<<
>>

Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА, Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66, Враховуючи пропозицію Комісії (1), У співпраці з Європейським Парламентом (2), Беручи до уваги думку Комітету з економічних та соціальних питань (3),_______________ (1) OJ No. C 255, 1.10.1991, p. 3 і OJ No. C 25, 28.1.1993, p. 43. (2) OJ No. C 305, 23.11.1992, p. 129 і OJ No. C 255, 20.9.1993. (3) OJ No. C 98, 21.4.1992, p. 44. (1) Оскільки цілі країн Європейського Співтовариства, що за загальним рішенням були покладені в основу Угоди ( 994_017 ) і направлені на знищення бар'єрів, що розділяють країни Європи, включають досягнення ще більш тісного єднання народів Європи, сприяння встановленню більш тісних стосунків між державами Європейського Співтовариства та забезпечення економічного та соціального прогресу у Європейському Співтоваристві; (2) Оскільки, з цією метою, Угода ( 994_017 ) передбачає формування загального ринку та зони без внутрішніх кордонів; оскільки засоби досягнення цього включають ліквідацію перепон на шляху до вільного застосування послуг та створення системи, яка зможе запобігти порушенню правил конкуренції на загальному ринку; оскільки, з цією метою, Рада може прийняти директиви про координацію положень, покладених в основу згідно із законодавством, положенням або рішенням оперативного характеру, затвердженим в державах-членах ЄЕС, стосовно здійснення діяльності як незалежно працюючими особами; (3) Оскільки телевізійні та радіопередачі, що транслюються через кордони в межах Співтовариства, зокрема, за допомогою супутника та через кабельну мережу, представляють собою один з найважливіших шляхів досягнення цілей Співтовариства, які одночасно носять політичний, економічний, соціальний, культурний і правовий характер; (4) Оскільки Рада вже затвердила Директиву 89/552/ЄЕС від 3 жовтня 1989 року про координацію окремих положень, покладених в основу законодавством, положенням або рішенням оперативного характеру держав-членів стосовно здійснення трансляції телепередач ( 994_446 ) (4), яка містить положення стосовно сприяння розповсюдженню та створенню Європейських телевізійних програм, реклами та спонсорства, а також захисту неповнолітніх та права відповіді позивача на заперечення за позовом;_______________ (4) OJ No. L 298, 17.10.1989, p. 23. (5) Проте, оскільки ряд відмінностей між національними правилами стосовно авторського права, а також деяка юридична невизначеність все ж заважає досягненню цих цілей, що стосуються програм, які транслюються по супутниковому та кабельному телебаченню з інших держав-членів; оскільки це означає, що власникам прав загрожує використання їх творів без сплати винагороди або що окремі власники виключних прав в різних державах-членах припиняють здійснення своїх прав; оскільки юридична невизначеність становить, зокрема, пряму перешкоду для вільного розповсюдження програм в межах Співтовариства; (6) Оскільки зараз, для цілей авторського права, відмічається різниця між публічним сповіщенням за допомогою супутника безпосереднього мовлення та супутника зв'язку; оскільки, в зв'язку з тим, що сьогодні існує можливість індивідуального прийому передачі за допомогою обох видів супутників, більше не існує ніяких підстав для правового тлумачення цієї відмінності; (7) Оскільки вільна трансляція програм ускладнюється існуючою юридичною невизначеністю щодо того, чи впливає трансляція за допомогою супутника, сигнали якого можуть отримуватися безпосередньо (тобто, безпосередня передача із супутника), на права тільки в країні здійснення цієї трансляції, чи у всіх країнах прийому передач; оскільки, так як супутники зв'язку та супутники безпосереднього мовлення трактуються однаково для цілей авторського права, в наш час ця юридична невизначеність впливає на трансляцію майже всіх програм, які здійснюється за допомогою супутника в країнах Співтовариства; (8) Оскільки, крім того, при трансляції і ретрансляції програм через кордони за допомогою кабельної мережі не достає юридичної визначеності, яка є обов'язковою умовою вільного руху передач в межах Співтовариства; (9) Оскільки набуття прав на контрактній основі шляхом видачі ліцензії вже робить свій істотній внесок до створення сприятливої Європейської аудіовізуальної зони; оскільки продовження таких контрактних договорів повинно гарантовано, а безперешкодне практичне застосування їх повинно отримувати підтримку, де це можливо; (10) Оскільки в наш час оператори кабельної мережі не можуть бути впевненими в тому, що вони набули всіх прав на програму, які розглядалися в цьому договорі; (11) Оскільки, нарешті, сторони, які належать до різних держав-членів, не в однаковій мірі пов'язані зобов'язаннями, які зашкоджують їм без поважних причин відмовити в обговоренні питання щодо набуття прав, необхідних для розміщення кабельної мережі, або допускають неуспішне проведення цих переговорів; (12) Оскільки правова схема створення єдиної аудіовізуальної зони, яка була покладена в основу Директиви 89/552/ЄЕС ( 994_446 ), повинна додаватися з урахуванням авторського права; (13) Отже, оскільки треба покінчити з відмінностями в трактуванні трансляції програм, які мають місце в державах-членах, за допомогою супутника зв'язку з тим, щоб самою важливою відмінністю в усіх країнах Співтовариства став факт, чи доводяться до відома громадськості твори або інші роботи, що підлягають охороні авторським правом; оскільки це також забезпечить однаковий підхід до створення програм, що транслюються через кордони, незалежно від того, чи при цьому застосовується безпосереднє супутникове мовлення чи супутник зв'язку; (14) Оскільки юридична невизначеність стосовно набуття прав, що заважає супутниковій трансляції програм через кордони, повинна бути подолана шляхом визначання на рівні Співтовариства поняття "публічне сповіщення за допомогою супутника"; оскільки це визначення повинно одночасно вказувати на місце здійснення цього сповіщення; оскільки це визначення є необхідним для уникнення кумулятивного застосування кількох загальнодержавних законів по відношенню до одного окремого випадку трансляції; оскільки публічне сповіщення за допомогою супутника здійснюється тільки тоді, коли в державах-членах сигнали - носії програм, під контролем організації мовлення і під її відповідальність, вводяться в безперервний ланцюг каналів зв'язку "супутник - земля"; оскільки звичайні технічні дії, що стосуються сигналів-носіїв програми, не повинні розглядатися як порушення ланцюгу передачі; (15) Оскільки набуття на контрактній основі виключних прав на трансляцію повинно дотримуватися будь-якого законодавства стосовно авторського права та суміжних прав в державі-члені, де передача здійснюється за допомогою супутника; (16) Оскільки принцип "свободи укладення контрактів", що лежить в основі цієї Директиви, надасть можливість продовжити обмеження обсягу здійснення цих прав, особливо, стосовно певних технічних засобів передачі або застосування певної мови; (17) Оскільки при отриманні суми платежу за набуті права сторони повинні брати до уваги всі аспекти мовлення, такі як фактична аудиторія, потенціальна аудиторія та мова; (18) Оскільки застосування принципу "країни походження", що розглядається в цій Директиві, могло б створити проблему щодо діючих контрактів; оскільки ця директива повинна протягом п'яти років забезпечувати затвердження діючих контрактів відповідно до цієї Директиви, де це необхідно; оскільки, таким чином, вказаний принцип "країни походження" не повинен застосовуватися по відношенню до діючих контрактів, строк дії яких припиняється до 1 січня 2000 року; оскільки, якщо на цю дату сторони все ще зацікавлені в контракті, вони мають право переглянути умови цього контракту; (19) Оскільки діючі міжнародні договори про спільне виробництво повинні трактуватися з точки зору економічних цілей та сфери дії, які розглядалися сторонами після підписання цих договорів; оскільки в минулому міжнародні договори про спільне виробництво часто не чітко і не конкретно розглядали таке питання як публічне сповіщення про окрему форму використання прав за допомогою супутника в межах значення цієї Директиви; оскільки принципи, що лежать в основі багатьох міжнародних договорів про спільне виробництво заключаються в тому, що при спільному виробництві права здійснюються окремо та незалежно кожним виробником, що досягається поділом здійснення прав між ними за територіальними зонами; оскільки, як правило, в ситуації, коли публічне сповіщення за допомогою супутника, що було санкціоноване одним із виробників, може зашкодити здійсненню прав другого виробника, тлумачення цього діючого договору повинно передбачати, що цей другий виробник має дати свою згоду на уповноваження першого виробника здійснити публічне сповіщення за допомогою супутника; оскільки ексклюзивному праву другого виробника на мову буде нанесена шкода у випадку, коли вибрана мова або вибраний спосіб публічного сповіщення, в тому числі ті, що застосовуються при дубляжі та в титрах, співпадають з мовою або мовами, загально зрозумілими на території, відведеній другому виробнику цим договором; оскільки поняття ексклюзивного права повинно тлумачитися в більш широкому сенсі, коли публічне сповіщення за допомогою супутника стосується твору, який складається тільки з образів та не містить діалогу чи субтитрів; оскільки у випадках, коли міжнародний договір про спільне виробництво не регулює чітко розподіл прав в кожному конкретному випадку публічного сповіщення за допомогою супутника в межах значення цієї Директиви, виникає необхідність в розробці чіткого правила; (20) Оскільки публічне сповіщення за допомогою супутника державами, які не є членами, за певних умов буде вважатися таким, що було здійснено в межах держав-членів; (21) Оскільки необхідно забезпечити, щоб захист прав авторів, виконавців, продюсерів фонограм та організацій мовлення надавався в усіх державах-членах, та щоб цей захист не підпадав під передбачену законом систему ліцензування; оскільки тільки таким шляхом можна забезпечити, щоб будь-яка відмінність у рівні захисту в межах загального ринку не викликала порушення правил конкуренції; (22) Оскільки виникнення нових технологій може вплинути на якість та об'єм використання творів та інших робіт; (23) Оскільки, в світлі цих розробок, рівень захисту, наданого згідно з цією Директивою всім власникам прав в сферах, що охоплюються цією Директивою, повинен залишатися на розгляді; (24) Оскільки узгодження законодавства, що розглядається в цій Директиві, призводить до узгодження положень, які забезпечують високий рівень захисту прав авторів, виконавців, продюсерів фонограм та організацій мовлення; оскільки це узгодження не повинно допускати, щоб організації мовлення могли скористалися різницею в рівнях захисту, змінивши місце своєї діяльності, що завдасть шкоди виробництву аудіовізуальної продукції; (25) Оскільки захист авторських та суміжних прав повинен відповідати вимогам Директиви Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 року про права на оренду та прокат та стосовно авторського права і суміжних прав в сфері інтелектуальної власності ( 994_360 ) (5) для цілей публічного сповіщення за допомогою супутника; оскільки, зокрема, це дасть змогу забезпечити отримання виконавцями та виробниками фонограм відповідної винагороди за сповіщення до загального відома своїх вистав та фонограм за допомогою супутника;_______________ (5) OJ No. L 346, 27.11.1992, p. 61. (26) Положення Статті 4 не зашкоджують державам-членам поширити презумпцію, викладену в Статті 2(5) Директиви 92/100/ЄЕС ( 994_360 ) на виключні права, на які робиться посилання в Статті 4; оскільки, крім цього, положення Статті 4 не заважають державам-членам надавати заперечну (спростовну) презумпцію стосовно надання дозволу на здійснення виключних прав виконавців, на які робиться посилання цій Статті, настільки, наскільки ця презумпція сумісна з Міжнародною Конвенцією з питань охорони інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення ( 995_763 ); (27) Оскільки кабельна ретрансляція програм, що ведеться з інших держав-членів, є дією, при якій береться до уваги авторське право та суміжні права, що залежить від випадку; оскільки, внаслідок цього, оператор кабельної передачі повинен отримати дозвіл від кожного власника прав на ретрансляцію кожної частини програми; оскільки, згідно з цією Директивою, дозволи повинні надаватися контрактами, якщо не обумовлюється тимчасовий виняток, як у випадку з діючими правовими системами ліцензування; (28) Оскільки для того, щоб забезпечити, щоб безперешкодна дія контрактних угод не порушувалася втручанням сторонніх осіб, які володіють правами на окремі частини програми, треба розробити положення стосовно колективного здійснення права на санкціонування трансляції у мірі, яка обумовлюється особливими ознаками кабельної ретрансляції, шляхом накладення зобов'язання звертатися за дозволом до всіх учасників контрактних угод; оскільки право на надання дозволу по суті залишається незмінним, і тільки здійснення цього права регулюється у деякій мірі, настільки, щоб право на надання дозволу на кабельну ретрансляцію могло передаватися; оскільки ця Директива не впливає на здійснення моральних прав; (29) Оскільки виняток, наданий в Статті 10, не повинен обмежувати вибір власників прав стосовно передачі їх прав колективній організації і отримання за допомогою цього безпосередньої частки винагороди, сплаченої дистриб'юторем кабельного мовлення за кабельну ретрансляцію; (30) Оскільки контрактні угоди стосовно санкціонування кабельної ретрансляції повинні підтримуватися додатковими заходами; оскільки сторона, яка зацікавлена в укладенні загального контракту, із свого боку, повинна, бути зобов'язана подавати колективні пропозиції стосовно договору; оскільки, крім того, будь-яка сторона повинна мати право в будь-який момент звернутися за допомогою до неупереджених посередників, в задачу яких входить надання допомоги при проведенні переговорів та які можуть надавати пропозиції; оскільки будь-які такі пропозиції та будь-які заперечення стосовно них повинні надаватися зацікавленим сторонам у відповідності з правилами, що застосовуються по відношенню до вручення правових документів, зокрема, як це викладено в міжнародних конвенціях; оскільки, зрештою, необхідно забезпечити, щоб відсутність правомірних підстав не затримувала переговори або не заважала окремим власникам прав приймати участь в переговорах; оскільки жодний з цих засобів сприяння набуттю прав не піддає сумніву контрактний характер набуття прав на кабельну ретрансляцію; (31) Оскільки протягом перехідного періоду держави-члени повинні отримати змогу зберегти існуючі органи, які мають юрисдикцію на їх території стосовно випадків, коли право на кабельну ретрансляцію програми безпідставно відхиляється або надається організацією мовлення на непоміркований строк, оскільки зрозуміло, що зацікавленим сторонам повинно гарантуватися право на слухання їх відповідним органом та що існування цього органу не повинно заважати зацікавленим сторонам мати нормальний доступ до судів; (32) Оскільки, проте, правила Співтовариства не повинні стосуватися всіх цих питань, наслідки яких, можливо за незначним винятком, з комерційної точки зору, відчуваються тільки в межах кордонів однієї окремої держави-члена; (33) Оскільки для здійснення і гарантування вільної та безперервної трансляції через кордони за допомогою супутника та одночасно незмінної кабельної ретрансляції програм держав-членів, в основному на контрактній основі, треба встановити мінімальну кількість правил; (34) Оскільки ця директива не заважає подальшій гармонізації в сфері авторського права та суміжних прав, а також колективного управління цими правами; оскільки можливість регулювання діяльності колективних організацій державами-членами не повинна зашкоджувати свободі обговорення умов контракту щодо прав, передбачених цією Директивою, коли стає зрозуміло, що таке обговорення проходить в межах загальних або конкретних національних правил з огляду на закон про конкуренцію або запобігання зловживанню монопольними правами; (35) Оскільки, внаслідок цього, держави-члени повинні доповнити загальні положення, які необхідні для досягнення цілей цієї Директиви, шляхом вживання законодавчих та адміністративних заходів в межах свого внутрішнього законодавства, за умови, що вони не суперечать цілям цієї Директиви та є сумісні із законодавством Співтовариства; (36) Оскільки ця Директива не впливає на придатність правил конкуренції до застосування в Статтях 85 та 86 Угоди ( 994_017 ), ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ II. Супутникова трансляція програм
Розділ III. Кабельна ретрансляція
Розділ IV. Загальні положення
Спеціальне фінське видання: Розділ 13, том 25, стор. 33

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 6. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк