<<
>>

Директива Ради 92/49/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, та про внесення змін до Директив 73/239/ЄЕС і 88/357/ЄЕС (третя Директива, яка стосується страхування, іншого, ніж страхування життя) від 18 червня 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради 92/49/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, та про внесення змін до Директив 73/239/ЄЕС і 88/357/ЄЕС (третя Директива, яка стосується страхування, іншого, ніж страхування життя) від 18 червня 1992 року Зі змінами внесеними: Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року Директивою 2000/64/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 жовтня 2000 року РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ), та зокрема статті 57 (2) і 66 цього Договору, враховуючи пропозицію від Комісії1, разом з Європейським Парламентом2, беручи до уваги висновок Економічного і Соціального комітету3,_______________ 1 OJ No C 244, 28.9.1990, p. 28 та OJ No C 93, 13.4.1992, p. 1. 2 OJ No C 67, 16.3.1992, p. 98 та OJ No C 150, 15.6.1992. 3 OJ No C 102, 18.4.1991, p. 7. (1) враховуючи необхідність завершити створення внутрішнього ринку прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, з огляду як на право здійснення підприємницької діяльності так і на свободу надання послуг, щоб спростити процедуру для страхових компаній, головні офіси яких знаходяться в Співтоваристві, покривати ризики, що мають місце всередині Співтовариства; (2) враховуючи, що Друга Директива Ради від 22 червня 1988 щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, що стосуються прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, та встановлюють положення, що сприяють ефективності здійснення свободи надання послуг, та внесення змін і доповнень до Директиви 72/239/ЄЕС (88/357/ЄЕС)4 ( 994_188 ) вже значною мірою посприяло досягненням на внутрішньому ринку у сфері прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, шляхом надання власникам страхових полісів, які завдяки своєму статусу, розміру або природі ризиків, що можуть страхуватися, не вимагають спеціального захисту в державі-члені, в якій має місце ризик, повної свободи для того, аби скористатися широкими можливостями ринку страхування;_______________ 4 OJ No L 172, 4.7.1988, p. 1. З останніми змінами, внесеними Директивою 90/618/ЄЕС (OJ No L 330, 29.11.1990, p. 44). (3) враховуючи, що Директива 88/357/ЄЕС ( 994_188 ), таким чином, є важливим етапом на шляху до об'єднання національних ринків в інтегрований ринок і такий етап повинен бути доповненим іншими інструментами Співтовариства з метою надання можливості всім власникам страхових полісів, незалежно від їхнього статусу, розміру або природи їх ризиків, що можуть бути застрахованими, мати можливість звертатися до будь-якого страхової компанії, головний офіс якої знаходиться на території Співтовариства, і яка веде свою діяльність, керуючись правом на здійснення підприємницької діяльності та свободою надання послуг, одночасного гарантуючи їм відповідний захист; (4) враховуючи, що ця Директива є частиною законодавства Співтовариства, яке вже набрало чинності, що включає Першу Директиву Ради від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень щодо започаткування та ведення діяльності у сфері прямого страхування, іншого, ніж страхування життя (73/239/ЄЕС)5 ( 994_281 ), а також Директиву Ради від 19 грудня 1991 року про річну звітність і консолідовані рахунки страхових компаній (91/674/ЄЕС)6 ( 994_190 );_______________ 5 OJ No L 228, 16.8.1973, p. 3. Last amended by Directive 88/357/EEC ( 994_188 ) (OJ No L 172, 4.7.1988, p.1). 6 OJ No L 374, 31.12.1991, p. 7 (5) враховуючи, що прийнятий підхід полягає в приведенні до такого узгодження, яке є істотним, необхідним і достатнім для того, щоб досягти взаємного визнання повноважень і розумної системи контролю, і таким чином уможливити надання єдиної ліцензії, чинної на всій території Співтовариства, і також уможливити застосування принципу нагляду з боку держави-члена походження; (6) враховуючи, що, як наслідок, для започаткування та здійснення страхової діяльності надалі необхідно одержати єдину відповідну ліцензію, видану компетентними органами держави-члена, на території якої страхова компанія має головний офіс; враховуючи, що така ліцензія дає можливість компаніям здійснювати свою діяльність на території всього Співтовариства, згідно з правом на здійснення підприємницької діяльності або свободою надання послуг; враховуючи, що держава-член структурного підрозділу або надання послуг більше не може вимагати від страхових компаній, які хочуть там займатися страховою діяльністю і яким вже надано ліцензію на таку діяльність у державі-члені походження, отримання нової ліцензії; враховуючи, таким чином, що до директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 88/357/ЄЕС ( 994_188 ) повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення; (7) враховуючи, що національні компетентні органи влади держав-членів походження надалі будуть відповідальними за контроль над фінансовим станом страхових компаній, включаючи їхній стан платоспроможності, встановлення відповідних технічних резервів і покриття таких резервів узгоджувальними активами; (8) враховуючи, що деякі положення цієї Директиви встановлюють мінімальні норми; враховуючи, що держава-член походження може встановити більш суворі норми щодо страхових компаній, яким надано ліцензію займатися страховою діяльністю власними компетентними органами; (9) враховуючи, що компетентні органи держав-членів повинні мати в своєму розпорядженні такі засоби контролю, які є необхідними для того, аби забезпечити належне здійснення діяльності страховими компаніями на території всього Співтовариства, незалежно від того, чи ця компанія займається страховою діяльністю згідно з правом на здійснення підприємницької діяльності чи за свободою надання послуг; враховуючи, зокрема, що вони повинні бути в змозі надати відповідні гарантії або застосувати санкції, спрямовані на попередження нечіткого виконання або порушення положень щодо нагляду за страховою діяльністю; (10) враховуючи, що внутрішній ринок є територією без внутрішніх кордонів і включає доступ до всієї страхової діяльності, іншої, ніж страхування життя, на території всього Співтовариства і, отже можливість для будь-якої уповноваженої належним чином страхової компанії страхувати будь-які ризики, які зазначені в Додатку до Директиви 73/239/ЄЕС ( 994_281 ); враховуючи, що з цією метою монополія, яка надається деякими органами в деяких державах-членах щодо страхування конкретних ризиків має бути скасована; (11) враховуючи, що положення про передачу портфелів повинні відповідати положенням про єдину систему надання ліцензії, яка запроваджується цією Директивою; (12) враховуючи, що Директива 91/674/ЄЕС ( 994_190 ) вже здійснила необхідну гармонізацію правил держав-членів щодо технічних резервів, які страхові компанії повинні встановити, для покриття своїх зобов'язань, і така гармонізація робить можливим взаємне визнання таких резервів; (13) враховуючи, що правила, які регулюють поширення, локалізацію і приведення у відповідність активів, що використовуються для покриття технічних резервів, повинні бути узгодженими для того, щоб полегшити взаємне визнання правил держав-членів; враховуючи, що при такому узгодженні повинні братися до уваги заходи з лібералізації руху капіталу, як передбачено Директивою Ради від 24 червня 1988 року на виконання статті 67 Договору (88/361/ЄЕС)7 ( 994_182 ), а також прогрес, якого досягнуто Співтовариством у напрямку до економічної і монетарної єдності;_______________ 7 OJ No L 178, 8.7.1988, p. 5. (14) враховуючи, однак, що держава-член походження не може вимагати від страхових компаній інвестування активів для покриття їх технічних резервів в окремі категорії активів, оскільки така вимога була б несумісною із заходами щодо лібералізації руху активів, як передбачено в Директиві 88/361/ЄЕС ( 994_182 ); (15) враховуючи, що до прийняття Директиви про інвестиційну діяльність, яка, серед іншого, гармонізує поняття "регульований ринок", для цілей цієї Директиви і не завдаючи шкоди майбутній гармонізації, поняття "регульований ринок" повинне бути визначене тимчасово; враховуючи, що таке визначення буде замінене майбутнім поняттям, узгодженим на рівні Співтовариства, яке покладе на державу-члена походження ринку відповідальність у цих справах, яка цією Директива на перехідний період покладається на державу-члена походження страхової компанії; (16) враховуючи, що список пунктів, з яких може складатися маржа платоспроможності, яка вимагається Директивою 73/239/ЄЕС ( 994_281 ), повинен бути доповнений, аби взяти до уваги нові фінансові інструменти і кошти, надані іншими фінансовими установами для заснування своїх власних фондів; (17) враховуючи, що в межах інтегрованого страхового ринку власникам страхових полісів, які з огляду на свій статус, розмір або природу ризиків, що можуть бути застраховані, не вимагають особливого захисту в державі-члені, в якій має місце ризик, повинна бути надана повна свобода у виборі законодавства, що застосовується до їх договорів страхування. (18) враховуючи, що гармонізація страхового договірного права не є попередньою умовою для створення внутрішнього ринку страхування; враховуючи, таким чином, що можливість, надана державам-членам змушувати застосовувати їх законодавство при укладенні договорів страхування щодо ризиків, які мають місце в межах їх територій, очевидно забезпечуватиме належні гарантії власникам страхових полісів, які вимагають спеціального захисту; (19) враховуючи, що в межах внутрішнього ринку в інтересах власника страхового поліса є одержання доступу до найширшого кола страхових продуктів, які є доступними у Співтоваристві, з тим, щоб він міг вибрати такий продукт, який найкраще відповідає його потребам; враховуючи, що саме держави-члени, в яких має місце ризик, повинні гарантувати відсутність перешкод для маркетингу на своїй території всіх страхових продуктів, які пропонуються для продажу у Співтоваристві, допоки вони не суперечать положенням законодавства, що захищає загальне благо і є чинним у державі-члені, в якій має місце ризик, і в тій мірі, в якій загальне благо не захищається правилами держави-члена походження, за умови що такі положення застосовуються без дискримінації до всіх страхових компаній, які займаються страховою діяльністю в тій державі-члені, є об'єктивно необхідними і пропорційними поставленій метою. (20) враховуючи, що держави-члени повинні будуть забезпечити узгодження страхових продуктів та договірних документів, які використовуються відповідно до права на здійснення підприємницької діяльності чи свободи надання послуг для покриття ризиків, які мають місце на їх територіях, з такими спеціальними положеннями законодавства, що захищають загальне благо, і можуть бути застосовані з цього приводу; враховуючи, що системи контролю, що застосовуються, повинні відповідати вимогам інтегрованого ринку, але їхнє застосування не може бути попередньою умовою для ведення страхової діяльності; враховуючи з цієї точки зору, що системи для попереднього схвалення умов поліса є не виправданими; враховуючи, таким чином, що існує необхідність створення інших систем, які більше відповідатимуть вимогам внутрішнього ринку, та які нададуть можливість кожній державі-члену гарантувати власникам страхових полісів належний захист; (21) враховуючи, що якщо власником страхового поліса є фізична особа, то вона повинна одержати інформацію від страхової компанії про законодавство, яке застосується до договору, та про порядок розгляду скарг власників полісів щодо договорів; (22) враховуючи, що в деяких державах-членах приватне або добровільне страхування здоров'я є частковою або повною альтернативою страхуванню здоров'я, що забезпечується системою соціального захисту; (23) враховуючи, що сутність та соціальні наслідки договорів страхування здоров'я виправдують вимоги компетентних органів держави-члена, в якій має місце ризик, щодо систематично повідомлення про загальні та спеціальні умови полісів для того, щоб перевірити, що такий договір дійсно є частковою чи повною альтернативою страхуванню здоров'я, що забезпечується системою соціального захисту; враховуючи, що така перевірка не повинна бути попередньою умовою для маркетингу продуктів; враховуючи, що особливий характер страхування здоров'я, що є частковою або повною альтернативою страхуванню здоров'я, що забезпечується системою соціального захисту, вирізняє його з поміж інших видів страхування збитків та страхування життя в тій мірі, що є необхідною для забезпечення ефективного доступу власників страхових полісів до приватного страхування здоров'я або страхування здоров'я на добровільних засадах, незважаючи на їх вік чи ступінь ризику; (24) враховуючи, що з цією метою деякі держави-члени прийняли окремі правові норми; враховуючи, що для захисту загального блага можливим є прийняття або схвалення таких правових норм, які б не обмежували неналежним чином право на здійснення підприємницької діяльності або свободу надання послуг з розумінням, що такі правові норми повинні застосуватися однаковим чином, якою б не була держава-член походження страхової компанії; враховуючи, що ці правові норми можуть відрізнятися по своїй суті залежно від умов в кожній державі-члені; враховуючи, що такі заходи можуть передбачити відкриту реєстрацію, класифікацію на загальноприйнятих засадах відповідно до виду поліса і тривалості страхування; враховуючи, що така мета також може бути досягнута шляхом встановлення вимоги до компаній, які пропонують послуги з приватного страхування здоров'я або страхування здоров'я, що здійснюється на добровільних засадах, щодо надання стандартних полісів у відповідності із покриттям, що надається програмами соціального забезпечення зі страховими преміями на рівні або нижче визначеного максимуму, та участі в програмах з відшкодування збитків; враховуючи, що в майбутньому, можливо, виникне необхідність вимоги про те, щоб технічна основа приватного страхування здоров'я або страхування здоров'я, що здійснюється на добровільних засадах, була подібна до страхування життя; (25) враховуючи, що з огляду на узгодження, яке здійснюється Директивою 73/239/ЄЕС ( 994_281 ), до якої вносяться зміни та доповнення цією Директивою, можливість, надана Федеральній Республіці Німеччина відповідно до статті 7 (2) (c) цієї Директиви, щодо заборони одночасного укладення договорів страхування здоров'я й інших видів страхування, більше не є виправданою і повинна, таким чином, бути відмінена; (26) враховуючи, що держави-члени можуть вимагати від будь-яких страхових компаній, що пропонують послуги з обов'язкового страхування від нещасних випадків на роботі на свій власний ризик на їх території, привести свою діяльність у відповідність з конкретними положеннями, встановленими їх національним законодавством про таке страхування; враховуючи, однак, що ця вимога не може застосовуватися до положень щодо нагляду за фінансовим станом, що є виключною компетенцією держави-члена походження; (27) враховуючи, що реалізація права на здійснення підприємницької діяльності вимагає, постійного перебування компанії на території держави-члена структурного підрозділу; враховуючи, що відповідальність за конкретні інтереси застрахованих осіб і жертв у випадку страхування відповідальності третіх осіб при експлуатації автомобілів вимагає відповідної структури в державі-члені знаходження структурного підрозділу для збору всієї необхідної інформації про вимоги компенсації щодо такого ризику, з достатніми повноваженнями представляти компанію перед потерпілими, які можуть вимагати відшкодування збитків, включаючи повноваження щодо виплатити такого відшкодування, і представляти компанію або, якщо необхідно, вжити заходів для того, щоб страхова компанія була представлена в суді або у відповідних компетентних органах такої держави-члена у зв'язку з вимогами про відшкодування; (28) враховуючи, що в межах внутрішнього ринку жодна держава-член не може продовжувати забороняти одночасне здійснення страхової діяльності в межах своєї території відповідно до права на здійснення підприємницької діяльності та свободи надання послуг; враховуючи, що альтернатива, яка надається державам-членам у цьому зв'язку Директивою 88/357/ЄЕС ( 994_188 ) має, таким чином, бути скасована; (29) враховуючи, що повинні бути передбачені відповідні положення про систему санкцій, які будуть застосовуватися, коли в державі-члені, в якій має місце ризик, діяльність страхової компанії не відповідає положенням щодо захисту загального блага, що застосовуються; (30) враховуючи, що деякі держави-члени не передбачають жодних форм непрямого оподаткування договорів страхових, в той час, коли більшість держав-членів застосовують спеціальні форми оподаткування та інші форми зборів, включаючи збір, призначений для компенсаційних органів; враховуючи, що зміст та розміри таких зборів значно різняться залежно від держави-члена, в якій вони застосовуються; враховуючи, що є бажаним запобігти існуючим відмінностям, що призводить до викривлення конкуренції в галузі страхування між державами-членами; враховуючи, що поки не буде здійснено подальшої гармонізації, застосування систем оподаткування та інших форм зборів, які передбачені державами-членами, в яких мають місце ризики, вірогідно, становитиме захист від такої проблеми, і тому саме держави-члени вживають заходів з забезпечення збору таких податків; (31) враховуючи, що час від часу можуть бути необхідними технічні поправки до детальних правил, що викладені в цій Директиві, з огляду на майбутній розвиток ринку страхування; враховуючи, що Комісія внесе такі поправки за необхідності, після консультацій з Комітетом з питань Страхування, заснованим Директивою 91/675/ЄЕС8 ( 994_289 ), використовуючи повноваження щодо імплементації, що покладаються на неї Договором ( 994_017 );_______________ 8 OJ No L 374, 31.12.1991, p.32. (32) враховуючи, що існує необхідність прийняти особливі положення з метою забезпечення поступового переходу від існуючого режиму правового регулювання страхування до режиму правового регулювання, який встановлюється цією Директивою, аби не перевантажити додатковим обсягом робіт компетентні органи держав-членів; (33) враховуючи, що відповідно до статті 8 c Договору ( 994_017 ) потрібно враховувати обсяг зусиль, які повинні бути докладені певними державами, економіка яких знаходяться на різних стадіях розвитку; враховуючи, таким чином, що для поступового застосування цієї Директиви певними державами-членами повинні бути прийняті перехідні положення, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ 1
Розділ 2
Розділ 3
1. Відповідно до умов, які встановлюються національним законодавством, кожна держава-член надає ліцензію представництвам та філіям, створеним на її території і до яких застосовується ця Глава щодо передачі всіх або частини їх портфелів договорів приймаючому офісу, який здійснює підприємницьку діяльність на території тієї ж держави-члена, якщо компетентні органи цієї держави-члена або, якщо потрібно, держави-члена, по яку йдеться у статті 26, підтверджують, що
2. Відповідно до умов, які встановлюються національним законодавством, кожна держава-член надає ліцензію представництвам та філіям, створеним на її території і до яких застосовується ця Глава щодо передачі всіх або частини їх портфелів договорів страховій компанії, головний офіс якої знаходиться на території іншої держави-члена, якщо компетентні органи влади тієї держави-члена підтверджують, що, враховуючи таку передачу, приймаючий офіс має необхідн

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк