<<
>>

Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020

Документ актуальний на 19.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

(Неофіційний переклад)

25 лютого 2020 р.

її Високоповажності

Оксані Маркаровій

Міністру фінансів

Міністерства фінансів України

Вул. Грушевського, буд.12/2

Стосовно Угоди про позику № 8404-UA

(Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")

Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2

Ваша Високоповажносте,

Ми посилаємось на (а) Угоду про позику між Україною (Позичальником) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банком) від 9 липня 2014 року щодо вищезгаданого Проекту (далі, Угода про позику) та (b) лист-додаток № 2 від тієї самої дати щодо вищезгаданого Проекту (далі, Лист-додаток № 2). Ми також посилаємось на ваші листи від 18 листопада 2019 p., 10 січня 2020 р. та 24 лютого 2020.

Мені приємно поінформувати Вас про те, що Банк дає свою згоду на ваш запит. Відповідно, цим листом до Угоди про позику та Листа-додатка № 2 вносяться такі зміни:

1) Розділ 3.01 Угоди про Позику змінити й викласти повністю в такій редакції:

"3.01. Позичальник заявляє про свою відданість цілям Проекту. З цією метою Позичальник виконує Проект через Мінсоцполітики, відповідно до положень статті V Загальних умов."

2) Розділ 4.01 Угоди про Позику змінити й викласти повністю в такій редакції:

"4.01 Передбачено таку Додаткову подію, що призводить до зупинення дії Угоди: Зміна законодавства Позичальника, що регулює Програму ДСД, його призупинення, скасування, відміна або відмова від його застосування, які справляють суттєвий і несприятливий вплив на здатність Позичальника виконувати Проект чи виконувати будь-які зі своїх зобов'язань за цією Угодою."

3) Розділ 4.02 Угоди про Позику змінити й викласти повністю в такій редакції:

"Додаткова подія, що становить підставу для скорочення строку погашення, має місце в тому разі, коли настає подія, зазначена в розділі 4.01 цієї Угоди, що триває протягом 30 днів після подання Банком повідомлення про подію Позичальникові."

4) Частину 3 Проекту, описану в Додатковій статті 1 Угоди про Позику, змінити й викласти повністю в такій редакції:

"Частина 3. Інвестиції на підтримку розвитку сімейних форм опіки для забезпечення підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та соціально вразливих сімей у вибраних Областях

3.1 Здійснення інвестицій для:

(a) переведення сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів із закладів інтернатного типу до сімейного середовища виховання через їх влаштування у прийомних сім'ях, усиновлення, виховання в дитячих будинках сімейного типу;

(b) трансформації установ інтернатного типу; та

(c) закупівлі нових послуг у суб'єктів приватного та недержавного сектору для надання соціальної допомоги вразливим сім'ям,

шляхом фінансування товарів, робіт, послуг, обладнання і меблів для дитячих будинків сімейного типу та інтернатів, а також навчання та перепідготовки працівників соціальної сфери.

3.2 Технічна допомога з розробки та впровадження планів трансформації системи інтернатних закладів на сімейні форми виховання у вибраних Областях."

5) Розділ I Додаткової статті 2 Угоди про Позику, змінити й викласти повністю, як зазначено в Додатку 1 до цього Листа про внесення змін до Угоди про позику.

6) Розділ IV Додаткової статті 2 Угоди про Позику, змінити й викласти повністю, як зазначено в Додатку 2 до цього Листа про внесення змін до Угоди про позику.

7) Додаток до Угоди про Позику, змінити й викласти повністю, як зазначено в Додатку 3 до цього Листа про внесення змін до Угоди про позику.

8) Показники моніторингу ефективності, зазначені в додатку до Листа-додатка № 2 до Угоди про Позику, змінити й викласти повністю, як зазначено в Додатку 4 до цього Листа про внесення змін до Угоди про позику.

Будь ласка, підтвердіть свою згоду від імені Позичальника з цими змінами, підписавши його та поставивши дату підтвердження нижче у двох оригінальних примірниках, і поверніть нам один повністю підписаний примірник.

Після одержання Банком зазначеного примірника Листа про внесення змін до Угоди про позику, належним чином підписаного вами, згадані вище зміни набувають чинності з дати одержання Банком згаданого примірника Листа про внесення змін до Угоди про позику, підписаного іншою стороною.

Зверніть, будь ласка, увагу, що цей документ про реструктуризацію від 24 січня 2020 оприлюднено на зовнішньому вебсайті Банку відповідно до Політики Банку щодо доступу до інформації.

З повагою

(Підпис)

Александр Кремер

В.О. Директора

Представництва Світового банку

в Україні, Білорусі, Молдові

Регіон Європи та Середньої Азії

ПІДТВЕРДЖЕНО ТА СХВАЛЕНО:

УКРАЇНА

Ким: (Підпис)

Прізвище:_____________________

Посада: Міністр фінансів України

Дата: ________________________


Додаток 1

Розділ I. Механізми впровадження

А. Інституційні механізми

1. Позичальник:

(a) відповідає за загальне впровадження Проекту через Мінсоцполітики і забезпечує виконання Проекту у відповідності з процедурами, визначеними в ОПП і дотримання ОПП без змін, призупинень, відхилень і скасувань таким чином, щоб жодне положення ОПП не залишилося невиконаним без попередньої згоди Банку;

(b) впроваджує узгоджені заходи через Мінсоцполітики та інші відповідні державні установи, підпорядковані йому або робота яких ним координується, з метою досягнення узгоджених результатів Проекту;

(c) через Мінсоцполітики підтримує ГУП при Мінсоцполітики протягом усього строку реалізації Проекту у формі, з функціями та персоналом (включаючи консультантів) (згідно з технічними завданнями, з відповідною кваліфікацією та обсягом обов'язків), забезпечуючи її адекватними ресурсами, прийнятними для Банку, згідно з положеннями ОПП; ГУП відповідає за ухвалення стратегічних рішень, керування впровадженням Проекту і поточну реалізацію Проекту;

2. (а) Протягом періоду впровадження Проекту Позичальник забезпечить проведення Рахунковою палатою України або, за згодою Банку, іншою організацією, прийнятною для Банку, у спосіб, прийнятний для Банку аудитів ефективності впровадження Проекту, зокрема, з таких питань: (і) оцінка правильності застосування критеріїв визначення права на отримання допомоги і ступеня досягнення виплатами в рамках програми ДСД наміченої цільової групи; (іі) оцінка адміністрування програми, нагляду за нею та контролю, включаючи оцінку механізмів моніторингу та оцінювання, контролю інституційних обов'язків та потенціалу, включаючи забезпечення персоналом, внутрішніх засобів контролю системи соціальної допомоги, включаючи ефективність функції контролю помилок і зловживань, адекватність вимірювань і звітів щодо індикаторів моніторингу та ІПВ; (ііі) перевірка ефективності внутрішніх засобів контролю, повноти процесів обліку коштів та систем управління ризиком і нагляду для всього Проекту, і (iv) інші питання, вказані в технічному завданні на аудит, погоджені з Банком. Крім того, заключний аудит ефективності має включати аудит інформаційної системи управління соціального захисту шляхом визначення того, чи забезпечує система захист активів, цілісність даних і ефективну роботу в напрямку досягнення організаційних цілей і завдань.

(b) Перший аудит ефективності має за згодою з Банком охоплювати перший фінансовий рік впровадження Проекту. Подальші аудити ефективності мають охоплювати періоди по два фінансові роки впровадження Проекту до 2020 року. Позичальник забезпечить надання звітів про аудит до Банку на пізніше, ніж через шість (6) місяців після завершення відповідного періоду, що підлягає аудиту.

В. Боротьба з корупцією

Позичальник забезпечує виконання Проекту відповідно до положень Керівництва щодо протидії корупції.

С. Запобіжні заходи в природоохоронній та соціальній сферах

1. Позичальник забезпечує виконання заходів Проекту у відповідності з системою екологічного управління та відповідними планами екологічного управління по об'єктах, включаючи керівництва, правила і процедури, визначені в згаданих інструментах. З цією метою, Позичальник забезпечує вжиття вказаних далі заходів у прийнятний для Банку спосіб:

(a) якщо для будь-якого із заходів Проекту чи інвестиції на основі системи управління захистом довкілля (СУЗД) потрібен План управління захистом довкілля на основі (ПУЗД): (і) такий ПУЗД буде підготовлений відповідно до вимог СУЗД оприлюднений на місцевому рівні і поданий до Банку; (іі) щодо згаданого ПУЗД будуть проведені адекватні й значущі консультації; і (ііі) згадані заходи або інвестиції будуть реалізовані у відповідності з таким ПУЗД;

(b) на жодному з майданчиків не буде розпочато ніяких робіт доти, доки не буде вжито всіх заходів, передбачених ПУЗД для виконання перед початком відповідних робіт.

2. Позичальник гарантує, що жодна з робіт в рамках Проекту не передбачає примусового вилучення землі, наслідком якого було б переселення, або втрата житла, втрата активів або доступу до активів, втрата джерел доходу або засобів до існування, і не передбачає примусового обмеження доступу до визначених законом парків та заповідних територій.


Додаток 2

Розділ IV. Порядок зняття коштів Позики

А. Загальні положення

1. Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до положень статті II Загальних умов, цього Розділу й таких додаткових інструкцій, які Банк визначає у своєму повідомленні Позичальникові (включаючи "Керівництво з використання коштів для фінансування проектів Світового банку" від 1 травня 2006 року, який періодично переглядається Банком і приводиться у відповідність до вимог цієї Угоди згідно з такими інструкціями) для фінансування Прийнятних витрат, зазначених у таблиці наведеного нижче пункту 2.

2. У наведеній далі таблиці зазначено категорії Прийнятних витрат, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Позики ("Категорія"), розподіл сум Позики між усіма Категоріями та відсоток витрат, які повинні фінансуватися для покриття Прийнятних витрат за кожною Категорією.

Категорія

Сума виділених коштів Позики (в доларах США)

Відсоток Витрат, які підлягають фінансуванню (з урахуванням Податків)

(1) Платежі за ППВ в рамках частини 1 Проекту

200 000 000

100% суми в розмірі, що не перевищує ліміту зняття коштів, зазначеного в таблиці, наведеній у підпункті (а) пункту 2 частини В цього розділу

(2) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, послуги консультантів, Операційні витрати та Навчання в рамках частин 2 та 3 Проекту

99 250 000

100%

(3) Одноразова комісія за надання позики

750 000

Сума, що підлягає сплаті на підставі розділу 2.03 цієї Угоди згідно 3 пунктом (b) розділу 2.07 Загальних умов

(4) Премія за встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара

0

Сума, що сплачується згідно з пунктом (с) розділу 2.07 цієї Угоди

ЗАГАЛЬНА СУМА

300 000 000

В. Умови зняття; Період зняття

1. Незважаючи на положення частини А цього розділу, зняття коштів не здійснюється:

(а) для платежів за Категорією (1) за кожним траншем, зазначеним у таблиці, поданій у підпункті (а) пункту 2 частини В цього розділу, на який було подано заявку про зняття коштів, якщо Позичальник не подав через Мінсоцполітики прийнятні для Банку докази того, що Платежі за ППВ було здійснено Позичальником на користь прийнятних бенефіціарів в порядку, передбаченому чинним законодавством і чинними нормативними актами Позичальника; і

(b) для платежів, здійснених до дати підписання цієї Угоди.

2. Незважаючи на положення частини А цього розділу та без обмеження дії положень викладеного вище пункту 1, зняття коштів за визначеною вище Категорією (1) може здійснюватися Позичальником у такому порядку:

(а) Зняття коштів здійснюється в рамках від 1 (одного) до 17 (сімнадцяти) траншів у розмірах, що не перевищують сукупного розміру лімітів за кожним ІПВ, зазначеним у поданій нижче таблиці, за умови надання Банкові прийнятних для Банку доказів, визначених в ОПП, які підтверджують досягнення таких ІПВ:

Індикатори, пов'язані з виплатами (ІПВ)

Ліміт зняття коштів (у доларах США)

1. Кількість сімей, які щомісячно одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дорівнює 200 000 і залишається на цьому рівні щонайменше 3 місяці поспіль

20 000 000

2. Кількість сімей, які щомісячно одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дорівнює 250 000 і залишається на цьому рівні щонайменше 3 місяці поспіль

20 000 000

3. Кількість сімей, які щомісячно одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дорівнює 300 000 і залишається на цьому рівні щонайменше 3 місяці поспіль

20 000 000

4. Удосконалено механізми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, утому числі спрощено процедури звернення, внаслідок чого поліпшується адресність надання допомоги бідним верствам населення

10 000 000

5. Розроблено для проведення пілотування механізми надання послуг із залучення до зайнятості непрацюючих працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям і розпочато їх пілотне впровадження у 3 областях

10 000 000

6. Пілотне надання послуг із залучення до зайнятості працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 3 областях завершене

10 000 000

7. Впроваджено по всій країні надання послуг із залучення до зайнятості непрацюючих працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

15 000 000

8. Створено при Міністерстві соціальної політики України систему соціального інспектування

20 000 000

10. Здійснено перевірку правильності надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на основі аналізу виявлених розбіжностей під час обміну відомостями із зовнішніми базами даних, та надано пропозиції щодо усунення порушень та помилок

10 000 000

11. Проведено дві тематичні перевірки: перевірку ДСД та однієї програми соціальної допомоги з підвищеним рівнем ризику 3 застосуванням адекватної системи визначення профілю ризику

10 000 000

12. Опрацювання заяв на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснюється з використанням нової інформаційно-аналітичної системи соціального захисту в 70% місцевих органів соціального захисту

10 000 000

13. В інформаційно-аналітичній системі соціального захисту функціонує модуль моніторингу ефективності програм соціальних виплат

5 000 000

14. Інформаційно-аналітичну систему соціального захисту доповнено модулем соціальних послуг і проведено тестування цього модуля в 2-х областях

S 000 000

15. Інформаційно-аналітична система соціального захисту, в якій здійснюється обробка соціальних виплат і соціальних послуг, функціонує в масштабах усієї країни

10 000 000

16. Наявність правової бази для проведення реформування інтернатних закладів та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5 000 000

17. Зменшення кількості дітей, які знаходяться в інтернатних закладах в вибраних пілотних областях, на 40% порівняно з базовим рівнем

10 000 000

(b) Якщо Банк у будь-який час визначить, що будь-яка частка сум, виплачених Банком Позичальнику за Категорією (1): (а) використані для фінансування витрат, які не є прийнятними згідно з ППВ; або (b) не відповідала положенням підпункту (а) пункту 2 частини В розділу IV і положенням ОПП, то Позичальник негайно відшкодовує Банкові будь-яку таку суму, зазначену Банком у повідомленні на адресу Позичальника.

3. Датою закриття є 31 березня 2023 року.


Додаток 3

ДОДАТОК

Визначення

1. "РПУ" - Рахункова палата України, що є найвищим органом контролю Позичальника, створена згідно з Законом України "Про Рахункову палату" № 576-VIII № 315/96-ВР, ухваленим 2 липня 2015 року.

2. "Керівництво щодо протидії корупції" - це "Керівництво щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР", затверджене 15 жовтня 2006 року та переглянуте в січні 2011 року.

3. "Категорія" - це категорія, зазначена в таблиці в Розділі IV Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

4. "Керівництво із закупівлі послуг консультантів" - це "Керівництво: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затверджене в січні 2011 року.

5. "ІПВ" - це індикатори, пов'язані з виплатами, що зазначені в підпункті (а) пункту 2 частини В розділу IV Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

6. "ППВ" - це Програми прийнятних видатків, а саме частки бюджетних призначень Позичальника виділені на фінансування виплат, передбачених програмою ДСД.

7. "СУЗД" - це система управління захистом довкілля, розроблена Позичальником для Проекту й датована 17 січня 2014 року; ця система визначає умови проведення екологічного відбору на конкретних об'єктах, а також процедури та дії, спрямовані на підготовку та виконання екологічних оцінок і розробку планів екологічного управління за Проектом, визначають заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, яких необхідно вжити під час Проекту для усунення або компенсації негативних впливів на навколишнє природне та соціальне середовище, або для їх зниження до прийнятних рівнів, а також дії, необхідні для забезпечення реалізації таких заходів із урахуванням змін, що можуть час від часу вноситися до них за узгодженням з Банком.

8. "План управління захистом довкілля" або "ПУЗД" - це план управління захистом довкілля на рівні об'єкту, складений згідно з СУЗД та положеннями пункту 1 частини D розділу I додаткової статті 2 до цієї угоди та прийнятний для Банку, що визначає елементи конкретних дій, заходів і політики, спрямованих на досягнення мети ПУЗД, визначає заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, які необхідно вжити під час впровадження та здійснення діяльності за Проектом та Субпроектами з метою компенсації або зниження несприятливого впливу на довкілля до прийнятних для Банку рівнів, включаючи бюджетні кошториси та кошториси витрат, джерела фінансування, а також інституційні та процедурні заходи, необхідні для забезпечення виконання таких дій, заходів та політик,

9. "Загальні умови" - це "Загальні умови надання позик Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 12 березня 2012 року;

10. "Програма ДСД" - це вдосконалена програма Позичальника у сфері боротьби з бідністю, передбачена Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 1 червня 2000 року № 1768-III.

11. "Законодавство Позичальника, що регулює Програму ДСД" - це Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 1 червня 2000 року № 1768-III та відповідні нормативні акти, що регулюють Програму ДСД, відповідно до редакції, яка діє у цей час.

12. "Мїнекономрозвитку" - це Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Позичальника) та всі його правонаступники.

13. "Мінсоцполітики" - це Міністерство соціальної політики України (Позичальника) та всі його правонаступники.

14. "Мінфін" - це Міністерство фінансів України (Позичальника) та всі його правонаступники.

15. "Область" - це основна адміністративно-територіальна одиниця Позичальника, що становить територіальну основу для організації та функціонування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

16. "Операційні витрати" - це обгрунтовані та необхідні додаткові витрати ГУП та УФСІ, пов'язані з управлінням та реалізацією Проекту, всі з яких здійснюються на підставі періодичних бюджетів, прийнятних для Банку, включаючи оренду транспортних засобів; оренду приміщень; оплату різних комунальних послуг; оплату банківських послуг; придбання та ремонт канцелярського приладдя та офісної техніки, обладнання та апаратного забезпечення; оновлення програмного забезпечення; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; витратні матеріали; транспортування; місцеві та міжнародні переїзди; витрати на зв'язок та рекламу; витрати на друкарські послуги та публікації (електронні та/або паперові); переклад, а також інші витрати, що можуть узгоджуватися з Банком, але за виключенням послуг консультантів, заробітної плати або гонорарів державних службовців та працівників державних служб Позичальника.

17. "Платежі за ППВ" - це місячні трансфертні платежі, що здійснюються Позичальником прийнятним бенефіціарам за Програмою ДСД з урахуванням критеріїв визначення права на одержання допомоги, а також умов і положень законів та нормативних актів Позичальника які стосуються Програми ДСД.

18. "ГУП" - це Група управління Проектом у Мінсоцполітики, яка згадується в підпункті (с) пункту 1 частини А розділу 1 додаткової статті 2 до цієї Угоди.

19. "ОПП" - це Операційний посібник Проекту, що згадується в пункту 1 частини А розділу I додаткової статті 2 цієї Угоди, ухвалений Мінсоцполітики для Проекту зі змінами, що можуть вноситися до нього час від часу за попередньої письмової згоди Банку.

20. "Керівництво із закупівель" - це "Керівництво: закупівля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за позиками МБРР, кредитами та фантами МАР позичальниками Світового банку" від січня 2011 року.

21. "План закупівель" - план закупівель Позичальника для реалізації Проекту, датований 14 квітня 2014 р. та вказаний в п. 1.18 Керівництва із закупівель та п. 1.25 Керівництва із закупівель послуг консультантів, зі змінами та доповненнями, які періодично вносяться відповідно до положень зазначених пунктів.

22. "Навчання" - навчання в рамках Проекту, включаючи необхідні для реалізації Проекту навчально-ознайомчі подорожі, навчальні курси, семінари, практикуми та інші види навчальної діяльності, не передбачені договорами про надання послуг, включаючи витрати на навчальні матеріали, оренду приміщень та обладнання, обгрунтовані та необхідні поїздки учасників навчального процесу в межах країни та за кордон, обгрунтовані витрати на розміщення та проживання, харчування та добові особам, які проходять та проводять навчання у країні або за її межами, плату за реєстрацію та навчання, плату фасилітаторам, послуги усного та письмового перекладу, а також інші витрати на навчання, визначені на основі узгоджених з Банком кошторисів.


Додаток 4

Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"

Показники моніторингу ефективності

Назва індикатора

Одиниця зі і міру

Базовий рівень

Цільові значення наростаючим підсумком

Періодичність

Джерело даних/методологія

Відповідальність за збір даних

1-й рік 2014

2-й рік 2015

3-й рік 2016

4-й рік 2017

5-й рік 2018

Кінцевий цільовий показник (8-й рік 2022)

Напрям 1

Розширення доступу най бідніших верств населення до удосконаленої програми боротьби з бідністю (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям)

Індикатор 1:

Покриття: частка населення з найбіднішого децилю, що одержують соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, збільшилася з 10% у 2012 р. до 16% у 2022 р.

%

10.0 (2012)

10

10

12

13

14

16

Щорічно

ОБД Адміністративні дані

Державна служба статистики Мінсоцполітики

Індикатор 2:

Бюджет ДСД збільшено у три рази в номінальному вираженні

млн.грн.

3.9 (2013)

5,0

7,7

9,0

11

12

13

Щорічно

ОБД

Адміністративні дані

Державна служба статистики Мінсоцполітики

IPB 1. Розширено охоплення населення програмою державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям: кількість сімей, які щомісячно одержують соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, яка досягається та і залишається на цьому рівні щонайменше 3 місяці поспіль

К-ть

160 000 (2013)

200 000 (ІПВ 1)

250 000 (ІПВ 2)

300 000 (ІПВ 3)

Раз на два роки

Адміністративні дані

Мінсоцполітики

ІРВ 2. Прийнято удосконалені механізми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та їх запровадження розпочато, включаючи спрощені процедури звернення задля поліпшення адресності та зменшення витрат при її наданні

так/ні

Ні (2013)

Ні

Так (ІПВ 4)

Щорічно

Звіти

Оцінка вартості

Адміністративні дані

Мінсоцполітики

ІРВ3. Систему соціальної підтримки доповнено активаційними послугами із залучення до зайнятості непрацюючім працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з метою допомогти сім'ям перейти від одержання соціальних виплат до працевлаштування та економічної незалежності

Текст

Відсутність послуг із залучення до зайнятості в рамках державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (2013)

Відсутність послуг із залучення до зайнятості працездатних одержувачів державної соціальної допомоги

Механізми надання послуг з залучення до зайнятості розроблено та розпочато їх впровадження 3 пілотних областях (ІПВ 5)

Завершено пілотування в 3 областях (ІПВ 6)

Послуги із залучення до зайнятості впроваджено по всій країні (ІПВ 7)

Щорічно

Звіти

Адміністративні дані

Мінсоцполітики

Напрям 2

Удосконалення адміністрування допомоги та послуг

Індикатор 3:

Наявність ефективної та дієвої системи попередження, виявлення, запобігання та моніторингу помилок, шахрайства та корупції (ПШК)

так/ні

Ні (2013)

Так

Щорічно

Оцінка вартості

Звіт про виконання

Аудит, проведений РПУ

Мінсоцполітики

Соціальна інспекція

Рахункова Палата

Індикатор 4:

Інформаційно-аналітична система соціального захисту збирає інформацію н межах програм соціальної допомоги та послуг по всій країні.

Текст

ІСУ Е-Social не працює (2013)

ІСУ E-Social, в якій здійснюється опрацювання соціальних виплат і соціальних послуг, використовується по всій країні

Щорічно

Адміністративні дані

Звіти про хід виконання проекту

Мінсоцполітики

Місцеві управління соціального захисту

ІРВ 4. Зміцнення нагляду та контролю

Текст

Системи соціального інспектування не існує (2013)

Створено при Міністерстві соціальної політики України систему соціального інспектування (ІПВ 8)

Перевірено 80% справ одержувачі в державної соціальної допомоги (ІПВ 9)

Здійснено перевірку правильності надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на основі проведеного аналізу виявлених розбіжностей під час обміну відомостями із зовнішніми базами даних та надано пропозиції щодо усунення порушень та помилок (ІПВ 10)

Проведено із застосування м критеріїв виявлення зловживань та помилок дві перевірки: програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та ще однієї програми соціальної підтримки з підвищеним рівнем ризику (ІПВ 11)

Щорічно

Звіти та аудити

Адміністративні дані

Соціальна інспекція

Мінсоцполітики

ІРВ 5. Поліпшення збору інформації стосовно соціальних програм у новій інформаційній системі управління (ІСУ)

Текст

ІСУ Е-Social не працює (2013)

Опрацювання заяв на призначення  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснюється з використанням ІСУ у 70% місцевих органах соціального захисту (ІПВ 12)

В

інформаційно-аналітичній системи соціального захисту функціонує модуль моніторингу програм соціальних виплат (ІПВ 13)

Відбулося розширення інформаційно-аналітичної системи соціального захисту модулем соціальних послуг і модуль було перевірено у 2-х областях (ІПВ 14)

ІСУ E-Social, в якій здійснюється опрацювання соціальних виплат і соціальних послуг, впроваджена по всій країні (ІПВ 15)

Щорічно

Адміністративні дані

Обласні державні адміністрації Мінсоцполітики

Напрям 3

Підвищення рівня надання догляду на сімейній основі для підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених та coціально-незахищених сімей

Індикатор 5:

Збільшення кількості дітей, які деінстнтуціалізовані й перебувають в альтернативних формах опіки у вибраних областях до 40%

Відсоток

0

40

Щорічно, починаючи з 2016 року

Звіти на обласному рівні Адміністративні дані

Обласні державні адміністрації Мінсоцполітики

ІРВ 6. Розширення обсягів надання послуг денного догляду та підвищення рівню охоплення альтернативними формами виховання иа противагу державній системі виховання в закладах інтернатного типу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із соціально незахищених сімей

Текст

Наявність правової бази для проведення реформування інтернатних закладів та розвитку сімейних форм виховання (ІПВ 16)

Зменшення у вибраних областях кількості дітей, які знаходяться в інтернатних закладах, на 40% порівняно 3 базовим рівнем (ІПВ 17)

Щорічно

Адміністративні дані

Обласні державні адміністрації Мінсоцполітики

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
5) Розділ I Додаткової статті 2 Угоди про Позику, змінити й викласти повністю, як зазначено в Додатку 1 до цього Листа про внесення змін до Угоди про позику.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно: Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні(Позика МБРР № 9250-UA)Заява про набрання чинності. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021 рікк
 2. Стосовно: Позики МБРР № 9250-UAПроект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»Додаткові інструкції: Лист про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію (Лист). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021 рікк
 3. Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 4. УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 5. Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 6. Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 7. Угода про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 8. Угода про позику(Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)»)міжУКРАЇНОЮтаМІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 9. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 10. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 11. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 12. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 13. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 14. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 15. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 16. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 17. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 18. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 19. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 20. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -