<<
>>

Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року Зі змінами внесеними: Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду; Директивою 2000/64/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 жовтня 2000 року, що вносить зміни до Директив Ради 85/611/ЄЕС ( 994_293 ), 92/49/ЄЕС ( 994_290 ), 92/96/ЄЕС та 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) стосовно обміну інформацією з третіми державами. Рада Європейських Співтовариств, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ), і зокрема, статтю 57 (2) і 66 цього Договору, Беручи до уваги пропозицію від Комісії(1), У співпраці з Європейським Парламентом(2). Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального комітету (3),___________________ (1) OJ No C 99, 16.4. 1991, p. 2. (2) OJ No C 176, 13.7.1992, p. 93; Рішення від 28 жовтня 1992 року (поки що не опубліковане в Official Journal). (3) OJ No C 14, 20.1. 1992, p. 11. 1. Враховуючи необхідність завершення створення внутрішнього ринку прямого страхуванням життя як з точки зору права на здійснення підприємницької діяльності, так і свободи надання послуг, аби полегшити страховим компаніям, головні офіси яких розташовані у Співтоваристві, покривати зобов'язання, розташовані в межах Співтовариства; 2. Враховуючи, що Друга Директива Ради 90/619/ЄЕС від 8 листопада 1990 року ( 994_185 ) щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя, встановлюючи положення, які сприяють ефективному використанню свободи надання послуг, і вносячи зміни до Директиви 79/276/ЄЕС(4), вже зробила вагомий внесок у формування внутрішнього ринку прямого страхування життя шляхом надання власникам страхових полісів, які, в силу того факту, що вони виявляють ініціативу, коли вступають у зобов'язальні відносини зі страховою компанією в іншій державі-члені, не потребують спеціального захисту у державі-члені такого зобов'язання, повної свободи якнайширшого користування послугами ринку страхування життя;___________________ (4) OJ No L 330, 29.11. 1990, p. 50. 3. Враховуючи, що Директива 90/619/ЄЕС ( 994_185 ), таким чином, є важливим етапом злиття національних ринків в інтегрований ринок, і такий етап має бути доповнений за допомогою інших інструментів Співтовариства з метою надання власникам полісів можливості, незалежно від того, чи вони самі виявляють ініціативу, звертатися до будь-якого страховика, який має головний офіс у Співтоваристві, що веде там свою діяльність користуючись правом на здійснення підприємницької діяльності або свободою надання послуг, а також гарантування відповідного захисту; 4. Враховуючи, що ця Директива є частиною законодавства Співтовариства, яке вже набуло чинності, до якого входить Перша Директива Ради 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) від 5 березня 1979 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя(5) і Директиви Ради 91/672/ЄЕС від 19 грудня 1991 року щодо річної звітності та консолідованих звітів страхових компаній(6);___________________ (5) OJ No L 63, 13.3. 1979, p.1. До Директиви внесено зміни Другою Директивою 90/619/ЄЕС (OJ No L 330, 29.11.1990, p. 50). (6) OJ No L 347, 31.12. 1991, p. 7. 5. Враховуючи, що прийнятий підхід полягає у тому, аби призвести до такої узгодженості, яка є невід'ємною, необхідною і достатньою для досягнення взаємного визнання ліцензій і пруденційних систем контролю, а отже уможливити як надання єдиної ліцензії, чинної у всьому Співтоваристві, так і застосування принципу здійснення нагляду державою-членом походження; 6. Враховуючи, що, як результат, для започаткування і ведення діяльності страхових компаній, надалі необхідно буде одержувати єдину офіційну ліцензію, що видається компетентними органами держави-члена, в якій страхова компанія має свій головний офіс; враховуючи, що така ліцензія надає можливість компанії вести діяльність на території всього Співтовариства відповідно до права на здійснення підприємницької діяльності або свободи надання послуг; враховуючи, що приймаюча держава-член структурного підрозділу або держава-член надання послуг не може більше вимагати від страхових компаній, які прагнуть займатися там діяльністю зі страхування життя і які вже одержали такий дозвіл у державі-члені походження, одержувати нову ліцензію; враховуючи, що до Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) і 90/619/ЄЕС ( 994_185 ) мають, таким чином, бути внесені зміни з цих питань; 7. Враховуючи, що компетентні органи держав-членів походження надалі будуть відповідальними за здійснення моніторингу фінансового стану страхових компаній, в тому числі стану їх платоспроможності, формування відповідних технічних резервів і покриття таких резервів узгоджувальними активами; 8. Враховуючи, що здійснення операцій, про які йдеться у статті 1 (2) (c) Директиви 79/267/ЄЕС ( 994_286 ), не може за жодних обставин впливати на повноваження, надані відповідним органам стосовно осіб, які володіють активами, яких стосується таке положення; 9. Враховуючи, що певні положення цієї Директиви визначають мінімальні стандарти; враховуючи, що держава-член походження може встановити суворіші правила для страхових компаній, які одержали ліцензію їх компетентного органу; 10. Враховуючи, що компетентні органи держав-членів повинні мати у розпорядженні необхідні для забезпечення належного започаткування та ведення діяльності страховими компаніями на території всього Співтовариства, користуючись правом на здійснення підприємницької діяльності або свободою надання послуг, засоби нагляду; враховуючи, що, зокрема, вони повинні мати можливість запроваджувати відповідні гарантії або накладати санкції, спрямовані на запобігання недотриманню правил і порушенню положень з нагляду за страховою діяльністю. 11. Враховуючи, що положення про передачу портфоліо повинні бути належним чином адаптовані з метою їх узгодження з системою надання єдиної ліцензії, що запроваджується цією Директивою; 12. Враховуючи необхідність розробки положення для пом'якшення правила спеціалізації, визначеного Директивою 79/267/ЄЕС ( 994_286 ), аби ті держави-члени, які цього бажають, могли надавати компаніям такі ж ліцензії для видів, зазначених в Додатку до Директиви 79/267/ЄЕС, та видів страхової діяльності, що відносяться до 1-го і 2-го у Додатку до Директиви 73/239/ЄЕС(7); враховуючи, що така можливість може підлягати певним вимогам щодо відповідності правилам бухгалтерського обліку і правилам ліквідації;___________________ (7) Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя (OJ No L 228, 16.8.173, p. 3). Директива зі змінами, внесеними Директивою 90/118/ЄЕС (OJ No L 330, 29.11. 1990, p. 44). 13. Враховуючи необхідність, з точки зору захисту застрахованого життя, створення відповідних технічних резервів кожною страховою компанією; враховуючи, що підрахунок таких резервів грунтуються переважно на актуарних принципах; враховуючи необхідність узгодження таких принципів з метою спрощення взаємного визнання пруденційних правил, що застосовуються в різних державах-членах; 14. Враховуючи, що бажано в інтересах розсудливості визначити мінімальний рівень узгодження правил, що обмежують процентну ставку, яка використовується при підрахунку технічних резервів; враховуючи, що з метою такого обмеження, беручи до уваги, що існуючі методи є однаково правильними, розсудливими і тотожними, вважається за доцільне залишити вибір методу на розсуд держави-члена; 15. Враховуючи, що правила, що регулюють розмір, розміщення та відповідність активів, які покривають технічні резерви, мають бути узгодженні з метою спрощення взаємного визнання правил держав-членів; враховуючи, що таке узгодження має враховувати заходи щодо лібералізації руху капіталу, передбачені Директивою Ради 88/361/ЄЕС від 24 червня 1988 року щодо імплементації статті 67 Договору(8) ( 994_182 ) та досягнень Співтовариства у напрямі економічного та монетарного союзу;___________________ (8) OJ No L 178, 8.7. 1988, p. 5. 16. Враховуючи, що, однак, держава-член походження не може вимагати від страхових компаній інвестувати активи, які покривають їх технічні резерви, в конкретні категорії активів, враховуючи, що така вимога була б несумісною з заходами щодо лібералізації руху капіталу, передбаченими Директивою 88/361/ЄЕС ( 994_182 ); 17. Враховуючи, що до прийняття Директиви про інвестиційні послуги, яка, inter alia, гармонізує визначення поняття регульованого ринку, для цілей цієї Директиви і не завдаючи шкоди такій майбутній гармонізації, визначення такого поняття повинне бути тимчасовим з тим, щоб пізніше бути заміненим визначенням, гармонізованим на рівні Співтовариства, що покладе зобов'язання з питань, які ця Директива покладає тимчасово на держав-членів походження страхових компаній, - на державу-члена походження ринку; 18. Враховуючи необхідність доповнення переліку можливих складових маржі платоспроможності, відповідно до Директиви 79/267/ЄЕС ( 994_286 ), для врахування нових фінансових інструментів і засобів, запропонованих іншим фінансовим установам для формування їхніх власних фондів; 19. Враховуючи, що гармонізація права щодо договорів страхування життя не є попередньою умовою створення внутрішнього ринку страхування життя; враховуючи, що з цієї причини надана державам-членам можливість застосування свого права до договорів страхування, які покривають зобов'язання на їх територіях, вірогідно надаватиме відповідні гарантії власникам полісів; 20. Враховуючи, що, в межах внутрішнього ринку, це в інтересах власника поліса - мати доступ до найширшого кола страхових продуктів, наявних у Співтоваристві так, щоб він міг вибрати, який з таких продуктів найбільше відповідає його потребам; враховуючи, що держава-член зобов'язання забезпечує відсутність перешкод для проведення на її території маркетингу всіх страхових продуктів, запропонованих для продажу в Співтоваристві, допоки вони не суперечать чинним у державі-члені зобов'язання правовим положенням, спрямованим на захист загального блага, і тією мірою, що загальне благо не захищається правилами держави-члена походження, за умови, що такі положення застосовуються без обмежень до всіх компаній, що діють у державі-члені і є об'єктивно необхідними та пропорційними відносно переслідуваної мети; 21. Враховуючи, що держави-члени повинні мати змогу забезпечити відповідність страхових продуктів та договірних документів, використовуваних відповідно до права на здійснення підприємницької діяльності і свободи надання послуг для покриття зобов'язань в межах їх територій, конкретним застосовуваним правовим положенням, спрямованим на захист загального блага; враховуючи, що системи нагляду, які використовуватимуться, повинні відповідати вимогам внутрішнього ринку, але їх використання не може бути попередньою умовою для здійснення страхової діяльності; враховуючи, що з цієї точки зору системи попереднього схвалення умов полісів не є обгрунтованими; враховуючи, що з цієї причини необхідно передбачити інші системи, які краще відповідають вимогам внутрішнього ринку і дають кожній державі-члену можливість надавати відповідний захист власникам полісів; 22. Враховуючи, що з метою запровадження актуарних принципів відповідно до цієї Директиви, держава-член походження, тим не менше, може вимагати систематичних повідомлень про технічні основи, використовувані для підрахунку розмірів страхових премій і технічних резервів, без зазначення у такому повідомленні про технічні основи інформації про загальні та конкретні умови поліса та комерційні ставки компанії; 23. Враховуючи, що на єдиному ринку страхування життя споживач матиме ширший і різноманітніший вибір серед договорів; враховуючи, що з метою одержання ним якнайбільшої вигоди від такої різноманітності і зростаючої конкуренції, йому має будь-яка інформація, необхідна для вибору договору, який якнайбільше відповідав його потребам; враховуючи, що така інформація є тим більш важливою з огляду на великий строк тривалості зобов'язань; враховуючи необхідність узгодження мінімальних положень для забезпечення споживача чіткою та точною інформацією про найважливіші характеристики продуктів, що йому пропонуються, так само, як і про органи, до яких власники полісів, застраховані особи або бенефіціари за договорами можуть звернутися зі скаргами; 24. Враховуючи, що реклама страхових продуктів є невід'ємним засобом забезпечення ефективного здійснення страхової діяльності в межах Співтовариства; враховуючи необхідність залишення для страхових компаній можливості використання всіх звичайних засобів рекламування у державі-члені структурного підрозділу або у державі-члені надання послуг; враховуючи, що держави-члени можуть, тим не менше, вимагати відповідності форми і змісту реклами національним правилам, прийнятим на виконання законодавства Співтовариства щодо рекламування або прийнятим державами-членами з огляду на загальне благо. 25. Враховуючи, що в рамках внутрішнього ринку жодна держава-член не може продовжувати забороняти одночасне ведення страхової діяльності, користуючись правом на здійснення підприємницької діяльності та свободою надання послуг в межах своєї території; враховуючи, що право вибору, надане у цьому відношенні державам-членам Директивою 90/619/ЄЕС ( 994_185 ), має, таким чином, бути скасоване; 26. Враховуючи необхідність передбачення системи санкцій, які застосовуватимуться, якщо у державі-члені, в якій існує зобов'язання, страхова компанія не відповідає положенням, спрямованим на захист загального блага і підлягають застосуванню до такої компанії; 27. Враховуючи, що у деяких державах-членах страхові операції не підлягають жодній з форм непрямого оподаткування, а більшість держав застосовують спеціальні податки та інші форми зборів; враховуючи, що структура і розмір таких податків та зборів значною мірою різняться в залежності від держави-члена, в якій вони застосовуються; враховуючи, що бажано усунути існуючі розбіжності, які призводять до викривлення конкуренції між держав-членів у наданні страхових послуг; враховуючи, що у процесі подальшої гармонізації, застосування систем оподаткування та інших форм зборів, передбачених державами-членами, в яких існує зобов'язання, вірогідно вирішить цю проблему, і саме держави-члени мають вжити заходів для забезпечення стягнення таких податків та зборів; 28. Враховуючи важливість узгодження ліквідації страхових компаній на рівні Співтовариства; враховуючи, що надалі, в разі ліквідації страхової компанії, важливим є забезпечення гарантування у системах захисту, що існують в кожній державі-члені, рівного ставлення до всіх страхових кредиторів, незалежно від національності і способів взяття зобов'язання; 29. Враховуючи необхідність подальшого технічного коригування, час від часу, детальних правил, визначених цією Директивою, для врахування майбутнього розвитку страхової індустрії; враховуючи, що Комісія у необхідних випадках здійснюватиме таке коригування після проведення консультацій з Комітетом з питань страхування, заснованим Директивою 91/675/ЄЕС ( 994_289 ) (9), у відповідності до повноважень щодо імплементації, наданих їй Договором ( 994_017 );___________________ (9) OJ No L 347, 31.12. 1991, p.32. 30. Враховуючи необхідність прийняття спеціальних положень, що забезпечать поступовий перехід від правових положень, що існують на час набрання чинності цією Директивою, до тих, які вона запроваджує; враховуючи, що в таких положеннях потрібно подбати про те, щоб не створювати додаткового навантаження на компетентні органи держав-членів; 31. Враховуючи, що, відповідно до статті 8c Договору ( 994_017 ), слід звертати увагу на обсяги зусиль, які необхідно буде докласти для реформування економіки певних держав на різних етапах розвитку; враховуючи, що з цієї причини необхідно прийняти перехідні заходи для поступового застосування цієї Директиви певними державами-членами, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Глава 1
Глава 2
Глава 3

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк