримається від будь-яких дій, що негативно впливають на завдання або результати наближення свого національного законодавства до acquis ЄС в енергетичному секторі відповідно до переліку у додатку XXVII-B.

4. Україна скасовує положення свого національного законодавства або припиняє внутрішні практики, що є несумісними з правом Союзу або з її національним законодавством, наближеним до права Союзу в енергетичному секторі відповідно до переліку у додатку XXVII-B.

Консультації

5. Україна проводить консультації з Європейською Комісією щодо сумісності з положеннями acquis ЄС будь-якої законодавчої пропозиції у сферах, що мають бути наближені до законодавчих актів ЄС, перелічених у додатку XXVII-B, до набрання чинності такої пропозиції. Обов’язок проводити консультації стосується пропозицій про внесення змін до вже наближеного національного законодавчого акту, незалежно від юридичної форми такої пропозиції.

6. Уряд України може проводити консультації з Європейською Комісією щодо сумісності з положеннями acquis ЄС будь-якої пропозиції щодо акту, що імплементує законодавство в енергетичному секторі, який було наближено або має бути наближений до acquis ЄС, включеного до переліку в додатку XXVII-B. Якщо Уряд України вирішить провести консультації з Європейською Комісією щодо такого акту, застосовують пункт 7.

7. Україна утримується від введення в дію актів, поданих на проведення консультацій, зазначених у пункті 5 та 6, до того, як Європейська Комісія завершила оцінювання сумісності законопроекту з відповідними положеннями acquis ЄС та у випадку, якщо Європейська Комісія дійшла висновку, що законопроект є несумісним із зазначеними положеннями acquis ЄС.

8. Оцінювання сумісності Європейською Комісією може включати рекомендації щодо законопроекту або його частин, які Європейська Комісія вважає несумісними з acquis ЄС. Для проведення оцінювання Європейська Комісія може, на власний розсуд, проводити консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства або організовувати експертні місії. Оцінювання сумісності необхідно завершити протягом 3 місяців з дати надходження англомовної версії законопроекту або протягом довшого строку, що може бути погоджений Європейською Комісією та Україною. У разі відсутності реакції Європейської Комісії протягом вказаного строку Україна може вводити законопроект в дію. Відсутність реакції протягом вказаного строку не означає, що Європейська Комісія вважає законопроект сумісним з acquis ЄС.

9. Україна доводить до відома Європейської Комісії остаточну версію кожного акту у тих сферах, що мають бути наближені до acquis ЄС відповідно до переліку у додатку XXVII-B або які вносять зміни в наближене національне законодавство у вказаних сферах.

10. Уряд України може подавати до Європейської Комісії будь-який інший акт або пропозицію з енергетичних питань, охоплених цією Угодою для того, щоб зробити запит на висновок, що матиме незобов’язальний характер, щодо сумісності такого акту із положеннями acquis ЄС відповідно до переліку у додатку XXVII-B.

11. Сторони обмінюються інформацією у порядку, встановленому цим додатком, через секретарів Ради асоціації.

Звітування перед Радою асоціації.

12. Європейська Комісія інформує Раду асоціації, напередодні її щорічного засідання, про всі висновки, із запитом про отримання яких зверталася Україна та які були надані Україні відповідно до цього додатка, щодо відповідності національних актів України положенням acquis ЄС.

13. Україна письмово звітує перед Радою асоціації, за три місяці до її щорічного засідання, про результати, досягнуті у сфері імплементації реформи енергетичного сектора на основі положень acquis ЄС відповідно до переліку у додатку XXVII-B. У такому звіті необхідно детально розглянути, у який спосіб Україна врахувала висновки та рекомендації, надані Європейською Комісією, у своїх ухвалених актах, а також надати інформацію про ефективне застосування ухвалених законів.

14. Результати заходів з моніторингу подають на обговорення у всі відповідні органи, створені за цією Угодою, у тому числі для цілей рекомендацій, зазначених у статті 475(4) Угоди.

ДОДАТОК XXVII-B

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО НАБЛИЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до наведеного нижче законодавства ЄС у визначені терміни.

1. Положення acquis ЄС, які Україна зобов’язалася імплементувати в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Погоджені у ньому строки застосовуються до цього додатка.

Електроенергія

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року щодо спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 714/2009 від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії та про скасування Регламенту (ЄС) № 1228/2003.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року про доброчесність та прозорість на гуртовому ринку електроенергії.

Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/89/ЄС від 18 січня 2006 року щодо заходів забезпечення надійності постачання електроенергії та інвестування в інфраструктуру.

Регламент Комісії (ЄС) № 838/2010 від 23 вересня 2010 року про настанови, що стосуються механізму компенсації операторам систем транскордонних передач електроенергії та спільного нормативного підходу до плати за передачу електроенергії.

Регламент Комісії (ЄС) № 543/2013 від 14 червня 2013 року про надання та оприлюднення даних на ринках електроенергії та про внесення змін і доповнень до додатка I до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 714/2009.

Регламент Комісії (ЄС) № 2016/1388 від 17 серпня 2016 року про встановлення мережевого кодексу приєднання електроустановок до мереж.

Регламент Комісії (ЄС) № 2016/631 від 14 квітня 2016 року про встановлення мережевого кодексу вимог до приєднання генераторів до мережі.

Регламент Комісії (ЄС) № 2016/1447 від 26 серпня 2016 року про встановлення мережевого кодексу вимог до приєднання до мережі систем постійного струму високої напруги і приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентру.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/1952 від 26 жовтня 2016 року про європейську статистику цін на природний газ та електроенергію та про скасування Директиви 2008/92/ЄС.

Газ

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 715/2009 від 13 липня 2009 року про умови доступу до мереж транспортування природного газу та про скасування Регламенту (ЄС) № 1775/2005.

Директива Ради 2004/67/ЄС від 26 квітня 2004 року щодо заходів із забезпечення надійності постачання природного газу.

Регламент Комісії (ЄС) № 2015/703 від 30 квітня 2015 року про встановлення мережевого кодексу правил інтероперабельності та обміну даними.

Регламент Комісії (ЄС) № 2017/459 від 16 березня 2017 року про встановлення мережевого кодексу механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах та про скасування Регламенту (ЄС) № 984/2013.

Регламент Комісії (ЄС) № 2017/460 від 16 березня 2017 року про встановлення мережевого кодексу гармонізованих структур тарифу на транспортування газу.

Відновлювані джерела енергії

Директива 2009/28/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 квітня 2009 року про заохочення використання енергії з відновлюваних джерел та внесення змін і доповнень та наступне скасування Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС.

Нафта

Директива Ради 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 року про зобов’язання держав-членів підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів.

Енергетична інфраструктура

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 347/2013 від 17 квітня 2013 року про настанови для транс-європейської енергетичної інфраструктури і скасування рішення № 1364/2006/ЄС та внесення змін і доповнень до Регламентів (ЄС) № 713/2009, (ЄС) № 714/2009 та (ЄС) № 715/2009.

Енергоефективність

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, внесення змін і доповнень до Директив 2009/125/ЄС і 2010/30/ЄС та про скасування Директив 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС.

Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року про енергетичні характеристики будівель.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1369 від 4 липня 2017 року про встановлення рамок для енергетичного маркування та про скасування Директиви 2010/30/ЄС.

Імплементаційні регламенти:

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 518/2014 від 5 березня 2014 року про внесення змін і доповнень до делегованих регламентів Комісії (ЄС) № 1059/2010, (ЄС) № 1060/2010, (ЄС) № 1061/2010, (ЄС) № 1062/2010, (ЄС) № 626/2011, (ЄС) № 392/2012, (ЄС) № 874/2012, (ЄС) № 665/2013, (ЄС) № 811/2013 та (ЄС) № 812/2013 стосовно маркування в Інтернеті пов’язаних з енергоспоживанням продуктів;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2017/254 від 30 листопада 2016 року про внесення змін і доповнень до делегованих регламентів Комісії (ЄС) № 1059/2010, (ЄС) № 1060/2010, (ЄС) № 1061/2010, (ЄС) № 1062/2010, (ЄС) № 626/2011, (ЄС) № 392/2012, (ЄС) № 874/2012, (ЄС) № 665/2013, (ЄС) № 811/2013, (ЄС) № 812/2013, (ЄС) № 65/2014, (ЄС) № 1254/2014, (ЄС) 2015/1094, (ЄС) 2015/1186 та (ЄС) 2015/1187 стосовно використання допустимих відхилень у процедурах верифікації;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1060/2010 від 28 вересня 2010 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових холодильних приладів;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 65/2014 від 1 жовтня 2013 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування кондиціонерів повітря;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 874/2012 від 12 липня 2012 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування електричних ламп та світильників;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1059/2010 від 28 вересня 2010 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових посудомийних машин;

- Директива Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 року на імплементацію Директиви Ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових прально-сушильних машин;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1061/2010 від 28 вересня 2010 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових пральних машин;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 665/2013 від 3 травня 2013 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування пилососів;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 812/2013 від 18 лютого 2013 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, баків для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 811/2013 від 18 лютого 2013 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування телевізорів;Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1254/2014 від 11 липня 2014 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2015/1094 від 5 травня 2015 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2015/1186 від 24 квітня 2015 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування обігрівачів приміщень;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2015/1187 від 27 квітня 2015 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок;

2. Acquis ЄС, що повинно бути імплементоване Україною, яке виходить за межі зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.

Газ

Регламент Комісії (ЄС) № 312/2014 від 26 березня 2014 року про Мережевий кодекс балансування газу в газотранспортних системах.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати до 31 грудня 2019 року.

Пошуки та розвідування вуглеводнів

Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволів на пошуки, розвідування і видобування вуглеводнів.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою, з урахуванням Статей (12 та 13) положень про питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями, охоплених Главою 11 ("Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями") Розділу IV ("Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею").

Енергоефективність - енергетичні характеристики будівель

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 244/2012 від 16 січня 2012 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність будівель шляхом встановлення порівняльних методологічних рамок для обчислення оптимальних за витратами рівнів мінімальних вимог до енергетичних характеристик будівель та елементів будівель.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати до 30 червня 2019 року.

Енергоефективність - екодизайн

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 року про рамки для встановлення вимог до екодизайну для пов’язаних з енергоспоживанням продуктів.

Графік: Положення Директиви 2009/125/ЄС необхідно імплементувати протягом 3 років з моменту набуття чинності цією Угодою.

Імплементаційні регламенти:

- Регламент Комісії (ЄС) № 2016/2282 від 30 листопада 2016 року про внесення змін і доповнень до регламентів (ЄС) № 1275/2008, (ЄС) № 107/2009, (ЄС) № 278/2009, (ЄС) № 640/2009, (ЄС) № 641/2009, (ЄС) № 642/2009, (ЄС) № 643/2009, (ЄС) № 1015/2010, (ЄС) № 1016/2010, (ЄС) № 327/2011, (ЄС) № 206/2012, (ЄС) № 547/2012, (ЄС) № 932/2012, (ЄС) № 617/2013, (ЄС) № 666/2013, (ЄС) № 813/2013, (ЄС) № 814/2013, (ЄС) № 66/2014, (ЄС) № 548/2014, (ЄС) № 1253/2014, (ЄС) 2015/1095, (ЄС) 2015/1185, (ЄС) 2015/1188, (ЄС) 2015/1189 та (ЄС) 2016/2281 стосовно використання допустимих відхилень у процедурах верифікації.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 2016/2281 від 30 листопада 2016 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС про рамки для встановлення вимог до екодизайну для пов’язаних з енергоспоживанням продуктів, стосовно вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних холодильних установок та вентиляторних теплообмінників.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 2015/1189 від 28 квітня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для твердопаливних котлів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 2015/1188 від 28 квітня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 2015/1185 від 24 квітня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для твердопаливних обігрівачів приміщень.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаційних агрегатів і холодильних установок.

- Регламент Комісії (ЄС) № 1253/2014 від 7 липня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для вентиляційних установок.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 548/2014 від 21 травня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 66/2014 від 14 січня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 813/2013 від 2 серпня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 814/2013 від 2 серпня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків для зберігання гарячої води.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 666/2013 від 8 липня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для пилососів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 617/2013 від 26 червня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для комп’ютерів і комп’ютерних серверів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 932/2012 від 3 жовтня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 622/2012 від 11 липня 2012 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 641/2009 стосовно вимог до екодизайну для безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, вбудованих у продукти.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС 2009 стосовно вимог до екодизайну для безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, вбудованих у продукти.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водяних насосів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 206/2012 від 6 березня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 327/2011 від 30 березня 2011 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для вентиляторів з двигуном з вхідною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 1016/2010 від 10 листопада 2010 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водяних насосів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 1015/2010 від 10 листопада 2010 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових пральних машин.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 2015/1428 від 25 серпня 2015 року про внесення змін і доповнень до Регламенту Комісії (ЄС) № 244/2009 стосовно вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення, та Регламенту Комісії (ЄС) № 245/2009 стосовно вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без вмонтованого баласту, розрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і світильників, які можуть функціонувати з такими лампами, та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/55/ЄС та Регламенту Комісії (ЄС) № 1194/2012 стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 245/2009 від 18 березня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без вмонтованого баласту, розрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і світильників, які можуть функціонувати з такими лампами, та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/55/ЄС, з подальшими змінами і доповненнями.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 244/2009 від 18 березня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС 2009 стосовно вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення, з подальшими змінами і доповненнями.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) № 859/2009 від 18 вересня 2009 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 244/2009 стосовно вимог до екодизайну щодо ультрафіолетового випромінювання побутових ламп неспрямованого випромінення.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 347/2010 від 21 квітня 2010 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 245/2009 стосовно вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без вмонтованого баласту, розрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і світильників, які можуть функціонувати з такими лампами.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 643/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 642/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для телевізорів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 4/2014 від 6 січня 2014 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 640/2009, що імплементує Директиву Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для електричних двигунів.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 640/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для електричних двигунів + Виправлення ОВ L 46, 19.02.2011.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) № 278/2009 від 6 квітня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну щодо споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в ненавантаженому режимі та їхньої середньої ефективності в активному режимі, з подальшими змінами і доповненнями.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) № 107/2009 від 4 лютого 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для простих цифрових декодерів, з подальшими змінами і доповненнями.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) № 1275/2008 від 17 грудня 2008 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну щодо споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі "вимкнено" та в режимі очікування, з подальшими змінами і доповненнями.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 року про вимоги до ефективності для нових водонагрівальних котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі, з подальшими змінами і доповненнями.

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) № 643/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів, з подальшими змінами і доповненнями.

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

Ядерна енергетика

Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання, і скасування директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом і 2003/122/Євратом.

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 4 років після набуття чинності цією Угодою.

Директива Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 року про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива.

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 2 років після набуття чинності цією Угодою.

Директива Ради 2009/71/Євратом від 25 червня 2009 року про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок.

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

Директива Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 року про внесення змін і доповнень до Директиви 2009/71/Євратом про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок.

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

Директива Ради 2011/70/Євратом від 19 липня 2011 року про встановлення рамок Співтовариства для відповідального та безпечного поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

Прийнято в Києві _______________.

Від Ради асоціації

Голова

Секретарі

В. ГРОЙСМАН

О. СТЕФАНІШИНА

(підпис)

(підпис)

Д. ФЛОРЕАН


Документи та файли

Сигнальний документ — f485342n203.pdf
Сигнальний документ — f485342n204.pdf

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2019 — 2019 р., № 52, стор. 9, стаття 1783, код акта 94982/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 3. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 5. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 6. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 9. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 10. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 16. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності". Європейський Союз. 2015 рікк