<<
>>

Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року Зміни та доповнення: Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124) Доповнено 394L0074 (OJ L 365 31.12.94 p. 46) Доповнено 396L099 (OJ L 008 11.01.97 p. 12) РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариство ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 цього Договору, Враховуючи пропозицію Комісії (1), Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2). Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних Питань (3),_______________ (1) OJ N C 322, 21.12.1990. p. 1; та OJ N C 45, 20.8.1992. p. 10. (2) OJ N C 183, 15.7.1991. p. 131. (3) OJ N C 169, 18.3.1991. p. 25. Оскільки заснування та функціонування внутрішнього ринку вимагають вільного переміщення товарів, включаючи ті, що підлягають акцизному збору; Оскільки необхідно забезпечити визначення території, на якій ця Директива, а також Директива про ставки та структури податку на вироби, що підлягають акцизному збору мають застосовуватися; Оскільки потрібно визначити концепцію виробів, які підлягають акцизному збору; Оскільки тільки товари, які вважаються такими в усіх державах-членах, можуть підпадати під законодавчі положення Співтовариства; оскільки такі вироби можуть підлягати іншим непрямим податкам для конкретних цілей; оскільки підтримання чи введення інших непрямих податків не повинно призводити до появи формальних процедур при перетинанні кордонів; Оскільки для забезпечення заснування та функціонування внутрішнього ринку обкладання акцизними зборами має бути однаковим у всіх державах-членах; Оскільки будь-яка поставка чи утримання з метою поставки, або постачання для цілей торгівця, який здійснює господарську діяльність самостійно, або для цілей органу (організації), який керується державним законодавством, що здійснювалися в державі-члені, іншої, ніж та, де товар був реалізований для споживання, призводить до обкладання акцизним збором у тій іншій державі-члені; Оскільки, якщо вироби, що підлягають акцизному збору, придбані приватними особами для їхнього особистого використання та транспортуються ними, податок має нараховуватися у країні, де вони були придбані; Оскільки для встановлення такого положення, коли вироби, які підлягають акцизному збору, утримуються не для приватних, а для комерційних цілей, держави-члени повинні враховувати декілька критеріїв; Оскільки вироби, що підлягають акцизному збору, закуплені особами, які не є призначеними управляючими складів або не зареєстрованими торгівцями, а також відправлені чи транспортовані прямим чи непрямим шляхом постачальником, або від його імені, мають підлягати акцизному збору у державі-члені призначення; Оскільки, для забезпечення збору податкової заборгованості, повинна існувати можливість для проведення перевірок засобів виробництва та зберігання; оскільки система складів, що підлягає отриманню дозволу від компетентних органів, має надавати можливість для проведення таких перевірок; Оскільки переміщення з території однієї держави-члена на територію іншої держави-члена не може призводити до перевірок, що перешкоджають вільному переміщенню у межах Співтовариства; оскільки для цілей оподаткування, тим не менш, необхідно знати про переміщення виробів, які підлягають акцизному збору; оскільки необхідно передбачити існування супроводжуючого документа на такі вироби; Оскільки повинні бути викладені вимоги, які мають виконуватися призначеними управляючими складів та торгівцями, які не мають статусу уповноваженого господаря; Оскільки необхідно встановити положення для забезпечення збору податків за ставками, встановленими державами-членами, для встановлення порядку переміщення таких товарів при призупиненні оподаткування; Оскільки, у цьому відношенні, перш за все має бути встановлено положення для легкої ідентифікації кожної партії товару; оскільки необхідно встановити положення стосовно невідкладної ідентифікації податкового статусу партії товару; оскільки тому необхідно забезпечити супроводжувальний документ, який відповідає цим вимогам, та який може бути адміністративним чи комерційним документом; оскільки комерційний документ, що використовується, має містити суттєві елементи, які включені до адміністративного документа; Оскільки необхідно дати пояснення стосовно порядку, за допомогою якого держави-члени інформуються торгівцями про поставки, відправлені або одержані, за допомогою супроводжуючого документа; Оскільки немає необхідності у використанні супроводжуючого документа при проходженні виробів, що підлягають акцизним зборам, через митні процедури Співтовариства, інші, ніж ті, що проводяться для цілей вільного обігу або мають місце у вільній зоні чи вільному складі; Оскільки у контексті національних положень акцизний збір, у разі порушення чи нерегулярності, збирається в основному державою-членом, на території якої скоєно таке порушення чи помилка, або державою-членом, в якій виявлено таке порушення чи помилка, або у разі не виявлення у державі-члені, до якої призначається товар, державою-членом, з якої він відправлений; Оскільки держави-члени можуть забезпечити положення, що товари, випущені для споживання, мають знаки фіскальної чи національної ідентифікації і, оскільки використання таких знаків не повинне створювати перешкоди на шляху торгівлі в межах Співтовариства; Оскільки сплата акцизних зборів у державі-члені, де товари випущені для споживання, повинна призвести до відшкодування цих зборів, якщо товари не призначаються для споживання у цій державі-члені; Оскільки в результаті скасування загальних податків на ввезення у стосунках між державами-членами, положення про звільнення та дозволи на ввезення перестали застосовуватися у взаємовідносинах між державами-членами; оскільки ці положення мають, таким чином, бути скасовані та прийняті відповідні Директиви; Оскільки потрібно заснувати Комітет по Акцизних Зборах для перевірки заходів Співтовариства, необхідних для впровадження положень щодо акцизних зборів;... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Фінське спеціальне видання ....: Розділ 9 том 2 стор. 57

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк