<<
>>

Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1992L0080 - UA - 20.12.2003 - 003.001 - 1

Цей документ слугує інструментом документації та укладачі не несуть відповідальності за його зміст

ДИРЕКТИВА РАДИ 92/80/ЄЕС

від 19 жовтня 1992 року

щодо зближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети

(OВ L 316, 31.10.1992, С. 10)

Зі змінами, внесеними:

Офіційний вісник

Сторінка

Дата

Директива Ради 1999/81/ЄС від 29 липня 1999 року

L 211

47

11.8.1999

Директива Ради 2002/10/ЄС від 12 лютого 2002 року

L 46

26

16.2.2002

NB: Ця консолідована версія містить посилання на європейську розрахункову одиницю та/або на ЕКЮ, які з 1 січня 1999 повинні розглядатися як посилання на ЄВРО - Регламент Ради (ЄEC) 3308/80 (ОВ L 345, 20.12.1980, С. 1) та Регламент Ради (ЄC) 1103/97 (OВ L 162, 19.6.1997, С. 1).

{Зміни до Директиви див. в Директиві № 2010/12/ЄС від 16.02.2010}

ДИРЕКТИВА РАДИ 92/80/ЄЕС

від 19 жовтня 1992 року

щодо зближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, його статтю 99;

Беручи до уваги пропозицію Комісії (-1);

__________

-1 ОВ № С 12, 18.1.1990, С. 8.

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (-2);

__________

-2 ОВ № С 94, 13.1.1992, С.

38.

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (-3);

__________

-3 ОВ № С 225, 10.9.1990, С. 56.

Оскільки Директива 72/464/ЄЕС (-4) у Розділі I встановлює загальні положення щодо акцизного збору, що підлягає застосуванню у відношенні всіх тютюнових виробів; оскільки згідно із Розділом II вже було прийнято спеціальні положення щодо сигарет; оскільки спеціальні положення має бути прийнято також і щодо інших видів тютюнових виробів;

__________

-4 ОВ № L 303, 31.12.1972, С. 1. З останніми змінами, внесеними Директивою 92/78/ЄЕС (див. стор. 5 цього Офіційного Вісника).

Оскільки у Директиві 79/32/ЄЕС (-5) сформульовано визначення стосовно різних груп тютюнових виробів;

__________

-5 ОВ № L 10, 16.1.1979, С. 8.

Оскільки з метою створення внутрішнього ринку до 1 січня 1993 року необхідно встановити мінімальні акцизні збори з тютюнових виробів, інших, ніж сигарети;

Оскільки слід встановити гармонізований рівень податку на всі товари, що належать до однієї групи тютюнових виробів;

Оскільки встановлення загального мінімального акцизного збору, вираженого у відсотках, як певна величина з 1 кілограму або за певну кількість товару, є найбільш доцільним для досягнення внутрішнього ринку;

Оскільки Італійській Республіці та Королівству Іспанії до 31 грудня 1998 року має бути надано можливість застосування нижчої ставки податку на сигари та сигарили у відношенні до тютюнових ролів, що складаються повністю з натурального тютюну і не є сигаретами;

Оскільки слід має бути запроваджено процедуру періодичного перегляду ставок чи сум, визначених Директивою, на підставі звіту Комісії та з урахуванням усіх відповідних чинників;

Оскільки має бути створено механізм конвертації конкретних сум, виражених в Екю в національну валюту,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Наступні групи тютюнових виробів, виготовлених у Співтоваристві та імпортованих з держав, які не є членами Співтовариства, обкладаються у кожній країні-члені мінімальним акцизним збором, як це визначено у статті 3:

(a) сигари та сигарили;

(b) високоякісний подрібнений тютюн для скручування сигарет;

(c) інші види тютюну для паління.

Стаття 2

Для цілей цієї Директиви визначення, наведені, відповідно, у статтях 2, 4 та 4а Директиви 79/32/ЄЕС, використовуються для визначення товарів, зазначених у статті 1.

Стаття 3

1. Держави-члени застосовують акцизний збір, який може бути:

(a) як адвалорним збором, що підраховується на основі максимальної роздрібної ціни продажу на кожен товар, що вільно визначається виробником, який має представництво у Співтоваристві та імпортерами з країн, що не є членами Співтовариства, у відповідності із статтею 9 Директиви Ради 95/59/ЄС від 27 листопаду 1995 року щодо податків, інших, ніж податки з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів (-6),

__________

-6 ОВ L 291, 6.12.1995, С. 40.

(b) або спеціальним збором, вираженим як величина за 1 кілограм або, у відношенні сигар та сигарил, за певну кількість товару,

(c) або поєднання обох, і адвалорного, і спеціального елементів.

У випадку, коли акцизний збір є або адвалорним, або змішаним держави-члени можуть встановлювати мінімальну величину акцизного збору.

Загальний акцизний збір, виражений у відсотках, як певна величина за 1 кілограм або за певну кількість товару повинен бути принаймні рівним ставкам або мінімальним величинам, встановленим для:

- сигар та сигарил: 5 % роздрібної ціни продажу, включаючи всі податки, або € 9 за кожні 1000 одиниць товару або за 1 кілограм,

- високоякісного подрібненого тютюну для скручування сигарет: 30 % роздрібної ціни продажу, включаючи всі податки, або € 24 за кілограм,

- іншого тютюну для паління: 20 % роздрібної ціни продажу, включаючи всі податки, або € 18 за 1 кілограм.

З 1 січня 2001 року, величини € 9, € 24 та € 18 має бути замінено на € 10, € 25 та € 19, відповідно.

З 1 липня 2002 року, загальний акцизний збір, стягуваний з високоякісного подрібненого тютюну для скручування сигарет, має бути принаймні рівним 32 % роздрібної ціни продажу, включаючи всі податки, або € 27 за кілограм.

З 1 липня 2003, загальний акцизний збір має бути принаймні рівним наступним ставкам або мінімальним величинам:

(a) у відношенні сигар або сигарил: 5 % роздрібної ціни продажу, включаючи всі податки, або € 11 за 1000 одиниць товару або за 1 кілограм;

(b) у відношенні високоякісним подрібненим тютюну для скручування сигарет: 33 % роздрібної суми продажу, включаючи всі податки, або € 29 за кілограм;

(с) у відношенні інших видів тютюну для паління: 20 % роздрібної ціни продажу, включаючи всі податки, або € 20 за кілограм.

З 1 липня 2004 року, загальний акцизний збір, що стягується з високоякісного подрібненого тютюну для скручування сигарет, має бути принаймні рівним 36 % роздрібної ціни продажу, включаючи всі податки, або € 32 за кілограм.

2. Передбачені пунктом 1 ставки або величини застосовуються у відношенні всіх товарів, що належать до відповідної групи тютюнових виробів, не розрізняючи їх в межах групи за якістю, оформленням, походженням товарів, використаними матеріалами, характеристиками фірм-виробників чи будь-якими іншими критеріями.

3. До 31 грудня 1998 року Італійська Республіка та Королівство Іспанія можуть застосовувати ставку або величину, яка може бути не більш як на 50 % нижчою за звичайну національну ставку акцизного збору з сигар та сигарил, і яка може бути нижчою за мінімальну ставку, передбачену пунктом 1 - у відношенні тютюнових ролів, що складаються повністю з натурального тютюну і які не є сигаретами.

4. До 31 грудня 2002 року Французька Республіка може застосовувати ставки, чинні станом на 31 грудня 1997 року - у відношенні тютюнових виробів, охоплених сферою дії даної Директиви та які продаються на острові Корсика.

Стаття 4

Кожні чотири роки Комісія подає звіт до Ради та, у відповідних випадках, пропозиції стосовно зазначених ставок акцизного збору. Рада вивчає цей звіт та пропозицію, а також, діючи одностайно після проведення консультацій з Європейським Парламентом, вживає необхідних заходів. При складенні Комісією звіту та розгляді питання в рамках Ради приймаються до уваги належне функціонування внутрішнього ринку, фактичні величини ставок акцизного збору та загальні цілі Договору.

Стаття 5

1. Еквівалент виражених в Екю величин, які підлягають застосуванню при визначенні конкретних акцизних зборів, встановлюється у національних валютах раз на рік. Ставки, що підлягають застосуванню, визначаються станом на перший робочий день жовтня, публікуються в Офіційному віснику Європейських Співтовариств та набувають чинності з 1 січня наступного календарного року.

2. Держави-члени можуть зберігати в силі величини акцизних зборів, чинні на час здійснення щорічного коригування, передбаченого пунктом 1, якщо конвертація виражених в Екю величин акцизного збору, призводить до збільшення, меншого за 5 % або 5 Екю, залежно від того, яке з них буде меншим, вираженого в національній валюті акцизного збору.

Стаття 6

1. Держави-члени не пізніше 31 грудня 1992 року вводять в силу закони, підзаконні акти та адміністративні положення, необхідні для досягнення відповідності із цією Директивою. Вони негайно інформують про них Комісію.

При впровадженні державами-членами таких заходів, останні мають містити посилання на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням при офіційній публікації. Спосіб оформлення такого посилання визначається державами-членами.

2. Держави-члени Співтовариства передають Комісії тексти основних положень національного законодавства, прийнятих ними у сфері, охопленій цією Директивою.

Стаття 7

Цю Директиву адресовано державам-членам.

{Джерело: Міністерство юстиції України}


Публікації документа

 • Офіційний вісник Європейських Співтовариств від 31.10.1992 — 1992 р., / L 316 /, стор. 10

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Фінське спеціальне видання...: Розділ 9 том 2 с. 89

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк