<<
>>

Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ" 15 березня 1993 року { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 } Із змінами і доповненнями, внесеними Директивами 98/22/ЄС, 98/31/ЄС, 98/33/ЄС РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА, беручи до уваги Договір, яким встановлюється Європейське Економічне Співтовариство ( 994_017 ), і зокрема перше і третє речення його Статті 57 (2), беручи до уваги пропозицію від (Європейської) Комісії (1), у співпраці з Європейським парламентом (2), беручи до уваги думку Економічного і Соціального комітету (3),_______________ (1) Офіційний журнал (Європейської Комісії), N C152, 21.06.90, с. 6. (2) Офіційний журнал, N C326, 16.12.91, с. 5 та Офіційний журнал, N C337, 21.12.92, с. 114. (3) Офіційний журнал, N C69, 18.03.91, с. 1. оскільки основною метою Директиви 93/22/ЄЕС від 10 травня 1993 року про інвестиційні послуги в сфері цінних паперів ( 994_187 ) (4) є надання змоги інвестиційним фірмам, які отримали дозвіл від компетентних органів своїх Держав-членів походження і знаходяться під наглядом тих самих органів, засновувати філії і вільно надавати послуги в інших Державах-членах; оскільки та Директива передбачає координацію прав, які регулюють уповноваження і ведення діяльності інвестиційних фірм;_______________ (4) Див. с. 27 цього Офіційного журналу. оскільки та Директива ( 994_187 ), однак, встановлює спільні норми для власних фондів інвестиційних фірм та на ділі не встановлює розмір початкового капіталу таких фірм; оскільки вона не встановлює спільні рамки для моніторингу ризиків, на які наражаються ті самі фірми; оскільки вона посилається в різних своїх положеннях на іншу ініціативу Співтовариства, метою якої є саме схвалення координованих заходів у тих сферах; оскільки підхід, який був прийнятий, має здійснити тільки суттєву гармонізацію, що є необхідною і достатньою для забезпечення взаємного визнання дозволів і систем фінансового нагляду; оскільки вжиття заходів для координації визначення власних фондів інвестиційних фірм, встановлення розмірів їхнього початкового капіталу і встановлення спільної основи для моніторингу ризиків, на які наражаються інвестиційні фірми, є суттєвими аспектами гармонізації, необхідної для досягнення взаємного визнання в межах рамок внутрішнього фінансового ринку; оскільки є доцільним встановлення різних розмірів початкового капіталу в залежності від обсягу діяльності, на ведення якої отримали дозвіл інвестиційні фірми; оскільки існуючим інвестиційним фірмам слід дозволити за певних умов продовжувати свою діяльність, навіть коли вони не дотримуються мінімального розміру початкового капіталу, встановленого для нових фірм; оскільки Держави-члени також можуть встановлювати правила, суворіші за передбачені в цій Директиві; оскільки ця Директива становить частину ширшого міжнародного зусилля для здійснення наближення чинних правил щодо нагляду за інвестиційними фірмами і кредитними установами (далі згадуваних разом як "установи"); оскільки спільні базові норми для власних фондів установ є ключовою характеристикою на внутрішньому ринку в секторі інвестиційних фірм, через те що власні фонди слугують забезпеченню стабільності установ і захисту інвесторів; оскільки на спільному фінансовому ринку установи, чи то інвестиційні фірми чи кредитні установи, вступають у пряму конкуренцію одне з одним; оскільки з цієї причини є бажаним досягнення рівності в ставленні до кредитних установ і інвестиційних фірм; оскільки стосовно кредитних установ вже встановлено спільні стандарти для нагляду і моніторингу кредитних ризиків у Директиві Ради 89/647/ЄЕС від 18 грудня 1989 року про коефіцієнт платоспроможності для кредитних установ ( 994_354 ) (5);_______________ (5) Офіційний журнал, N L386, 30.12.89, с. 14. Директива зі змінами за Директивою 92/30/ЄЕС ( 994_435 ) (Офіційний журнал, N L110, 28.04.92). оскільки необхідно розробити норми для ринкових ризиків, на які наражаються кредитні установи, і надати додаткову основу для нагляду за ризиками, на які наражаються установи, зокрема, ринковими ризиками, а ще конкретніше ризиками, пов'язаними з позиціями, другою стороною/розрахунками і іноземною валютою; оскільки необхідно впровадити поняття "портфеля цінних паперів", яке включає стан цінних паперів і інших фінансових документів, які тримаються для торговельних цілей і переважно залежать від ринкових ризиків і виплат, які стосуються певних фінансових послуг, надаваних клієнтам; оскільки є бажаним, аби установи з дрібними портфелями цінних паперів в абсолютному і відносному значенні мали змогу застосовувати Директиву 89/647/ЄЕС ( 994_354 ) замість вимог, встановлених у Додатках I та II до цієї Директиви; оскільки, є важливим, аби моніторинг ризику розрахунку і поставки враховував існування систем, що надають адекватний захист, який зменшує такий ризик; оскільки в будь-якому випадку установи повинні дотримуватися цієї Директиви щодо покриття валютних ризиків щодо їхньої сукупної діяльності; оскільки менші вимоги щодо капіталу мають бути встановлені для позицій у тісно корельованих валютах, які або підтверджені статистично, або випливають з зобов'язуючих міжурядових угод, з огляду, зокрема, на створення Європейського монетарного союзу; оскільки існування в усіх установах внутрішніх систем моніторингу і контролю пов'язаних з відсотковою ставкою ризиками для всіх видів їх діяльності є особливо важливим шляхом мінімізації таких ризиків; оскільки внаслідок цього такі системи повинні бути піддані оглядові з боку компетентних органів; оскільки Директива Ради 92/121/ЄЕС від 21 грудня 1992 року про моніторинг і контроль щодо великих виплат кредитних установ ( 994_362 ) (6) не має на меті встановлення спільних правил для моніторингу великих виплат у видах діяльності, які переважно наражаються на ринкові ризики; оскільки та Директива посилається на іншу ініціативу Співтовариства з метою прийняття потрібної координації методів у тій сфері;_______________ (6) Офіційний журнал, N L29, 05.02.93, с. 1. оскільки необхідно прийняти спільні правила для моніторингу і контролю щодо великих виплат, яких зазнають інвестиційні фірми; оскільки власні фонди кредитних установ вже були визначені в Директиві Ради 89/299/ЄЕС від 17 квітня 1989 року про власні фонди кредитних установ ( 994_450 ) (7);_______________ (7) Офіційний журнал, N L124, 05.05.89, с. 16. оскільки основою для визначення власних фондів установ має бути те визначення; оскільки, однак, існують причини, з яких для цілей цієї Директиви визначення власних фондів установ може відрізнятися від вищезазначеної Директиви з метою врахування особливих характеристик діяльності, яка ведеться тими установами і переважно спричиняє ринкові ризики; оскільки Директива Ради 92/30/ЄЕС від 6 квітня 1992 року про нагляд за кредитними установами на консолідованій основі ( 994_435 ) (8) стверджує принцип консолідації; оскільки вона не встановлює спільних правил для консолідації фінансових установ, які залучені в види діяльності, що переважно залежать від ринкових ризиків; оскільки та Директива посилається на іншу ініціативу Співтовариства з метою прийняття координованих заходів у тій сфері;_______________ (8) Офіційний журнал, N L110, 28.04.92, с. 52. оскільки Директива 92/30/ЄЕС ( 994_435 ) не застосовується до груп, які включають одну чи більше інвестиційних фірм, але не кредитних установ; оскільки, однак, уявлялося бажаним надати спільну основу для впровадження нагляду за інвестиційними фірмами на консолідованій основі; оскільки технічні адаптації до детальних правил, встановлених у цій Директиві, можуть бути необхідними час від часу для урахування нового розвитку в сфері інвестиційних послуг; оскільки Комісія відповідним чином пропонуватиме такі адаптації мірою їх необхідності; оскільки Рада має на пізнішій стадії прийняти положення про адаптацію цієї Директиви до технічного прогресу в відповідності до Рішення Ради 87/373/ЄЕС від 13 липня 1987 року, яка встановлює процедури для здійснення повноважень з імплементації, покладених на Комісію (9); оскільки тим часом сама Рада на пропозицію Комісії здійснюватиме такі адаптації;_______________ (9) Офіційний журнал, N L197, 18.07.87, с. 33. оскільки треба зробити положення про перегляд цієї Директиви протягом трьох років від дати застосування в світлі досвіду, розвитку на фінансових ринках і роботи на міжнародних форумах регулятивних органів; оскільки такий перегляд має також включати можливий перегляд списку сфер, які можуть вимагати технічних поправок; оскільки ця Директива і Директива 93/22/ЄЕС про інвестиційні послуги в сфері цінних паперів ( 994_187 ) так тісно взаємопов'язані, що набуття ними чинності у різні дати може вести до спотворення конкуренції, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 6. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк