<<
>>

Рішення Ради 92/275/ЄЕС, що приймає додаткову дослідну програму, яка повинна впроваджуватися Спільним Дослідницьким Центром для Європейського Співтовариства з Атомної Енергії (1992 - 1995) від 29 квітня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії ( 994_027 ) та, зокрема, статтю 7 вищевказаного,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

         Рішення Ради 92/275/Євроатом, 

що приймає додаткову дослідну програму,

яка повинна впроваджуватися Спільним Дослідницьким

Центром для Європейського Співтовариства з Атомної

Енергії (1992 - 1995)

від 29 квітня 1992 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство з

Атомної Енергії ( 994_027 ) та, зокрема, статтю 7 вищевказаного, Враховуючи пропозицію Комісії, надану після консультації з

Науковим і Технічним Комітетом (1), Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2), Враховуючи висновок Економічного і Соціального Комітету (3), Беручи до уваги, що Рада прийняла Регламент від 29 квітня

1992 року стосовно діяльності Спільного Дослідницького Центру (4);

_______________

(1) OJ No C 234, 7. 9. 1991, с. 19.

(2) OJ No C 13, 20. 1. 1992, с. 510.

(3) OJ No C 49, 24. 2. 1992, с. 16.

(4) OJ No C 118, 9. 5. 1992, с. 8

Беручи до уваги, що в контексті спільної політики, що

відноситься до області науки і технологій, науково-дослідницька

програма є одним з основних інструментів, за допомогою яких

Європейське Співтовариство з Атомної Енергії може сприяти

безпечному використанню атомної енергії, а також придбанню і

розповсюдженню інформації в цій галузі,

ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Додаткова програма по експлуатації високо-потокового реактора

(ВПР), надалі іменована як "програма", цілі якої сформульовані у

Додатку 1, прийнята цим документом на чотирирічний період,

починаючи з 1 січня 1992 року.

Стаття 2

Сума коштів, підрахованих як необхідні для виконання

програми, складає 75 мільйонів ЕКЮ. Індикативний розподіл цих

коштів надано у Додатку II.

Стаття 3

Комісія, за допомогою Правління Спільного Дослідницького

Центру (СДЦ), є відповідальною за виконання програми та з цією

метою вона звертається до послуг СДЦ.

Стаття 4

Комісія приймає рішення щодо технічного завдання для

Правління.

Стаття 5

1. Щорічно, до 31 березня, Комісія подає до Європейського

Парламенту, Ради та Економічного і Соціального Комітету звіт про

впровадження цього Рішення. 2. Цей звіт супроводжується результатами спостережень

Правління. Правління може також через Комісію подати до Європейського

Парламенту, Ради та Економічного і Соціального Комітету окремий

звіт з будь-якого аспекту впровадження цього Рішення.

Стаття 6

Це Рішення адресоване державам-членам.

Здійснено в Люксембурзі, 29 квітня 1992 року.

Від імені Ради Президент

Луїс Валенте де Оливейра

Додаток I

Наукові та технічні задачі

Основними задачами програми є:

1. Безпечна експлуатація ВПР (високо-потокового реактора) у

м. Петтен. Сюди входить поточна робота об'єкта протягом більш, ніж

250 днів за рік, режим паливного циклу, а також управління

питаннями безпеки і якості. 2. Ефективне використання реактора в широкому спектрі

актуальних секторів: тестування на опромінення матеріалів для

гібридного ядерно-термоядерного реактора, так само як і для

майбутніх термоядерних реакторів, застосування нейтронів у фізиці

твердого тіла та наукові дослідження матеріалів, радіоізотопне

виробництво та пов'язана з ним діяльність, нейтронна радіографія

як неруйнівний метод аналізу та обробка нейтронами деяких типів

рака (терапія нейтронного поглинання Борона) і взаємозалежні

дослідження.

Додаток II

Індикативний розподіл коштів

Кошти, що виділяються на додаткову програму, поділяються

таким чином: - Німеччина 50% - Нідерланди 50% Передбачено інші кошти, додатково до додаткової програми, або

в рамках роботи, яка виконується як частина спеціальної програми

СДЦ, або в рамках контрактних робіт. Кошти розподіляються таким чином: - Додаткова програма: (а) Експлуатація реактора - Німеччина 32,5 мільйонів ЕКЮ (1) - Нідерланди 32,5 мільйонів ЕКЮ (1) (b) Підготовка експериментів (дослідження, оснащення і т.д.) - Німеччина 10,0 мільйонів ЕКЮ - Нідерланди див. виноску (2) Разом асигнування складають 75,0 мільйонів ЕКЮ - Спеціальні програми СДЦ та робота з контрактів для

зовнішніх третіх сторін 15,0 мільйонів ЕКЮ + див. виноску (1)

_______________

(1) Ці цифри підлягають розгляду і можливому перегляду в

середині 1993 року. (2) Робота, що повинна бути виконана безпосередньо

Нідерландами, еквівалент цієї роботи оцінений Комісією в 10

мільйонів ЕКЮ.

Офіційний часопис No. L 141, 23/05/1992 p. 0027 - 0028 Фінське спеціальне видання ....: Глава 12 Том 2 С. 155 Шведське спеціальне видання ....: Глава 12 Том 2 С. 155

Переклад здійснено Центром порівняльного права при

Міністерстві юстиції України.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Фінське спеціальне видання ....: Глава 12 Том 2 С. 155

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк