<<
>>

Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 ) Рада Європейських Співтовариств, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ), та, зокрема, статтю 57 (2) цього Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), У співпраці з Європейським Парламентом (2), Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету (3),___________________ (1) OJ No C 43, 22. 2. 1989, p. 7; та OJ No C 42, 22. 2. 1990, p. 7. (2) OJ No C 304, 4. 12. 1989, p. 39; та OJ No C 115, 26. 4. 1993. (3) OJ No C 298, 27. 11. 1989, p. 6. Враховуючи, що ця Директива є важливим інструментом для створення внутрішнього ринку, курс на який було визначено Єдиним Європейським Актом ( 994_028 ) та встановлено у формі розкладу у Білій Книзі Комісії, з точки зору як права на заснування, так і свободи надання фінансових послуг у сфері діяльності інвестиційних фірм; Враховуючи, що фірми, які надають інвестиційні послуги, охоплені цією Директивою, повинні мати ліцензію, що надається їх державами-членами походження, з метою захисту інвесторів та стабільності фінансової системи; Враховуючи, що прийнятий підхід має вплинути лише на суттєву гармонізацію, необхідну та достатню для забезпечення взаємного визнання ліцензії та систем належного нагляду, уможливлюючи надання єдиної ліцензії у всьому Співтоваристві, а також застосування принципу нагляду з боку держави-члена походження; враховуючи, що через взаємне визнання інвестиційні фірми, що отримали ліцензію у своїх державах-членах походження, можуть надавати будь-які чи всі послуги, що охоплюються цією Директивою, на які вони отримали ліцензію у всьому Співтоваристві, через заснування структурних підрозділів або відповідно до свободи надання послуг; Враховуючи, що принципи взаємного визнання та нагляду з боку держави-члена походження вимагають, щоб компетентні органи держав-членів не надавали або відкликали ліцензії, якщо такі чинники як зміст програм операцій, географічний розподіл або види діяльності, які дійсно здійснюються, чітко показують, що інвестиційна фірма зробила вибір на користь правової системи однієї держави-члена з метою уникнення більш суворих стандартів, що діють у іншій державі-члені, на території якої вона має намір здійснювати або вже здійснює більшу частину своєї діяльності; враховуючи, що для цілей цієї Директиви інвестиційна фірма, яка є юридичною особою, повинна мати ліцензію у державі-члені, в якій вона має свій зареєстрований офіс; враховуючи, що інвестиційна фірма, яка не є юридичною особою, повинна мати ліцензію у державі-члені, в якій вона має свій головний офіс; враховуючи, що, крім того, держави-члени повинні вимагати, щоб головний офіс інвестиційної фірми був обов'язково розташований в її державі-члені походження, та щоб вона справді здійснювала там діяльність; Враховуючи, що необхідно з метою захисту інвесторів гарантувати внутрішній нагляд кожної фірми, або через двоосібне управління або, якщо цього не вимагається даною Директивою, через інші механізми, що забезпечують еквівалентний результат; Враховуючи, що з метою гарантування справедливої конкуренції, треба забезпечити, щоб інвестиційні фірми, які не є кредитними установами, мали б таку ж свободу створювати структурні підрозділи та надавати послуги за кордоном, як це передбачено Другою Директивою Ради (89/646/ЄЕС) від 15 грудня 1989 року ( 994_353 ) про координацію законів, підзаконних та адміністративних положень щодо започаткування та ведення діяльності кредитних установ (4);___________________ (4) OJ No L 386, 30. 12. 1989, p. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 92/30/ЄЕС ( 994_435 ) (OJ No L 110, 28. 4. 1992, p. 52). Враховуючи, що інвестиційна фірма не повинна мати можливості порушувати цю Директиву для здійснення операцій на наявний товар або форвардних біржових операцій, інших ніж послуги, пов'язані з асигнуванням або інвестиційними послугами; враховуючи, що, таким чином, використання структурних підрозділів виключно для проведення операцій з іноземною валютою буде неправильним використанням механізмів цієї Директиви; Враховуючи, що інвестиційна фірма, яка отримала ліцензію у державі-члені походження, може здійснювати свою діяльність у межах Співтовариства будь-якими засобами, які вона вважає доцільними; зважаючи, що з цією метою вона може, якщо вона вважає це необхідним, користуватися послугами агентів для того, щоб отримувати та передавати доручення за її рахунок та відповідно до її повної та безумовної відповідальності; враховуючи, що за таких обставин діяльність таких агентів повинна вважатися як діяльність фірми; враховуючи, що, більше того, ця Директива не перешкоджає державі-члену походження висувати спеціальні вимоги для отримання статусу такого агента; враховуючи, що, якщо інвестиційна фірма буде здійснювати закордонну діяльність, приймаюча держава-член повинна ставитися до таких агентів як до самої фірми; враховуючи, що, більше того, прямий продаж цінних паперів, що підлягають обігу, не повинен охоплюватися цією Директивою, і його регулювання, таким чином, має здійснюватися національними положеннями; Враховуючи, що "цінні папери, що підлягають обігу" означають ті види цінних паперів, які, як правило, розміщені на ринку цінних паперів, такі як урядові цінні папери, акції компаній, цінні папери, що надають право придбання акцій за підпискою або в обмін, депозитні розписки, облігації, випущені як частина серії, індексні купони, а також цінні папери, що надають право на придбання таких облігацій за підпискою; Беручи до уваги, що "інструменти грошового ринку" означають ті класи інструментів, які, як правило, розміщені на грошовому ринку, такі як казначейські зобов'язання, депозитні сертифікати та комерційні папери; Беручи до уваги, що дуже широкі визначення "цінних паперів, що підлягають обігу" та "інструментів грошового ринку", що включені до цієї Директиви, є чинними тільки для цієї Директиви та, відповідно, ні в якому разі не впливають на різноманітні визначення фінансових інструментів, що використовуються у національному законодавстві для інших цілей, таких як оподаткування; враховуючи, що, більше того, визначення цінних паперів, що підлягають обігу, охоплює лише інструменти, що підлягають обігу; враховуючи, що, відповідно, акції та інші цінні папери, еквівалентні акціям, випущеним такими органами як будівельні товариства, промислові та ощадні товариства, право власності на які практично неможливо передавати, за винятком, коли їх викупляє орган, який їх випустив, не охоплюються цим визначенням; Враховуючи, що "інструмент, еквівалентний фінансовому ф'ючерсному контракту" означає контракт, що виконується через сплату готівкою, розрахованою з врахуванням коливань відсотків або валютного курсу, вартість будь-якого інструменту, переліченого в Частині В Додатка або індекс будь-якого з таких інструментів; Враховуючи, що для цілей цієї Директиви діяльність щодо прийому та передачі доручень також включає об'єднання двох або більше інвесторів, щоб відповідним чином здійснити операцію між цими інвесторами; Враховуючи, що жодне з положень цієї Директиви не впливає на положення Співтовариства або, якщо таких немає, національні положення, що регулюють публічні пропозиції інструментів, охоплених цією Директивою; враховуючи, що те ж саме можна застосувати до маркетингу та розподілу таких інструментів; Враховуючи, що держави-члени зберігають за собою повну відповідальність щодо імплементації власних заходів монетарної політики, не зашкоджуючи заходам, необхідним для посилення Європейської Валютної Системи; Враховуючи, що необхідно виключати страхові компанії, діяльність яких підлягає належному нагляду з боку відповідних компетентних наглядових органів, та які координуються на рівні Співтовариства, а також компаній, що здійснюють діяльність з перестрахування та ретроцесії; Враховуючи, що компанії, які не надають послуг для третіх сторін, але діяльність яких складається з надання інвестиційних послуг виключно для своїх материнських компаній, своїх дочірніх компаній або для інших дочірніх компаній своїх материнських компаній, не покриваються цією Директивою; Враховуючи, що мета цієї Директиви полягає в тому, щоб охопити компанії, звичайна діяльність яких полягає у наданні третім сторонам інвестиційних послуг на професійній основі; зважаючи на те, що саме тому сфера дії даної Директиви не поширюється на будь-яку особу, яка здійснює іншу професійну діяльність (наприклад, адвокат або консультант), яка надає інвестиційні послуги лише як додаткові в ході здійснення іншої професійної діяльності, за умови того, що така діяльність регулюється, і що відповідні правила не забороняють надання інвестиційних послуг як додаткових; зважаючи на те, що з тієї самої причини також необхідно виключити із сфери дії цієї Директиви осіб, що надають інвестиційні послуги лише для виробників чи користувачів товарів в обсязі, необхідному для операцій з такими продуктами, якщо такі операції становлять їх основну діяльність; Враховуючи, що фірми, які надають інвестиційні послуги, що складаються виключно в управлінні схемами участі працівників, і які, таким чином, не надають інвестиційних послуг третім сторонам, не охоплюються цією Директивою; Враховуючи, що необхідно виключити зі сфери дії цієї Директиви центральні банки та інші органи, що виконують подібні функції, а також державні органи, відповідальні за управління, або які впливають на управління державним боргом, концепція якого охоплює відповідні інвестиції; враховуючи, зокрема, що це виключення не охоплює органи, які частково або повністю перебувають у власності держави, роль яких є комерційною або пов'язаною з придбанням капіталовкладень; Враховуючи, що необхідно виключити зі сфери дії цієї Директиви будь-які фірми або особи, діяльність яких полягає лише в отриманні та передачі доручень певним партнерам та тим, хто не володіють фондами або цінними паперами, які належать їхнім клієнтам; враховуючи, що, таким чином, вони не будуть користуватися правом заснування та свободою надання послуг відповідно до умов, встановлених у цій Директиві, залежно, якщо вони бажають проводити операції в іншій державі, від відповідних положень, прийнятих у тій державі. Враховуючи, що необхідно виключити зі сфери дії цієї Директиви колективні інвестиційні компанії, незалежно від того, чи координуються вони на рівні Співтовариства, а також депозитаріїв та керівників таких компаній, оскільки їх діяльність регулюється спеціальними правилами, які безпосередньо адаптовані до їхньої діяльності; Враховуючи, що, якщо асоціації, створені пенсійними фондами держави-члена, для того, щоб дозволити керування своїми активами, обмежуються таким керуванням та не надають інвестиційні послуги третім сторонам, а також якщо самі пенсійні фонди підлягають контролю з боку органів, зобов'язаних здійснювати моніторинг діяльності страхових компаній, не вважається за необхідне, щоб такі асоціації дотримувались умов щодо початку діяльності та її здійснення, встановлені цією Директивою; Враховуючи, що ця Директива не застосовується до "agenti di cambio", як визначено в законодавстві Італії, оскільки вони належать до категорії агентів, ліцензії яких не потрібно поновлювати, діяльність яких обмежується національною територією, і вони не спричиняють ризику порушення конкуренції; Враховуючи, що права, надані інвестиційним фірмам цією Директивою, не порушують право держав-членів, центральних банків та інші національних органів, що виконують подібні функції, обирати своїх партнерів на основі об'єктивних, недискримінаційних критеріїв; Враховуючи, що відповідальність за нагляд над фінансовою спроможністю інвестиційної фірми буде залишатися за компетентними органами її держави-члена походження відповідно до Директиви Ради 93/6/ЄЕС від 15 березня 1993 року ( 994_480 ) про достатність капіталу інвестиційних фірм та кредитних установ (5), що координує правила, які застосовуються до ринкового ризику;___________________ (5) Дивись сторінку 1 цього Офіційного Журналу. Враховуючи, що держава-член походження може встановити правила, більш суворі ніж ті, що передбачені в цій Директиві, зокрема стосовно умов надання ліцензії, належних вимог та правил звітності й прозорості; Враховуючи, що здійснення видів діяльності, які не охоплені цією Директивою, регулюється загальними положеннями Договору про право заснування та свободу надання послуг; Враховуючи, що для того, аби захистити інвесторів, право власності інвестора та інші подібні права щодо цінних паперів, а також його права щодо фондів, довірених фірмі, вони повинні бути захищені таким чином, щоб їх відрізняли від прав фірми; враховуючи, що цей принцип, однак, не перешкоджає фірмі здійснювати діяльність від свого імені, але за дорученням інвестора, якщо цього вимагає сама природа операції, та інвестор бере участь в угоді, наприклад, біржові операції з кредитування; Враховуючи, що процедури надання ліцензії структурним підрозділам інвестиційних фірм, які отримали ліцензії на свою діяльність у третіх країнах, будуть надалі застосовуватися до таких фірм; враховуючи, що такі структурні підрозділи не будуть користуватися свободою надання послуг відповідно до другого пункту Статті 59 Договору ( 994_017 ), або правом на заснування у державах-членах, крім тих, в яких вони засновані; враховуючи, що, однак, заявки на отримання ліцензії дочірніми компаніями чи придбання участі компаніями, що керуються у своїй діяльності законами третіх країн, підлягають процедурі, яка повинна гарантувати, що інвестиційні фірми Співтовариства отримують взаємне ставлення у відповідних третіх країнах; Враховуючи, що ліцензії, надані інвестиційним фірмам компетентними національними органами відповідно до цієї Директиви будуть застосовуватися на рівні Співтовариства, а не тільки на національному рівні, існуючі правила взаємного поводження надалі не будуть чинними; враховуючи, що у зв'язку з цим потрібна гнучка процедура для того, щоб зробити можливим оцінювати взаємне поводження на рівні Співтовариства; враховуючи, що мета цієї процедури полягає не у закритті фінансових ринків Співтовариства, але радше, оскільки Співтовариство має намір тримати свої фінансові ринки відкритими для решти світу, в покращенні лібералізації глобальних фінансових ринків у третіх країнах; враховуючи, що з цією метою Директива передбачає процедури переговорів з третіми країнами та, в разі крайньої необхідності, можливість вживати заходи, які включають призупинення нових заявок на отримання ліцензії, а також обмеження нових ліцензій; Враховуючи, що одним із завдань цієї Директиви є захист інвесторів; враховуючи, що, таким чином, доцільно врахувати різноманітні вимоги щодо захисту різних категорій інвесторів та їхніх рівнів професійної кваліфікації; Враховуючи, що держави-члени повинні гарантувати, що немає перешкод, які б заважали діяльності, що отримує взаємне визнання, якщо вона ведеться таким же чином, як і у державі-члені походження, поки така діяльність не суперечить чинним законам та постановам, що охороняють загальний добробут у приймаючій державі-члені; Враховуючи, що держава-член не може обмежувати право інвесторів, які постійно проживають або засновані у тій державі-члені, скористатися будь-якою інвестиційною послугою, наданою інвестиційною фірмою відповідно до цієї Директиви, якщо вона розташована за межами тієї держави-члена та діє за межами тієї держави-члена; Враховуючи, що у деяких державах-членах клірингові та розрахункові функції можуть виконуватися органами, окремо від ринків, на яких здійснюються операції; враховуючи, що, відповідно, будь-яке посилання у цій Директиві на доступ до та членство в організованих ринках має розумітися як таке, що включає в себе посилання на доступ до та членство в органах, що здійснюють клірингові та розрахункові функції для організованих ринків; Враховуючи, що кожна держава-член повинна забезпечувати, що в межах території ставлення до всіх інвестиційних фірм, що отримали ліцензію в будь-якій іншій державі-члені, а також до всіх фінансових інструментів, зареєстрованих на організованих ринках держав-членів, є недискримінаційне; враховуючи, що всі інвестиційні фірми повинні мати однакові можливості вступати або мати доступ до організованих ринків; враховуючи, що, безвідносно до існуючого на даний час способу організації операції у державах-членах, тому важливо, відповідно до умов, встановлених цією Директивою, скасувати технічні та правові обмеження доступу до організованих ринків в рамках цієї Директиви; Враховуючи, що деякі держави-члени надають ліцензії кредитним установам лише на опосередковане членство у своїх організованих ринках через організацію спеціалізованих дочірніх компаній; зважаючи на те, що можливість безпосереднього членства в організованих ринках без вимоги засновувати спеціалізовані дочірні компанії, яку надає ця Директива кредитним установам, становить значну реформу для тих держав-членів і всі її наслідки повинні бути переоцінено з точки зору розвитку фінансових ринків; враховуючи, з огляду на ці чинники, доповідь, яку з цього питання Комісія подасть на розгляд Ради не пізніше ніж 31 грудня 1998 року, має враховувати всі чинники, необхідні для того, щоб Рада мала можливість переоцінити наслідки для таких держав-членів та, особливо, загрозу конфліктів інтересу та запропонований інвесторам рівень захисту; Враховуючи, що надзвичайно важливо, щоб гармонізація компенсаційних систем набула чинності одночасно із цією Директивою; зважаючи, що, більше того, до дати, коли Директива, яка гармонізує компенсаційну систему не набере чинності, приймаючі держави-члени можуть зробити обов'язковим застосування своїх компенсаційних систем до інвестиційних фірм, включаючи кредитні установи, яким було надано ліцензію на діяльність в інших державах-членах, якщо держави-члени походження не мають своїх компенсаційних систем або їхні системи не пропонують еквівалентного рівня захисту; Враховуючи, що структура організованих ринків повинна і надалі регулюватися національним законодавством, таким чином не створюючи перешкод для лібералізації доступу до організованих ринків приймаючих держав-членів для інвестиційних фірм, які отримали ліцензію на надання відповідних послуг у своїх державах-членах походження; враховуючи, що, відповідно до цього принципу, закон Федеральної Республіки Німеччини та закон Нідерландів регулюють діяльність Kursmakler та hoekmannen відповідно для того, щоб забезпечити, що вони не виконують свої функції паралельно з іншими функціями; враховуючи, що треба зазначити, що Kursmakler та hoekmannen не можуть надавати послуги в інших державах-членах; враховуючи, що ніхто, яка б не була його держава-член, не може претендувати на здійснення операцій як Kursmakler та hoekmannen без дотримання єдиних правил про несумісність, які випливають зі статусу Kursmakler та hoekman; Враховуючи, що слід зазначити, що ця Директива не може впливати на заходи, вжиті відповідно до Директиви Ради 79/279/ЄЕС ( 994_449 ) від 5 березня 1979 року про координацію умов щодо допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі (6);___________________ (6) OJ No L 66, 16. 3. 1979, p. 21. Директива з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання Іспанії та Португалії. Враховуючи, що стабільність та належна діяльність фінансової системи, а також захист інвесторів припускають, що приймаюча держава-член має право та є відповідальною як за запобігання, так і за покарання будь-яких дій на її території з боку інвестиційних фірм, що суперечать правилам ведення діяльності та іншим законодавчим чи регулятивним положенням, які було прийнято тією країною в інтересах загального добра, та для вживання заходів у критичних випадках; більше того, враховуючи, що компетентні органи приймаючої держави-члена повинні при виконанні своїх обов'язків мати можливість розраховувати на найтіснішу співпрацю з компетентними органами держави-члена походження, особливо стосовно діяльності, здійснюваної відповідно до свободи надання послуг; враховуючи, що компетентні органи держави-члена походження мають право отримувати інформацію від компетентних органів приймаючої держави-члена про будь-які заходи, що передбачають покарання інвестиційної фірми або обмеження її діяльності, які остання здійснила по відношенню до інвестиційних фірм, якій компетентні органи першої надала ліцензію з метою ефективного виконання своїх функцій належного нагляду; враховуючи, що з цією метою має бути забезпечена співпраця між компетентними органами держави-члена походження та приймаючої держави-члена; Враховуючи, що з подвійною метою захисту інвесторів та забезпечення бездоганної діяльності ринків цінних паперів, що підлягають обігу, необхідно забезпечити, що прозорість операцій досягнута, та що правила, викладені для цілей цієї Директиви щодо організованих ринків застосовуються як щодо інвестиційних фірм, так і кредитних установ, якщо вони здійснюють операції на ринку; Враховуючи, що вивчення проблем, які виникають у сферах, охоплених Директивами Ради про інвестиційні послуги та цінні папери, стосовно як застосування наявних заходів, так і можливості більш тісної координації в майбутньому, потребує співпраці між національними органами та Комісією в рамках Комітету; враховуючи, що створення такого Комітету не виключає інші форми співпраці між наглядовими органами у цій сфері; Враховуючи, що може бути потрібно час від часу вносити технічні зміни та доповнення до детальних правил, викладених в цій Директиві, щоб враховувати новації в секторі інвестиційних послуг; враховуючи, що Комісія зробить доповнення, якщо вони є необхідними, після того як направить справу до комітету, який повинен бути створений в сфері ринку цінних паперів, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ: Частина I Визначення та сфера застосування... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 6. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк